SOD TORAH
יב' תמוז התשעט (18:57), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
בחרנדריכםאשרתדרוליהוהושמחתםלפנייהוהאלהיכםאתםובניכםובנתיכםועבדיכםואמהתיכםוהלו
יאשרבשעריכםכיאיןלוחלקונחלהאתכםהשמרלךפןתעלהעלתיךבכלמקוםאשרתראהכיאםבמקוםאשריבח
ריהוהבאחדשבטיךשםתעלהעלתיךושםתעשהכלאשראנכימצוךרקבכלאותנפשךתזבחואכלתבשרכברכתיה
והאלהיךאשרנתןלךבכלשעריךהטמאוהטהוריאכלנוכצביוכאילרקהדםלאתאכלועלהארץתשפכנוכמים
לאתוכללאכלבשעריךמעשרדגנךותירשךויצהרךובכרתבקרךוצאנךוכלנדריךאשרתדרונדבתיךותרומ
תידךכיאםלפנייהוהאלהיךתאכלנובמקוםאשריבחריהוהאלהיךבואתהובנךובתךועבדךואמתךוהלוי
אשרבשעריךושמחתלפנייהוהאלהיךבכלמשלחידךהשמרלךפןתעזבאתהלויכלימיךעלאדמתךכיירחיבי
הוהאלהיךאתגבלךכאשרדברלךואמרתאכלהבשרכיתאוהנפשךלאכלבשרבכלאותנפשךתאכלבשרכיירחקמ
מךהמקוםאשריבחריהוהאלהיךלשוםשמושםוזבחתמבקרךומצאנךאשרנתןיהוהלךכאשרצויתךואכלתבש
עריךבכלאותנפשךאךכאשריאכלאתהצביואתהאילכןתאכלנוהטמאוהטהוריחדויאכלנורקחזקלבלתיא
כלהדםכיהדםהואהנפשולאתאכלהנפשעםהבשרלאתאכלנועלהארץתשפכנוכמיםלאתאכלנולמעןייטבלך
ולבניךאחריךכיתעשההישרבעינייהוהרקקדשיךאשריהיולךונדריךתשאובאתאלהמקוםאשריבחריהו
הועשיתעלתיךהבשרוהדםעלמזבחיהוהאלהיךודםזבחיךישפךעלמזבחיהוהאלהיךוהבשרתאכלשמרושמ
עתאתכלהדבריםהאלהאשראנכימצוךלמעןייטבלךולבניךאחריךעדעולםכיתעשההטובוהישרבעינייה
והאלהיךכייכריתיהוהאלהיךאתהגויםאשראתהבאשמהלרשתאותםמפניךוירשתאתםוישבתבארצםהשמר
לךפןתנקשאחריהםאחריהשמדםמפניךופןתדרשלאלהיהםלאמראיכהיעבדוהגויםהאלהאתאלהיהםואעש
הכןגםאנילאתעשהכןליהוהאלהיךכיכלתועבתיהוהאשרשנאעשולאלהיהםכיגםאתבניהםואתבנתיהםי
שרפובאשלאלהיהםאתכלהדבראשראנכימצוהאתכםאתותשמרולעשותלאתסףעליוולאתגרעממנוכייקום
בקרבךנביאאוחלםחלוםונתןאליךאותאומופתובאהאותוהמופתאשרדבראליךלאמרנלכהאחריאלהיםא
חריםאשרלאידעתםונעבדםלאתשמעאלדבריהנביאההואאואלחולםהחלוםההואכימנסהיהוהאלהיכםאת
 לכו לחמו בלחמי
זיכוי הרבים:

חיפשנו דילוג "לכו לחמו", מינימלי בתורה. ולידו את הדילוג: "בלחמי". לקוח מהפסוק: "א  ח??כ??מו??ת ב????נ??ת??ה ב??ית??ה?? וכו' ב  ט??ב??ח??ה ט??ב??ח??ה?? מ??ס??כ??ה י??ינ??ה?? א??ף ע??ר??כ??ה ש????ל??ח??נ??ה??: ג  ש????ל??ח??ה נ??ע??ר??ת??יה?? ת??ק??ר??א ע??ל ג????פ????י מ??ר??מ??י ק??ר??ת: ... ה  ל??כו?? ל??ח??מו?? ב??ל??ח??מ??י ו??ש????תו?? ב????י??י??ן מ??ס??כ??ת????י", והפשט אומר: שהתורה היא החכמות טבחה טיבחה, היינו שחטה בשר זבחים לאכילה וכו', ערכה שולחנה לכל הבאים, ושלחה לקרוא להם בירושלים: "לכו לאכול את הלחם שלי, ולשתות את היין שמזגתי לכם". והנה המילה "לחמו" מלשון של לחם ואכילה. ומצינו לשון של "לחם", שמדבר על קרבן ובשר כגון: "א??ת ק??ר??ב????נ??י ל??ח??מ??י ל??א??ש??????י ר??יח?? נ??יח??ח??י וכו' כבשים בני שנה וגו'". וזה רומז בצורה מדהימה לטבלה להלן, עיין בפסוקים למטה ותבין היטב.

והנה ההזמנה של התורה רמוזה בפסוקים: "כ????י א??ם ל??פ??נ??י י??הו??ה אֱל??ה??יך?? ת????אכ??ל??נ??ו?? [את כל מעשרותיך ונדבותיך] ב????מ????קו??ם א??ש????ר י??ב??ח??ר י??הו??ה אֱל??ה??יך?? ב??ו?? א??ת????ה ו??ב??נ??ך?? ו??ב??ת????ך?? ו??ע??ב??ד????ך?? ו??א??מ??ת??ך?? ו??ה??ל????ו??י א??ש????ר ב????ש????ע??ר??יך?? ו??ש????מ??ח??ת???? ל??פ??נ??י י??הו??ה אֱל??ה??יך?? ב????כ??ל מ??ש????ל??ח י??ד??ך??". והתורה ערכה לכולם שולחן בירושלים במקום אשר יבחר ה', הוא גפי מרומי קרת, ומוזמנים לאכול שם את הנדבות והנדרים והמעשרות, ולהאכיל את הלוי שם.

וכן הפסוק: "כ????י י??ר??ח??יב י??הו??ה אֱל??ה??יך?? א??ת ג????בו??ל??ך?? כ????א??ש????ר ד????ב????ר ל??ך?? ו??א??מ??ר??ת???? א??כ??ל??ה ב??ש????ר כ????י ת??א??ו????ה נ??פ??ש????ך?? ל??אֱכ??ל ב????ש????ר, ב????כ??ל א??ו????ת נ??פ??ש????ך?? ת????אכ??ל ב????ש????ר", הקב"ה מתיר לנו לאכול בשר רק מזהיר לא לאכול את הדם. ובשר כאמור הוא לשון של לחם במקרא. וזה כוונת הדילוג "לכו לחמו בלחמי" דווקא, להוציא מאכילת הבשר עם הדם.

ונוסיף שמה שכתוב למטה: חולםהחלום בגימטריה "לחמו בלחמי". ורומז בזה, לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, ולא בזבח ונסך של עכו"ם, שזה מה שרצה לעשות אותו חולם החלום: "ו??ב??א ה??או??ת ו??ה??מ??ו??פ??ת א??ש????ר ד????ב????ר א??ל??יך?? ל??אמ??ר נ??ל??כ??ה א??ח??ר??י אֱל??ה??ים א??ח??ר??ים א??ש????ר ל??א י??ד??ע??ת????ם ו??נ??ע??ב??ד??ם". וסתם עבודה היא בזביחה ונסכים. וכל לשון של לחם הוא גם זבח במקרא. וכן "הזבחים" בגימטריה "לחם". מלשון "כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן". כי זבח יכול להביא לידי מחילה והם זבחי צדק, או שיכול להיות חלם כגון כאן בעבודה זרה. וסימנך: חולםהחלוםההוא , דילוג מינימלי בטבלה, "לחמו".
 
עוד יש לפרש, "לכו לחמו בלחמי", כלומר לכו לנצח במלחמה בזכות הלחם שהבאתם לי, וכך משמע מהפסוקים הסמוכים בטבלה, כי אמר להם: "ו??ע??ש????ית?? ע??ל??ת??יך?? ה??ב????ש????ר ו??ה??ד????ם ע??ל מ??ז??ב????ח י??הו??ה אֱל??ה??יך?? ו??ד??ם ז??ב??ח??יך?? י??ש??????פ??ך?? ע??ל מ??ז??ב????ח י??הו??ה אֱל??ה??יך?? ו??ה??ב????ש????ר ת????אכ??ל: וכו' כ????י י??כ??ר??ית י??הו??ה אֱל??ה??יך?? א??ת ה??ג??ו??י??ם א??ש????ר א??ת????ה ב??א ש????מ????ה ל??ר??ש????ת או??ת??ם מ??פ????נ??יך?? ו??י??ר??ש????ת???? א??ת??ם ו??י??ש????ב??ת???? ב????א??ר??צ??ם". וזה כמו (דברים כ, יד): "ו??א??כ??ל??ת???? א??ת ש????ל??ל א??י??ב??יך??". כי לשון של מלחמה ואכילת לחם דומים.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה