SOD TORAH
י' תמוז התשפ (05:08), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
יעקבבןותאמררחלדנניאלהיםוגםשמעבקליויתןליבןעלכןקראהשמודןו
תהרעודותלדבלההשפחתרחלבןשניליעקבותאמררחלנפתוליאלהיםנפתלת
יעםאחתיגםיכלתיותקראשמונפתליותראלאהכיעמדהמלדתותקחאתזלפהש
פחתהותתןאתהליעקבלאשהותלדזלפהשפחתלאהליעקבבןותאמרלאהבגדות
קראאתשמוגדותלדזלפהשפחתלאהבןשניליעקבותאמרלאהבאשריכיאשרונ
יבנותותקראאתשמואשרוילךראובןבימיקצירחטיםוימצאדודאיםבשדהו
יבאאתםאללאהאמוותאמררחלאללאהתנינאלימדודאיבנךותאמרלההמעטק
חתךאתאישיולקחתגםאתדודאיבניותאמררחללכןישכבעמךהלילהתחתדוד
איבנךויבאיעקבמןהשדהבערבותצאלאהלקראתוותאמראליתבואכישכרשכ
רתיךבדודאיבניוישכבעמהבלילההואוישמעאלהיםאללאהותהרותלדליע
קבבןחמישיותאמרלאהנתןאלהיםשכריאשרנתתישפחתילאישיותקראשמוי
ששכרותהרעודלאהותלדבןששיליעקבותאמרלאהזבדניאלהיםאתיזבדטוב
הפעםיזבלניאישיכיילדתילוששהבניםותקראאתשמוזבלוןואחרילדהבת
ותקראאתשמהדינהויזכראלהיםאתרחלוישמעאליהאלהיםויפתחאתרחמהו
תהרותלדבןותאמראסףאלהיםאתחרפתיותקראאתשמויוסףלאמריסףיהוהל
יבןאחרויהיכאשרילדהרחלאתיוסףויאמריעקבאללבןשלחניואלכהאלמק
ומיולארציתנהאתנשיואתילדיאשרעבדתיאתךבהןואלכהכיאתהידעתאתע
בדתיאשרעבדתיךויאמראליולבןאםנאמצאתיחןבעיניךנחשתיויברכניי
הוהבגללךויאמרנקבהשכרךעליואתנהויאמראליואתהידעתאתאשרעבדתי
ךואתאשרהיהמקנךאתיכימעטאשרהיהלךלפניויפרץלרבויברךיהוהאתךל
רגליועתהמתיאעשהגםאנכילביתיויאמרמהאתןלךויאמריעקבלאתתןלימ
אומהאםתעשהליהדברהזהאשובהארעהצאנךאשמראעברבכלצאנךהיוםהסרמ
שםכלשהנקדוטלואוכלשהחוםבכשביםוטלואונקדבעזיםוהיהשכריוענתה
ביצדקתיביוםמחרכיתבואעלשכרילפניךכלאשראיננונקדוטלואבעזיםו
חוםבכשביםגנובהואאתיויאמרלבןהןלויהיכדברךויסרביוםההואאתהת
ישיםהעקדיםוהטלאיםואתכלהעזיםהנקדותוהטלאתכלאשרלבןבווכלחום
בכשביםויתןבידבניווישםדרךשלשתימיםבינווביןיעקבויעקברעהאתצ
אןלבןהנותרתויקחלויעקבמקללבנהלחולוזוערמוןויפצלבהןפצלותלב
נותמחשףהלבןאשרעלהמקלותויצגאתהמקלותאשרפצלברהטיםבשקתותהמי
םאשרתבאןהצאןלשתותלנכחהצאןויחמנהבבאןלשתותויחמוהצאןאלהמקל
ותותלדןהצאןעקדיםנקדיםוטלאיםוהכשביםהפרידיעקבויתןפניהצאןא
לעקדוכלחוםבצאןלבןוישתלועדריםלבדוולאשתםעלצאןלבןוהיהבכליח
םהצאןהמקשרותושםיעקבאתהמקלותלעיניהצאןברהטיםליחמנהבמקלותו
בהעטיףהצאןלאישיםוהיההעטפיםללבןוהקשריםליעקבויפרץהאישמאדמ
אדויהילוצאןרבותושפחותועבדיםוגמליםוחמריםוישמעאתדבריבנילב
ןלאמרלקחיעקבאתכלאשרלאבינוומאשרלאבינועשהאתכלהכבדהזהויראי
עקבאתפנילבןוהנהאיננועמוכתמולשלשוםויאמריהוהאליעקבשובאלאר
ץאבותיךולמולדתךואהיהעמךוישלחיעקבויקראלרחלוללאההשדהאלצאנ
וויאמרלהןראהאנכיאתפניאביכןכיאיננואליכתמלשלשםואלהיאביהיה
עמדיואתנהידעתןכיבכלכחיעבדתיאתאביכןואביכןהתלביוהחלףאתמשכ
 נפתלי פרנקל ז"ל
זיכוי הרבים:

נפתלי פרנקל ז"ל, אשר נרצח בפרשת החטופים הי"ד. הדילוג המינימלי של שם המשפחה פרנק"ל, וזה המקום הכי קטן בתורה של החיתוך. וזה חותך את הפסוקים: "ות֣הר ע֔וד ות֕לד בלה֖ה שפח֣ת רח֑ל ב֥ן שנ֖י ליעקֽבותאמר רחל נפתולי אֱלהים נפתלתי עם אחתי גם יכלתי ותקרא שמו נפתלי:". והדילוג הראשון של "נפתלי", שיוצא מהפסוק "בןשניליעקב" מתחבר לדילוג השני של "נפתלי", באות י', שזה נפתלי פרנקל ז"ל.

ובאופן מדהים, השם של אמו של נפתלי פרנקל ז"ל הוא רחל. (עיין כאן). והיא ממש קיימה "ותאמר רחל נפתולי אֱלהים נפתלתי" מלשון תפילה, בשבועיים האלה לקבל את בנה. ומדהים לראות את פירוש הספורנו ורש"י מביא בשם מנחם בן סרוק במקום, מה זה "נפתולי אלהים נפתלתי": רש"י נפתולי אלהים. מנחם בן סרוק פירש במחברת צמיד פתיל, חבורים מאת המקום, נתחברתי עם אחותי לזכות לבנים. ע"כ. כלומר רחל אומרת נפתלתי והתחברתי ביחד עם אחותי לזכות בבנים, וזה רומז ממש לרחל פרנקל הי"ו שהתחברה עם האמהות של החטופים הי"ד כדי לזכות שוב בבנים שלהם. וניראה לומר שאפילו "גם יכולתי", התקיים בה, משום שעמדה בניסיון הזה בכוח עצום ועוד חיזקה אחרים וגרמה לאיחוד עם ישראל שבועיים וחצי שלמים, ולכן כל החיפושים האלה לקחו הרבה זמן מאת ה'.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה