SOD TORAH
י' כסלו התשפא (07:13), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
לאראותויפלעליווימתוהואלאאויבלוולאמבקשרעתוושפטוהעדהביןהמכהוביןגאלהדםעלהמשפטיםהאלהוהצילוהע
דהאתהרצחמידגאלהדםוהשיבואתוהעדהאלעירמקלטואשרנסשמהוישבבהעדמותהכהןהגדלאשרמשחאתובשמןהקדשואםי
צאיצאהרצחאתגבולעירמקלטואשרינוסשמהומצאאתוגאלהדםמחוץלגבולעירמקלטוורצחגאלהדםאתהרצחאיןלודםכי
בעירמקלטוישבעדמותהכהןהגדלואחרימותהכהןהגדלישובהרצחאלארץאחזתווהיואלהלכםלחקתמשפטלדרתיכםבכלמ
ושבתיכםכלמכהנפשלפיעדיםירצחאתהרצחועדאחדלאיענהבנפשלמותולאתקחוכפרלנפשרצחאשרהוארשעלמותכימותי
ומתולאתקחוכפרלנוסאלעירמקלטולשובלשבתבארץעדמותהכהןולאתחניפואתהארץאשראתםבהכיהדםהואיחניףאתהא
רץולארץלאיכפרלדםאשרשפךבהכיאםבדםשפכוולאתטמאאתהארץאשראתםישביםבהאשראנישכןבתוכהכיאנייהוהשכןב
תוךבניישראלויקרבוראשיהאבותלמשפחתבניגלעדבןמכירבןמנשהממשפחתבנייוסףוידברולפנימשהולפניהנשאים
ראשיאבותלבניישראלויאמרואתאדניצוהיהוהלתתאתהארץבנחלהבגורללבניישראלואדניצוהביהוהלתתאתנחלתצל
פחדאחינולבנתיווהיולאחדמבנישבטיבניישראללנשיםונגרעהנחלתןמנחלתאבתינוונוסףעלנחלתהמטהאשרתהיינ
הלהםומגרלנחלתנויגרעואםיהיההיבללבניישראלונוספהנחלתןעלנחלתהמטהאשרתהיינהלהםומנחלתמטהאבתינוי
גרענחלתןויצומשהאתבניישראלעלפייהוהלאמרכןמטהבנייוסףדבריםזההדבראשרצוהיהוהלבנותצלפחדלאמרלטוב
בעיניהםתהיינהלנשיםאךלמשפחתמטהאביהםתהיינהלנשיםולאתסבנחלהלבניישראלממטהאלמטהכיאישבנחלתמטהאב
תיוידבקובניישראלוכלבתירשתנחלהממטותבניישראללאחדממשפחתמטהאביהתהיהלאשהלמעןיירשובניישראלאישנ
חלתאבתיוולאתסבנחלהממטהלמטהאחרכיאישבנחלתוידבקומטותבניישראלכאשרצוהיהוהאתמשהכןעשובנותצלפחדו
תהיינהמחלהתרצהוחגלהומלכהונעהבנותצלפחדלבנידדיהןלנשיםממשפחתבנימנשהבןיוסףהיולנשיםותהינחלתןע
למטהמשפחתאביהןאלההמצותוהמשפטיםאשרצוהיהוהבידמשהאלבניישראלבערבתמואבעלירדןירחואלההדבריםאשרד
ברמשהאלכלישראלבעברהירדןבמדברבערבהמולסוףביןפארןוביןתפלולבןוחצרתודיזהבאחדעשריוםמחרבדרךהרשע
ירעדקדשברנעויהיבארבעיםשנהבעשתיעשרחדשבאחדלחדשדברמשהאלבניישראלככלאשרצוהיהוהאתואלהםאחריהכתו
אתסיחןמלךהאמריאשריושבבחשבוןואתעוגמלךהבשןאשריושבבעשתרתבאדרעיבעברהירדןבארץמואבהואילמשהבארא
תהתורההזאתלאמריהוהאלהינודבראלינובחרבלאמררבלכםשבתבהרהזהפנווסעולכםובאוהרהאמריואלכלשכניובער
בהבהרובשפלהובנגבובחוףהיםארץהכנעניוהלבנוןעדהנהרהגדלנהרפרתראהנתתילפניכםאתהארץבאוורשואתהארץ
אשרנשבעיהוהלאבתיכםלאברהםליצחקוליעקבלתתלהםולזרעםאחריהםואמראלכםבעתההואלאמרלאאוכללבדישאתאתכ
םיהוהאלהיכםהרבהאתכםוהנכםהיוםככוכביהשמיםלרביהוהאלהיאבותכםיסףעליכםככםאלףפעמיםויברךאתכםכאשר
 מנהרות חמאס
זיכוי הרבים:

הנס המדהים שהתרחש לנו, שאם לא היינו יוצאים למלחמה בחמאס ביד ה' ממש שסיבב שניכנס לעזה והקשה את ליבם, ח"ו היינו יכולים לראות אסון נוראי שמחבלי החמאס היו נכנסים במנהרות שלהם ויוצאים בישובי עוטף עזה ומפגעים. ואע"פ שיש אומרים שהם לא תיכננו, הרי זה דבר תמוה להגיד כן, כי איך יתכן שהם חפרו כל כך שנים את המנהרות ולא השתמשו בהם, עד שהוכרחנו להיכנס לעזה ולגלות את המנהרות. ודאי שהם רצו להשתמש בהם בפעם אחת, לפני שאנחנו ניפעל להשמדתם.

וחיפשנו דילוגים שקשורים לעניין: מנהרות חמס שבילבור כרה הרה עמל וילד שקר מחבלים חפרו א' תשרי וכולם ארוכים וחלקם מינימליים בתורה, ונימצאו באופן מדהים בפרשת השבוע מסעי שבה היה עיקר המציאה והחיסול של המנהרות (כ"ח בתמוז). ובהמשך נעשה מבחן הסתברות כי הדילוגים נדירים.

ומובא בקו' סוד החשמל בשם הרה"ג ר' יהונתן ג. שליט"א, הפסוקים הבאים שרומזים ממש לחמאס ומה שהם ניסו לעשות ומכאן חיפשנו את הדילוגים: "א  שגיון לדוד אשר שר לה' על דברי כוש בן ימיני [כוש=אובמה, בן ימיני=בנ-ימין נתניהו]: ב  ה' אֱלהי בך חסיתי הושיעני מכל רדפי והצילני: וכו' יג  אם לא ישוב חרבו ילטוש קשתו דרך ויכוננה: יד  ולו הכין כלי מות [הקב"ה הכין להם את המלכודת שיפלו בה] חציו לדלקים יפעל: טו  הנה יחבל [המחבלים] און [כמו צירי הלידה שמוציאים את הילד לאור העולם כך הם חשבו לצאת בסוף המנהרה להרוג ולחבל], והרה עמל וילד שקר [הרה לשון של הריון שמחביא את הולד עד עת הלידה והיציאה לאור העולם, וזה דימוי למנהרה]: טז  בור כרה ויחפרהו, ויפל בשחת יפעל [חפרו בורות ומנהרות כדי להרוג והם בעצמם מתו ונפלו בבורות האלו]: יז  ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד", [העמל של החמאס שעבדו כל כך הרבה לחפור את המנהרות, כל מה שהם תכננו ישוב וירד על ראשם].

וחיפשנו דילוג מינימלי של "בור כרה", ובהמשך שלו נימצא: "שבילבור כרה", כלומר "שביל בור", זה מנהרה, כי סתם בור סתום, אבל אם יש בו שביל אז הוא מוביל לצד השני ליציאה וזה מדהים שכביכול הדילוג בא לתקן אותנו כי באמת הלשון "בור כרה" שכתוב בפס' לא שייך למנהרה, אבל עכשיו ניחא, (ואם היה דילוג רק "שביל כרה", הוה אמינא לאו מנהרה הוא אלא נהר, גמר אומר "שביל בור כרה", דהוי מנהרה ודאי). והם כרו וחפרו את המינהרה הזאת כפי שאומר הפס' לחבל ולהרוג, וחיפשנו לכן דילוג "מנהרות", וזה המינימלי בתורה, דוקא בפרשת השבוע, חותך ממש את הדילוג "שביל בור". וחיפשנו דילוג "הרה עמל" כפי שהסברנו לעיל שלשון של הריון רומז לחפירת המנהרות, כי מנהרה מלשון נהר ונחל או מלשון אור נהיר, וגם מטרתה להחביא (עיין רש"י, שופטים ו). וגם הריון מחביא את הולד ושומר עליו ומפתח אותו לאט לאט עד ללידה והיציאה לאור העולם. וזה "הרה עמל", שהם לאט לאט חפרו ועמלו עד שדימו לצאת לאור העולם בראש השנה. וכך משמע ממה שאמר דוד המלך, הרה עמל וכו' בור כרה ויחפרהו. וכן הדילוג "מחבלים", (שלישי מינימלי בתורה), חותך את הפס' ובחוףהים שפירשו חז"ל שמדובר על אשקלון ועזה וכו', שאלו פלשתים שצריך לכבוש.

להלן דו"ח מבחן הסתברות לקבל את הטבלה בצורה אקראית: הצג דו"ח הסתברות

נמצאו בסך הכול 1 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 245,048 טבלאות שנבדקו

ההסתברות הסופית למציאת הטבלה בתורה: 4.0808E-6
כלומר סיכוי של בערך 1 ל-245,048 טבלאות שהטבלה בתורה היא מקרית

סף הסתברות מינימלי שנוכל להגיד שהטבלה מוצפנת הוא טבלה אחת דומה ל-100 ספרים כלומר 1 ל-100. 
כלומר היינו מוצאים טבלה כזאת באורך כזה 1 ל-1,553 ספרים באורך של התורה
לכן המסקנה היא: התוצאה מעידה שהטבלה מוצפנת

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה