SOD TORAH
יא' תמוז התשפ (20:42), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
חרויאמרלאאשלחךכיאםברכתניויאמראליומהשמךויאמריעקבויאמרלאיעקבי
אמרעודשמךכיאםישראלכישריתעםאלהיםועםאנשיםותוכלוישאליעקבויאמרה
גידהנאשמךויאמרלמהזהתשאללשמיויברךאתושםויקראיעקבשםהמקוםפניאלכ
יראיתיאלהיםפניםאלפניםותנצלנפשיויזרחלוהשמשכאשרעבראתפנואלוהוא
צלעעלירכועלכןלאיאכלובניישראלאתגידהנשהאשרעלכףהירךעדהיוםהזהכי
נגעבכףירךיעקבבגידהנשהוישאיעקבעיניוויראוהנהעשובאועמוארבעמאות
אישויחץאתהילדיםעללאהועלרחלועלשתיהשפחותוישםאתהשפחותואתילדיהן
ראשנהואתלאהוילדיהאחרניםואתרחלואתיוסףאחרניםוהואעברלפניהםוישת
חוארצהשבעפעמיםעדגשתועדאחיווירץעשולקראתוויחבקהוויפלעלצוארווי
שקהוויבכווישאאתעיניוויראאתהנשיםואתהילדיםויאמרמיאלהלךויאמרהי
 בית עשו לקש
זיכוי הרבים:

 כתוב בעובדיה: יח  והיה֩ בית-יעק֨ב א֜ש וב֧ית יוס֣ף להב֗ה וב֤ית עשו֙ לק֔ש ודלק֥ו בה֖ם ואכל֑ום ולֽא-יֽהי֤ה שריד֙ לב֣ית עש֔ו כ֥י יהו֖ה דבֽר:

ורואים שבית עשו יהיה לקש, וחיפשנו דילוג מינימלי בתורה של "בית עשו", וחותך את הפסוק שבו בית יעקב עומד להתקל בבית עשו:

וישאיעקבעיניוויראוהנהעשובאועמוארבעמאותאיש : וישא יעקב עיניו וירא והנה עשו בא, ועמו ארבע מאות איש, ויחץ את הילדים על לאה ועל רחל ועל שתי השפחות:

ורומז הדילוג, שבית עשו יהיה לק"ש, כלומר בגימטריה לארבע מאות איש ומהם נפוצו כל אלופי עשיו, ובהם ממש באחרית הימים יתקיים הפסוק.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה