SOD TORAH
יא' תמוז התשפ (20:38), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
םכמותכלהאדםימתוןאלהופקדתכ
להאדםיפקדעליהםלאיהוהשלחני
ואםבריאהיבראיהוהופצתההאדמ
האתפיהובלעהאתםואתכלאשרלהם
וירדוחייםשאלהוידעתםכינאצו
האנשיםהאלהאתיהוהויהיככלתו
לדבראתכלהדבריםהאלהותבקעהא
דמהאשרתחתיהםותפתחהארץאתפי
הותבלעאתםואתבתיהםואתכלהאד
םאשרלקרחואתכלהרכושוירדוהם
וכלאשרלהםחייםשאלהותכסעליה
םהארץויאבדומתוךהקהלוכלישר
אלאשרסביבתיהםנסולקלםכיאמר
ופןתבלענוהארץואשיצאהמאתיה
והותאכלאתהחמשיםומאתיםאישמ
קריביהקטרתוידבריהוהאלמשהל
אמראמראלאלעזרבןאהרןהכהןוי
רםאתהמחתתמביןהשרפהואתהאשז
רההלאהכיקדשואתמחתותהחטאים
האלהבנפשתםועשואתםרקעיפחים
צפוילמזבחכיהקריבםלפנייהוה
ויקדשוויהיולאותלבניישראלו
יקחאלעזרהכהןאתמחתותהנחשתא
שרהקריבוהשרפיםוירקעוםצפוי
 ותפתח הארץ את פיה
זיכוי הרבים:

דילוג שני מינימלי של "תהו ובהו", מובא בזוהר (הק"ז יא.): "והיינו והארץ היתה תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח אֱלהים. הא אלין ארבע עונשין לאענשא בהון חייביא. תהו דא חנק, דכתיב, (ישעיה לה) קו תהו (זכריה ב) חבל מדה. בהו דא  סקילה, אבנין דמשוקעין גו תהומא רבא לעונשא דחייביא". כלומר אומר שישנם ארבעה עונשים בגיהנום להעניש את הרשעים: חנק, סקילה, שריפה והרג בסייף. והם רמוזים בפסוק: "תהו ובהו וחשך על פני תהום ורוח". ולכן הדילוג "תהו ובהו", שרומז לעונש של בליעת התהום חותך את הפסוק: "ותפתח הארץ את פיה ותבלע אתם ואת בתיהם ואת כל האדם אשר לקרח ואת כל הרכוש". ופי הארץ שבלע את קרח ועדתו זו גיהנום כפי שכתוב בהמשך שם: "וירדו הם וכל אשר להם חיים שאלה ותכס עליהם הארץ". ואמרו בסנהדרין (קי.): "אמר משה לפני הקב''ה אם בריאה, גיהנם מוטב". ועיין בטבלה כאן גיהנום שהראנו שגיהנום הוא בחינת "תהו ובהו".

ויש עוד בחינה כאמור, "וחושך על פני תהום", שאמר בזוהר שם שזוהי אש חזקה ששורפת את הרשעים, ולכן מצינו כאן את הדילוג: "וחשך ואש". כלומר האש שהיא החשך על פני תהום, כילה את כל החמשים ומאתים מקריבי הקטורת כפי שזה חותך את הפסוק במקום: "ואש יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת".

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה