SOD TORAH
טז' כסלו התשפא (08:34), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
בראשיתבראאלהיםאתהשמיםואתהארץוהארץהיתהתהוובהווחשךעלפניתהוםורוחאלהיםמרחפתעלפניהמיםויאמראלהיםיהיאורויהיאורויראאלהיםאתהאורכיטובויבדלאלהיםביןהאורוביןהחשךויקראאלהיםלאוריוםולחשךקראלילהויהיערבויהיבקריוםאחדויאמראלהיםיהירקיעבתוךהמיםויהימבדילביןמיםלמיםויעשאלהיםאתהרקיעויבדלביןהמיםאשרמתחתלרקיעוביןהמיםאשרמעללרקיעויהיכןויקראאלהיםלרקיעשמיםויהיערבויהיבקריוםשניויאמראלהיםיקווהמיםמתחתהשמיםאלמקוםאחדותראההיבשהויהיכןויקראאלהיםליבשהארץולמקוההמיםקראימיםויראאלהיםכיטובויאמראלהיםתדשאהארץדשאעשבמזריעזרעעץפריעשהפרילמינואשרזרעובועלהארץויהיכןותוצאהארץדשאעשבמזריעזרעלמינהוועץעשהפריאשרזרעובולמינהוויראאלהיםכיטובויהיערבויהיבקריוםשלישיויאמראלהיםיהימארתברקיעהשמיםלהבדילביןהיוםוביןהלילהוהיולאתתולמועדיםולימיםוש
ניםוהיולמאורתברקיעהשמיםלהאירעלהארץויהיכןויעשאלהיםאתשניהמארתהגדליםאתהמאורהגדללממשלתהיוםואתהמאורהקטןלממשלתהלילהואתהכוכביםויתןאתםאלהיםברקיעהשמיםלהאירעלהארץולמשלביוםובלילהולהבדילביןהאורוביןהחשךויראאלהיםכיטובויהיערבויהיבקריוםרביעיויאמראלהיםישרצוהמיםשרץנפשחיהועוףיעופףעלהארץעלפנירקיעהשמיםויבראאלהיםאתהתנינםהגדליםואתכלנפשהחיההרמשתאשרשרצוהמיםלמינהםואתכלעוףכנףלמינהוויראאלהיםכיטובויברךאתםאלהיםלאמרפרוורבוומלאואתהמיםבימיםוהעוףירבבארץויהיערבויהיבקריוםחמישיויאמראלהיםתוצאהארץנפשחיהלמינהבהמהורמשוחיתוארץלמינהויהיכןויעשאלהיםאתחיתהארץלמינהואתהבהמהלמינהואתכלרמשהאדמהלמינהוויראאלהיםכיטובויאמראלהיםנעשהאדםבצלמנוכדמותנווירדובדגתהיםובעוףהשמיםובבהמהובכלהארץובכלהרמשהרמשעלהארץויבראאלהיםאתהאדםבצלמובצ
לםאלהיםבראאתוזכרונקבהבראאתםויברךאתםאלהיםויאמרלהםאלהיםפרוורבוומלאואתהארץוכבשהורדובדגתהיםובעוףהשמיםובכלחיההרמשתעלהארץויאמראלהיםהנהנתתילכםאתכלעשבזרעזרעאשרעלפניכלהארץואתכלהעץאשרבופריעץזרעזרעלכםיהיהלאכלהולכלחיתהארץולכלעוףהשמיםולכלרומשעלהארץאשרבונפשחיהאתכלירקעשבלאכלהויהיכןויראאלהיםאתכלאשרעשהוהנהטובמאדויהיערבויהיבקריוםהששיויכלוהשמיםוהארץוכלצבאםויכלאלהיםביוםהשביעימלאכתואשרעשהוישבתביוםהשביעימכלמלאכתואשרעשהויברךאלהיםאתיוםהשביעיויקדשאתוכיבושבתמכלמלאכתואשרבראאלהיםלעשותאלהתולדותהשמיםוהארץבהבראםביוםעשותיהוהאלהיםארץושמיםוכלשיחהשדהטרםיהיהבארץוכלעשבהשדהטרםיצמחכילאהמטיריהוהאלהיםעלהארץואדםאיןלעבדאתהאדמהואדיעלהמןהארץוהשקהאתכלפניהאדמהוייצריהוהאלהיםאתהאדםעפרמןהאדמהויפחבאפיונשמתחייםויהיהאדםל
נפשחיהויטעיהוהאלהיםגןבעדןמקדםוישםשםאתהאדםאשריצרויצמחיהוהאלהיםמןהאדמהכלעץנחמדלמראהוטובלמאכלועץהחייםבתוךהגןועץהדעתטובורעונהריצאמעדןלהשקותאתהגןומשםיפרדוהיהלארבעהראשיםשםהאחדפישוןהואהסבבאתכלארץהחוילהאשרשםהזהבוזהבהארץההואטובשםהבדלחואבןהשהםושםהנהרהשניגיחוןהואהסובבאתכלארץכושושםהנהרהשלישיחדקלהואההלךקדמתאשורוהנהרהרביעיהואפרתויקחיהוהאלהיםאתהאדםוינחהובגןעדןלעבדהולשמרהויצויהוהאלהיםעלהאדםלאמרמכלעץהגןאכלתאכלומעץהדעתטובורעלאתאכלממנוכיביוםאכלךממנומותתמותויאמריהוהאלהיםלאטובהיותהאדםלבדואעשהלועזרכנגדוויצריהוהאלהיםמןהאדמהכלחיתהשדהואתכלעוףהשמיםויבאאלהאדםלראותמהיקראלווכלאשריקראלוהאדםנפשחיההואשמוויקראהאדםשמותלכלהבהמהולעוףהשמיםולכלחיתהשדהולאדםלאמצאעזרכנגדוויפליהוהאלהיםתרדמהעלהאדםויישןויקחאחתמצ
לעתיוויסגרבשרתחתנהויבןיהוהאלהיםאתהצלעאשרלקחמןהאדםלאשהויבאהאלהאדםויאמרהאדםזאתהפעםעצםמעצמיובשרמבשרילזאתיקראאשהכימאישלקחהזאתעלכןיעזבאישאתאביוואתאמוודבקבאשתווהיולבשראחדויהיושניהםערומיםהאדםואשתוולאיתבששווהנחשהיהערוםמכלחיתהשדהאשרעשהיהוהאלהיםויאמראלהאשהאףכיאמראלהיםלאתאכלומכלעץהגןותאמרהאשהאלהנחשמפריעץהגןנאכלומפריהעץאשרבתוךהגןאמראלהיםלאתאכלוממנוולאתגעובופןתמתוןויאמרהנחשאלהאשהלאמותתמתוןכיידעאלהיםכיביוםאכלכםממנוונפקחועיניכםוהייתםכאלהיםידעיטובורעותראהאשהכיטובהעץלמאכלוכיתאוההואלעיניםונחמדהעץלהשכילותקחמפריוותאכלותתןגםלאישהעמהויאכלותפקחנהעינישניהםוידעוכיעירמםהםויתפרועלהתאנהויעשולהםחגרתוישמעואתקוליהוהאלהיםמתהלךבגןלרוחהיוםויתחבאהאדםואשתומפנייהוהאלהיםבתוךעץהגןויקראיהוהאלהיםאלהאדםויאמרלו
איכהויאמראתקלךשמעתיבגןואיראכיעירםאנכיואחבאויאמרמיהגידלךכיעירםאתההמןהעץאשרצויתיךלבלתיאכלממנואכלתויאמרהאדםהאשהאשרנתתהעמדיהואנתנהלימןהעץואכלויאמריהוהאלהיםלאשהמהזאתעשיתותאמרהאשההנחשהשיאניואכלויאמריהוהאלהיםאלהנחשכיעשיתזאתארוראתהמכלהבהמהומכלחיתהשדהעלגחנךתלךועפרתאכלכלימיחייךואיבהאשיתבינךוביןהאשהוביןזרעךוביןזרעההואישופךראשואתהתשופנועקבאלהאשהאמרהרבהארבהעצבונךוהרנךבעצבתלדיבניםואלאישךתשוקתךוהואימשלבךולאדםאמרכישמעתלקולאשתךותאכלמןהעץאשרצויתיךלאמרלאתאכלממנוארורההאדמהבעבורךבעצבוןתאכלנהכלימיחייךוקוץודרדרתצמיחלךואכלתאתעשבהשדהבזעתאפיךתאכללחםעדשובךאלהאדמהכיממנהלקחתכיעפראתהואלעפרתשובויקראהאדםשםאשתוחוהכיהואהיתהאםכלחיויעשיהוהאלהיםלאדםולאשתוכתנותעורוילבשםויאמריהוהאלהיםהןהאדםהיהכאחדממנולדעתטו
בורעועתהפןישלחידוולקחגםמעץהחייםואכלוחילעלםוישלחהויהוהאלהיםמגןעדןלעבדאתהאדמהאשרלקחמשםויגרשאתהאדםוישכןמקדםלגןעדןאתהכרביםואתלהטהחרבהמתהפכתלשמראתדרךעץהחייםוהאדםידעאתחוהאשתוותהרותלדאתקיןותאמרקניתיאישאתיהוהותסףללדתאתאחיואתהבלויהיהבלרעהצאןוקיןהיהעבדאדמהויהימקץימיםויבאקיןמפריהאדמהמנחהליהוהוהבלהביאגםהואמבכרותצאנוומחלבהןוישעיהוהאלהבלואלמנחתוואלקיןואלמנחתולאשעהויחרלקיןמאדויפלופניוויאמריהוהאלקיןלמהחרהלךולמהנפלופניךהלואאםתיטיבשאתואםלאתיטיבלפתחחטאתרבץואליךתשוקתוואתהתמשלבוויאמרקיןאלהבלאחיוויהיבהיותםבשדהויקםקיןאלהבלאחיוויהרגהוויאמריהוהאלקיןאיהבלאחיךויאמרלאידעתיהשמראחיאנכיויאמרמהעשיתקולדמיאחיךצעקיםאלימןהאדמהועתהארוראתהמןהאדמהאשרפצתהאתפיהלקחתאתדמיאחיךמידךכיתעבדאתהאדמהלאתסףתתכחהלךנעונדתה
יהבארץויאמרקיןאליהוהגדולעונימנשואהןגרשתאתיהיוםמעלפניהאדמהומפניךאסתרוהייתינעונדבארץוהיהכלמצאייהרגניויאמרלויהוהלכןכלהרגקיןשבעתיםיקםוישםיהוהלקיןאותלבלתיהכותאתוכלמצאוויצאקיןמלפנייהוהוישבבארץנודקדמתעדןוידעקיןאתאשתוותהרותלדאתחנוךויהיבנהעירויקראשםהעירכשםבנוחנוךויולדלחנוךאתעירדועירדילדאתמחויאלומחייאלילדאתמתושאלומתושאלילדאתלמךויקחלולמךשתינשיםשםהאחתעדהושםהשניתצלהותלדעדהאתיבלהואהיהאביישבאהלומקנהושםאחיויובלהואהיהאביכלתפשכנורועוגבוצלהגםהואילדהאתתובלקיןלטשכלחרשנחשתוברזלואחותתובלקיןנעמהויאמרלמךלנשיועדהוצלהשמעןקולינשילמךהאזנהאמרתיכיאישהרגתילפצעיוילדלחברתיכישבעתיםיקםקיןולמךשבעיםושבעהוידעאדםעודאתאשתוותלדבןותקראאתשמושתכישתליאלהיםזרעאחרתחתהבלכיהרגוקיןולשתגםהואילדבןויקראאתשמואנושאזהוחללקרא
 אמת מארץ תצמח
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: כא' סיון התשעה (8/6/2015)

 

אמת מארץ תצמח

נקדים לבאר מהי מידת האמת כדי להבין את משמעות הדילוג, מובא בתקו"ז (ו:) "והוכן בחסד כסא וישב עליו באֱמת, עשור אֱמת מ''ה[1]". וגם אמ"ת בגימטריה קטנה זה אד"ם, כי אמת זאת מידת התפארת הנקראת אד"ם, וכן כתוב, (ישעיה מד, יג) כתפארת אדם לשבת בית, ובית זאת השכינה.

וכעת נבין פירוש הפס': "אֱ''מת מ''ארץ ת''צמח", שהוא ראשי תיבות אמ"ת, מסביר בזוה"ק (שמות קטז ע"א) שאדם שנשבע דבר אמת מקיים אמת מארץ תצמח ובכך מקיים את השמים ואת הארץ, אבל הנשבע לשקר גורם לשמים ולארץ שיפלו למטה כביכול[2] שנאמר: "השליך משמים ארץ תפארת ישראל", ואמרנו שהתפארת היא אמת. וכן נאמר (דניאל ח, יב) "ותשלך אֱמת ארצה".

אד"ם הראשון היה בגן עדם בשמים כי אותו גן עדן העליון היה בשמים וזה שכתוב בטבלה: "ויטע ה' אֱלהים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר". ואדם הראשון נברא במידת האמת ורמז לזה, ויברא אֱלהים את האדם, ס"ת אמ"ת[3], ולאחר שחטא אז הקב"ה שילח אותו מאותו גן עדן עליון והוריד אותו לעולם הזה, "וֽישלחהו ה' אֱלהים מגן-עדן לֽעבד את-האדמה אשר לקח משֽם", וכפשוטו השליך הקב"ה את האד"ם מהשמים כלומר מגן עדן העליון, השליכו וגירשו לארץ לעבוד את האדמה. וכאמור האד"ם הוא אמ"ת. וכעת אחרי שהאדם הושלך ארצה עליו לעבוד את האדמה לקיים אמת מארץ תצמח, ולקיים העולמות שוב, מה שעשה הקב"ה בתחילה ולכן כתוב לפני שהושלך בגן עדן העליון: "ויצמח ה' אֱלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה", היינו אמת מארץ הצמיח, כי אמת הוא רומז גם לאילן עץ החיים (זוהר שמות).

והסוד בזה העניין, מובא בתחילת מדרש איכה[4], "ויגרש את, דא כרסייא דמלכא. ווי דאתתרכת, ווי דנפלת. האדם, ההוא דשליט על כורסייא, דכתיב ביה (יחזקאל א) ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם כו'. נפלת כרסייא, נפל כלא", רואים שהאדם שהושלך ארצה, הושלך עם הכסא, והם רומזים לבית המקדש שהוחרב. ועל ביה"מ נאמר פשט הפסוק בדניאל (פ"ח): "ועד שֽר-הצבא הגדיל וממנו הורם התמיד והשלך מכון מקדשֽו וכו' ותשלך אֱמת ארצה גו'". מדובר שם על טיטוס הרשע. וכן מה שנאמר "השליך משמים ארץ תפארת ישראל", היינו ארץ ותפארת, והם כסא ואדם כמובא במדרש הבהיר (אות כא)[5].

וכן יש להוסיף שהדילוג עצמו מספר הדילוג הוא 677, גימטריה תזר"ע, רומז לפסוק (ויקרא יב): "אשה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים", כי הזכ"ר הוא האד"ם תפארת, והיינו אמ"ת, מארץ - שהיא האישה, תצמיח. כי התינוק של האישה הוא כמו צמח היוצא ממנה ממש שבתחילה הוא זרע וצומח, ולכן קשורים בחבל הטבור כמו ירק לאדמה. ולזה רומז הדילוג שחותך את הפס' (בראשית ב): "ויטע ה' אֱלהים גן-בעדן מקדם וישם שם את-הֽאדם אשר יצֽר", והיינו שהאדם הוא עצמו הצמח שנטע וזריעה בפרי האדמה היא נטיעה באילנות. כמ"ש (ישעיה סא) "כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח", וזה נאמר באחרית הימים יהיה כמו בתחילה.[1] כלומר אם תעשר את המילה אמת מכל אות תיקח מעשר, אז מהאות ת' תקבל מ', מהאות מ' תקבל ד', מהאות א' תקבל עשירית אבל אין לקחת חצי בהמה שהרי פטורה מן המעשר, לכן סה"כ א' וד' ומ' נקבל אד"ם.

[2] משום ששבועה נעוצה במלכות ובתפארת שהם נקראים עולם, וביניהם המחברם היינו ביסוד ולכן נשבעים בצורה "חי ה' שכבי עד הבוקר", היסוד נקרא ח"י. וז"ש בחגיגה כל העולם על עמוד אחד וצדיק שמו שנאמר "וצדיק יסוד עולם". לכן הנדר חמור מהשבועה כי הוא מהבינה נ' דר, ולא במקום תו"מ, ולכן הנדר חל על המצוה שנקראת משפטי צדקך כמ"ש "נשבעתי ואקיימה לשמור את משפטי צדקך", ועל השבועה, מצוה היא מלכות, ומשפט הוא תפארת, וגבוה מהם הנדר שנעוץ בבינה. אבל שבועה במלכות ולא חלה על המצוה והמשפט. ולכן אדם שאמר "קונם ישיבת סוכה עלי" שזה נדר, אסור בישיבה בסוכה. אבל אם אמר "שבועה שלא אשב בסוכה", מותר לשבת בסוכה. וז"ס "אין חדש תחת השמש", תחת השמש שהוא התפארת ומלכות אין חדש לבטל המצוות אם נישבע אבל מעל השמש במקום הבינה שם הנדרים, יש דבר חדש לבטל המצוות. והטעם בפשטות משום שהנדר אוסר החפץ מהאדם והשבועה אוסרת את האדם מהחפץ. ואין מאכילים לאדם דבר שאסור לו, אבל לאסור עצמו מהמצוות לאו כל כמינה.

[3] ורק בבריאת האדם והתנינים נאמר ויבר"א אלהי"ם א"ת, ס"ת אמ"ת.

[4] וז"ל המדרש: "איכה ישבה בדד, רבי הרכינס פתח, (בראשית ג) ויגרש את האדם וישכן מקדם לגן עדן. ויגרש את, דא כנסת ישראל. בחרבן בי מקדשא, דאתתרכת בתירוכין, דאשתלחת בשלוחין, כרסייא דמלכא נפלת. ויגרש את, דא כרסייא דמלכא. ווי דאתתרכת, ווי דנפלת. האדם, ההוא דשליט על כורסייא, דכתיב ביה (יחזקאל א) ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם כו'. נפלת כרסייא, נפל כלא. וישכן, ההוא דתריך לדא, אשכין ואשרי יישובא אחרא, בהיפוכא. בשעתא דאתחריב בי מקדשא, סליק לכבוד עילאה לעילא, ואזעיר דיוקניה מכמה דהוות. וכורסייא נטיל מניה ואתפרש. כביכול אשרי לגן עדן עם כרובים לתתא, ואתפרש מההוא כבוד עילאה. ואשרי לההיא להט החרב, למיקם בדוכתא דרבנותיה, למיטר ולמישאב ולמסתיר, ההוא אורח דאנגיד מעץ החיים".

[5] מובא שם (אות כא): "אמר ר' אמוראי גן עדן היכן הוא, א"ל בארץ, אמרו לו הא כתיב (איכה ב) השליך משמים ארץ תפארת ישראל וא"כ נפלו, אמר להם אם קרו לא שנו ואם שנו לא שלשו, מלה"ד למלך שהיה לו עטרה נאה על ראשו מלת נאה בכתפיו ובא לו שמועה רעה השליך העטרה מעל ראשו והמלך מלפניו", ה"ג הגר"א והיינו עטרה כסא, ומלת נאה בכתפיו היא תפארת אדם ונפלו לארץ.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה