;
SOD TORAH
ב' תשרי התשפא (00:57), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
במ' כב יד:טו
במ' כב טו:יז
במ' כב יז:יח
במ' כב יח:יח
במ' כב יח:יט
במ' כב יט:כ
במ' כב כ:כא
במ' כב כא:כב
במ' כב כב:כג
במ' כב כג:כג
במ' כב כג:כה
במ' כב כה:כו
במ' כב כו:כז
במ' כב כז:כח
במ' כב כח:כט
במ' כב כט:ל
במ' כב ל:ל
במ' כב ל:לא
במ' כב לא:לב
במ' כב לב:לג
במ' כב לג:לג
במ' כב לג:לד
במ' כב לד:לה
במ' כב לה:לו
במ' כב לו:לז
במ' כב לז:לז
במ' כב לז:לח
במ' כב לח:מ
במ' כב מ:מא
במ' כב מא:כג א
במ' כג א:ב
במ' כג ב:ג
במ' כג ג:ד
במ' כג ד:ה
במ' כג ה:ז
במ' כג ז:ז
במ' כג ז:ט
במ' כג ט:י
במ' כג י:יא
במ' כג יא:יב
במ' כג יב:יג
במ' כג יג:יד
במ' כג יד:טו
במ' כג טו:יז
במ' כג יז:יח
במ' כג יח:יט
במ' כג יט:כא
במ' כג כא:כב
במ' כג כב:כג
במ' כג כג:כד
במ' כג כד:כו
במ' כג כו:כז
במ' כג כז:כז
במ' כג כז:כט
במ' כג כט:ל
במ' כג ל:כד א
במ' כד א:ב
במ' כד ב:ג
במ' כד ג:ד
במ' כד ד:ו
במ' כד ו:ז
במ' כד ז:ח
במ' כד ח:ט
במ' כד ט:י
במ' כד י:יא
במ' כד יא:יב
במ' כד יב:יג
במ' כד יג:יד
במ' כד יד:טו
במ' כד טו:טז
במ' כד טז:יז
במ' כד יז:יח
במ' כד יח:כ
במ' כד כ:כא
במ' כד כא:כב
במ' כד כב:כד
לבלקויאמרומאןבלעםהלךעמנוויסףעודבלקשלחשריםרביםונכבדיםמא
להויבאואלבלעםויאמרולוכהאמרבלקבןצפוראלנאתמנעמהלךאליכיכב
דאכבדךמאדוכלאשרתאמראליאעשהולכהנאקבהליאתהעםהזהויעןבלעםו
יאמראלעבדיבלקאםיתןליבלקמלאביתוכסףוזהבלאאוכללעבראתפייהו
האלהילעשותקטנהאוגדולהועתהשבונאבזהגםאתםהלילהואדעהמהיסףי
הוהדברעמיויבאאלהיםאלבלעםלילהויאמרלואםלקראלךבאוהאנשיםקו
םלךאתםואךאתהדבראשראדבראליךאתותעשהויקםבלעםבבקרויחבשאתאת
נווילךעםשרימואבויחראףאלהיםכיהולךהואויתיצבמלאךיהוהבדרךל
שטןלווהוארכבעלאתנוושנינעריועמוותראהאתוןאתמלאךיהוהנצבבד
רךוחרבושלופהבידוותטהאתוןמןהדרךותלךבשדהויךבלעםאתהאתוןלה
טתההדרךויעמדמלאךיהוהבמשעולהכרמיםגדרמזהוגדרמזהותראהאתון
אתמלאךיהוהותלחץאלהקירותלחץאתרגלבלעםאלהקירויסףלהכתהויוס
ףמלאךיהוהעבורויעמדבמקוםצראשראיןדרךלנטותימיןושמאולותראה
אתוןאתמלאךיהוהותרבץתחתבלעםויחראףבלעםויךאתהאתוןבמקלויפת
חיהוהאתפיהאתוןותאמרלבלעםמהעשיתילךכיהכיתניזהשלשרגליםויא
מרבלעםלאתוןכיהתעללתבילוישחרבבידיכיעתההרגתיךותאמרהאתוןא
לבלעםהלואאנכיאתנךאשררכבתעלימעודךעדהיוםהזהההסכןהסכנתילע
שותלךכהויאמרלאויגליהוהאתעיניבלעםויראאתמלאךיהוהנצבבדרךו
חרבושלפהבידוויקדוישתחולאפיוויאמראליומלאךיהוהעלמההכיתאת
אתנךזהשלושרגליםהנהאנכייצאתילשטןכיירטהדרךלנגדיותראניהאת
וןותטלפניזהשלשרגליםאולינטתהמפניכיעתהגםאתכההרגתיואותההח
ייתיויאמרבלעםאלמלאךיהוהחטאתיכילאידעתיכיאתהנצבלקראתיבדר
ךועתהאםרעבעיניךאשובהליויאמרמלאךיהוהאלבלעםלךעםהאנשיםואפ
סאתהדבראשראדבראליךאתותדברוילךבלעםעםשריבלקוישמעבלקכיבאב
לעםויצאלקראתואלעירמואבאשרעלגבולארנןאשרבקצההגבולויאמרבל
קאלבלעםהלאשלחשלחתיאליךלקראלךלמהלאהלכתאליהאמנםלאאוכלכבד
ךויאמרבלעםאלבלקהנהבאתיאליךעתההיכלאוכלדברמאומההדבראשריש
יםאלהיםבפיאתואדברוילךבלעםעםבלקויבאוקריתחצותויזבחבלקבקר
וצאןוישלחלבלעםולשריםאשראתוויהיבבקרויקחבלקאתבלעםויעלהוב
מותבעלויראמשםקצההעםויאמרבלעםאלבלקבנהליבזהשבעהמזבחתוהכן
ליבזהשבעהפריםושבעהאיליםויעשבלקכאשרדברבלעםויעלבלקובלעםפ
רואילבמזבחויאמרבלעםלבלקהתיצבעלעלתךואלכהאולייקרהיהוהלקר
אתיודברמהיראניוהגדתילךוילךשפיויקראלהיםאלבלעםויאמראליוא
תשבעתהמזבחתערכתיואעלפרואילבמזבחוישםיהוהדברבפיבלעםויאמר
שובאלבלקוכהתדברוישבאליווהנהנצבעלעלתוהואוכלשרימואבוישאמ
שלוויאמרמןארםינחניבלקמלךמואבמהרריקדםלכהארהלייעקבולכהזע
מהישראלמהאקבלאקבהאלומהאזעםלאזעםיהוהכימראשצריםאראנוומגב
עותאשורנוהןעםלבדדישכןובגויםלאיתחשבמימנהעפריעקבומספראתר
בעישראלתמתנפשימותישריםותהיאחריתיכמהוויאמרבלקאלבלעםמהעש
יתלילקבאיבילקחתיךוהנהברכתברךויעןויאמרהלאאתאשרישיםיהוהב
פיאתואשמרלדברויאמראליובלקלךנאאתיאלמקוםאחראשרתראנומשםאפ
סקצהותראהוכלולאתראהוקבנולימשםויקחהושדהצפיםאלראשהפסגהוי
בןשבעהמזבחתויעלפרואילבמזבחויאמראלבלקהתיצבכהעלעלתךואנכי
אקרהכהויקריהוהאלבלעםוישםדברבפיוויאמרשובאלבלקוכהתדברויב
אאליווהנונצבעלעלתוושרימואבאתוויאמרלובלקמהדבריהוהוישאמש
לוויאמרקוםבלקושמעהאזינהעדיבנוצפרלאאישאלויכזבובןאדםויתנ
חםההואאמרולאיעשהודברולאיקימנההנהברךלקחתיוברךולאאשיבנהל
אהביטאוןביעקבולאראהעמלבישראליהוהאלהיועמוותרועתמלךבואלמ
וציאםממצריםכתועפתראםלוכילאנחשביעקבולאקסםבישראלכעתיאמרל
יעקבולישראלמהפעלאלהןעםכלביאיקוםוכארייתנשאלאישכבעדיאכלט
רףודםחלליםישתהויאמרבלקאלבלעםגםקבלאתקבנוגםברךלאתברכנווי
עןבלעםויאמראלבלקהלאדברתיאליךלאמרכלאשרידבריהוהאתואעשהוי
אמרבלקאלבלעםלכהנאאקחךאלמקוםאחראולייישרבעיניהאלהיםוקבתו
לימשםויקחבלקאתבלעםראשהפעורהנשקףעלפניהישימןויאמרבלעםאלב
לקבנהליבזהשבעהמזבחתוהכןליבזהשבעהפריםושבעהאילםויעשבלקכא
שראמרבלעםויעלפרואילבמזבחויראבלעםכיטובבעינייהוהלברךאתיש
ראלולאהלךכפעםבפעםלקראתנחשיםוישתאלהמדברפניווישאבלעםאתעי
ניוויראאתישראלשכןלשבטיוותהיעליורוחאלהיםוישאמשלוויאמרנא
םבלעםבנובערונאםהגברשתםהעיןנאםשמעאמריאלאשרמחזהשדייחזהנפ
לוגלויעיניםמהטבואהליךיעקבמשכנתיךישראלכנחליםנטיוכגנתעלי
נהרכאהליםנטעיהוהכארזיםעלימיםיזלמיםמדליווזרעובמיםרביםוי
רםמאגגמלכוותנשאמלכתואלמוציאוממצריםכתועפתראםלויאכלגויםצ
ריוועצמתיהםיגרםוחציוימחץכרעשכבכאריוכלביאמייקימנומברכיך
ברוךוארריךארורויחראףבלקאלבלעםויספקאתכפיוויאמרבלקאלבלעם
לקבאיביקראתיךוהנהברכתברךזהשלשפעמיםועתהברחלךאלמקומךאמרת
יכבדאכבדךוהנהמנעךיהוהמכבודויאמרבלעםאלבלקהלאגםאלמלאכיךא
שרשלחתאלידברתילאמראםיתןליבלקמלאביתוכסףוזהבלאאוכללעבראת
פייהוהלעשותטובהאורעהמלביאשרידבריהוהאתואדברועתההנניהולך
לעמילכהאיעצךאשריעשההעםהזהלעמךבאחריתהימיםוישאמשלוויאמרנ
אםבלעםבנובערונאםהגברשתםהעיןנאםשמעאמריאלוידעדעתעליוןמחז
השדייחזהנפלוגלויעיניםאראנוולאעתהאשורנוולאקרובדרךכוכבמי
עקבוקםשבטמישראלומחץפאתימואבוקרקרכלבנישתוהיהאדוםירשהוהי
הירשהשעיראיביווישראלעשהחילוירדמיעקבוהאבידשרידמעירויראא
תעמלקוישאמשלוויאמרראשיתגויםעמלקואחריתועדיאבדויראאתהקינ
יוישאמשלוויאמראיתןמושבךושיםבסלעקנךכיאםיהיהלבערקיןעדמהא
שורתשבךוישאמשלוויאמראוימייחיהמשמואלוציםמידכתיםוענואשור
 אדום, נוה איתן, צוק
זיכוי הרבים:

 הערה: אנחנו נשתמש הרבה בגימטריה קטנה בהמשך, הזהר הק' משתמש בזה (תקני הזהר ד.) המון, וכפי שניתן לראות הגימ' עוזרת לקשר ולאחד רעיונות שלמים, כדי לחשב בעצמך גימ' קטנה כנס לכאן. בשיטה זאת מורידים את האפסים מהערך הגימטרי הרגיל, כגון ק=100 בגימ' רגילה, אז בגימ' קטנה ק=1, וכן כל האותיות.

כל המימצאים לקמן מראים איך ארה"ב ואירופה שהם עיקר אדום ועשיו היום, שייכים למלחמה עם חמאס, והם ממש עוזרים להם בכך שמבקשים הפסקת אש, וחיפשנו גימטריה של "צוק איתן", בתנ"ך בחיתוך עם המילה, "איתן", ונימצא בפס' (ירמיה נט, ט) "הנה כאריה יעלה [ישראל] מגאון הירדן [מעבר הירדן לנקום באדום] אל נוה איתן [הר שעיר של עשיו] כי ארגיעה אריצנו מעליה, ומי בחור [המשיח הנבחר] אליה אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי [מי יקום איתי למשפט, מלבי"ם] זה רעה אשר יעמד לפני".

מה שבצהוב בגימטריה בדיוק "צוק איתן". שם מיתנבא ירמיה על מפלת אדום ועשיו וכבר רואים שארה"ב ואירופה קשורים באופן הדוק לצוק איתן שחותרים להשיג הפסקת אש, והוא אומר שכמו אריה שעלה מגאון הירדן אל נוה איתן, כך יעלו על אדום ועשיו להשמיד אותו. ורואים שהכתוב "נוה איתן", רומז לצוק איתן, ובנוסף "נוה" בגימטריה קטנה שוב פעם שווה 16, (5+6+5), כמו סלע וצוק. ועוד ראוי להביא את רש"י שהביא מדברי חז"ל בת"כ על שעיר המשתלח לעזאזל, (ויקרא טז, ח) עזאזל. הוא הר עז וקשה, צוק גבוה. רואים שצוק זה הר של סלעים קשים, והפי' של המילה נוה זה מקום כמו נוה מדבר, ומדובר בנביא על המקום של אדום ועשיו שזה הר שעיר, ולכן "נוה איתן", הכוונה ממש "הר שעיר". ושעיר הוא שוב שעיר המשתלח לעזאזל, כלו' הוא משתלח לעשיו להר שעיר בחי' ס"מ, ודו"ק. בנוסף, "גאון ירדן" = "צוק איתן", בגימטריה קטנה. וכן הפס' "שמעו הרים את ריב ה' והאתנים מסדי ארץ", ורואים שההרים הם האיתנים (סוטה מו:). לסיכום נוצר מעגל שחוזר חלילה ומוכיח את עצמו: "צוק איתן" = הר צוקי סלעים = שעיר המשתלח להר צוק סלעים = הר שעיר = המקום של עשיו = "נוה איתן" = יוביל למשפט של עשיו: אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי.

ונסכם כאן את כל הנתונים להבנה קלה, ולמטה נחשב הסתברות לקבל את הגימטריות:

             מילה
אופנים     
צוק איתן  סלע איתן  נוה איתן  גאון ירדן נחל איתן
 משמעות המילה הר של סלעים חזקים  סלעים, וגם על ישראל נאמר (שיר"ה ב, יד): "יונתי בחגוי הסלע". מדור, מקום מגורים של עשיו, שזה הר צוקי סלעים, הר שעיר, שמשתלח לשם השעיר לעזאזל, כי עזאזל הוא ס"מ הוא השר של עשיו. ונאמר על עשיו: "שכני בחגוי סלע מרום שבתו". גאון לשון של גאוה וגובה כמו הר, ירדן זה נחל איתן. והוא מיתמלא מהחרמון שזה הר גבוה. נחל חזק וקשה, קרקע עם סלעים, שזורם כל השנה כמו הירדן
 גימטריה קטנה

9+6+1=16=צוק

צוק איתן=27

6+3+7=16=סלע

סלע איתן=27

5+6+5=16=נוה

נוה איתן=27

"גאון ירדן"=27

5+6+5=16=נחל

נחל איתן=27

מקור הצירוף מלחמת צוק איתן. נאמר על שעיר המשתלח לעזאזל, בת"כ, ששולחים אותו להר צוק. איתן מושבך ושים בסלע קינך, (נאמר על עם ישראל).

נוה איתן, מקום של איתנים וחזקים, נאמר על עשיו, הר שעיר, ההר של עשיו. מהפס' לעיל בירמיה: "הנה כאריה יעלה מגאון הירדן אל נוה איתן".

(תהל' עד, טו) "אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן", ופירש רש"י: נהרות איתןירדן שהוא נהר איתן.

מוזכר בפר' עגלה ערופה: "העגלה אל נחל איתן", ודרשו חז"ל גבי עגלה ערופה (סוטה מו:), ומורידין אותה [העגלה] אל נחל איתן, איתן כמשמעו קשה: ת"ר מנין לאיתן שהוא קשה שנאמר "איתן מושבך ושים בסלע קנך", ואומר "שמעו הרים את ריב ה' והאיתנים מוסדי ארץ".
מקום הדילוגים

הדילוגים המינימליים בכל האזור, איתן וכן הדילוג צוק נמצאים בפרשת בלק.

איתן מושבך ושים

בסלע קנך (פרשת בלק)

נוה איתן , דילוג מינימלי בתורה בפר' בלק.    
שם האומה  עם ישראל  כנ"ל אדום, עשיו, ארה"ב, אירופה, שהם כידוע שייכים לעשיו. והם חיים ב-"נוה איתן", כביכול חושבים שאף אחד לא יכול לפגוע בהם ומציקים לישראל ומבקשים הפסקת אש במלחמה "צוק איתן". כנ"ל רומז לסיבה שהיתפתחה כל המלחמה צוק איתן, כפי שהראנו בטבלה מבצע צוק איתן, נקמה , הקב"ה סיבב שתתחיל בעיקר כנקמה על שלושת הילדים הנרצחים ז"ל. והם כעין חלל שנימצא באדמה ולא נודע מי הכהו, ולכן מבחי' הדין התקיים מבצע "צוק איתן", שזה במקום "נחל איתן". והרי נימצאו החללים בשדה סמוך לעיר חברון.

ולכן חיפשנו דילוג "נוה איתן", "אדום", "עשיו", "הר עשו", "בצרה". כולם מינימליים בצורה יוצאת דופן וקרובים. ונימצאו דווקא בפרשת בלק המאספת לכל המחנות, כפי שניתן לראות במרכז הטבלה. ואם לא נפלאת זאת בעיניך חזור לקרוא שוב ודו"ק. אבל צריך להבין מה שייך הפס' הזה לכאן עכ"פ, אפי' שהגימט' קושרת לפרשה ונוה איתן רומז לצוק איתן הכול על דרך הרמז, עדיין לא ברור מה שייך נוה איתן לבלק מלך מואב ובלעם וכו', על דרך הפשט. ובכן בס"ד שמנו לב שישראל חונים בערבות מואב מעבר לירדן יריחו כפי שכתוב ויחנובערבותמואבמעברלירדןירחו , וזה גרם לבלק לפחד ולקרוא לבלעם, והפס' לעיל בנביא אומר: "הנה כאריה יעלה מגאון הירדן", כלומר כמו האריה שהם ישראל שנאמר: "כרע רבץ כארי", שחנו מעבר לירדן ועלו על מואב וניצחום, כך יעלו על אדום שהם בחי' "נוה איתן", להשמיד אותם באחרית הימים וכן נאמר בעובדיה: "ועלו מושעים בהר ציון לשפט את הר עשו". וזה פי' הגימטריה ששווה לצוק איתן: אפקד כי מי כמוני ומי יעידני ומי , כלומר אפקוד על אדום את חטאם באחרית הימים, ומי יועידני איך יבואו איתי עשו למשפט (מלבי"ם). ואנו בטוחים באלהינו שיפקוד עליהם חטאם של ארה"ב ואירופה הם אדום שעמדו מהצד כפי שהנביא צווח שם ובעובדיה א', בזמן השואה ולא עזרו לעם ישראל, ואחרי זה בכל המלחמות, וכן בבית ראשון והחריבו את בית שני, ועכשיו מכריחים את ישראל להיכנס להפסקת אש.

ועוד הד"מ של "בצרה", קושר בין מואב לעשיו, כי בנ"י הוצרכו להגיע למואב משום שאדום לא נתנו להם לעבור בארצם להיכנס לארץ, וגם על זה יבואו במשפט, והעיר בצרה היא שהתנבאו על חורבנה: "מי זה בא מאֱדום חמוץ בגדים מבצרה" (ישעי' סג), וכן "תהיה בצרה וכל עריה תהיינה לחרבות עולם" (ירמיה מט). והקש"ה רש"י (ברא' לו, לג) שבוצרה שייכת גם למואב שהרי כתוב: "ועל בצרה ועל כל ערי ארץ מואב הרחקות והקרבות" (ירמי' מח), ותירץ ע"פ המדרש משום שנתנו מואב מלך לאדום קשרו גורלם ביחד, ויתכן לומר שהייתה העיר הזאת משותפת למואבים ואדומים כי הם היו בשלום, ולכן כל הדילוגים על חורבן אדום ובצרה שייכים כאן למואב. וכן מהד"מ "בצרה", שחותך את הפס':

וקם שבט מישראל ומחץ פאתי מואב וקרקר  כל בני שת והיה אדום ירשה והיה ירשה שעיר איביו וישראל עשה חיל

רואים שמחיצת פאתי מואב קשורה לירושת אדום ושעיר במיוחד, וכל זה באחרית הימים בע"ה.

ההסתברות לקבל גימטריה קטנה של 16, במילה בת 3 אותיות כמו "נוה", "צוק", "סלע", ו"נחל", היא בקירוב P=40/1000 . וכדי לקבל 4 פעמים מילה בת 3 אותיות עם גימ' 16, ההסתברות תהיה בחזקת ארבע: 2.56E-6=P^4 , כלומר 1 ל-390 אלף שכל המילים שקשורות לאיתן בנות 3 אותיות יהיו עם גימטריה 16, בקירוב. וכמובן שההסתברות לא לוקחת בחשבון את כל הרמזים האחרים.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה