SOD TORAH
י' תמוז התשפ (05:20), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
שילחםיומיםשבואישתחתיואליצאאישממקמוביוםהשביעיוישבתוהעםביוםהשבעיויקראוביתישראלאתשמומןוהואכזרעגדלבןוטעמוכצפיחתבדבשויאמרמשהזההדבראשרצוהיהוהמלאהעמרממנולמשמרתלדרתיכםלמעןיראואתה
לחםאשרהאכלתיאתכםבמדברבהוציאיאתכםמארץמצריםויאמרמשהאלאהרןקחצנצנתאחתותןשמהמלאהעמרמןוהנחאתולפנייהוהלמשמרתלדרתיכםכאשרצוהיהוהאלמשהויניחהואהרןלפניהעדתלמשמרתובניישראלאכלואתהמןארב
עיםשנהעדבאםאלארץנושבתאתהמןאכלועדבאםאלקצהארץכנעןוהעמרעשריתהאיפההואויסעוכלעדתבניישראלממדברסיןלמסעיהםעלפייהוהויחנוברפידיםואיןמיםלשתתהעםוירבהעםעםמשהויאמרותנולנומיםונשתהויאמרל
הםמשהמהתריבוןעמדימהתנסוןאתיהוהויצמאשםהעםלמיםוילןהעםעלמשהויאמרלמהזההעליתנוממצריםלהמיתאתיואתבניואתמקניבצמאויצעקמשהאליהוהלאמרמהאעשהלעםהזהעודמעטוסקלניויאמריהוהאלמשהעברלפניהעם
וקחאתךמזקניישראלומטךאשרהכיתבואתהיארקחבידךוהלכתהנניעמדלפניךשםעלהצורבחרבוהכיתבצורויצאוממנומיםושתההעםויעשכןמשהלעיניזקניישראלויקראשםהמקוםמסהומריבהעלריבבניישראלועלנסתםאתיהוהלא
מרהישיהוהבקרבנואםאיןויבאעמלקוילחםעםישראלברפידםויאמרמשהאליהושעבחרלנואנשיםוצאהלחםבעמלקמחראנכינצבעלראשהגבעהומטההאלהיםבידיויעשיהושעכאשראמרלומשהלהלחםבעמלקומשהאהרןוחורעלוראשהגב
עהוהיהכאשריריםמשהידווגברישראלוכאשריניחידווגברעמלקוידימשהכבדיםויקחואבןוישימותחתיווישבעליהואהרןוחורתמכובידיומזהאחדומזהאחדויהיידיואמונהעדבאהשמשויחלשיהושעאתעמלקואתעמולפיחרבוי
אמריהוהאלמשהכתבזאתזכרוןבספרושיםבאזנייהושעכימחהאמחהאתזכרעמלקמתחתהשמיםויבןמשהמזבחויקראשמויהוהנסיויאמרכיידעלכסיהמלחמהליהוהבעמלקמדרדרוישמעיתרוכהןמדיןחתןמשהאתכלאשרעשהאלהיםלמשה
ולישראלעמוכיהוציאיהוהאתישראלממצריםויקחיתרוחתןמשהאתצפרהאשתמשהאחרשלוחיהואתשניבניהאשרשםהאחדגרשםכיאמרגרהייתיבארץנכריהושםהאחדאליעזרכיאלהיאביבעזריויצלנימחרבפרעהויבאיתרוחתןמשהוב
 מלחמת דת, אובמה
זיכוי הרבים:

 חיפשנו דילוג מינימלי בתורה "מלחמתדת", והנה חותך באופן מדהים את המלחמה של עמלק בישראל, שכתוב "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם", ורואים שעמלק בא מעצמו להלחם בישראל וכתבו המפרשים שהוא ראה את הרפיון ידים של ישראל מעסק התורה ולכן מצא פתח להכשיל אותם ולהרחיק מעליהם את הקב"ה, ולכן זאת מלחמת דת ממש, כי כל שאר העמים נלחמים על האדמה או הרכוש, אבל עמלק רוצה להעביר את השכינה מישראל, ולטמאות אותם, כמו שנאמר על עמלק: "אשר קרך בדרך, ויזנב בך כל הנחֱשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אֱלהים". ופירשו חז"ל אשר קרך בדרך, מלשון קור וחום שקירר את האמונה בהקב"ה לאחר יציאת מצרים שכל האומות היו יראים את ישראל, ועמלק בא והראה שאפשר להלחם עם ישראל ולהרוג בהם. ולכן כתוב כאן מלחמהליהוהבעמלק ולא כמו שנאמר במלחמת מדין נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים וכו', כאן זאת מלחמת ה' כי זאת מלחמת דת.

וידוע שעמלק הוא בנו של אליפז בן עשיו, והוא שייך לאדום והם אמריקה. וכן כתוב: "טז  וכו' אלוף עמלק אלה אלופי אֱליפז בארץ אֱדום", ומדהים לראות שבמקביל לדילוג "מלחמתדת" מוצאים את הדילוג "אובמה", באותו דילוג 170, ע"ק בגימטריה. ומדהים עוד יותר שבגימטריה בדיוק "אלוף עמלק" שווה "בארק אובמה[=357], לומר שהוא משורש עמלק, ושניהם שווים גם בגימטריה "נחש" ו"שטן" ו"משיח", כי גם את זה כלעומת זה עשה האלהים, את הצד של הטומאה כנגד הצד של הקדושה, יעקב ועשו בבטן אחת. וכמו עמלק שהיה חצי אדומי חצי חיתי והוא אלוף, כך גם אובמה חצי אמריקאי חצי מוסלמי והוא נשיא.

ובנוסף דרשו את הפס' אשר קרך בדרך, ויזנב בך כל הנחֱשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אֱלהים", מלשון טומאה קרי, שהכשילו אותם בברית המילה, או שסירסו אותם באותו מקום, וכן כתב בעל הטורים סר"ס בגימטריה קר"ך וכן מה שכתוב ויזנב בך, שהיה חותך להם את מקום הברית מילה וזורק כלפי מעלה. ובפירוש רואים שזאת מלחמת דת כי זה עיקר ההבדל בין הנצרות ואדום לבין יעקב וישראל, שהם ערלים ואנו מלים. ולכן הם באו להכשיל במקום הזה ולסרס שם, כי זאת העבירה שמרחיקה שכינה מישראל, ולכן הדילוג "על מילה", מקביל ממש לדילוג "מלחמתדת", לומר שעל ברית המילה באו להלחם בישראל. ולכן עמלק אותיות מל עק, מלשון דא עקא, כלומר צר והעיק על ישראל על דבר ברית המילה. או נוטריקון עמל"קערוה מלק דהיינו סרס. ולכן הדילוג של הטבלה ע"ק או מל"ק בגימטריה 170. ולכן הדילוג השני המינימלי בתורה "מל עק" מוצפן בפס': ויבאעמלקוילחםעםישראלברפידם.

תגובות

נכתב בשם גרשון בתאריך 20/12/2015, 06:26
נכתב בשם גרשון בתאריך 20/12/2015, 06:26
נכתב בשם גרשון בתאריך 20/12/2015, 06:26
נכתב בשם גרשון בתאריך 20/12/2015, 06:26
נכתב בשם גרשון בתאריך 20/12/2015, 06:26