SOD TORAH
יח' אב התשפ (06:17), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ריהגלעדועבדיךיעברוכלחלוץצבאלפנייהוהלמלחמהכאשראדנידברויצולהםמשהאתאלעזרהכהןואתיהושעבןנוןואתראשיאבות
המטותלבניישראלויאמרמשהאלהםאםיעברובניגדובניראובןאתכםאתהירדןכלחלוץלמלחמהלפנייהוהונכבשההארץלפניכםונת
תםלהםאתארץהגלעדלאחזהואםלאיעברוחלוציםאתכםונאחזובתככםבארץכנעןויענובניגדובניראובןלאמראתאשרדבריהוהאלע
בדיךכןנעשהנחנונעברחלוציםלפנייהוהארץכנעןואתנואחזתנחלתנומעברלירדןויתןלהםמשהלבניגדולבניראובןולחצישבט
מנשהבןיוסףאתממלכתסיחןמלךהאמריואתממלכתעוגמלךהבשןהארץלעריהבגבלתעריהארץסביבויבנובניגדאתדיבןואתעטרתוא
תערערואתעטרתשופןואתיעזרויגבההואתביתנמרהואתביתהרןערימבצרוגדרתצאןובניראובןבנואתחשבוןואתאלעלאואתקרית
יםואתנבוואתבעלמעוןמוסבתשםואתשבמהויקראובשמתאתשמותהעריםאשרבנווילכובנימכירבןמנשהגלעדהוילכדהויורשאתהא
מריאשרבהויתןמשהאתהגלעדלמכירבןמנשהוישבבהויאירבןמנשההלךוילכדאתחותיהםויקראאתהןחותיאירונבחהלךוילכדאתק
נתואתבנתיהויקראלהנבחבשמואלהמסעיבניישראלאשריצאומארץמצריםלצבאתםבידמשהואהרןויכתבמשהאתמוצאיהםלמסעיהםע
לפייהוהואלהמסעיהםלמוצאיהםויסעומרעמססבחדשהראשוןבחמשהעשריוםלחדשהראשוןממחרתהפסחיצאובניישראלבידרמהלעי
ניכלמצריםומצריםמקבריםאתאשרהכהיהוהבהםכלבכורובאלהיהםעשהיהוהשפטיםויסעובניישראלמרעמססויחנובסכתויסעומס
 אובמה משענת קנה
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ז' אייר התשעה (26/4/2015)

מובא לאחרונה שאובמה ימ"ש רוצה לעשות הסכם גרעיני עם איראן, ועוד מנסה לשכנע את ישראל שיכולים לסמוך על ארה"ב שתעזור לנו בעת מלחמה וכו' וכביכול שזה הפתרון הכי טוב לישראל ומלחמה עם איראן רק תידחה את תוכנית הגרעין וכו' וכהנה וכהנה. וכן בחג הפסח הזה (תשע"ה) ראיין עיתונאי יהודי מהניו-יורק טיימס את אובמה בצורה מגמתית לתת ליהודים הרגשה שיכולים לסמוך עליו ואפילו בעצמם תירגמו את הראיון לעברית להבנה קלה של הקוראים הישראליים. והנה רואים שאובמה משנה מדיניות לתמוך בצורה ברורה באיראן והעלמת עין ובד בבד רוצה להרדים את ישראל לסמוך עליו.

והנה חיפשנו חיתוך של הדילוגים "אובמה" (מינימלי בכל התורה) עם "משענת" (מינימלי מקומי). לרמוז לכך שהוא משענת קנה רצוץ כמו שנאמר על מצרים "ו  הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה על מצרים", ויתכן כמו שאמרנו כמה פעמים שאובמה הוא גלגול של פרעה וכן כל הראיון הזה התפרסם בחול המועד פסח וכן ברק אובמה בגימטריה פרעה עם הכולל, והכתוב שחותך ויסעומרעמססבחדש : "ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים", לרמוז לכך שהגאולה העתידה תהיה כימי צאתנו מארץ מצרים.

נשים לב שאת הדילוג "משענת" חותך הפסוק שאומר ערימבצר, לרמוז לכך שהמשענת הזאת אמורה לתת הרגשה של בטחון כמו ערי מבצר, וזה בעצם אימות למשמעות הדילוג. ונזכור מה התורה אומרת על ערי מבצר בזמן שבוטחים בהם ולא בקב"ה: (ירמיה ה, יז) "ירשש ערי מבצריך אשר אתה בוטח בהנה בחרב".

וכן מצאנו בנוסף את הדילוגים: "הקנה", "תרוץ" כלומר "אובמה - משענת הקנה תרוץ (תישבר)". וזה לשון הפסוק לעיל וגם לשון הפסוק (יחזקאל כט) "יען הֱיותם משענת קנה לבית ישראל: ז  בתפשם בך בכף תרוץ", הקב"ה מודיע לפרעה משום שבנ"י סומכים עליך להיות להם למשענת (לעזרה במלחמת סנחריב) שיתפסו בך בכפך אז אתה תישבר ותתרוצץ, וכתב המצודות: "ור''ל הנה הבטחת להם עזרה מול האויב ולא עזרת להם והיה א''כ הבטחתך להם לרעה כי עי''ז הוסיף האויב לחרות בהם".

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה