SOD TORAH
טו' אב התשפ (12:59), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אתהארץאשראתםבהכיהדםהואיחניףאתהארץולארץלאיכפרלדםאשרשפ
ךבהכיאםבדםשפכוולאתטמאאתהארץאשראתםישביםבהאשראנישכןבתו
כהכיאנייהוהשכןבתוךבניישראלויקרבוראשיהאבותלמשפחתבניגל
עדבןמכירבןמנשהממשפחתבנייוסףוידברולפנימשהולפניהנשאיםר
אשיאבותלבניישראלויאמרואתאדניצוהיהוהלתתאתהארץבנחלהבגו
רללבניישראלואדניצוהביהוהלתתאתנחלתצלפחדאחינולבנתיווהי
ולאחדמבנישבטיבניישראללנשיםונגרעהנחלתןמנחלתאבתינוונוס
ףעלנחלתהמטהאשרתהיינהלהםומגרלנחלתנויגרעואםיהיההיבללבנ
יישראלונוספהנחלתןעלנחלתהמטהאשרתהיינהלהםומנחלתמטהאבתי
נויגרענחלתןויצומשהאתבניישראלעלפייהוהלאמרכןמטהבנייוסף
 צופן תורה
זיכוי הרבים:

טבלה מעניינת שדרושה עיון ופיצוח, הדילוגים המופיעים נזכרים לעיל. אנחנו רק יודעים שההסתברות למצוא אותם היא נמוכה מאוד, ואפשר לראות את המבחן טקסטים אקראיים כאן: הצג דו"ח הסתברות

הדילוג המינימלי בתורה "צופן תורה", ולידו בצורה מדהימה, הדילוג "דילג". שקשור לצופן על ידי הדילוגי אותיות. שניהם נדירים מאוד. יותר מדהים, הדילוג המינימלי בתורה של המילה "סוד", חותכת ממש את "צופן תורה", והמילה סו"ד אע"פ שהיא קצרה יש בה אותיות נדירות ד' וס' ולכן היא מיוחדת ואפשר לראות את זה מהמבחן הסתברות. ובנוסף החיתוך שלה עם המילה "סדת", (סודות, חסר ו"ו).

להלן תוצאות המבחן לאחר הרצה של מספר שעות:

נמצאו בסך הכול 1 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 7,296,222 טבלאות שנבדקו

ההסתברות הסופית למציאת הטבלה בתורה: 1.37E-7
סף הסתברות מינימלי שנוכל להגיד שהטבלה מוצפנת הוא טבלה אחת דומה ל-100 ספרים כלומר 1 ל-100. 
כלומר היינו מוצאים טבלה כזאת באורך כזה 1 ל-13,070 ספרים באורך של התורה
לכן המסקנה היא: לא ניתן לקבל את התוצאה בשום פנים ואופן בצורה אקראית, הטבלה מוצפנת בצורה ברורה.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה