;
SOD TORAH
כט' אלול התשפ (07:03), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
היהאנחנוואדמתנועבדיםלפרעהותןזרעונחיהולאנמותוהאד
מהלאתשםויקןיוסףאתכלאדמתמצריםלפרעהכימכרומצריםאיש
שדהוכיחזקעלהםהרעבותהיהארץלפרעהואתהעםהעביראתולער
יםמקצהגבולמצריםועדקצהורקאדמתהכהניםלאקנהכיחקלכהנ
יםמאתפרעהואכלואתחקםאשרנתןלהםפרעהעלכןלאמכרואתאדמ
תםויאמריוסףאלהעםהןקניתיאתכםהיוםואתאדמתכםלפרעההא
לכםזרעוזרעתםאתהאדמהוהיהבתבואתונתתםחמישיתלפרעהוא
רבעהידתיהיהלכםלזרעהשדהולאכלכםולאשרבבתיכםולאכללט
פכםויאמרוהחיתנונמצאחןבעיניאדניוהיינועבדיםלפרעהו
ישםאתהיוסףלחקעדהיוםהזהעלאדמתמצריםלפרעהלחמשרקאדמ
תהכהניםלבדםלאהיתהלפרעהוישבישראלבארץמצריםבארץגשן
ויאחזובהויפרווירבומאדויחייעקבבארץמצריםשבעעשרהשנ
הויהיימייעקבשניחייושבעשניםוארבעיםומאתשנהויקרבוי
מיישראללמותויקראלבנוליוסףויאמרלואםנאמצאתיחןבעינ
יךשיםנאידךתחתירכיועשיתעמדיחסדואמתאלנאתקברניבמצר
יםושכבתיעםאבתיונשאתניממצריםוקברתניבקברתםויאמראנ
כיאעשהכדברךויאמרהשבעהליוישבעלווישתחוישראלעלראשה
מטהויהיאחריהדבריםהאלהויאמרליוסףהנהאביךחלהויקחאת
 דאעש על אדמת מצרים
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יא' חשון התשעה (04/11/2014)

 

את הטבלה הזאת פירסמנו לפני כשנה בערך (04/11/2014) כפי שרואים בסרטון יוטיוב, בה צפינו את השתלטות דאע"ש על סיני ע"י הדילוגים. והיום כבר ברור שמצרים לא יכולה לנצח את דאע"ש אחרי שתקפו אותם ב-1.7 הרגו יותר מ-200 אזרחים וחיילים - והמערכה מוטלת על ישראל. וע"ז נאמר איזהו חכם הרואה את הנולד.

צופן שהתגלה בצורה כמעט שיטתית ובס"ד גלויה הרמז מדגים את הידוע שהארגון דאע"ש משתלט על העולם המוסלמי ויתכן על מצרים. חיפשנו חיתוך הכי קרוב של "מדינת" עם "אסלאם", שזה (מדינת אסלאם או המדינה האסלאמית) השם החדש של הארגון דאע"ש שמשתלט על חלקים בעולם המוסלמי. ובכן נתגלו בקרבה משמעותית הדילוגים האלו במקביל, ובנוסף חיפשנו דילוג בטבלה של "דאעש" והוא שלישי מינימלי בתורה.

פשט הפסוקים במקום רומז להשתלטות של פרעה על כל מצרים ע"י אונס או רעב וכו', וזה רומז להשתלטות אפשרית של דאע"ש על אזורים במצרים ובמיוחד סיני או אולי מצרים זה שם כולל למדינות האסלאם ורומז להשתלטות על העולם המוסלמי. ולזה רומז בצורה מדהימה מה שכתוב "אדמתמצרים" בגימטריה קטנה בדיוק "מדינתאסלאם"', [שניהם שווים 33, אפשר לבדוק גימ' קטנה כאן, ועיין עוד כאן שמצאנו צופן באותה שיטה].

וזה לקוח מהפסוק: "כ  ויקן יוסף את כל אדמת מצרים לפרעה כי מכרו מצרים איש שדהו כי חזק עלהם הרעב ותהי הארץ לפרעה", רואים שיוסף קנה את כל מצרים בחוזק הרעב ובאונס והפך אותם לעבדים לפרעה, וכך גם בחינת דאע"ש, כי על יוסף נאמר "כי כמוך כפרעה", ואם נבדוק גימטריה "דאע"ש" שווה בדיוק "כפרעה" [375 בגימ'], כלומר כפרעה שהשתלט על מצרים כך דאע"ש משתלטים על העולם המוסלמי ורוצים להפוך אותו למדינת אסלאם אחת, ולכן "אדמת מצרים" בגימטריה קטנה זה "מדינת אסלאם", כאמור.

ועוד, שכאמור "דאע"ש" בגימטריה "כפרעה", וזה רומז לעריפת הראשים, כי הוכחנו כבר בטבלה קודמת שיש קשר בין פריעה לעריפה, [שאישה סוטה היא פרועת ראש רומזת לעגלה ערופה], והרי פרעה רומז לעריפה, והם בחינות זנות ורצח, שבהם מוסד האסלאם. וכן מצינו באותו פרעה האמור שרצח בעריפת ראש, שפתר לו יוסף לשר האופים: יט  בעוד שלשת ימים ישא פרעה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ וגו'. 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה