SOD TORAH
י' כסלו התשפא (07:10), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
תאתהדברהזהולאחשכתאתבנךאתיחידךכיברךאברכךוהרבהארבהאתזרעךככוכביהשמיםוכחולאש
רעלשפתהיםוירשזרעךאתשעראיביווהתברכובזרעךכלגוייהארץעקבאשרשמעתבקליוישבאברהם
אלנעריוויקמווילכויחדואלבארשבעוישבאברהםבבארשבעויהיאחריהדבריםהאלהויגדלאברה
םלאמרהנהילדהמלכהגםהואבניםלנחוראחיךאתעוץבכרוואתבוזאחיוואתקמואלאביארםואתכש
דואתחזוואתפלדשואתידלףואתבתואלובתואלילדאתרבקהשמנהאלהילדהמלכהלנחוראחיאברהם
ופילגשוושמהראומהותלדגםהואאתטבחואתגחםואתתחשואתמעכהויהיוחיישרהמאהשנהועשרים
שנהושבעשניםשניחיישרהותמתשרהבקריתארבעהואחברוןבארץכנעןויבאאברהםלספדלשרהולב
כתהויקםאברהםמעלפנימתווידבראלבניחתלאמרגרותושבאנכיעמכםתנוליאחזתקברעמכםואקב
רהמתימלפניויענובניחתאתאברהםלאמרלושמענואדנינשיאאלהיםאתהבתוכנובמבחרקברינוק
בראתמתךאישממנואתקברולאיכלהממךמקברמתךויקםאברהםוישתחולעםהארץלבניחתוידבראתם
לאמראםישאתנפשכםלקבראתמתימלפנישמעוניופגעוליבעפרוןבןצחרויתןליאתמערתהמכפלהא
שרלואשרבקצהשדהובכסףמלאיתננהליבתוככםלאחזתקברועפרוןישבבתוךבניחתויעןעפרוןהח
תיאתאברהםבאזניבניחתלכלבאישערעירולאמרלאאדנישמעניהשדהנתתילךוהמערהאשרבולךנת
תיהלעיניבניעמינתתיהלךקברמתךוישתחואברהםלפניעםהארץוידבראלעפרוןבאזניעםהארץל
אמראךאםאתהלושמענינתתיכסףהשדהקחממניואקברהאתמתישמהויעןעפרוןאתאברהםלאמרלואד
נישמעניארץארבעמאתשקלכסףביניובינךמההואואתמתךקברוישמעאברהםאלעפרוןוישקלאברה
םלעפרןאתהכסףאשרדברבאזניבניחתארבעמאותשקלכסףעברלסחרויקםשדהעפרוןאשרבמכפלהאש
 הפיגוע בהר נוף
זיכוי הרבים:

חיפשנו בפרשת השבוע "חיי שרה" רמז לפיגוע הנורא בהר נוף בירושלים, בו מתו ארבעה יהודים חשובים הרב משה טברסקי הי"ד, הרב קלמן לוין הי"ד, אריה קופינסקי הי"ד ואברהם שמואל גולדברג הי"ד, יהי זה לעילוי נשמתם. וזה קרה בתפילת שחרית בבית כנסת, וכן נרצח שוטר דרוזי (אמנם מת מפצעיו לאחר זמן לכן אל הארבעה לא בא), חסיד אומות העולם ודאי. ובין הפרשיות חיי שרה ותולדות חיפשנו את הדילוג "הר נוף", ובהמשך שלו רואים שכתוב: "עלוהר נוף", ומרמז למחבלים ימ"ש שעלו להר נוף לפגע. וזה המינימלי המקומי בפרשיות אלו. והוא חותך את הפסוק שאברהם קונה את מערת המכפלה לקבור את שרה, ופגעולי : "אם יש את נפשכם לקבר את מתי מלפני שמעוני ופגעו לי בעפרון בן צחר", שזה רומז לפיגוע שפגע ממש באברהם ובניו ובנוסף פגיעה זה לשון של תפילה כמו "יא ויפגע במקום", כלומר רומז לפיגוע בזמן התפילה. ויותר מזה, הרי עפרן בגימטריה 400, כמניין הדמים (כסף נקרא דם) שהוציא עפרון מאברהם לעיני באי שער עירו ארבע מאות שקל כסף, כמו שכתוב בתחתית הטבלה: ארבעמאתשקלכסף , ולכן זה רומז לרצח של ארבעת החסידים בני אברהם ודאי, שהם בחינת שרי מאות. ובנוסף רומז לכפרה על הדור כי "הר נוף" בגימטריה "עון הדור".

בנוסף שמענו בשם גדול הדור הרב חיים קנייבסקי שליט"א, שמסביר איך אפשר שמתו קדושים כאלה באמצע התפילה ואיך הקב"ה עשה לנו ככה. והרב אומר שאותם קדושים היו צריכים למות באותו יום מר וכך ניגזר הדבר מזמן, אבל צורת המות יכולה להיות שונה, אחד יכל למות במחלה ל"ע, בתאונה או אפילו בפיגוע ברחוב. אבל הקב"ה סיבב שימותו בקדושה וטהורה מיד לאחר טלית ותפילין, ק"ש ועמידה. ולכן אפשר להסתכל על המות הזה בבית כנסת בתור חסד גמור של הקב"ה אל אמונה ואין עוול. ולפי זה, גם המות של שרה אמנו שמתה בגלל עקידת יצחק, היה בקדושה וטהורה, בגלל מצווה.

באופן מדהים, הדילוג הארוך שחותך את הדילוג הר נוף, "שבחתמחבל", לומר שהמחבלים שעלו להר נוף הם אנשי שבח"ת כלומר שוהים בלתי חוקית, והם עובדים בארץ בצורה בלתי חוקית ולכן הצליחו להוציא פיגוע כזה לפועל. והאות ת נוספה למושג שב"ח לרמוז לאנשי חת שפגעו באברהם. וראיה גדולה לזה בפסוק שחותך את הדילוג גרותושב : לרמוז שהם גרים ותושבים, אותם ערבים פלסטינים לא שייכים לירושלים היינו גרים, אבל בכל זאת הם בעלי תעודת זהות כחולה היינו תושבים.

וכן רומז מה שכתוב שחותך את הדילוג בקריתארבעהואחברון , שוב לרמוז לאותם ארבעה שמתו קדושים באמצע התפילה כי הם כולם מאותה קרייה ושכונה. היא חברון, על ידי אותם ארבעה יהיו חיבור ואיחוד בעם. וכן מה שכתוב טבחו בסמוך רומז לטבח הנורא הזה, וזה הדילוג המינימלי של טבחו בתורה ולצערנו שמענו מפי הרה"ג יצחק רובין שהיה שם טבח ושחיטה ממש.

תגובות

תבדקו בצופן עם השנה יהיה בחירות לממשלה

נכתב בשם יעקב בתאריך 19/11/2014, 05:12

 שלום רב

בשעתו אחרי הפיגוע כתהתי שיר מיוחד לארבע

נכתב בשם ציפורה בתאריך 14/11/2018, 08:32

תבדקו בצופן עם השנה יהיה בחירות לממשלה

נכתב בשם יעקב בתאריך 19/11/2014, 05:12

 שלום רב

בשעתו אחרי הפיגוע כתהתי שיר מיוחד לארבע

נכתב בשם ציפורה בתאריך 14/11/2018, 08:32

תבדקו בצופן עם השנה יהיה בחירות לממשלה

נכתב בשם יעקב בתאריך 19/11/2014, 05:12

 שלום רב

בשעתו אחרי הפיגוע כתהתי שיר מיוחד לארבע

נכתב בשם ציפורה בתאריך 14/11/2018, 08:32