;
SOD TORAH
כט' אלול התשפ (07:57), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
התהיהטמאההואכלהמשכבאשרתשכבעליוכלימיזובה
כמשכבנדתהיהיהלהוכלהכליאשרתשבעליוטמאיהיה
כטמאתנדתהוכלהנוגעבםיטמאוכבסבגדיוורחץבמי
םוטמאעדהערבואםטהרהמזובהוספרהלהשבעתימיםו
אחרתטהרוביוםהשמיניתקחלהשתיתריםאושניבניי
ונהוהביאהאותםאלהכהןאלפתחאהלמועדועשההכהן
אתהאחדחטאתואתהאחדעלהוכפרעליההכהןלפנייהו
המזובטמאתהוהזרתםאתבניישראלמטמאתםולאימתו
בטמאתםבטמאםאתמשכניאשרבתוכםזאתתורתהזבואש
רתצאממנושכבתזרעלטמאהבהוהדוהבנדתהוהזבאתז
ובולזכרולנקבהולאישאשרישכבעםטמאהוידבריהו
האלמשהאחרימותשניבניאהרןבקרבתםלפנייהוהוי
מתוויאמריהוהאלמשהדבראלאהרןאחיךואליבאבכל
עתאלהקדשמביתלפרכתאלפניהכפרתאשרעלהארןולא
ימותכיבענןאראהעלהכפרתבזאתיבאאהרןאלהקדשב
פרבןבקרלחטאתואיללעלהכתנתבדקדשילבשומכנסי
בדיהיועלבשרוובאבנטבדיחגרובמצנפתבדיצנףבג
דיקדשהםורחץבמיםאתבשרוולבשםומאתעדתבניישר
אליקחשנישעיריעזיםלחטאתואילאחדלעלהוהקריב
אהרןאתפרהחטאתאשרלווכפרבעדוובעדביתוולקחא
תשניהשעירםוהעמידאתםלפנייהוהפתחאהלמועדונ
תןאהרןעלשניהשעירםגרלותגורלאחדליהוהוגורל
אחדלעזאזלוהקריבאהרןאתהשעיראשרעלהעליוהגו
רלליהוהועשהוחטאתוהשעיראשרעלהעליוהגורללע
זאזליעמדחילפנייהוהלכפרעליולשלחאתולעזאזל
 ראש השנה, לטהרה
זיכוי הרבים:

 רואים דילוג מינימלי בתורה של "ראש השנה", חותך את פרשות נדה ואחרי מות, ומה שכתוב בסוף הדילוג:

דבראלאהרןאחיךואליבאבכלעתאלהקדש: (ויקרא טז, ב) ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש וכו' ופירש רש"י כי בענן אראה. ומדרשו לא יבא כי אם בענן הקטרת ביום הכיפורים ע"כ. כלומר הכהן הגדול יכול להיכנס לקודש הקודשים מבית לפרוכת, רק ביום הכפורים, ולכן נאמר "אל יבוא בכל עת", רק ביום הכפורים יבוא. ופירש  בעל הטורים אחרי מות. וסמך פרשת יום הכפורים (אחרי מות) לפרשת נדה לומר מה נדה תשב ז' ימים קודם שתטהר אף ביוה''כ מפרישין הכהן ז' ימים קודם שיכנס לפנים. ע"כ. וכמו פרשת נדה שמופיעה בטבלה בפס':

ואםטהרהמזובהוספרהלהשבעתימיםואחרתטהרוביוםהשמיני : הוא הדין לבנ"י ישראל כי הפס' שחותך את הדילוג "והזרתם את בני ישראל מטמאתם" וכן הדילוג "לטהרה" רומז שיש ליטהר לקראת ראש השנה ויוה"כ, ורומז לעשרת ימי תשובה בין ראש השנה ליום הכפורים, שהם כביכול אישה נידה שסופרת לה שבעת ימים וביום השמיני הוא יום הכפורים תיטהר, ועל פי רובא) ראש השנה יוצא בימים א' וב' של חודש תשרי, ואם כן נשארו ימים ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט' שהם שבעת ימים לטהרה וביום השמיני הוא י' תשרי יום הכפורים אם זכה כיפר וטיהר מעשיו הרי זה טוב. כמובא במשנה (יומא פ"א מ"א) שבעת ימים קדם יום הכפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין, ומתקינין לו כהן אחר תחתיו, שמא יאֱרע בו פסול. וכן משמע שבגמרא דימו שבעת ימי המילואים לשבעת ימים וביום השמיני הוא יום הכיפורים.

וניראה שדברי בעל הטורים חוזרים על הזבה, שיש הבדל בין הזבה לנידה, שהזבה צריכה לשמור ז' ימים נקיים, בלא שתזוב כלל, שאם זבה שוב בתוך השבעה, צריכה לספור שבעה ימים חדשים. ורומז שבעשרת ימי תשובה צריכים להיות נקיים מכל טומאה אחרת לא מגיעים ליום הכיפורים טהורים.

___________

א) בין בזמן ביה"מ אם היו באים עדים מן המנחה ולמעלה תקנו לעשות ב' ימים טובים של ראש השנה, ובין בזמן הזה שיש ב' ימים טובים של גלויות.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה