SOD TORAH
י' תמוז התשפ (06:09), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
הןאלההמצותוהמשפטיםאשרצוהיהוהבידמשהאלבניישראלבערבתמואבעלירדןירחואלההדבריםאשרדברמשהאלכלישראלבעברהירדןבמדברבערבהמולסוףביןפארןוביןתפלולבןוחצרתודיזהבאחדעשריוםמחרבדרךהרשעירעדקדשברנעויהיבארבעיםשנהבעשתיעשרחדשבאחדלחדשדברמשהאלבניישראלככלאשרצוהיהוהאתואלהםאחריהכתואתסיחןמלךהאמר
יאשריושבבחשבוןואתעוגמלךהבשןאשריושבבעשתרתבאדרעיבעברהירדןבארץמואבהואילמשהבאראתהתורההזאתלאמריהוהאלהינודבראלינובחרבלאמררבלכםשבתבהרהזהפנווסעולכםובאוהרהאמריואלכלשכניובערבהבהרובשפלהובנגבובחוףהיםארץהכנעניוהלבנוןעדהנהרהגדלנהרפרתראהנתתילפניכםאתהארץבאוורשואתהארץאשרנשבעיהוהלאב
תיכםלאברהםליצחקוליעקבלתתלהםולזרעםאחריהםואמראלכםבעתההואלאמרלאאוכללבדישאתאתכםיהוהאלהיכםהרבהאתכםוהנכםהיוםככוכביהשמיםלרביהוהאלהיאבותכםיסףעליכםככםאלףפעמיםויברךאתכםכאשרדברלכםאיכהאשאלבדיטרחכםומשאכםוריבכםהבולכםאנשיםחכמיםונבניםוידעיםלשבטיכםואשימםבראשיכםותענואתיותאמרוטובהדבר
אשרדברתלעשותואקחאתראשישבטיכםאנשיםחכמיםוידעיםואתןאותםראשיםעליכםשריאלפיםושרימאותושריחמשיםושריעשרתושטריםלשבטיכםואצוהאתשפטיכםבעתההואלאמרשמעביןאחיכםושפטתםצדקביןאישוביןאחיווביןגרולאתכירופניםבמשפטכקטןכגדלתשמעוןלאתגורומפניאישכיהמשפטלאלהיםהואוהדבראשריקשהמכםתקרבוןאליושמעתיוו
אצוהאתכםבעתההואאתכלהדבריםאשרתעשוןונסעמחרבונלךאתכלהמדברהגדולוהנוראההואאשרראיתםדרךהרהאמריכאשרצוהיהוהאלהינואתנוונבאעדקדשברנעואמראלכםבאתםעדהרהאמריאשריהוהאלהינונתןלנוראהנתןיהוהאלהיךלפניךאתהארץעלהרשכאשרדבריהוהאלהיאבתיךלךאלתיראואלתחתותקרבוןאליכלכםותאמרונשלחהאנשיםלפנינוויח
פרולנואתהארץוישבואתנודבראתהדרךאשרנעלהבהואתהעריםאשרנבאאליהןוייטבבעיניהדברואקחמכםשניםעשראנשיםאישאחדלשבטויפנוויעלוההרהויבאועדנחלאשכלוירגלואתהויקחובידםמפריהארץויורדואלינווישבואתנודברויאמרוטובההארץאשריהוהאלהינונתןלנוולאאביתםלעלתותמרואתפייהוהאלהיכםותרגנובאהליכםותאמרובשנא
תיהוהאתנוהוציאנומארץמצריםלתתאתנובידהאמרילהשמידנואנהאנחנועליםאחינוהמסואתלבבנולאמרעםגדולורםממנועריםגדלתובצורתבשמיםוגםבניענקיםראינושםואמראלכםלאתערצוןולאתיראוןמהםיהוהאלהיכםההלךלפניכםהואילחםלכםככלאשרעשהאתכםבמצריםלעיניכםובמדבראשרראיתאשרנשאךיהוהאלהיךכאשרישאאישאתבנובכלהדרך
אשרהלכתםעדבאכםעדהמקוםהזהובדברהזהאינכםמאמינםביהוהאלהיכםההלךלפניכםבדרךלתורלכםמקוםלחנתכםבאשלילהלראתכםבדרךאשרתלכובהובענןיומםוישמעיהוהאתקולדבריכםויקצףוישבעלאמראםיראהאישבאנשיםהאלההדורהרעהזהאתהארץהטובהאשרנשבעתילתתלאבתיכםזולתיכלבבןיפנההואיראנהולואתןאתהארץאשרדרךבהולבניויעןא
שרמלאאחרייהוהגםביהתאנףיהוהבגללכםלאמרגםאתהלאתבאשםיהושעבןנוןהעמדלפניךהואיבאשמהאתוחזקכיהואינחלנהאתישראלוטפכםאשראמרתםלבזיהיהובניכםאשרלאידעוהיוםטובורעהמהיבאושמהולהםאתננהוהםיירשוהואתםפנולכםוסעוהמדברהדרךיםסוףותענוותאמרואליחטאנוליהוהאנחנונעלהונלחמנוככלאשרצונויהוהאלהינוותחג
רואישאתכלימלחמתוותהינולעלתההרהויאמריהוהאליאמרלהםלאתעלוולאתלחמוכיאינניבקרבכםולאתנגפולפניאיביכםואדבראליכםולאשמעתםותמרואתפייהוהותזדוותעלוההרהויצאהאמריהישבבהרההואלקראתכםוירדפואתכםכאשרתעשינההדבריםויכתואתכםבשעירעדחרמהותשבוותבכולפנייהוהולאשמעיהוהבקלכםולאהאזיןאליכםותשבובקד
שימיםרביםכימיםאשרישבתםונפןונסעהמדברהדרךיםסוףכאשרדבריהוהאליונסבאתהרשעירימיםרביםויאמריהוהאלילאמררבלכםסבאתההרהזהפנולכםצפנהואתהעםצולאמראתםעבריםבגבולאחיכםבניעשוהישביםבשעירוייראומכםונשמרתםמאדאלתתגרובםכילאאתןלכםמארצםעדמדרךכףרגלכיירשהלעשונתתיאתהרשעיראכלתשברומאתםבכסףואכלתםו
גםמיםתכרומאתםבכסףושתיתםכייהוהאלהיךברכךבכלמעשהידךידעלכתךאתהמדברהגדלהזהזהארבעיםשנהיהוהאלהיךעמךלאחסרתדברונעברמאתאחינובניעשוהישביםבשעירמדרךהערבהמאילתומעציןגברונפןונעברדרךמדברמואבויאמריהוהאליאלתצראתמואבואלתתגרבםמלחמהכילאאתןלךמארצוירשהכילבנילוטנתתיאתערירשההאמיםלפניםישבוב
העםגדולורבורםכענקיםרפאיםיחשבואףהםכענקיםוהמאביםיקראולהםאמיםובשעירישבוהחריםלפניםובניעשויירשוםוישמידוםמפניהםוישבותחתםכאשרעשהישראללארץירשתואשרנתןיהוהלהםעתהקמוועברולכםאתנחלזרדונעבראתנחלזרדוהימיםאשרהלכנומקדשברנעעדאשרעברנואתנחלזרדשלשיםושמנהשנהעדתםכלהדוראנשיהמלחמהמקרבהמחנה
כאשרנשבעיהוהלהםוגםידיהוההיתהבםלהמםמקרבהמחנהעדתמםויהיכאשרתמוכלאנשיהמלחמהלמותמקרבהעםוידבריהוהאלילאמראתהעברהיוםאתגבולמואבאתערוקרבתמולבניעמוןאלתצרםואלתתגרבםכילאאתןמארץבניעמוןלךירשהכילבנילוטנתתיהירשהארץרפאיםתחשבאףהוארפאיםישבובהלפניםוהעמניםיקראולהםזמזמיםעםגדולורבורםכענקי
םוישמידםיהוהמפניהםויירשםוישבותחתםכאשרעשהלבניעשוהישביםבשעיראשרהשמידאתהחרימפניהםויירשםוישבותחתםעדהיוםהזהוהעויםהישביםבחצריםעדעזהכפתריםהיצאיםמכפתרהשמידםוישבותחתםקומוסעוועברואתנחלארנןראהנתתיבידךאתסיחןמלךחשבוןהאמריואתארצוהחלרשוהתגרבומלחמההיוםהזהאחלתתפחדךויראתךעלפניהעמיםת
חתכלהשמיםאשרישמעוןשמעךורגזווחלומפניךואשלחמלאכיםממדברקדמותאלסיחוןמלךחשבוןדברישלוםלאמראעברהבארצךבדרךבדרךאלךלאאסורימיןושמאולאכלבכסףתשברניואכלתיומיםבכסףתתןליושתיתירקאעברהברגליכאשרעשוליבניעשוהישביםבשעירוהמואביםהישביםבערעדאשראעבראתהירדןאלהארץאשריהוהאלהינונתןלנוולאאבהסיחן
מלךחשבוןהעברנובוכיהקשהיהוהאלהיךאתרוחוואמץאתלבבולמעןתתובידךכיוםהזהויאמריהוהאליראההחלתיתתלפניךאתסיחןואתארצוהחלרשלרשתאתארצוויצאסיחןלקראתנוהואוכלעמולמלחמהיהצהויתנהויהוהאלהינולפנינוונךאתוואתבנוואתכלעמוונלכדאתכלעריובעתההואונחרםאתכלעירמתםוהנשיםוהטףלאהשארנושרידרקהבהמהבזזנו
לנוושללהעריםאשרלכדנומערעראשרעלשפתנחלארנןוהעיראשרבנחלועדהגלעדלאהיתהקריהאשרשגבהממנואתהכלנתןיהוהאלהינולפנינורקאלארץבניעמוןלאקרבתכלידנחליבקועריההרוכלאשרצוהיהוהאלהינוונפןונעלדרךהבשןויצאעוגמלךהבשןלקראתנוהואוכלעמולמלחמהאדרעיויאמריהוהאליאלתיראאתוכיבידךנתתיאתוואתכלעמוואתארצ
וועשיתלוכאשרעשיתלסיחןמלךהאמריאשריושבבחשבוןויתןיהוהאלהינובידנוגםאתעוגמלךהבשןואתכלעמוונכהועדבלתיהשאירלושרידונלכדאתכלעריובעתההואלאהיתהקריהאשרלאלקחנומאתםששיםעירכלחבלארגבממלכתעוגבבשןכלאלהעריםבצרתחומהגבההדלתיםובריחלבדמעריהפרזיהרבהמאדונחרםאותםכאשרעשינולסיחןמלךחשבוןהחרםכלע
 הדר גולדין זל, לשבי
זיכוי הרבים:

הקצין סג"מ הדר גולדין הי"ד אשר ארס אישה, יהיה זיכוי הרבים לעילוי נשמתו. חיפשנו את משפחתו "גולדין", הדילוג המינימלי בתורה, חותך את פרשת השבוע שבה נחטף, "אלה הדברים". ואין יותר ברור מיזה. והנה בתחילה היה שבוי, ואחרי כן הכריזו על מותו והחזירו חלק מגופתו, ועכ"פ יתכן והפס' הבאים רומזים לתקרית:

"סא  וית֣ן לשב֣י עז֑ו [=עזה] וֽתפארת֥ו [=הדרו] ביד-צֽר [נתן הקב"ה את הארון בשבי פלשתים]: סב  ויסג֣ר לח֣רב עמ֑ו ו֝בנחלת֗ו התעבֽר: סג  בחור֥יו אֽכלה-א֑ש ו֝בתולת֗יו ל֣א הולֽלו: סד  כ֭הניו בח֣רב נפ֑לו ו֝אלמנת֗יו ל֣א תבכֽינה: סה  ויק֖ץ כיש֥ן | אדנ֑י כ֝גב֗ור מתרונ֥ן מיֽין: סו  ויך-צר֥יו אח֑ור חרפ֥ת ע֝ול֗ם נ֣תן לֽמו [חזר הארון משבי פלשתים]: סז  ו֭ימאס בא֣הל יוס֑ף וֽבש֥בט א֝פר֗ים ל֣א בחֽר: סח  ו֭יבחר את-ש֣בט יהוד֑ה אֽת-ה֥ר צ֝י֗ון אש֣ר אהֽב: סט  וי֣בן כמו-ר֭מים מקדש֑ו כ֝א֗רץ יסד֥ה לעולֽם: ע  ו֭יבחר בדו֣ד עבד֑ו ו֝יקח֗הו מֽמכלא֥ת צֽאן: עא  מאח֥ר על֗ות הֱ֫ביא֥ו ל֭רעות ביעק֣ב עמ֑ו ו֝בישרא֗ל נחלתֽו: עב  ו֭ירעם כת֣ם לבב֑ו ובתבונ֖ות כפ֣יו ינחֽם:"

"עזו", בגימטריה "עזה", כביכול ויתן לשבי עזה. וכן פירש"י במקום, שנתן הקב"ה את ארון הברית הניקרא עזו ותפארתו של הקב"ה, לשבי פלשתים כמבואר בשמואל (ש"א, ה) ופלשתין הם עזה, ורומז שאותו בחור הניקרא בשם הדר, מלשון הוד והדר, ואין הדר אלא תפארת. וחיפשנו דילוג "יתן לשבי", ובצורה מדהימה לא יותר מ-2 דילוגים בלבד בתורה [בטווח עד 1000 הרלוונטי], חותך הדילוג בדיוק את פרשת השבוע הזאת, באותו פסוק ממש עם הדילוג של הסג"מ הדר גולדין הי"ד. וכמו ארון הברית שחזר בדרך נס מידי פלשתים, כך גם הדר גולדין ז"ל חזר. וכמה מההרוגים בתקרית ביום שישי לאחר ההפסקת אש עמדו להתחתן, ולזה אמר: "ו֝בתולת֗יו ל֣א הולֽלו".

ובאופן מדהים, בתחילת הפרשה מופיע הדילוג המינימלי בטבלה: "הדרו", שרומז שהדר גולדין היה כתפארת ממש לקב"ה, ורמוז בפס' וחצרתודיזהב , והנה שם משפחתו "גולד-דין", הדלי"ת בדגש חזק כי נשמעת כפולה, רומז לדי זהב (זהב=גולד באנגלית). שבכך חפץ הקב"ה להוכיח את ישראל לשוב בתשובה. וכן מובא בקונטרס סוד החשמל, שגולד-דין רומז לדין ולחותם של 64 הרוגים במלחמה בגימטריה די"ן.

והנה לצערנו העניין בפרשה הזאת, החותך את הדילוג, וירדפואתכםכאשרתעשינההדברים , ופירש"י במקום, רש"י כאשר תעשינה הדבורים. מה הדבורה הזאת, כשהיא מכה את האדם מיד מתה, אף הם כשהיו נוגעים בכם מיד מתים: וזה רומז למחבלים מתאבדים של החמאס ולצורה שבה פגעו בצה"ל על ידי מחבלים מתאבדים.
 
וכן הפס': והעויםהישביםבחצריםעדעזהכפתריםהיצאיםמכפתרהשמידםוישבותחתם , רומז שכבשו והשמידו את תושבי עזה הם העוים שפירש"י שהם מפלשתים, ולפי הרמב"ן אלו החוים, ובין כך ובין כך ביומנו לאחר שעירבבו את כל העמים, הפלסטינים מעורבבים מישמעאלים כנעניים ופלשתים, ולכן רומז להשמדתם והיינו בחצרים עד עזה שיצאו מטוסים מבסיס חיל האוויר חצרים עד עזה. ומובא בקונט' סוד החשמל בשם הרה"ג יצחק איזיק שליט"א שהביא את הרמב"ן על הפס' הזה שאמר כי אותם "העוים", אלו "החוים", וזה לשון של חויא נחש, וקראו להם "עוים", משום שהיו בקיאים לזחול בתוך העפר כמו הנחש, והם היו גרים בחצרות עד עזה. וכתוב "כפתורים היוצאים מכפתור השמידם", רומז לכך שהשמידו את כל המנהרות מאש מטוסים.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה