SOD TORAH
כא' תמוז התשפ (07:53), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
יםשנהוהיהערכךחמשיםשקלכסףבשקלהקדשואםנקבההואוהיהערכךשלשיםשקלואםמבןחמששניםועדבןעשריםשנהוהיהערכךהזכרעשריםשקליםולנקבהעשרתשקליםואםמבןחדשועדבןחמששניםוהיהערכךהזכרחמשהשקליםכסףולנקבהערכךשלשתשקליםכסףואםמבןששיםשנהומעלהאםזכרוהיהערכךחמשהעשרשקלולנקבהעשרהשקליםואםמךהואמערכךוהעמידולפניהכהןוהע
ריךאתוהכהןעלפיאשרתשיגידהנדריעריכנוהכהןואםבהמהאשריקריבוממנהקרבןליהוהכלאשריתןממנוליהוהיהיהקדשלאיחליפנוולאימיראתוטובברעאורעבטובואםהמרימירבהמהבבהמהוהיההואותמורתויהיהקדשואםכלבהמהטמאהאשרלאיקריבוממנהקרבןליהוהוהעמידאתהבהמהלפניהכהןוהעריךהכהןאתהביןטובוביןרעכערכךהכהןכןיהיהואםגאליגאלנהו
יסףחמישתועלערכךואישכייקדשאתביתוקדשליהוהוהעריכוהכהןביןטובוביןרעכאשריעריךאתוהכהןכןיקוםואםהמקדישיגאלאתביתוויסףחמישיתכסףערכךעליווהיהלוואםמשדהאחזתויקדישאישליהוהוהיהערכךלפיזרעוזרעחמרשעריםבחמשיםשקלכסףאםמשנתהיבליקדיששדהוכערכךיקוםואםאחרהיבליקדיששדהווחשבלוהכהןאתהכסףעלפיהשניםהנותרתעדשנ
תהיבלונגרעמערכךואםגאליגאלאתהשדההמקדישאתוויסףחמשיתכסףערכךעליווקםלוואםלאיגאלאתהשדהואםמכראתהשדהלאישאחרלאיגאלעודוהיההשדהבצאתוביבלקדשליהוהכשדההחרםלכהןתהיהאחזתוואםאתשדהמקנתואשרלאמשדהאחזתויקדישליהוהוחשבלוהכהןאתמכסתהערכךעדשנתהיבלונתןאתהערכךביוםההואקדשליהוהבשנתהיובלישובהשדהלאשרקנהומא
תולאשרלואחזתהארץוכלערכךיהיהבשקלהקדשעשריםגרהיהיההשקלאךבכוראשריבכרליהוהבבהמהלאיקדישאישאתואםשוראםשהליהוההואואםבבהמההטמאהופדהבערכךויסףחמשתועליוואםלאיגאלונמכרבערכךאךכלחרםאשריחרםאישליהוהמכלאשרלומאדםובהמהומשדהאחזתולאימכרולאיגאלכלחרםקדשקדשיםהואליהוהכלחרםאשריחרםמןהאדםלאיפדהמותיומתוכל
מעשרהארץמזרעהארץמפריהעץליהוההואקדשליהוהואםגאליגאלאישממעשרוחמשיתויסףעליווכלמעשרבקרוצאןכלאשריעברתחתהשבטהעשירייהיהקדשליהוהלאיבקרביןטובלרעולאימירנוואםהמרימירנווהיההואותמורתויהיהקדשלאיגאלאלההמצותאשרצוהיהוהאתמשהאלבניישראלבהרסיניוידבריהוהאלמשהבמדברסיניבאהלמועדבאחדלחדשהשניבשנההשניתל
צאתםמארץמצריםלאמרשאואתראשכלעדתבניישראללמשפחתםלביתאבתםבמספרשמותכלזכרלגלגלתםמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאבישראלתפקדואתםלצבאתםאתהואהרןואתכםיהיואישאישלמטהאישראשלביתאבתיוהואואלהשמותהאנשיםאשריעמדואתכםלראובןאליצורבןשדיאורלשמעוןשלמיאלבןצורישדיליהודהנחשוןבןעמינדבליששכרנתנאלבןצוערלזבולןאלי
אבבןחלןלבנייוסףלאפריםאלישמעבןעמיהודלמנשהגמליאלבןפדהצורלבנימןאבידןבןגדענילדןאחיעזרבןעמישדילאשרפגעיאלבןעכרןלגדאליסףבןדעואללנפתליאחירעבןעינןאלהקריאיהעדהנשיאימטותאבותםראשיאלפיישראלהםויקחמשהואהרןאתהאנשיםהאלהאשרנקבובשמותואתכלהעדההקהילובאחדלחדשהשניויתילדועלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמותמב
ןעשריםשנהומעלהלגלגלתםכאשרצוהיהוהאתמשהויפקדםבמדברסיניויהיובניראובןבכרישראלתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמותלגלגלתםכלזכרמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהראובןששהוארבעיםאלףוחמשמאותלבנישמעוןתולדתםלמשפחתםלביתאבתםפקדיובמספרשמותלגלגלתםכלזכרמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהשמעוןתשעהו
חמשיםאלףושלשמאותלבניגדתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמותמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהגדחמשהוארבעיםאלףוששמאותוחמשיםלבנייהודהתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמתמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהיהודהארבעהושבעיםאלףוששמאותלבנייששכרתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמתמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבא
פקדיהםלמטהיששכרארבעהוחמשיםאלףוארבעמאותלבניזבולןתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמתמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהזבולןשבעהוחמשיםאלףוארבעמאותלבנייוסףלבניאפריםתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמתמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהאפריםארבעיםאלףוחמשמאותלבנימנשהתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמ
ותמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהמנשהשניםושלשיםאלףומאתיםלבניבנימןתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמתמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהבנימןחמשהושלשיםאלףוארבעמאותלבנידןתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמתמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהדןשניםוששיםאלףושבעמאותלבניאשרתולדתםלמשפחתםלביתאב
תםבמספרשמתמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהאשראחדוארבעיםאלףוחמשמאותבנינפתליתולדתםלמשפחתםלביתאבתםבמספרשמתמבןעשריםשנהומעלהכליצאצבאפקדיהםלמטהנפתלישלשהוחמשיםאלףוארבעמאותאלההפקדיםאשרפקדמשהואהרןונשיאיישראלשניםעשראישאישאחדלביתאבתיוהיוויהיוכלפקודיבניישראללביתאבתםמבןעשריםשנהומעלהכלי
צאצבאבישראלויהיוכלהפקדיםששמאותאלףושלשתאלפיםוחמשמאותוחמשיםוהלויםלמטהאבתםלאהתפקדובתוכםוידבריהוהאלמשהלאמראךאתמטהלוילאתפקדואתראשםלאתשאבתוךבניישראלואתההפקדאתהלויםעלמשכןהעדתועלכלכליוועלכלאשרלוהמהישאואתהמשכןואתכלכליווהםישרתהווסביבלמשכןיחנוובנסעהמשכןיורידואתוהלויםובחנתהמשכןיקימואתוה
לויםוהזרהקרביומתוחנובניישראלאישעלמחנהוואישעלדגלולצבאתםוהלויםיחנוסביבלמשכןהעדתולאיהיהקצףעלעדתבניישראלושמרוהלויםאתמשמרתמשכןהעדותויעשובניישראלככלאשרצוהיהוהאתמשהכןעשווידבריהוהאלמשהואלאהרןלאמראישעלדגלובאתתלביתאבתםיחנובניישראלמנגדסביבלאהלמועדיחנווהחניםקדמהמזרחהדגלמחנהיהודהלצבאתםונ
שיאלבנייהודהנחשוןבןעמינדבוצבאוופקדיהםארבעהושבעיםאלףוששמאותוהחניםעליומטהיששכרונשיאלבנייששכרנתנאלבןצוערוצבאוופקדיוארבעהוחמשיםאלףוארבעמאותמטהזבולןונשיאלבניזבולןאליאבבןחלןוצבאוופקדיושבעהוחמשיםאלףוארבעמאותכלהפקדיםלמחנהיהודהמאתאלףושמניםאלףוששתאלפיםוארבעמאותלצבאתםראשנהיסעודגלמחנהרא
ובןתימנהלצבאתםונשיאלבניראובןאליצורבןשדיאורוצבאוופקדיוששהוארבעיםאלףוחמשמאותוהחונםעליומטהשמעוןונשיאלבנישמעוןשלמיאלבןצורישדיוצבאוופקדיהםתשעהוחמשיםאלףושלשמאותומטהגדונשיאלבניגדאליסףבןרעואלוצבאוופקדיהםחמשהוארבעיםאלףוששמאותוחמשיםכלהפקדיםלמחנהראובןמאתאלףואחדוחמשיםאלףוארבעמאותוחמשיםל
צבאתםושניםיסעוונסעאהלמועדמחנההלויםבתוךהמחנתכאשריחנוכןיסעואישעלידולדגליהםדגלמחנהאפריםלצבאתםימהונשיאלבניאפריםאלישמעבןעמיהודוצבאוופקדיהםארבעיםאלףוחמשמאותועליומטהמנשהונשיאלבנימנשהגמליאלבןפדהצורוצבאוופקדיהםשניםושלשיםאלףומאתיםומטהבנימןונשיאלבניבנימןאבידןבןגדעניוצבאוופקדיהםחמשהושלש
יםאלףוארבעמאותכלהפקדיםלמחנהאפריםמאתאלףושמנתאלפיםומאהלצבאתםושלשיםיסעודגלמחנהדןצפנהלצבאתםונשיאלבנידןאחיעזרבןעמישדיוצבאוופקדיהםשניםוששיםאלףושבעמאותוהחניםעליומטהאשרונשיאלבניאשרפגעיאלבןעכרןוצבאוופקדיהםאחדוארבעיםאלףוחמשמאותומטהנפתליונשיאלבנינפתליאחירעבןעינןוצבאוופקדיהםשלשהוחמשיםאל
 הימלאיה, נפאל
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יד' חשון גתשעה (24/10/14)

להלן מאמר שפירסמנו לפני כמה חודשים בהקשר לכמה אסונות שקרו בנפאל (אוטובוס שנפל מתהום ובו מתו ישראלים וכן מפולת שלגים) ועכשיו רעידת האדמה הגדולה שפקדה את המקום.

לצערנו הרבה מקרים של נפילה קרו בחודשים האחרונים בנפאל בהרי ההימלאיה, והלב דואב וכואב כי באמת שאין לנו מה לחפש שם שהרי אסור לצאת מישראל אלא רק לצורך אישה, פרנסה ורפואה (הרמב"ם הל"מ ה, ט). והנה חיפשנו חיתוך של הדילוגים: "הימלאיה" ו-"נפילה", כי שמענו כבר על שני מקרים של נפילה בנפאל בזמן האחרון (והם מפולת שלגים, והאוטובוס שנפל מההר בדרך להימלאיה). וידוע מה שהזוהר (ס ע"א) אומר שהשם של האדם או המקום (בעברית ואפילו תעתיק מאנגלית) משפיע על המהות שלו וגורם להכול, כגון קין שהיה מקנא ונוקם בהבל. ונח שנאמר בו זה ינחמנו. ולכן הדילוגים חותכים והם החיתוך היחיד והכי קרוב בתורה. וכן במקביל להם הדילוג "נפאל".

ורומזים הראשי תיבות "נפאל" בפסוק (במ' כג, כח) "ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימן" (כל אות שנייה סדר הפוך), שבלק לקח את בלעם לקלל כידוע מראש הפעור שזה הר גבוה, וכן כתוב למעלה מן העניין "ד  ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה". כלומר הם ניסו כמה פעמים לקלל ודוקא ממקום גבוה, כמו שרש"י כותב שבלק הרגיש שדוקא משם תבוא הפירצה לברך את ישראל. וגם כאן ניראה שנפאל והרי ההימלאיה והפסגות שם מסוכנות לגוים וכל שכן לישראלים ואין להתקרב לשם כלל ח"ו שכבר קיפחו שם את חייהם רבים.

וידוע שראש הפסגה של ההימלאיה זה הר האוורסט שגובהו 8,850 מטרים הגבוה בעולם. ורואים שהדילוגים חותכים את הפס' שכתוב: למטהבנימןחמשהושלשיםאלףוארבעמאות : "פקדיהם למטה בנימן חמשה ושלשים אלף וארבע מאות", ואולי רומז לגובה של הר אוורסט שהוא הפסגה הכי גבוהה בהימלאיה, שאומר "פקודיהם", כלומר מניין האמות שיש בו, "למטה בנימין", כלומר שהוא הקטן מבין האחיםא) והיינו שצריך למדוד ביחידת מידה הקטנה של זרת שהיא חצי אמה והיא האצבע הכי קטנה. ואמנם יש מחלוקת באורך האמה בסנטימטריםב) אבל ניקח ממוצע בין כל הדעות וגם קירוב למספר עגול שזה יסוד בתורה ולכן אמה אחת = 50 ס"מ. זרת  אחת = 25 ס"מ. ולכן אפשר לחשב כמה זרתות יש ב-8,850 מטרים:

גובה פסגה H = 8,850 [מטר] x 2 [אמות לכל מטר] x 2 [זרתות לכל אמה] =

= 8,850 x 2 x 2 = 35,400 [זרתות]

וזה הגובה של ההר הכי גבוה בהימלאיה (ההאוורסט) כמו שכתוב בפסוק: "פקדיהם למטה בנימן [לפי זרתות] חמשה ושלשים אלף וארבע מאות".

וזה בא להמחיש את הסיכון הגדול הכרוך בעלייה לאזור הזה שכן הדילוג "נפילה" ניראה כאילו מטפס או נופל על ההר "הימלאיה", ולכן הגובה רמוז בתחתית הדילוגים. וכן מתו בטיפוס על ההר הזה מאות אנשים במהלך השנים. ויש רמז בשם "הימלאיה".

___________________

א) וזה על דרך הרמז, כי בנימין קרוי האח הקטן בכל מקום, וכן "אחיכם הקטן", "אמתחת הקטן", "ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימן", ועוד רבות. ולכן רומז שצריך למדוד במידת זרת שגם היא נקראת האצבע הקטנה שכך כתב רש"י (מנחות יא.) זרת. אצבע קטנה ממנה מתחיל הזרת ונ''מ למדת חשן זרת ארכה, עכ"ל. וכן רומז הפס' שכתוב: "קטני עבה ממתני אבי", ופירש רש"י קטני עבה. אצבע קטנה שלי, עכ"ל. היינו זרת.

ב) המחלוקת שלדעת הגר"ח נאה האמה היא 48 ס"מ, ולדעת החזון איש 57.6 ס"מ, ולדעת הרמב"ם 45.6 ס"מ ואם ניקח ממוצע של כל הדעות נקבל 50.4 ס"מ ומכיוון שהתורה לא נוהגת להקפיד מעבר לנקודה נעגל ל-50 ס"מ, וגם ע"פ הארכיאולוגים אורך האמה נע בין 43-57.6 ס"מ והממוצע שוב 50 ס"מ בקירוב (ויקיפדיה).

תגובות

כך היא אמה ע"פ חז"ל וגם זרת היא גדולה יותר ממה שאתה

נכתב בשם שלמה א. בתאריך 30/04/2015, 09:11

 איפה יש חצי מטר אמה? 50 ס"מ? יד גדולה היא 20 וקצת

נכתב בשם ס"מ? בתאריך 29/04/2015, 18:44

כך היא אמה ע"פ חז"ל וגם זרת היא גדולה יותר ממה שאתה

נכתב בשם שלמה א. בתאריך 30/04/2015, 09:11

 איפה יש חצי מטר אמה? 50 ס"מ? יד גדולה היא 20 וקצת

נכתב בשם ס"מ? בתאריך 29/04/2015, 18:44

כך היא אמה ע"פ חז"ל וגם זרת היא גדולה יותר ממה שאתה

נכתב בשם שלמה א. בתאריך 30/04/2015, 09:11

 איפה יש חצי מטר אמה? 50 ס"מ? יד גדולה היא 20 וקצת

נכתב בשם ס"מ? בתאריך 29/04/2015, 18:44

כך היא אמה ע"פ חז"ל וגם זרת היא גדולה יותר ממה שאתה

נכתב בשם שלמה א. בתאריך 30/04/2015, 09:11

 איפה יש חצי מטר אמה? 50 ס"מ? יד גדולה היא 20 וקצת

נכתב בשם ס"מ? בתאריך 29/04/2015, 18:44

כך היא אמה ע"פ חז"ל וגם זרת היא גדולה יותר ממה שאתה

נכתב בשם שלמה א. בתאריך 30/04/2015, 09:11

 איפה יש חצי מטר אמה? 50 ס"מ? יד גדולה היא 20 וקצת

נכתב בשם ס"מ? בתאריך 29/04/2015, 18:44