SOD TORAH
כא' תמוז התשפ (07:06), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
שביהמראשפרעותאויבהרנינוגויםעמוכידםעבדיויקוםונקם
ישיבלצריווכפראדמתועמוויבאמשהוידבראתכלדבריהשירהה
זאתבאזניהעםהואוהושעבןנוןויכלמשהלדבראתכלהדבריםהא
להאלכלישראלויאמראלהםשימולבבכםלכלהדבריםאשראנכימע
ידבכםהיוםאשרתצוםאתבניכםלשמרלעשותאתכלדבריהתורההז
אתכילאדבררקהואמכםכיהואחייכםובדברהזהתאריכוימיםעל
האדמהאשראתםעבריםאתהירדןשמהלרשתהוידבריהוהאלמשהבע
צםהיוםהזהלאמרעלהאלהרהעבריםהזההרנבואשרבארץמואבאש
רעלפניירחווראהאתארץכנעןאשראנינתןלבניישראללאחזהו
מתבהראשראתהעלהשמהוהאסףאלעמיךכאשרמתאהרןאחיךבהרהה
רויאסףאלעמיועלאשרמעלתםביבתוךבניישראלבמימריבתקדש
מדברצןעלאשרלאקדשתםאותיבתוךבניישראלכימנגדתראהאתה
ארץושמהלאתבואאלהארץאשראנינתןלבניישראלוזאתהברכהא
שרברךמשהאישהאלהיםאתבניישראללפנימותוויאמריהוהמסי
ניבאוזרחמשעירלמוהופיעמהרפארןואתהמרבבתקדשמימינוא
שדתלמואףחבבעמיםכלקדשיובידךוהםתכולרגלךישאמדברתיך
תורהצוהלנומשהמורשהקהלתיעקבויהיבישרוןמלךבהתאסףרא
שיעםיחדשבטיישראליחיראובןואלימתויהימתיומספרוזאתל
 לישראל יתן שירי
זיכוי הרבים:

 רואים באופן מדהים את הדילוג "לישראל יתן שרי", כלומר לישראל יתן את השיר שלי ובהמשך ניראה שהכוונה יתן אותיות ש', ר', י'. רומז לפרשת האזינו שהיא השירה שנתן משה לבנ"י לפני מותו, כמו שפירש"י לעיל: "יט  ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת וגו' "וכתב רש"י את השירה הזאת. "האזינו השמים" (לב, א), עד "וכפר אדמתו עמו" (מג). כלומר ממש כל השירה בפרשת האזינו שמשה רע"ה שר לישראל דברי מוסר: "א  האז֥ינו השמ֖ים ואדב֑רה ותשמ֥ע הא֖רץ אמרי-פֽי", והדילוג נמצא ממש בסוף השירה וממנו והלאה פרשת וזאת הברכה ששם מברך משה את ישראל בשירה,  ולכן הדילוג מחבר בין הפרשיות "האזינו השמים", ו"זאת הברכה", ששניהם שירה שחותמת את התורה. והאות לכך שזהו הפירוש הנכון, חיפשנו דילוג מינימלי בתורה "יתן שיר", ונמצא בדיוק בתחילת הברכה שבירך יעקב לבניו (בר' מט) כמו משה לישראל:

פתח דילוג זה בטבלה נפרדת

וכן חיפשנו אותו דילוג, "יתן שיר", בטבלה במקום ונימצא גם הוא בתחילת וזאת הברכה וחותך באות נ' את הדילוג "לישראל יתן שרי", ואת הפסוק: "אשר אני נתן לבני ישראל":

חיפשנו "יתן שיר", דילוג יחיד בטבלה ונימצא חותך בדיוק את אותו פסוק ודילוג. פתח טבלה זאת

ופירשו חז"ל שאותה שירה הכוונה גם לתורה שבכתב ולתורה שבע"פ, וכן כתב על הפסוק (יט) לעיל בעל הטורים ולמדה את בני ישראל. בגי' הן תורה בכתב: שימה בפיהם. בגימ' זה תלמוד.  וניראה שהסיבה שהכתוב קורא לתורה שירה, כי תורה מלשון הוראה והיא המוסר המורה את הדרך הישרה, שרומזת לשירה. כי המוסר מתקבל בלב האדם רק בדרך של שירה ומשל ודימויים. לכן פרשת האזינו היא התורה בזעיר אנפין. והדילוג רומז בפירוש ללשון נתינה (לישראל יתן שירי) באותה שירה, ושלשון נתינה נופל על התורה שהיא מתנה מאת ה' כמו שהקב"ה אומר: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו", ולכן אמר כאן בלשון מדבר, "לישראל יתן שירי". כלומר מתנת התורה שהיתה גנוזה אצל הקב"ה. וכן רומז במקום הפסוק שחותך את המילה "יתן":  "אל הארץ אשר אני נתן לבני ישראל", רואים שהקב"ה נותן לישראל. ואמרו חז"ל: "שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי ייסורים, ואלו הן: תורה, ארץ ישראל ועולם הבא".

וכן השם "ישראל", רומז לכולם. כי ישראל הוא "ישר אל", הוא המוסר מאת ה'. כמ"ש: "ויהי בישרון מלך". וכן "שיר אל", כי כאמור השירה היא התורה היא המוסר. וכן "ירש אל" או בלשון ציווי "רשי אל" כמו "ראה נתן וכו' לפניך את הארץ עלה רש", כאמור הארץ רומזת לתורה, והארץ ניתנה בירושה מאת ה', וגם התורה ניתנה בירושה כפי שכתוב בפסוק התחתון: "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב". וכן פירש בעל הטורים במקום. וכן "שרי אל", רומז לפשט "כי שרית עם אלהים ואנשים ותוכל". והאחרון: "ריש אל", רומז לכך שישראל והתורה הם ריש וראשית למחשבת העולם כפי שדרשו חז"ל בכל מקום: "קדש ישראל לה' ראשית תבואתה". ולפי זה מה שאמר הדילוג "לישראל יתן שרי", לאו דוקא "שירי", אלא יתן את כולם: "שיר", "ריש", "ישר", "ירש", "רשי", "שרי". כלומר יתן להם אותיות ש', י', ר'.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה