SOD TORAH
כב' אלול התשעט (08:21), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה לאברכים ולחולי סרטן ותקבלו את התוכנה לדילוגים או תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
חרויאמרלאאשלחךכיאםברכתניויאמראליומהשמךויאמריעקבויאמרלאיעקבי
אמרעודשמךכיאםישראלכישריתעםאלהיםועםאנשיםותוכלוישאליעקבויאמרה
גידהנאשמךויאמרלמהזהתשאללשמיויברךאתושםויקראיעקבשםהמקוםפניאלכ
יראיתיאלהיםפניםאלפניםותנצלנפשיויזרחלוהשמשכאשרעבראתפנואלוהוא
צלעעלירכועלכןלאיאכלובניישראלאתגידהנשהאשרעלכףהירךעדהיוםהזהכי
נגעבכףירךיעקבבגידהנשהוישאיעקבעיניוויראוהנהעשובאועמוארבעמאות
אישויחץאתהילדיםעללאהועלרחלועלשתיהשפחותוישםאתהשפחותואתילדיהן
ראשנהואתלאהוילדיהאחרניםואתרחלואתיוסףאחרניםוהואעברלפניהםוישת
חוארצהשבעפעמיםעדגשתועדאחיווירץעשולקראתוויחבקהוויפלעלצוארווי
שקהוויבכווישאאתעיניוויראאתהנשיםואתהילדיםויאמרמיאלהלךויאמרהי
 בית עשו לקש
זיכוי הרבים:

 כתוב בעובדיה: יח  והיה֩ בית-יעק֨ב א֜ש וב֧ית יוס֣ף להב֗ה וב֤ית עשו֙ לק֔ש ודלק֥ו בה֖ם ואכל֑ום ולֽא-יֽהי֤ה שריד֙ לב֣ית עש֔ו כ֥י יהו֖ה דבֽר:

ורואים שבית עשו יהיה לקש, וחיפשנו דילוג מינימלי בתורה של "בית עשו", וחותך את הפסוק שבו בית יעקב עומד להתקל בבית עשו:

וישאיעקבעיניוויראוהנהעשובאועמוארבעמאותאיש : וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא, ועמו ארבע מאות איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות:

ורומז הדילוג, שבית עשו יהיה לק"ש, כלומר בגימטריה לארבע מאות איש ומהם נפוצו כל אלופי עשיו, ובהם ממש באחרית הימים יתקיים הפסוק.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה