SOD TORAH
י' תמוז התשפ (06:50), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אישלאשתוביןאבלבתובנעריהביתאביהוידבריהו
האלמשהלאמרנקםנקמתבניישראלמאתהמדיניםאחר
תאסףאלעמיךוידברמשהאלהעםלאמרהחלצומאתכםא
נשיםלצבאויהיועלמדיןלתתנקמתיהוהבמדיןאלף
למטהאלףלמטהלכלמטותישראלתשלחולצבאוימסרו
מאלפיישראלאלףלמטהשניםעשראלףחלוציצבאויש
לחאתםמשהאלףלמטהלצבאאתםואתפינחסבןאלעזרה
כהןלצבאוכליהקדשוחצצרותהתרועהבידוויצבאו
עלמדיןכאשרצוהיהוהאתמשהויהרגוכלזכרואתמל
כימדיןהרגועלחלליהםאתאויואתרקםואתצורואת
חורואתרבעחמשתמלכימדיןואתבלעםבןבעורהרגו
בחרבוישבובניישראלאתנשימדיןואתטפםואתכלב
המתםואתכלמקנהםואתכלחילםבזזוואתכלעריהםב
 חיילי צה"ל מסרו נפשם
זיכוי הרבים:

הנה בפרשת השבוע שבה נכנסו חיילי צה"ל לתוך הרצועה (פרשת מטות, כ"א בתמוז והם נכנסו בי"ט בו, כך בויקיפדיה). כתובים הפסוקים שרואים בטבלה:

וימסרומאלפיישראלאלףלמטהשנים(במדבר לא, ה) וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים עשר אלף חלוצי צבא : (במדבר לא, ו) וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו : (דילוג אחורה יצא נפשם , או צ"א נפשם, היינו צוק איתן).

וכל מי שקרא את הפרשה הרגיש שזה רומז לכניסת החיילים לעזה, שבודאי כל חייל קיבל עליו מסירות נפש עצומה. ולכן אמר הכתוב: "וימסרו מאלפי ישראל", כלומר מסרו נפשם ללכת למלחמה, וכך תרגם יונתן במקום: "ואתבחרו גוברין צדיקין ומסרון נפשהון מאלפיא דישראל", ורואים שכבר מתוך המסירות נפש הזאת הם נקראים צדיקים, וזה דמשמע שנימסרו בעל כרחם כבר תירץ יונתן שהם נבחרו בע"כ אבל מסרו נפשם מרצונם. ולכן מצאנו דילוג מינימלי של "יצאנפשם" וחותך באופן מדהים דווקא את "וימסרו", שודאי רומז לחיילים בצוק איתן שיצאה נפשם בקדושה, משום שבמלחמת מדין לא מצינו שמתו כלל חיילים (פס' מט).

ולכן חיפשנו דילוגים מינימליים "צוק", "איתן". והדילוג "צוק", שני מינימלי בתורה שזה נדיר מאוד. ואז ראינו דברי רבנו בעל הטורים וימסרו מאלפי ישראל. שמסרו עצמן על קדושת השם להצלת ישראל

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה