SOD TORAH
טז' תמוז התשעט (16:31), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
שקדחהבאפיותיקדעדשאולתחתיתותאכלארץויבלהותלה
טמוסדיהריםאספהעלימורעותחציאכלהבםמזירעבולחמ
ירשףוקטבמריריושןבהמתאשלחבםעםחמתזחליעפרמחוץ
תשכלחרבומחדריםאימהגםבחורגםבתולהיונקעםאיששי
בהאמרתיאפאיהםאשביתהמאנושזכרםלוליכעסאויבאגו
רפןינכרוצרימופןיאמרוידנורמהולאיהוהפעלכלזאת
כיגויאבדעצותהמהואיןבהםתבונהלוחכמוישכילוזאת
 עשו משול לחזיר
זיכוי הרבים:

הפסוק (דברים לב, כדמ??ז??י ר??ע??ב, ו??ל??ח??מ??י ר??ש????ף, ו??ק??ט??ב מ??ר??יר??י, ו??ש????ן ב????ה??מו??ת א??ש????ל????ח ב????ם ע??ם ח??מ??ת ז??ח??ל??י ע??פ??ר: 

נקדים לומר שהמשילו חז"ל את עשיו ומלכות אדום לחזיר מבחינת ההתנהגות (בר"ר סה) ו??י??ה??י ע??ש????ו ב????ן א??ר??ב????ע??ים ש????נ??ה (בראשית כו, לד), זה שכתוב (תהילים פ, יד): י??כ??ר??ס??מ??נ????ה ח??ז??יר מ??י????ע??ר וכן המשילו את עשיו לאדם רע שנאמר "ואתן אדם תחתיך", אל תקרי אדם אלא אדום [מלכות עשיו]. והיום רואים שבעיקר מלכות אדום אוכלת חזיר ארה"ב ואירופה, ואע"פ שהם יודעים כבר שהחזיר היא חיה טמאה ואינה ראויה כלל לאכילה מבחינה בריאותית, ומדענים גוים כותבים שניראה כאילו היא לא נוצרה למטרת אכילה, שהרי היא לא מסננת כלל טפילים וחיידקים וכל זה הופך לשומן בבשרה, היא אוכלת נבלות, עצמות וזבל, ואפשר לקבל מחלות נוראיות אם לא שורפים היטב את הבשר לפני אכילה. מה שאין כן לגבי בקר שהקיבה שלהם מסננת באופן טבעי טפילים וחיידקים. וכן מצינו שיש הרבה דימיון בין החזיר לאדם, במבנה השיניים עד כדי כך שעושים ניסויים על חזירים כדי ללמוד על בני אדם, וכן אפשר להשתיל לב של חזיר בבן אדם וזה מתוכנן לעתיד ואפילו תרומת דם אפשר לקחת מחזיר לאדם וכן תרומת עור ועוד ואין כאן מה להאריך, עכ"פ רואים שזה רמוז בכך שהמשילו חז"ל את עשיו ואת מלכות אדום לאדם רע מצד אחד, ולחזיר מצד שני, כי החזיר ממש בחי' אדם רע. ויש בזה קצת טעם למה שאמרו המפרשים (ע' ברמב"ן ויקרא יא, יג) מדוע אין לאכול החיות הטמאות משום שטבעם רע ומשפיע על הנפש שנאמר "ונטמתם בם", ורואים שהחזיר לובש כביכול נפש אדם רע ממש בבשרו והאוכל אותו מקבל את אותם תכונות פיזיות ורוחניות.

ורצו להוכיח מהפס' הזה על נזקי שן בגמרא (ב"ק ג.), כלומר אם בהמה של ראובן אכלה עם השיניים ונהנתה בחצר של שמעון, אזי ראובן חייב לשלם לשמעון. וידוע שישנם ארבעה אבות נזיקין: השור, הבור, המבעה וההבער (אש). ויש מחלוקת מה זה מבעה (ב"ק ג:), רב אומר שמבעה זה האדם שמזיק ושמואל אומר שמבעה זה נזקי שן כאמור. שניהם הוכיחו את דבריהם מפסוקים שקשורים לעשיו הרשע ולגלות הרביעית של אדום. וזה רומז לחילוק לעיל שעשיו הוא מצד אחד אדם רע ומצד שני חזיר המכרסם להנאתו היינו שן, וכך כתב המהרש"א.

וגם כאן כל הפס' "ושן בהמות אשלח בם", רומז לארבעה מלכויות שישלח הקב"ה על ישראל (עיין תרגום יונתן וירושלמי). בנוסף רואים שרמוז בפסוק הזה החזיר שהוא בהמה, והנחש שהוא זוחל. וזה שאמר "ושן בהמות אשלח בם עם חמת זחלי עפר", וזה דילוג שני מינימלי בתורה של "חזיר". וכן פירש"י, חמת זוחלי עפר. ארס נחשים ע"כ. וכתב המהרש"א (ב"ק ג ע"ב) שעשיו משול לחזיר (בר"ר סה) שנאמר על ישראל שמשולה לעץ גפן "י??כ??ר??ס??מ??נ????ה ח??ז??יר מ??י????ע??ר", וזה רומז לכרסום של נזקי שן כאמור במבעה, ואם כן כל הפסוק רומז בין היתר לעשיו שמשול לנחש, חזיר ואדם א). והחיה הרביעית במחזה שראה דניאל, היא כלולה מעינים של אנוש, ציפרוני נחושת (רומז לנחש) ורומזת לחזיר ברגליה ב), והיא כנגד מלכות אדום ופירש המהרש"א שיהיה כוחה של מלכות אדום על ישראל על ידי שתרמוס ברגליה ששם היא מפרסת פרסה, אבל בשיניה לא תוכל לכלותם רק להזיקם משום שהחזיר טמא בפה שאינו מעלה גרה. ודרשו (בר"ר סה)  ל??מ????ה הו??א מו??ש????ל??ה?? ב????ח??ז??יר [את אדום], א??ל????א מ??ה ח??ז??יר ה??ז????ה ב????ש????ע??ה ש????הו??א רו??ב??ץ הו??א מ??פ??ש????ט א??ת ט??ל??פ??יו [מציג את פרסות רגליו], כ????לו??מ??ר ש????א??נ??י ט??הו??ר, כ????ך?? מ??ל??כו??ת ה??ז????את ה??ר??ש????ע??ה [אדום] ג??ו??ז??ל??ת ו??חו??מ??ס??ת נ??ר??א??ת כ????א??ל??ו?? מ??צ????ע??ת א??ת ה??ב????ימ??ה [מכינים בית הדין, לעשות משפט ברשעים, מתנות כהונה]עכ"ל. וניראה שדרשו חזי"ר לשון ראשי תיבות, חזי רגל, ראה רגלי, שכך החזיר מבקש שיראו פרסות רגליו שהרי זה כדת אבל אינו מעלה גרה וכך עשיו היה נוהג ליצחק. וכך רמוז בפס' "ו??ז??ר??ח מ??ש??????ע??יר ל??מו??", כלומר הקב"ה זרח לישראל מהר של עשיו שעיר, "וזרח" גימטריה עם האותיות "חזיר". לאחר שהתברר שהם רוצחים ולא יכולים לקבל את התורה, חזר הקב"ה משם, אולם נתן להם בהתחלה הזדמנות משום שהם נוהגים כחזיר וניראים כשרים, ולא ח"ו שהתלו בעליון רק הקב"ה עשה את זה למעניתם לעתיד לבא (ע"ז ב.). ויתכן שרומז שאחרי שחזר הקב"ה משעיר לישראל, נהפך החזיר של עשיו לוזרח של ישראל, ורומז לזה הדילוג המינימלי בתורה של "חזיר" למפרע, לפרץמשפחתהפרצילזרחמשפחתהזרחי. משפחת הזרחי לרמוז שזרח עלינו ה' משעיר, וכעין זה פירש אור החיים במקום, "ואומרו לזרח משפחת הזרחי, ירמוז מה שאמר הכתוב (ישעיה ס, ב) הנה החושך וגו' ועליך יזרח ה' וכתיב והיה לך ה' לאור עולם, והוא אומרו משפחת הזרחי אשר עלינו יזרח ה'".

הדילוג המינימלי של נחש נימצא בדילוג 42 מינימלי בטבלה, חותך את המילה אשביתהמאנושזכרם , ונשים לב "נחש" בגימטריה "אנוש". ולא בכדי שהרי עשיו הוא גם משול לאדם מלשון אדום וכן השר של עשיו זה הנחש הוא השטן. וכן אמרו בספרי (האזינו) "אשביתה מאנוש זכרם" - לא יהו בעולם, אבל מה אעשה להם, וכו' לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם רעעכ"ל. ודרשו על זה אדום שקמים עלינו, ואם לא ה' אזי חיים בלעונו וכו' ברוך ה' אשר לא נתננו טרף לשניהם, נזקי שן כאמור.

__________________

א) והובא במדרש (בר"ר סה) "ו??י??ה??י ע??ש????ו ב????ן א??ר??ב????ע??ים ש????נ??ה, זה שכתוב: י??כ??ר??ס??מ??נ????ה ח??ז??יר מ??י????ע??ר". וכן אמר רבי אלעזר "ואתן אדם תחתיך", אל תקרי אדם אלא אדום.

ב) כתוב בדניאל (פ' ז) ז  ב????את??ר ד????נ??ה ח??ז??ה ה??ו??ית ב????ח??ז??ו??י ל??יל??י??א ו??א??רו?? ח??יו??ה ר??ב??יע??א??ה ד????ח??יל??ה ו??א??ימ??ת??נ??י ו??ת??ק????יפ??א י??ת????יר??א ו??ש????נ????י??ן ד????י פ??ר??ז??ל ל??ה?? ר??ב??ר??ב??ן א??כ??ל??ה ו??מ??ד??ֱק??ה ו??ש????א??ר??א ב????ר??ג??ל??ה?? ר??פ??ס??ה ו??ה??יא מ??ש????נ????י??ה מ??ן כ????ל ח??יו??ת??א ד????י ק??ד??מ??יה?? ו??ק??ר??נ??י??ן ע??ש????ר ל??ה??: ח  מ??ש????ת????כ????ל ה??ו??ית ב????ק??ר??נ??י????א ו??א??לו?? ק??ר??ן א??ח??ר??י ז??ע??יר??ה ס??ל??ק??ת ב????ינ??יה??ן ו??ת??ל??ת מ??ן ק??ר??נ??י????א ק??ד??מ??י??ת??א א??ת??ע??ק??ר??ה מ??ן ק??ד??מ??ה?? ו??א??לו?? ע??י??נ??ין כ????ע??י??נ??י א??נ??ש????א ב????ק??ר??נ??א ד??א ו??פ??ם מ??מ??ל????ל ר??ב??ר??ב??ן: ע"כ. עיין שם כדי לראות את הפירוש, אבל רואים שהחיה הרביעית יש לה שיני ברזל והיא אוכלת ושוחקת בשיניה את כל הארץ, ושארית ישראל רק רופסת ברגליה, ובקרן היוצאת יש לה עינים של בן אנוש, ופה מדבר. 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה