;
SOD TORAH
כט' אלול התשפ (07:25), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
עיניוכמתעתעוהבאתיעליקללהולאברכהותאמרלואמועליקללתךבניאךשמעבקליולךקחליוילךויקחויבאלאמוותעשאמומטעמיםכאשראהבאביוותקחרבקהאתבגדיעשובנההגדלהחמדתאשראתהבביתותלבשאתיעקבבנההקטןואתערתגדייהעזיםהלבישהעלידיוועלחלקתצואריוותתןאתהמטעמיםואתהלחםאשרעשתהבידיעקבבנהויבאאלאביוויאמראביויאמרהננימיאתהבניויאמריעקבאלאביואנכיעשובכרךעשיתיכאשרדברתאליקוםנאשבהואכלהמצידיבעבורתברכנינפשךויאמריצחקאלבנומהזהמהרתלמצאבניויאמר
כיהקרהיהוהאלהיךלפניויאמריצחקאליעקבגשהנאואמשךבניהאתהזהבניעשואםלאויגשיעקבאליצחקאביווימשהוויאמרהקלקוליעקבוהידיםידיעשוולאהכירוכיהיוידיוכידיעשואחיושערתויברכהוויאמראתהזהבניעשוויאמראניויאמרהגשהליואכלהמצידבנילמעןתברכךנפשיויגשלוויאכלויבאלוייןוישתויאמראליויצחקאביוגשהנאושקהליבניויגשוישקלווירחאתריחבגדיוויברכהוויאמרראהריחבניכריחשדהאשרברכויהוהויתןלךהאלהיםמטלהשמיםומשמניהארץורבדגןותירשיעבדוךעמיםוישת
חולךלאמיםהוהגבירלאחיךוישתחוולךבניאמךארריךארורומברכיךברוךויהיכאשרכלהיצחקלברךאתיעקבויהיאךיצאיצאיעקבמאתפנייצחקאביוועשואחיובאמצידוויעשגםהואמטעמיםויבאלאביוויאמרלאביויקםאביויאכלמצידבנובעברתברכנינפשךויאמרלויצחקאביומיאתהויאמראניבנךבכרךעשוויחרדיצחקחרדהגדלהעדמאדויאמרמיאפואהואהצדצידויבאליואכלמכלבטרםתבואואברכהוגםברוךיהיהכשמעעשואתדבריאביוויצעקצעקהגדלהומרהעדמאדויאמרלאביוברכניגםאניאביויאמרבאאחיךבמר
מהויקחברכתךויאמרהכיקראשמויעקבויעקבניזהפעמיםאתבכרתילקחוהנהעתהלקחברכתיויאמרהלאאצלתליברכהויעןיצחקויאמרלעשוהןגבירשמתיולךואתכלאחיונתתילולעבדיםודגןותירשסמכתיוולכהאפואמהאעשהבניויאמרעשואלאביוהברכהאחתהואלךאביברכניגםאניאביוישאעשוקלוויבךויעןיצחקאביוויאמראליוהנהמשמניהארץיהיהמושבךומטלהשמיםמעלועלחרבךתחיהואתאחיךתעבדוהיהכאשרתרידופרקתעלומעלצוארךוישטםעשואתיעקבעלהברכהאשרברכואביוויאמרעשובלבויקרבוימיאבלא
ביואהרגהאתיעקבאחיויגדלרבקהאתדבריעשובנההגדלותשלחותקראליעקבבנההקטןותאמראליוהנהעשואחיךמתנחםלךלהרגךועתהבנישמעבקליוקוםברחלךאללבןאחיחרנהוישבתעמוימיםאחדיםעדאשרתשובחמתאחיךעדשובאףאחיךממךושכחאתאשרעשיתלוושלחתיולקחתיךמשםלמהאשכלגםשניכםיוםאחדותאמררבקהאליצחקקצתיבחיימפניבנותחתאםלקחיעקבאשהמבנותחתכאלהמבנותהארץלמהליחייםויקראיצחקאליעקבויברךאתוויצוהוויאמרלולאתקחאשהמבנותכנעןקוםלךפדנהארםביתהבתואלאביאמךוקחל
ךמשםאשהמבנותלבןאחיאמךואלשדייברךאתךויפרךוירבךוהייתלקהלעמיםויתןלךאתברכתאברהםלךולזרעךאתךלרשתךאתארץמגריךאשרנתןאלהיםלאברהםוישלחיצחקאתיעקבוילךפדנהארםאללבןבןבתואלהארמיאחירבקהאםיעקבועשוויראעשוכיברךיצחקאתיעקבושלחאתופדנהארםלקחתלומשםאשהבברכואתוויצועליולאמרלאתקחאשהמבנותכנעןוישמעיעקבאלאביוואלאמווילךפדנהארםויראעשוכירעותבנותכנעןבעינייצחקאביווילךעשואלישמעאלויקחאתמחלתבתישמעאלבןאברהםאחותנביותעלנשיולול
אשהויצאיעקבמבארשבעוילךחרנהויפגעבמקוםוילןשםכיבאהשמשויקחמאבניהמקוםוישםמראשתיווישכבבמקוםההואויחלםוהנהסלםמצבארצהוראשומגיעהשמימהוהנהמלאכיאלהיםעליםוירדיםבווהנהיהוהנצבעליוויאמראנייהוהאלהיאברהםאביךואלהייצחקהארץאשראתהשכבעליהלךאתננהולזרעךוהיהזרעךכעפרהארץופרצתימהוקדמהוצפנהונגבהונברכובךכלמשפחתהאדמהובזרעךוהנהאנכיעמךושמרתיךבכלאשרתלךוהשבתיךאלהאדמההזאתכילאאעזבךעדאשראםעשיתיאתאשרדברתילךוייקץיעקבמשנתוו
יאמראכןישיהוהבמקוםהזהואנכילאידעתיוייראויאמרמהנוראהמקוםהזהאיןזהכיאםביתאלהיםוזהשערהשמיםוישכםיעקבבבקרויקחאתהאבןאשרשםמראשתיווישםאתהמצבהויצקשמןעלראשהויקראאתשםהמקוםההואביתאלואולםלוזשםהעירלראשנהוידריעקבנדרלאמראםיהיהאלהיםעמדיושמרניבדרךהזהאשראנכיהולךונתןלילחםלאכלובגדללבשושבתיבשלוםאלביתאביוהיהיהוהלילאלהיםוהאבןהזאתאשרשמתימצבהיהיהביתאלהיםוכלאשרתתןליעשראעשרנולךוישאיעקברגליווילךארצהבניקדםויראוהנהב
ארבשדהוהנהשםשלשהעדריצאןרבציםעליהכימןהבארההואישקוהעדריםוהאבןגדלהעלפיהבארונאספושמהכלהעדריםוגללואתהאבןמעלפיהבארוהשקואתהצאןוהשיבואתהאבןעלפיהבארלמקמהויאמרלהםיעקבאחימאיןאתםויאמרומחרןאנחנוויאמרלהםהידעתםאתלבןבןנחורויאמרוידענוויאמרלהםהשלוםלוויאמרושלוםוהנהרחלבתובאהעםהצאןויאמרהןעודהיוםגדוללאעתהאסףהמקנההשקוהצאןולכורעוויאמרולאנוכלעדאשריאספוכלהעדריםוגללואתהאבןמעלפיהבארוהשקינוהצאןעודנומדברעמםורחלבא
העםהצאןאשרלאביהכירעההואויהיכאשרראהיעקבאתרחלבתלבןאחיאמוואתצאןלבןאחיאמוויגשיעקבויגלאתהאבןמעלפיהבארוישקאתצאןלבןאחיאמווישקיעקבלרחלוישאאתקלוויבךויגדיעקבלרחלכיאחיאביההואוכיבןרבקההואותרץותגדלאביהויהיכשמעלבןאתשמעיעקבבןאחתווירץלקראתוויחבקלווינשקלוויביאהואלביתוויספרללבןאתכלהדבריםהאלהויאמרלולבןאךעצמיובשריאתהוישבעמוחדשימיםויאמרלבןליעקבהכיאחיאתהועבדתניחנםהגידהלימהמשכרתךוללבןשתיבנותשםהגדלהלאהושםהק
טנהרחלועינילאהרכותורחלהיתהיפתתארויפתמראהויאהביעקבאתרחלויאמראעבדךשבעשניםברחלבתךהקטנהויאמרלבןטובתתיאתהלךמתתיאתהלאישאחרשבהעמדיויעבדיעקבברחלשבעשניםויהיובעיניוכימיםאחדיםבאהבתואתהויאמריעקבאללבןהבהאתאשתיכימלאוימיואבואהאליהויאסףלבןאתכלאנשיהמקוםויעשמשתהויהיבערבויקחאתלאהבתוויבאאתהאליוויבאאליהויתןלבןלהאתזלפהשפחתוללאהבתושפחהויהיבבקרוהנההואלאהויאמראללבןמהזאתעשיתליהלאברחלעבדתיעמךולמהרמיתניויאמרלבן
לאיעשהכןבמקומנולתתהצעירהלפניהבכירהמלאשבעזאתונתנהלךגםאתזאתבעבדהאשרתעבדעמדיעודשבעשניםאחרותויעשיעקבכןוימלאשבעזאתויתןלואתרחלבתולולאשהויתןלבןלרחלבתואתבלההשפחתולהלשפחהויבאגםאלרחלויאהבגםאתרחלמלאהויעבדעמועודשבעשניםאחרותויראיהוהכישנואהלאהויפתחאתרחמהורחלעקרהותהרלאהותלדבןותקראשמוראובןכיאמרהכיראהיהוהבענייכיעתהיאהבניאישיותהרעודותלדבןותאמרכישמעיהוהכישנואהאנכיויתןליגםאתזהותקראשמושמעוןותהרעודותלדבןו
תאמרעתההפעםילוהאישיאליכיילדתילושלשהבניםעלכןקראשמולויותהרעודותלדבןותאמרהפעםאודהאתיהוהעלכןקראהשמויהודהותעמדמלדתותרארחלכילאילדהליעקבותקנארחלבאחתהותאמראליעקבהבהליבניםואםאיןמתהאנכיויחראףיעקבברחלויאמרהתחתאלהיםאנכיאשרמנעממךפריבטןותאמרהנהאמתיבלההבאאליהותלדעלברכיואבנהגםאנכיממנהותתןלואתבלההשפחתהלאשהויבאאליהיעקבותהרבלההותלדליעקבבןותאמררחלדנניאלהיםוגםשמעבקליויתןליבןעלכןקראהשמודןותהרעודותלדבלההשפ
חתרחלבןשניליעקבותאמררחלנפתוליאלהיםנפתלתיעםאחתיגםיכלתיותקראשמונפתליותראלאהכיעמדהמלדתותקחאתזלפהשפחתהותתןאתהליעקבלאשהותלדזלפהשפחתלאהליעקבבןותאמרלאהבגדותקראאתשמוגדותלדזלפהשפחתלאהבןשניליעקבותאמרלאהבאשריכיאשרוניבנותותקראאתשמואשרוילךראובןבימיקצירחטיםוימצאדודאיםבשדהויבאאתםאללאהאמוותאמררחלאללאהתנינאלימדודאיבנךותאמרלההמעטקחתךאתאישיולקחתגםאתדודאיבניותאמררחללכןישכבעמךהלילהתחתדודאיבנךויבאיעקבמןהש
דהבערבותצאלאהלקראתוותאמראליתבואכישכרשכרתיךבדודאיבניוישכבעמהבלילההואוישמעאלהיםאללאהותהרותלדליעקבבןחמישיותאמרלאהנתןאלהיםשכריאשרנתתישפחתילאישיותקראשמויששכרותהרעודלאהותלדבןששיליעקבותאמרלאהזבדניאלהיםאתיזבדטובהפעםיזבלניאישיכיילדתילוששהבניםותקראאתשמוזבלוןואחרילדהבתותקראאתשמהדינהויזכראלהיםאתרחלוישמעאליהאלהיםויפתחאתרחמהותהרותלדבןותאמראסףאלהיםאתחרפתיותקראאתשמויוסףלאמריסףיהוהליבןאחרויהיכאשרילדה
רחלאתיוסףויאמריעקבאללבןשלחניואלכהאלמקומיולארציתנהאתנשיואתילדיאשרעבדתיאתךבהןואלכהכיאתהידעתאתעבדתיאשרעבדתיךויאמראליולבןאםנאמצאתיחןבעיניךנחשתיויברכנייהוהבגללךויאמרנקבהשכרךעליואתנהויאמראליואתהידעתאתאשרעבדתיךואתאשרהיהמקנךאתיכימעטאשרהיהלךלפניויפרץלרבויברךיהוהאתךלרגליועתהמתיאעשהגםאנכילביתיויאמרמהאתןלךויאמריעקבלאתתןלימאומהאםתעשהליהדברהזהאשובהארעהצאנךאשמראעברבכלצאנךהיוםהסרמשםכלשהנקדוטלואוכלשה
חוםבכשביםוטלואונקדבעזיםוהיהשכריוענתהביצדקתיביוםמחרכיתבואעלשכרילפניךכלאשראיננונקדוטלואבעזיםוחוםבכשביםגנובהואאתיויאמרלבןהןלויהיכדברךויסרביוםההואאתהתישיםהעקדיםוהטלאיםואתכלהעזיםהנקדותוהטלאתכלאשרלבןבווכלחוםבכשביםויתןבידבניווישםדרךשלשתימיםבינווביןיעקבויעקברעהאתצאןלבןהנותרתויקחלויעקבמקללבנהלחולוזוערמוןויפצלבהןפצלותלבנותמחשףהלבןאשרעלהמקלותויצגאתהמקלותאשרפצלברהטיםבשקתותהמיםאשרתבאןהצאןלשתותלנכ
חהצאןויחמנהבבאןלשתותויחמוהצאןאלהמקלותותלדןהצאןעקדיםנקדיםוטלאיםוהכשביםהפרידיעקבויתןפניהצאןאלעקדוכלחוםבצאןלבןוישתלועדריםלבדוולאשתםעלצאןלבןוהיהבכליחםהצאןהמקשרותושםיעקבאתהמקלותלעיניהצאןברהטיםליחמנהבמקלותובהעטיףהצאןלאישיםוהיההעטפיםללבןוהקשריםליעקבויפרץהאישמאדמאדויהילוצאןרבותושפחותועבדיםוגמליםוחמריםוישמעאתדבריבנילבןלאמרלקחיעקבאתכלאשרלאבינוומאשרלאבינועשהאתכלהכבדהזהויראיעקבאתפנילבןוהנהאיננוע
 ארבעה אבות נזיקין
זיכוי הרבים:

כדאי לקרוא ולהבין עד הסוף, רואים איך כל דברי חז"ל ברוח הקודש ממש. המשנה במס' בבא קמא: "ארבעה אבות נזיקין: השור והבור והמבעה וההבער.", כלומר ישנם ארבעה סוגי נזק שאפשר לחלק בכל ההזקים בעולם: השור שהבהמה מזיקה, הבור אלו מכשולים שהניחו בר"ה, ההבער זוהי אש שהדליק אדם והתפשטה להזיק, והמבעה, אמרו בגמרא שהכוונה לאדם שמזיק או שן של שור שיש בה הנאה בהיזק, למשל אם השור מתחכך בכותל להנאתו. וזה לשון הגמרא ב"ק (ג:) : "מאי מבעה רב אמר מבעה זה אדם, ושמואל אמר מבעה זה השן. רב אמר מבעה זה אדם: דכתיב (ישעיה כא, יב) 'אמר שומר אתא בקר וגם לילה אם תבעיון בעיו', ושמואל אמר מבעה זה השן: דכתיב (עובדיה א, ו) 'איך נחפשו עשו נבעו מצפוניו' ". ורואים שרב ושמואל חולקים בפירוש המילה "מבעה" במשנה, אולם הם באופן מדהים דורשים דוקא מאותם פסוקים בנביאים שמדברים על מפלת עשיו ואחרית הימים, ועוד שאמרו בגמרא שהפסוקים האלה כלל לא מתאימים ואם כן למה הביאו אותם דוקא, ומשמע שרוצים לרמוז לדבר מסוים.

הפסוק שרב דורש ממנו לשון מבעה הוא: (ישעיה כא, יב) "יא  משא דומה אלי קרא משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל: יב  אמר שמר אתא בקר וגם לילה אם תבעיון בעיו שבו אתיו", ופירשו חז"ל ורש"י במקום, שמשא דומה זאת הנבואה על אדום ועשיו שכן כתוב בפסוק "משע֔יר" והר שעיר שייך לעשיו. ומדובר על הגלות האחרון תחת מלכות אדום. והפסוק ששמואל דורש (עובדיה א, ו): "ו  א֚יך נחפש֣ו עש֔ו נבע֖ו מצפנֽיו", והנביא עובדיה התנבא רק על מפלת עשיו ואחרית הימים, כי גלות עשיו היא הקשה מכולם הגלות הרביעית החושך הגדול שאנחנו בו.א)

וחיפשנו דילוג מינימלי בתורה "נזיקין" ולאחר מכן "המבעה" בדילוג מינימלי גם הוא, ונימצאו חותכים שניהם בצורה מדהימה בדיוק במקום שבו בורח יעקב מעשיו אל לבן. נימצאו עוד דילוגים שקשורים אבל לא רלוונטיים לעניינו.

 ומה שאמר הקב"ה ליעקב: ונברכובךכלמשפחתהאדמהובזרעךוהנה , רומז למה שאמר רב שמבעה זה האדם, כי הדילוג "המבעה" יוצא מהמילה "האדמה", וגם האדמה זה לשון של בן אדם כי כתוב: "עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת", רואים שהמילה אדם לקוחה מהמילה אדמ-ה. וכן הפשט משפחות האדמה. ומשום שהיה יעקב באותו פסוק ממש בורח מעשיו, וגם היה מפחד מללכת אל לבן, כפירש"י במקום: "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת", רש"י אנכי עמך. "לפי שהיה ירא מעשו ומלבן". ושמירה בד"כ היא מהנזיקין כמו שכתוב לגבי היזק שור: "או נודע כי שור נגח הוא וכו' ולא ישמרנו בעליו וגו' ". ועשו ולבן רצו לעשות בו היזק של אדם בליעל באדם מתוקן כיעקב, כלומר בכוונה כי האדם מועד לעולם. כמו שכתוב על לבן: "ארמי אובד אבי", ועל עשו לעיל כתוב: "וישטם עשו את יעקב וכו' ויאמר וכו' ואהרגה את יעקב אחי". לכן לפי רב אלו נזקי אדם והדילוג המינימלי של "המבעה" שהוא האדם חותך את הדילוג "נזיקין", ולשמואל דאמר מבעה זו השן, על כל פנים רואים שדרש דוקא מנבואה שקשורה לעשיו, לרמוז שהיזק המבעה שייך לעשיו, ואולי משום שאין עשיו חשוב אדם כלל, כי מצינו שניסה להזיק את יעקב בנשיכת שן, וצ"ע שאין בזה הנאה להיזקו.

ואולי לפי זה זה פירוש המשנה, ע"פ הרמז, "ארבעה אבות נזיקין", ר"ל ישנם ארבעה מידות כגון לבן ועשיו שרצו להזיק לאבות היינו לאברהם יצחק ויעקב, וכנגדן ארבעה מלכויות (בבל, פרס ומדי, יון, אדום) שיהו מזיקין לבנים, כי משום שכל התולדות כאבות, ומעשה אבות סימן לבנים. "השור הבור המבעה וההבער", וראינו שהמבעה כנגד אדום הוא עשיו, ולמר המבעה הוא האדם ולכן רומז לאדום. והתיאור של החיה הרביעית היא אדום בדניאל (דניאל ז): "ואר֣ו חיו֣ה רֽביעא֡ה דחילה֩ ואֽימתנ֨י ותקיפ֜א וכו' וה֣יא משני֗ה מן-כל-חֽיותא֙ ד֣י קֽדמ֔יה וכו' ואל֨ו עינ֜ין כעינ֤י אנשא֙ וכו' שנ֤ה דֽי-פרזל֙ וטפר֣יה דֽי-נח֔ש" ורואים שיש רק בה בחינת אדם ממה שאמר שהיא משונה מכל שאר החיות ולה עיניים של בן אדם, ולמ"ד מבעה זה השן, רואים שגם יש לה שיניים של ברזל והיא תאכל עד דק את כל הארץ וציפורניים של נחושת, לכן אדום קרויה גם נחש, וזה למ"ד מבעה זו שן כי הנחש החיה היחידה שאין לה טעם והנאה באכילה ורק מהנשיכה עצמה היא נהנת. והחיה השניה פרס ומדי כנגד דב וזאב כמפורש שם (שם ז, ה), והם רומזים לאב נזיקין בור, שהוא כבד כמו דוב והגריעות שלו שאינו יכול לילך ולהזיק, ולכן במחזה השני שראה דני' (שם ח) הם מתוארים כאייל שעומד ומנגח בכל העמים אבל אינו מהלך, וכן האותיות דוב רומזות לבור (התג של הדלי"ת לא פוסל בס"ת). לעומת הצפיר עזים שבא מן המערב ורץ על פני כל הארץ ואינו נוגע בארץ כי הוא קל ממש כמו האש ההבער שאע"פ שאין בה רוח חיים דרכה לילך ולהזיק, והם היוונים שנמשלו (שם ז, ו) לנמר שגם הוא קל רגלים מאוד. והחיה הראשונה היא האריה כנגד בבל, ויש להם בחינה שהם מועדים לעולם כדאמרינן (ב"ק טו:), אבל לפני שהחריבו את הבית הם היו בחינת ארי תרבות (שם) שאינו מועד. ולכן בסופו של דבר הם חזרו לבחינה זאת וקיבלו לב אדם (דניאל ז, ד). ותימצא את כל החיות רמוזות במשנה שם ששנינו: "ושור המועד ושור המזיק ברשות הניזק והאדם הזאב והארי והדוב והנמר והברדלס והנחש הרי אלו מועדין רבי אלעזר אומר בזמן שהן בני תרבות אינן מועדין והנחש מועד לעולם", האדם והנחש כנגד אדום בחי' המבעה ששניהם מועדין לעולם והנחש שרו של עשיו, הזאב והדוב הם פרס ומדי בחי' הבור, הארי כנגד בבל בחי' השור, הנמר והברדלס כנגד יון, בחי' ההבער. ואחרי זה ראינו שפירש המהרש"א בצורה דומה (ב"ק, ח"א דף ג ע"ב).

ואחרי זה, ראינו לכ"ק בעל הטורים, וכתב על הפסוק החותך את הדילוג: "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשבתיך אל האדמה הזאת וכו' ", בעל הטורים והשבותיך אל האדמה. בגימטריא (עם הכולל והמילים) זה מארבע מלכיות. וחיפשנו במקום את הדילוג: "מלכויות" ובהמשך שלו "הן מלכויות", חותך בדיוק את הגימטריה שחישב בעל הטורים במקום: "והשבתיך אל האדמה". להלן תמונה:

צפה בדילוג זה באתר

 

_____________

א) וכביכול נראה שברור לרב ושמואל שהמילה המבעה קשורה לעשיו, רק לא היה ברור לאיזה פסוק מביניהם. כי יש הרבה פסוקים בתנ"ך שכתוב בהם הלשון "מבעה", לשון של בקשה בארמית. כגון בדניאל: "ודתא נפקת וחכימיא מתקטלין ובעו דניאל וחברוהי להתקטלה", שנבוכדנצר ביקש להרוג את דניאל וחבריו. ומדוע לא דרש מכאן רב שהרי זה קאי גם על בני אדם. וכן שם יותר קרוב: "לך אֱלה אבהתי מהודא ומשבח אנה די חכמתא וגבורתא יהבת לי וכען הודעתני די בעינא מנך די מלת מלכא הודעתנא". ואולי כי "עשו" רומז לשוע שהיא תפילה ותחינה כעין בעי כי כל עניינם של ישמעאל ועשו להעלות שועתנו אל האלהים, דרשו רב ושמואל דוקא מפסוקים אלו, אבל עכ"פ צ"ל שהיה להם בקבלה שהמשנה רומזת לעשו.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה