SOD TORAH
י' כסלו התשפא (06:08), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
בחרנדריכםאשרתדרוליהוהושמחתםלפנייהוהאלהיכםאתםובניכםובנתיכםועבדיכםואמהתיכםוהלו
יאשרבשעריכםכיאיןלוחלקונחלהאתכםהשמרלךפןתעלהעלתיךבכלמקוםאשרתראהכיאםבמקוםאשריבח
ריהוהבאחדשבטיךשםתעלהעלתיךושםתעשהכלאשראנכימצוךרקבכלאותנפשךתזבחואכלתבשרכברכתיה
והאלהיךאשרנתןלךבכלשעריךהטמאוהטהוריאכלנוכצביוכאילרקהדםלאתאכלועלהארץתשפכנוכמים
לאתוכללאכלבשעריךמעשרדגנךותירשךויצהרךובכרתבקרךוצאנךוכלנדריךאשרתדרונדבתיךותרומ
תידךכיאםלפנייהוהאלהיךתאכלנובמקוםאשריבחריהוהאלהיךבואתהובנךובתךועבדךואמתךוהלוי
אשרבשעריךושמחתלפנייהוהאלהיךבכלמשלחידךהשמרלךפןתעזבאתהלויכלימיךעלאדמתךכיירחיבי
הוהאלהיךאתגבלךכאשרדברלךואמרתאכלהבשרכיתאוהנפשךלאכלבשרבכלאותנפשךתאכלבשרכיירחקמ
מךהמקוםאשריבחריהוהאלהיךלשוםשמושםוזבחתמבקרךומצאנךאשרנתןיהוהלךכאשרצויתךואכלתבש
עריךבכלאותנפשךאךכאשריאכלאתהצביואתהאילכןתאכלנוהטמאוהטהוריחדויאכלנורקחזקלבלתיא
כלהדםכיהדםהואהנפשולאתאכלהנפשעםהבשרלאתאכלנועלהארץתשפכנוכמיםלאתאכלנולמעןייטבלך
ולבניךאחריךכיתעשההישרבעינייהוהרקקדשיךאשריהיולךונדריךתשאובאתאלהמקוםאשריבחריהו
הועשיתעלתיךהבשרוהדםעלמזבחיהוהאלהיךודםזבחיךישפךעלמזבחיהוהאלהיךוהבשרתאכלשמרושמ
עתאתכלהדבריםהאלהאשראנכימצוךלמעןייטבלךולבניךאחריךעדעולםכיתעשההטובוהישרבעינייה
והאלהיךכייכריתיהוהאלהיךאתהגויםאשראתהבאשמהלרשתאותםמפניךוירשתאתםוישבתבארצםהשמר
לךפןתנקשאחריהםאחריהשמדםמפניךופןתדרשלאלהיהםלאמראיכהיעבדוהגויםהאלהאתאלהיהםואעש
הכןגםאנילאתעשהכןליהוהאלהיךכיכלתועבתיהוהאשרשנאעשולאלהיהםכיגםאתבניהםואתבנתיהםי
שרפובאשלאלהיהםאתכלהדבראשראנכימצוהאתכםאתותשמרולעשותלאתסףעליוולאתגרעממנוכייקום
בקרבךנביאאוחלםחלוםונתןאליךאותאומופתובאהאותוהמופתאשרדבראליךלאמרנלכהאחריאלהיםא
חריםאשרלאידעתםונעבדםלאתשמעאלדבריהנביאההואאואלחולםהחלוםההואכימנסהיהוהאלהיכםאת
 לכו לחמו בלחמי
זיכוי הרבים:

חיפשנו דילוג "לכו לחמו", מינימלי בתורה. ולידו את הדילוג: "בלחמי". לקוח מהפסוק: "א  חכמות בנתה ביתה וכו' ב  טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה: ג  שלחה נערתיה תקרא על גפי מרמי קרת: ... ה  לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי", והפשט אומר: שהתורה היא החכמות טבחה טיבחה, היינו שחטה בשר זבחים לאכילה וכו', ערכה שולחנה לכל הבאים, ושלחה לקרוא להם בירושלים: "לכו לאכול את הלחם שלי, ולשתות את היין שמזגתי לכם". והנה המילה "לחמו" מלשון של לחם ואכילה. ומצינו לשון של "לחם", שמדבר על קרבן ובשר כגון: "את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי וכו' כבשים בני שנה וגו'". וזה רומז בצורה מדהימה לטבלה להלן, עיין בפסוקים למטה ותבין היטב.

והנה ההזמנה של התורה רמוזה בפסוקים: "כי אם לפני יהוה אֱלהיך תאכלנו [את כל מעשרותיך ונדבותיך] במקום אשר יבחר יהוה אֱלהיך בו אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אֱלהיך בכל משלח ידך". והתורה ערכה לכולם שולחן בירושלים במקום אשר יבחר ה', הוא גפי מרומי קרת, ומוזמנים לאכול שם את הנדבות והנדרים והמעשרות, ולהאכיל את הלוי שם.

וכן הפסוק: "כי ירחיב יהוה אֱלהיך את גבולך כאשר דבר לך ואמרת אכלה בשר כי תאוה נפשך לאֱכל בשר, בכל אות נפשך תאכל בשר", הקב"ה מתיר לנו לאכול בשר רק מזהיר לא לאכול את הדם. ובשר כאמור הוא לשון של לחם במקרא. וזה כוונת הדילוג "לכו לחמו בלחמי" דווקא, להוציא מאכילת הבשר עם הדם.

ונוסיף שמה שכתוב למטה: חולםהחלום בגימטריה "לחמו בלחמי". ורומז בזה, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, ולא בזבח ונסך של עכו"ם, שזה מה שרצה לעשות אותו חולם החלום: "ובא האות והמופת אשר דבר אליך לאמר נלכה אחרי אֱלהים אחרים אשר לא ידעתם ונעבדם". וסתם עבודה היא בזביחה ונסכים. וכל לשון של לחם הוא גם זבח במקרא. וכן "הזבחים" בגימטריה "לחם". מלשון "כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן". כי זבח יכול להביא לידי מחילה והם זבחי צדק, או שיכול להיות חלם כגון כאן בעבודה זרה. וסימנך: חולםהחלוםההוא , דילוג מינימלי בטבלה, "לחמו".
 
עוד יש לפרש, "לכו לחמו בלחמי", כלומר לכו לנצח במלחמה בזכות הלחם שהבאתם לי, וכך משמע מהפסוקים הסמוכים בטבלה, כי אמר להם: "ועשית עלתיך הבשר והדם על מזבח יהוה אֱלהיך ודם זבחיך ישפך על מזבח יהוה אֱלהיך והבשר תאכל: וכו' כי יכרית יהוה אֱלהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך וירשת אתם וישבת בארצם". וזה כמו (דברים כ, יד): "ואכלת את שלל איביך". כי לשון של מלחמה ואכילת לחם דומים.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה