SOD TORAH
טז' תמוז התשעט (16:53), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ויסעומסכתויחנובאתםבקצהה
מדברויהוההלךלפניהםיומםב
עמודענןלנחתםהדרךולילהבע
מודאשלהאירלהםללכתיומםול
ילהלאימישעמודהענןיומםוע
מודהאשלילהלפניהעםוידברי
הוהאלמשהלאמרדבראלבניישר
אלוישבוויחנולפניפיהחירת
ביןמגדלוביןהיםלפניבעלצפ
ןנכחותחנועלהיםואמרפרעהל
בניישראלנבכיםהםבארץסגרע
ליהםהמדברוחזקתיאתלבפרעה
ורדףאחריהםואכבדהבפרעהוב
כלחילווידעומצריםכיאנייה
והויעשוכןויגדלמלךמצריםכ
יברחהעםויהפךלבבפרעהועבד
יואלהעםויאמרומהזאתעשינו
כישלחנואתישראלמעבדנוויא
סראתרכבוואתעמולקחעמוויק
חששמאותרכבבחורוכלרכבמצר
יםושלשםעלכלוויחזקיהוהאת
לבפרעהמלךמצריםוירדףאחרי
 יז בתמוז
זיכוי הרבים:

כתוב בירמיה (פרק נב): "ו??י??ה??י ב??ש??????נ??ה ה??ת????ש????ע??ית ל??מ??ל??כו?? ב????ח??ד??ש?? ה??ע??ש????יר??י ב????ע??ש??ו??ר ל??ח??ד??ש?? [עשרה בטבת] ב????א נ??בו??כ??ד??ר??אצ????ר מ??ל??ך?? ב????ב??ל הו??א ו??כ??ל ח??ילו?? ע??ל י??רו??ש????ל????ם ו??י????ח??נו?? ע??ל??יה?? ו??י????ב??נו?? ע??ל??יה?? ד????י??ק ס??ב??יב: ו??ת????ב??א ה??ע??יר ב????מ????צו??ר ע??ד ע??ש????ת????י ע??ש????ר??ה ש????נ??ה ל??מ????ל??ך?? צ??ד??ק??י????הו??: ב????ח??ד??ש?? ה??ר??ב??יע??י ב????ת??ש????ע??ה ל??ח??ד??ש?? [ט' בתמוז] ו??י????חֱז??ק ה??ר??ע??ב ב????ע??יר ו??ל??א ה??י??ה ל??ח??ם ל??ע??ם ה??א??ר??ץ: ז  ו??ת????ב????ק??ע ה??ע??יר וגו'". רואים שבעשרה בטבת החל המצור על העיר במשך כמעט שלוש שנים עד ט' בתמוז בו נבקעה העיר. וזה היה בזמן חורבן בית ראשון. ומה שהיום אנחנו צמים בי"ז בתמוז זה על הבקעת חומות העיר בזמן בית שני (רמב"ם פ"ה מהלכות תענית ועיין תענית כח:).

חיפשנו אם כן " ט בתמוז", ונימצא חותך את הפסוק: "ד????ב????ר א??ל ב????נ??י י??ש????ר??א??ל ו??י??ש????בו?? ו??י??ח??נו?? ל??פ??נ??י פ????י ה??ח??יר??ת ב????ין מ??ג??ד????ל ו??ב??ין ה??י????ם ל??פ??נ??י ב????ע??ל צ??פ??ן נ??כ??חו?? ת??ח??נו?? ע??ל ה??י????ם: ו??א??מ??֤ר פ????ר??ע??ה֙ ל??ב??נ??֣י י??ש????ר??א??֔ל נ??ב??כ??֥ים ה??֖ם ב????א??֑ר??ץ ס??ג??֥ר ע??ל??יה??֖ם ה??מ????ד??ב????ֽר", רואים שפרעה בחינת נבוכדנצר הרשע, אומר נבוכים הם בארץ ופי' רש"י, "כלואים ומשוקעים כלואים הם במדבר, שאינן יודעין לצאת ממנו ולהיכן ילכו", וזה אולי המקום היחידי בתורה שרמוז על בחינת מצור ודיק סביב על בנ"י כעין מה שהיה מי' בטבת עד ט' בתמוז ככתוב לעיל: "ו??י????ח??נו?? ע??ל??יה?? ו??י????ב??נו?? ע??ל??יה?? ד????י??ק ס??ב??יב: ה  ו??ת????ב??א ה??ע??יר ב????מ????צו??ר", וחיפשנו את הדילוגים: ויחנו, עליה, ויבנו, דיק, ותבא, העיר, מצור. כולם בטבלה לעיל, ונימצאו יחסית בהסתברות נמוכה. "ד????י??ק",פי' המצודות, "הוא מגדל הנבנה מול העיר ללכדה", רומז למגדול. ואע"פ שההמשך שם הוא גאולה גדולה לישראל בקריעת ים סוף, זה משום שהם צעקו לה' ובטחו בו, מה שאין כן בגלות בבל מסתמא לא התעוררו בתשובה כל השלש שנים. וכן "נבוכים בארץ", עם המילים בגימטריה, "נ??בו??כ??ד??נ??אצ????ר".

הדילוג המיני' של "ט' בתמוז" (לחץ כדי לפתוח) חותך את "נבוכים הם בארץ", והטבלה לעיל עם כל הדילוגים מהנביא ירמיה היא בפסוק הזה.

ועוד חיפשנו דילוג "הרביעי", ובמקביל לו: "צום",שרומז לצום הרביעי הוא י"ז בתמוז לקוח מהפסוק (זכריה ח): "יט  כ????ֽה-א??מ??֞ר ה' צ??ב??א֗ו??ת צ֣ו??ם ה??ר??ב??יע??֡י וכו' י??ה??י??֤ה ל??ב??ית-י??הו??ד??ה֙ ל??ש????ש??֣ו??ן ו??ל??ש????מ??ח??֔ה ו??ֽל??מ??ע??ד??֖ים טו??ב??֑ים וגו'", ואמרו חז"ל (תענית כו:) "חמשה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וכו' נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטמוס את התורה והעמיד צלם בהיכל", ורואים את זה בדילוג טבלה שחותכת את הדילוג:

פתח טבלה זאת כאן

רואים שעניין שבירת הלוחות חותך ממש את הדילוגים: "יט  ו??ֽי??ה??֗י כ????א??ש????֤ר ק??ר??ב֙ א??ל-ה??ֽמ????ח??נ??֔ה ו??י????֥ר??א א??ת-ה??ע??֖ג??ל ו??מ??ח??ל??֑ת ו??י????ֽח??ר-א??֣ף מ??ש????֗ה ו??י????ש????ל??֤ך?? מ??י????ד??יו֙ א??ת-ה??ל????ח??֔ת ו??י??ש????ב????֥ר א??ת??֖ם ת????֥ח??ת ה??ה??ֽר". וכך מובא במס' תענית (כח:) "נשתברו הלוחות: מנלן דתניא בששה לחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל רבי יוסי אומר בשבעה בו וכו' דכתיב: (שמות כד, טז) ויקרא אל משה ביום השביעי וכתיב (שמות כד, יח) ויבא משה בתוך הענן ויעל אל ההר ויהי משה בהר ארבעים יום וארבעים לילה, עשרים וארבעה דסיון ושיתסר דתמוז מלו להו ארבעין [24+16=40] בשיבסר בתמוז נחית אתא ותברינהו ללוחות וכתיב (שמות לב, יט) ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר". רואים שחז"ל דורשים ממש מאותו פס' הסמוך לדילוג.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה