SOD TORAH
טז' תמוז התשעט (17:22), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
תעוןהעדהלכפרעליהםלפנייהוההןלאהובאאתדמהאלהקדשפנימהאכולתאכלואתהבקדשכאשרצויתיוידבראהרןאלמשההןהיוםהקריבואתחטאתםואתעלתםלפנייהוהותקראנהאתיכאלהואכלתיחטאתהיוםהייטבבעיני
יהוהוישמעמשהוייטבבעיניווידבריהוהאלמשהואלאהרןלאמראלהםדברואלבניישראללאמרזאתהחיהאשרתאכלומכלהבהמהאשרעלהארץכלמפרסתפרסהושסעתשסעפרסתמעלתגרהבבהמהאתהתאכלואךאתזהלאתאכלוממ
עליהגרהוממפרסיהפרסהאתהגמלכימעלהגרההואופרסהאיננומפריסטמאהואלכםואתהשפןכימעלהגרההואופרסהלאיפריסטמאהואלכםואתהארנבתכימעלתגרההואופרסהלאהפריסהטמאההואלכםואתהחזירכימפריס
פרסההואושסעשסעפרסהוהואגרהלאיגרטמאהואלכםמבשרםלאתאכלוובנבלתםלאתגעוטמאיםהםלכםאתזהתאכלומכלאשרבמיםכלאשרלוסנפירוקשקשתבמיםבימיםובנחליםאתםתאכלווכלאשראיןלוסנפירוקשקשתבימ
יםובנחליםמכלשרץהמיםומכלנפשהחיהאשרבמיםשקץהםלכםושקץיהיולכםמבשרםלאתאכלוואתנבלתםתשקצוכלאשראיןלוסנפירוקשקשתבמיםשקץהואלכםואתאלהתשקצומןהעוףלאיאכלושקץהםאתהנשרואתהפרסואת
העזניהואתהדאהואתהאיהלמינהאתכלערבלמינוואתבתהיענהואתהתחמסואתהשחףואתהנץלמינהוואתהכוסואתהשלךואתהינשוףואתהתנשמתואתהקאתואתהרחםואתהחסידההאנפהלמינהואתהדוכיפתואתהעטלףכלש
רץהעוףההלךעלארבעשקץהואלכםאךאתזהתאכלומכלשרץהעוףההלךעלארבעאשרלאכרעיםממעללרגליולנתרבהןעלהארץאתאלהמהםתאכלואתהארבהלמינוואתהסלעםלמינהוואתהחרגללמינהוואתהחגבלמינהווכלשר
ץהעוףאשרלוארבערגליםשקץהואלכםולאלהתטמאוכלהנגעבנבלתםיטמאעדהערבוכלהנשאמנבלתםיכבסבגדיווטמאעדהערבלכלהבהמהאשרהואמפרסתפרסהושסעאיננהשסעתוגרהאיננהמעלהטמאיםהםלכםכלהנגעבהם
יטמאוכלהולךעלכפיובכלהחיהההלכתעלארבעטמאיםהםלכםכלהנגעבנבלתםיטמאעדהערבוהנשאאתנבלתםיכבסבגדיווטמאעדהערבטמאיםהמהלכםוזהלכםהטמאבשרץהשרץעלהארץהחלדוהעכברוהצבלמינהווהאנקהו
הכחוהלטאהוהחמטוהתנשמתאלההטמאיםלכםבכלהשרץכלהנגעבהםבמתםיטמאעדהערבוכלאשריפלעליומהםבמתםיטמאמכלכליעץאובגדאועוראושקכלכליאשריעשהמלאכהבהםבמיםיובאוטמאעדהערבוטהרוכלכליחרש
 בסוכות הושבתי
זיכוי הרבים:

הנה חיפשנו דילוג מינימלי בתורה של "כיבסוכות" לקוח מן הפס' "מג  ל??מ??ע??ן י??ד??עו?? ד??ר??ת??יכ??ם כ????י ב??ס????כ??ו??ת הו??ש????ב??ת????י א??ת ב????נ??י י??ש????ר??א??ל ב????הו??צ??יא??י או??ת??ם מ??א??ר??ץ מ??צ??ר??י??ם", וחותך הדילוג באופן מדהים את הפס' שכתוב איזה עופות אסורים באכילה הכוס: "ו??א??ת ה??כ??ו??ס ו??א??ת ה??ש??????ל??ך?? ו??א??ת ה??י????נ??ש??ו??ף", [והכוס זה סוג של עוף לילה דורס], ונשים לב שה??כ??ו??ס זה בהיפוך אותיות סוכה וחותך בדיוק נפלא את האות ס של הדילוג. [והמילה "סוכה" בדיוק לא מוזכרת בתורה כלל רק "הכוס" מוזכרת ארבע פעמים].

ציפור כוס החרבות (ויקיפדיה). רואים שצבע הכנפיים (הסכך) יוצר הסוואה יחסית למדבר וכך מקשה על טורפים לזהות אותה

וניראה שלא רק הלשון דומה, שהכוס זה סוכה, אלא גם מבחינת המשמעות שפירשו המפרשים שהעוף הניקרא הכוס מלשון של כיסוי שמתכסה מהעין שע"י הסוואה הוא מתכסה, והוא שוכן במדבר שנאמר, "ז ד????מ??ית??י ל??ק??א??ת מ??ד??ב????ר, ה??י??ית??י כ????כו??ס ח??ר??בו??ת", ופירש"י שם, ככוס חרבות. שם עוף כמו "את הכוס ואת השלך ואת הינשוף" : חרבות . מדברות וכו'. עכ"ל. ואם כן גם סוכה היא מלשון לסכך והיא מכסה (לחד מ"ד בסוכה ב.) כמו שנאמר "ו??ס??כ????ה ת????ה??י??ה ל??צ??ל יו??מ??ם מ??ח??ר??ב ו??ל??מ??ח??ס??ה ו??ל??מ??ס??ת??ו??ר מ??ז????ר??ם ו??מ??מ????ט??ר", ופירש"י שם, ולמחסה. לשון כיסוי. והיינו כמו הכוס הזה שנימצא במדבר ומתכסה מעין כל, כך בני ישראל הלכו במדבר והתכסו בסוכות בענני הכבוד. וכן מצינו שבנ"י משולים לגוזלי הנשר והכנפיים היינו ענני הכבוד, שהרי הכוס זה סוג של נשר במדבר, כ????נ??ש????ר י??ע??יר ק??נ??ו?? ע??ל ג??ו??ז??ל??יו י??ר??ח??ף וגו'. וכן מצינו בתקוני הזוהר (דף ב:) שמדמה את הסוכה לקן ציפור ואת היושבים בה לגוזלים: "ו??ע??ל ק??ן ד????צ??פ??ו??ר??א ד??א א??ת????מ??ר, (ישעיה ד, ו) ו??ס??כ????ה ת????ה??י??ה ל??צ??ל יו??מ??ם", והסכך אלו הכנפיים שהאמא מסככת על בניה והקן צפור אלו דפנות הסוכה והגוזלים אלו בני ישראל עם ארבעת המינים, ואפשר שהציפור הזאת רמוזה בהכוס כמו שאמרנו לעיל.

ואחרי זה ראינו דברי אור החיים אשר קרך. יתבאר על פי דבריהם ז''ל (ד''ה ג'.) שאמרו שהענן היה מכסה על ישראל ולא היה מקומם ידוע לעולם אלא כשמת אהרן נסתלקו ענני כבוד ובא הכנעני וילחם עם ישראל, וכו' עיי"ש. ורואים בפירוש שחז"ל מתארים את ענני הכבוד בתור כיסוי שהעלים את מקומם של ישראל מעיני כל, וזאת בדיוק ציפור הכוס שהיא סוכה, שמסככת על ישראל, וזאת שיטת ההסוואה שיש לציפור ולכן לא רואים אותה כמעט במדבר כידוע.

והמזמור שם (תהלים קב) אומר,  א  ת????פ??ל????ה ל??ע??נ??י [עם ישראל, רש"י. על שם שהתענו במדבר, מצודות] כ??י י??ע??ט??ף [רומז להתעטפות בענני הכבוד - הסוכה] ו??ל??פ??נ??י ה' י??ש????פ????ך?? ש????יחו??: וכו' ז  ד????מ??ית??י ל??ק??א??ת [ציפור ק??א??ת הנמצאת ב??-] מ??ד??ב????ר, ה??י??ית??י כ????כו??ס ח??ר??בו??ת [עם ישראל נידמה לציפור הכוס או לגוזליה בסוכת מדבר]ח  ש????ק??ד??ת????י ו??א??ה??י??ה כ????צ??פ??ו??ר ב??ו??ד??ד ע??ל ג????ג [רמז לשכינה]: וכו' כד  ע??נ????ה ב??ד????ר??ך?? כ????ח??י ק??צ????ר י??מ??י [בדרך המדבר הקשה]: ע"כ. וכתב הרמב"ן על פס' (דבר' ח, ג) "ו??י??ע??נ????ך?? ו??י????ר??ע??ב??ך?? ו??י????א??כ??ל??ך?? א??ת ה??מ????ן", וזה לשונו: "ויתכן לפרש כי ויענך וירעיבך ויאכילך את המן ענינים שונים, יאמר כי ענה אותך בלכתך במדבר ארבעים שנה כענין "ע??נ????ה ב??ד????ר??ך?? כ????ח??י" (תהי' קב, כד) וירעיבך מתחלה כמו שאמרו (שמ' טז, ג) להמית את הקהל הזה ברעב", ורואים שאע"פ שהיו מכוסים בענני הכבוד שהיו להם למגן וצינה, והיו אוכלים לחם אבירים את המן, בכל זאת ניקרא המדבר עינוי ורעבון, ומדוע, "ל??מ??ע??ן ע??נ????ת??ך?? ל??נ??ס????ת??ך?? ל??ד??ע??ת א??ת א??ש????ר ב????ל??ב??ב??ך??", היינו לשמוע את התפילה מהלב שלך.

וחיפשנו דילוג מינימלי בטבלה של "ענני", וחותך את הפס', הערבוהנשאאתנבלתםיכבסבגדיו: "ו??ה??נ????ש????א א??ת נ??ב??ל??ת??ם י??כ??ב????ס ב????ג??ד??יו", ורומז שהנושא הם הענני כבוד [שהם הסוכות] שהרי עננים נקראים נשיאים וכן כתוב "ז  מ??ע??ל??ה נ??ש????א??ים מ??ק??צ??ה ה??א??ר??ץ", שנושאים מים, והיינו שאותם ענני כבוד היו מכבסים להם את הבגדים והשמלות שלא יבלו להם, נ??ב??ל??ת??ם מלשון בלוי וקלקול. וכן פירש"י על הפס', "ד  ש????מ??ל??ת??ך?? ל??א ב??ל??ת??ה מ??ע??ל??יך?? ו??ר??ג??ל??ך?? ל??א ב??צ??ק??ה ז??ה א??ר??ב????ע??ים ש????נ??ה", שמלתך לא בלתה. ענני כבוד היו שפין בכסותם ומגהצים אותם כמין כלים מגוהצים, ואף קטניהם [התינוקות] כמו שהיו גדלים היה גדל לבושן עמהם, כלבוש הזה של חומט שגדל עמו, עכ"ל. ורואים שהם משולים לחומט שזה אחד מהשרצים הטמאים הלכך זה רמוז בפשט הפס' כאן שמדבר על טומאה והנושא את נבלתם וכו', ובהמשך כתוב על החומט ודו"ק.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה