SOD TORAH
טו' תמוז התשפ (22:45), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
חוקרבווכרעיוירחץבמיםוהקטירה
כהןאתהכלהמזבחהעלהאשהריחניחו
חליהוהואםמןהצאןקרבנומןהכשבי
םאומןהעזיםלעלהזכרתמיםיקריבנ
וושחטאתועלירךהמזבחצפנהלפניי
הוהוזרקובניאהרןהכהניםאתדמוע
להמזבחסביבונתחאתולנתחיוואתר
אשוואתפדרווערךהכהןאתםעלהעצי
םאשרעלהאשאשרעלהמזבחוהקרבוהכ
רעיםירחץבמיםוהקריבהכהןאתהכל
והקטירהמזבחהעלההואאשהריחניח
חליהוהואםמןהעוףעלהקרבנוליהו
הוהקריבמןהתריםאומןבניהיונהא
תקרבנווהקריבוהכהןאלהמזבחומל
קאתראשווהקטירהמזבחהונמצהדמו
 הפסקת אש?
זיכוי הרבים:

הנה יש ניסיונות להפסקת אש במלחמת "צוק איתן", וכל בר דעת לא יחשוב להפסיק אש שעלולים למות אנשים כתוצאה מכך וזה פיקוח נפש. וחיפשנו דילוג מינימלי בתורה "הפסקת", וזה דילוג נדיר בגלל האותיות הנדירות פ,ס,ק ולכן נעשה מבחן הסתברות בהמשך. וחותך בדיוק נפלא בס"ד גלויה, את הפס' (ויקרא א'): "ונתח אתו לנתחיו ואת ראשו ואת פדרו וערך הכהן אתם על העצים אשר על האש אשר על המזבח: והקרב והכרעים ירחץ במים והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה ריח ניחח לה' ", כאשר האות ה חותכת את האש , מה שיוצר את הצירוף המבוקש "הפסקת האש".

וחיפשנו דילוג "חמס" וחותך את "הפסקת" באות ס', וכן דילוגים: "מלחמה", "צוק" והדילוג המינימלי בתורה: "איתן".

אבל עניין הטבלה הזאת כפי שרואים בפסוקים שחותכים את הטבלה, שמדובר על קרבן עולה, וידוע שקרבן עולה נישרף כולו ולא נאכל בשרו כלל לכהנים ולעם אלא כולו לה', ויורדת אש מן השמים לאוכלו כליל, לעומת קרבנות אחרים כגון זבח שלמים וחטאת שנאכל בשרם לכהנים ולמי שמביא אותם לביה"מ והמזבח אוכל רק את החלבים, כלומר בקרבן עולה כביכול אסור להפסיק את האש שלו אלא שורף את כולו: "והקריב הכהן את הכל והקטיר המזבחה עלה הוא אשה". רק בקרבן עולה נאמר "את הכל" משמע שאין להפסיק באמצע את האש וכן במשנה (זבחים ה): "וכליל לאישים", ופירש ר"ע: וכליל לאישים. כולה נשרפת על גבי האש. ויתכן ורומז שכמו בקרבן עולה שאין מפסיקין את האש וכולו נאכל על גבי המזבח, כך לגבי הפסקת האש במלחמה אין להפסיק, כי כמו באכילת קרבן כן מצינו לשון אכילת שלל במלחמה: (דברים כ, יד): "ואכלת את שלל איביך", ועיין בטבלה לכו לחמו בלחמי. ולאו דוקא צוק איתן אלא ה"ה כל מלחמת מצוה כזאת.

נמצאו בסך הכול 3 טבלאות שמתחרות בטבלה של התורה מתוך 490,086 טבלאות שנבדקו

ההסתברות הסופית למציאת הטבלה בתורה: 6.1214E-6
כלומר סיכוי של בערך 1 ל-163,362 טבלאות שהטבלה בתורה היא מקרית

סף הסתברות מינימלי שנוכל להגיד שהטבלה מוצפנת הוא טבלה אחת דומה ל-100 ספרים כלומר 1 ל-100. 
כלומר היינו מוצאים טבלה כזאת באורך כזה 1 ל-225 ספרים באורך של התורה
לכן המסקנה היא: הטבלה עברה את הסף המינימלי כדי להגיד שהיא מוצפנת.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה