SOD TORAH
יח' אב התשפ (06:38), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אאדניואלביתוותדבראליוכדבריםהאלהלאמרבאאליהעבדהעבריאשרהבאתלנולצחקביויהיכהרימיקוליואקראויעזבבגדואצליוינסהחוצהויהיכשמעאדניואתדבריאשתואשרדברהאליולאמרכדבריםהאלהעשהליעבדךויחראפוויקחאדנייוסףאתוויתנהואלביתהסהרמקוםאשראסוריהמלךאסוריםויהישםבביתהסהרויהייהוהאתיוסףויטאליוחסדויתןחנובעינישרביתהסהרויתןשרביתהסהרבידיוסףאתכלהאסירםאשרבביתהסהרואתכלאשרעשיםשםהואהיהעשהאיןשרביתהסהרראהאתכלמאומהבידובאשריהוהאתוואשרהואעשהיהוהמצליחויהיאחרהדבריםהאלהחטאומשקהמלךמצריםוהאפהלאדניהםלמלךמצריםויקצףפרעה
עלשניסריסיועלשרהמשקיםועלשרהאופיםויתןאתםבמשמרביתשרהטבחיםאלביתהסהרמקוםאשריוסףאסורשםויפקדשרהטבחיםאתיוסףאתםוישרתאתםויהיוימיםבמשמרויחלמוחלוםשניהםאישחלמובלילהאחדאישכפתרוןחלמוהמשקהוהאפהאשרלמלךמצריםאשראסוריםבביתהסהרויבאאליהםיוסףבבקרויראאתםוהנםזעפיםוישאלאתסריסיפרעהאשראתובמשמרביתאדניולאמרמדועפניכםרעיםהיוםויאמרואליוחלוםחלמנוופתראיןאתוויאמראלהםיוסףהלואלאלהיםפתרניםספרונאליויספרשרהמשקיםאתחלמוליוסףויאמרלובחלומיוהנהגפןלפניובגפןשלשהשריגםוהואכפרחתעלתהנצההבשילואשכלתיהענביםוכוספרעה
בידיואקחאתהענביםואשחטאתםאלכוספרעהואתןאתהכוסעלכףפרעהויאמרלויוסףזהפתרנושלשתהשרגיםשלשתימיםהםבעודשלשתימיםישאפרעהאתראשךוהשיבךעלכנךונתתכוספרעהבידוכמשפטהראשוןאשרהייתמשקהוכיאםזכרתניאתךכאשרייטבלךועשיתנאעמדיחסדוהזכרתניאלפרעהוהוצאתנימןהביתהזהכיגנבגנבתימארץהעבריםוגםפהלאעשיתימאומהכישמואתיבבורויראשרהאפיםכיטובפתרויאמראליוסףאףאניבחלומיוהנהשלשהסליחריעלראשיובסלהעליוןמכלמאכלפרעהמעשהאפהוהעוףאכלאתםמןהסלמעלראשיויעןיוסףויאמרזהפתרנושלשתהסליםשלשתימיםהםבעודשלשתימיםישאפרעהאתראשךמעליךותלהא
ותךעלעץואכלהעוףאתבשרךמעליךויהיביוםהשלישייוםהלדתאתפרעהויעשמשתהלכלעבדיווישאאתראששרהמשקיםואתראששרהאפיםבתוךעבדיווישבאתשרהמשקיםעלמשקהוויתןהכוסעלכףפרעהואתשרהאפיםתלהכאשרפתרלהםיוסףולאזכרשרהמשקיםאתיוסףוישכחהוויהימקץשנתיםימיםופרעהחלםוהנהעמדעלהיארוהנהמןהיארעלתשבעפרותיפותמראהובריאתבשרותרעינהבאחווהנהשבעפרותאחרותעלותאחריהןמןהיאררעותמראהודקותבשרותעמדנהאצלהפרותעלשפתהיארותאכלנההפרותרעותהמראהודקתהבשראתשבעהפרותיפתהמראהוהבריאתוייקץפרעהויישןויחלםשניתוהנהשבעשבליםעלותבקנהאחדבריאותוטבו
תוהנהשבעשבליםדקותושדופתקדיםצמחותאחריהןותבלענההשבליםהדקותאתשבעהשבליםהבריאותוהמלאותוייקץפרעהוהנהחלוםויהיבבקרותפעםרוחווישלחויקראאתכלחרטמימצריםואתכלחכמיהויספרפרעהלהםאתחלמוואיןפותראותםלפרעהוידברשרהמשקיםאתפרעהלאמראתחטאיאנימזכירהיוםפרעהקצףעלעבדיוויתןאתיבמשמרביתשרהטבחיםאתיואתשרהאפיםונחלמהחלוםבלילהאחדאניוהואאישכפתרוןחלמוחלמנוושםאתנונערעבריעבדלשרהטבחיםונספרלוויפתרלנואתחלמתינואישכחלמופתרויהיכאשרפתרלנוכןהיהאתיהשיבעלכניואתותלהוישלחפרעהויקראאתיוסףויריצהומןהבורויגלחויחלףשמלתיו
ויבאאלפרעהויאמרפרעהאליוסףחלוםחלמתיופתראיןאתוואנישמעתיעליךלאמרתשמעחלוםלפתראתוויעןיוסףאתפרעהלאמרבלעדיאלהיםיענהאתשלוםפרעהוידברפרעהאליוסףבחלמיהנניעמדעלשפתהיארוהנהמןהיארעלתשבעפרותבריאותבשרויפתתארותרעינהבאחווהנהשבעפרותאחרותעלותאחריהןדלותורעותתארמאדורקותבשרלאראיתיכהנהבכלארץמצריםלרעותאכלנההפרותהרקותוהרעותאתשבעהפרותהראשנותהבריאתותבאנהאלקרבנהולאנודעכיבאואלקרבנהומראיהןרעכאשרבתחלהואיקץואראבחלמיוהנהשבעשבליםעלתבקנהאחדמלאתוטבותוהנהשבעשבליםצנמותדקותשדפותקדיםצמחותאחריהםותבלעןהשב
ליםהדקתאתשבעהשבליםהטבותואמראלהחרטמיםואיןמגידליויאמריוסףאלפרעהחלוםפרעהאחדהואאתאשרהאלהיםעשההגידלפרעהשבעפרתהטבתשבעשניםהנהושבעהשבליםהטבתשבעשניםהנהחלוםאחדהואושבעהפרותהרקותוהרעתהעלתאחריהןשבעשניםהנהושבעהשבליםהרקותשדפותהקדיםיהיושבעשנירעבהואהדבראשרדברתיאלפרעהאשרהאלהיםעשההראהאתפרעההנהשבעשניםבאותשבעגדולבכלארץמצריםוקמושבעשנירעבאחריהןונשכחכלהשבעבארץמצריםוכלההרעבאתהארץולאיודעהשבעבארץמפניהרעבההואאחריכןכיכבדהואמאדועלהשנותהחלוםאלפרעהפעמיםכינכוןהדברמעםהאלהיםוממהרהאלהיםלעשתוועתהיר
אפרעהאישנבוןוחכםוישיתהועלארץמצריםיעשהפרעהויפקדפקדיםעלהארץוחמשאתארץמצריםבשבעשניהשבעויקבצואתכלאכלהשניםהטבותהבאתהאלהויצברוברתחתידפרעהאכלבעריםושמרווהיההאכללפקדוןלארץלשבעשניהרעבאשרתהייןבארץמצריםולאתכרתהארץברעבוייטבהדברבעיניפרעהובעיניכלעבדיוויאמרפרעהאלעבדיוהנמצאכזהאישאשררוחאלהיםבוויאמרפרעהאליוסףאחריהודיעאלהיםאותךאתכלזאתאיןנבוןוחכםכמוךאתהתהיהעלביתיועלפיךישקכלעמירקהכסאאגדלממךויאמרפרעהאליוסףראהנתתיאתךעלכלארץמצריםויסרפרעהאתטבעתומעלידוויתןאתהעלידיוסףוילבשאתובגדיששוישםרבדהז
הבעלצוארווירכבאתובמרכבתהמשנהאשרלוויקראולפניואברךונתוןאתועלכלארץמצריםויאמרפרעהאליוסףאניפרעהובלעדיךלאיריםאישאתידוואתרגלובכלארץמצריםויקראפרעהשםיוסףצפנתפענחויתןלואתאסנתבתפוטיפרעכהןאןלאשהויצאיוסףעלארץמצריםויוסףבןשלשיםשנהבעמדולפניפרעהמלךמצריםויצאיוסףמלפניפרעהויעברבכלארץמצריםותעשהארץבשבעשניהשבעלקמציםויקבץאתכלאכלשבעשניםאשרהיובארץמצריםויתןאכלבעריםאכלשדההעיראשרסביבתיהנתןבתוכהויצבריוסףברכחולהיםהרבהמאדעדכיחדללספרכיאיןמספרוליוסףילדשניבניםבטרםתבואשנתהרעבאשרילדהלואסנתבתפוטיפרע
 גילעד שעאר ז"ל
זיכוי הרבים:

גילעד שעאר ז"ל: "כי גנב גנבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה כי שמו אתי בבור", ובאמת הילדים נמצאו זרוקים בבורא) ולא שלטה בהם רימה ותולעהב) כמו יוסף הצדיק, והקב"ה כביכול אומר: "נקמהאעשה ואשיב" (דילוג אחד ארוך). והנקמה שלנו תבוא בודאי מהקב"ה. ולנו לא נותר אלא לבכות, וכל העם יבכו את השרפה אשר שרף ה' אנא מכם הראו שאכפת לכם והתחזקו בתשובה. יהי זיכוי הרבים לזכותם. יהי זכרם ברוך. ה' יקום דמם. והם בודאי מכפרים על עם ישראל, כי הנה כל התפילות בשבועיים וחצי האחרונים לא ישובו ריקם, אלא ודאי יהפכו למידת הדין ותעשה הנקמה, כי אל נקמות ה'.

וניראה שהנקמה שהקב"ה סיבב להחריב את עזה ע"י מלחמת צוק איתן, ואנשי החמאס נפגעו קשה וגם כל ראשיה מתו.

פתח טבלה כאן

שים לב שיש לנו אימות של הדילוג "נקמה אעשה", על ידי הפסוק עצמו שאומר "אשרהאלהיםעשה". וזה דבר חזק. ובמקרה שמנו לב להמשך הדילוג, שמאמת באופן מדהים ומעל לכל ספק את הרעיון:

פתח טבלה כאן

אם-שנותי֙ בר֣ק חרב֔י ותאח֥ז במשפ֖ט יד֑י אש֤יב נקם֙ לצר֔י ולמשנא֖י אשלֽם:

ואין נקמה בלא תקומה, כמו "על פי שנים עדים יקום דבר", כלומר רק שיש שנים עדים אפשר להקים דבר ולפרוע וליקום מהרשע. כי תחילת הנקמה היא הקימה. ואע"פ שהשורשים שונים, נקם ו-קם, עכ"פ בצורת האית"ן הם זהים כגון יקום ויקום וכו'. ולכן רומז "וקמו שבע שני רעב אחריהן ונשכח כל השבע", כלומר וקמו להינקם שרומז למידת הדין, ומכלל הדילוג משמע שהקב"ה ישיב ויעשה נקמה לאותם גוים ארורים. והנה מובא באופן מדהים בפרשת שבוע שבו פורסם שהילדים נרצחו, (פרשת בלק, תשע"ד, ז בתמוז), הפסוקים הבאים: "יט  ל֣א א֥יש אל֙ וֽיכז֔ב ובן-אד֖ם ויתנח֑ם הה֤וא אמר֙ ול֣א יעש֔ה ודב֖ר ול֥א יקימֽנה:", כלומר בתמיה, הקב"ה אינו אדם שיאמר ולא יעשה וידבר ולא יקימנה, אלא ודאי הקב"ה יעשה ויקום. וכן רמוז במזמור צ"ד: "א  אל-נקמ֥ות ה' א֖ל נקמ֣ות הופֽיע: וכו' טז  מֽי-יק֣ום ל֭י עם-מרע֑ים מֽי-יתיצ֥ב ל֝י עם-פ֥עלי אֽון: וכו' כג  וי֤שב עליה֨ם | את-אונ֗ם...".

ויש לזה עוד רמז חזק מנחמיה: "יז  ואומ֣ר אלה֗ם את֤ם ראים֙ הרעה֙ אש֣ר אנ֣חנו ב֔ה אש֤ר ירושל֙ם֙ חרב֔ה ושער֖יה נצת֣ו בא֑ש לכ֗ו ונבנה֙ את-חומ֣ת ירושל֔ם ולא-נהי֥ה ע֖וד חרפֽה: יח  ואג֨יד לה֜ם את-י֣ד אֱלה֗י אשר-היא֙ טוב֣ה על֔י ואף-דבר֥י המ֖לך אש֣ר אֽמר-ל֑י ויֽאמרו֙ נק֣ום ובנ֔ינו ויחזק֥ו ידיה֖ם לטובֽה:", סופי תיבות כל אות חמישית "נקמה", רואים שתחילה נק֣ום ונבנה ירושלים ואז תתקיים הנקמה בגוים שמחרפים אותנו.

ואל תתמה שהדילוג נקמה הפוך שכך הוא בכל מקום בדילוגים קוראים מלמעלה למטה ולהיפך, והראיה כי הנה הסופי תיבות האחוריות בסיפור שמשון שגם לקח נקמה מפלשתים וגם הוא התחיל בתקומה להתחזק ולעמוד: "כז  והבית מלא האנשים והנשים ושמה כל סרני פלשתים ועל הגג כשלשת אלפים איש ואשה הראים בשחוק שמשון: "כח  ויקרא שמשון אל ה' ויאמר אדני אלהים זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האֱלהים ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים: וכו'. כלומר תחילה חזק אותי לעמוד ואז אינקמה. ורואים שאותיות אינקמה הן אקימנה.

והדילוג המינימלי בתורה "נקמה" נימצא בטבלה על אייל יפרח ז"ל, עיין כאן.

____________

א) בדיעבד מתברר כמה מדויקת הטבלה לעיל, כאשר מספר אהרל'ה לוי ממצפה יאיר, איך מצא את גופות הילדים ז"ל: "הייתה שם מטרה שסומנה והייתה למעשה חמישה מטרים מהמיקום הסופי. הלכנו לבדוק אותה, זו טרסה חקלאית יחסית חדשה ומגודרת, היה שער בגדר, בתוך הטרסה היה בור בגודל של שלושה על שלושה מטרים שסומן כמטרה...היה שם משהו בתוך החלל של הטרסה שהפריע לי בעין, והלכתי לבדוק מה זה, ראיתי שהצמחייה שם לא טבעית. מכאן ואילך לא אוכל להרחיב, מטעמי בטחון וכדי לא לפגוע במשפחות", ערוץ 7

ב) כך העיד יו"ר ועד רבני זק"א, עיין כאן

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה