SOD TORAH
י' תמוז התשפ (05:36), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
תובמשמרכילאפרשמהיעשהלוויאמריהוהאלמשהמותיומתהאישרגוםאתובאבניםכלהעדהמחוץלמחנהויציאואתוכלה
עדהאלמחוץלמחנהוירגמואתובאבניםוימתכאשרצוהיהוהאתמשהויאמריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמרתאל
הםועשולהםציצתעלכנפיבגדיהםלדרתםונתנועלציצתהכנףפתילתכלתוהיהלכםלציצתוראיתםאתווזכרתםאתכלמצו
תיהוהועשיתםאתםולאתתורואחרילבבכםואחריעיניכםאשראתםזניםאחריהםלמעןתזכרוועשיתםאתכלמצותיוהיית
םקדשיםלאלהיכםאנייהוהאלהיכםאשרהוצאתיאתכםמארץמצריםלהיותלכםלאלהיםאנייהוהאלהיכםויקחקרחבןיצה
רבןקהתבןלויודתןואבירםבניאליאבואוןבןפלתבניראובןויקמולפנימשהואנשיםמבניישראלחמשיםומאתיםנשי
איעדהקראימועדאנשישםויקהלועלמשהועלאהרןויאמרואלהםרבלכםכיכלהעדהכלםקדשיםובתוכםיהוהומדועתתנש
אועלקהליהוהוישמעמשהויפלעלפניווידבראלקרחואלכלעדתולאמרבקרוידעיהוהאתאשרלוואתהקדושוהקריבאלי
וואתאשריבחרבויקריבאליוזאתעשוקחולכםמחתותקרחוכלעדתוותנובהןאשושימועליהןקטרתלפנייהוהמחרוהיה
האישאשריבחריהוההואהקדושרבלכםבנילויויאמרמשהאלקרחשמעונאבנילויהמעטמכםכיהבדילאלהיישראלאתכםמ
עדתישראללהקריבאתכםאליולעבדאתעבדתמשכןיהוהולעמדלפניהעדהלשרתםויקרבאתךואתכלאחיךבנילויאתךובק
שתםגםכהנהלכןאתהוכלעדתךהנעדיםעליהוהואהרןמההואכיתלונועליווישלחמשהלקראלדתןולאבירםבניאליאבו
 קרח שמאל אהרן ימין
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ג' תמוז התשעה (20/6/2015)

קרח שמאל ואהרן ימין

בע"ה צריך להביא כמה הקדמות כדי להבין את הטבלה, ותחילה מובא בזוהר (קרח קעו:)[1]: "בא וראה, אהרן ימין, לוים שמאל. קרח רצה לעשות חלוף הימין לשמאל, ומשום זה נעֱנש", כלומר אהרון הכהן הוא מצד הימין ששם החסד, וקרח שהיה לוי הוא מצד השמאל ששם הגבורה, וקורח רצה לשים את עצמו במקום של הימין כלומר בתור כהן, וזה לא אפשרי ללוי שהוא בגבורה.

וכן ידוע מהזוהר (במדבר קכז.) שהלויים מעבירים תער על כל בשרם כשהם מתחילים לעבוד באוהל מועד שנאמר: "וכה תעשה להם לטהרם כו' והעֱבירו תער על כל בשרם", משום שהשערות מסמלות העברת שפע של חסדים, ולא ראוי שיהיה להם שער בעוד שהם שייכים לצד הגבורה שעניינו לשים גבול ולצמצם ההשפעה של החסדים. והלויים נקראים טהורים ולא קדושים כאמור בפסוק.

לעומת זאת הנזיר שנקרא קדוש, מרגע שקיבל נזירותו אסור לו להתגלח כלל, שנאמר: (במדבר ו) "כל-ימי נדר נזרו תער לא-יעבר על-ראשו בו' קדש יהיה גדל פרע שער ראשֽו", והזוהר מחלק שהלוים שהם מצד הגבורה נקראים טהורים ולא קדושים משום שהם מגלחים כל בשרם, אבל הנזיר נקרא קדוש כמו שכתוב. וכמו כן החילוק הזה מפורש בזוהר (קרח קעז.) לגבי הכהנים שהם נקראים קדושים ולכן אסורים לגלח פאת זקנם וראשם, שנאמר: (ויקרא כא) "לא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו כו' קדשים יהיו".

ולכן חיפשנו דילוג "הימין" בטבלה ונמצא הדילוג המינימלי בתורה, לאחר מכן חיפשנו דילוג "שוק", שחותך ממש בתוכו וזה דילוג בתוך דילוג [עיין פרק א, הגדרות, אות ה], ובאופן מדהים שניהם המינימליים ביותר בתורה ובטבלה, ויוצר את המילים: "שוקהימין". כידוע שזה החלק שמקבלים הכהנים מהקרבן שוק הימין, ככתוב: "ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם", וניראה שזה רומז לחסדים שהם מצד הימין.

הדילוגים חותכים את הפסוקים בפרשת קרח: "ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם: ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ה' ומדוע תתנשאו על קהל ה':", ומובא בזוהר מה הכוונה אנשי שם שכתוב בפסוק (קעו:) "אנשי שם ודאי, ולא אנשי ה'. כו'. ועל דא אקרי הכא, אנשי שם ודאי, כיון דמסטרא דגבורה קא אתיין, אנשי שם אינון, הא שבחא דלהון יתיר, אבל אינון נטלו לגרמייהו. ואתאחדו במחלוקת", קשה לזוהר למה כתוב אנשי שם ולא אנשי ה', ומתרץ משום שהם שייכים לגבורה שהיא בצד שמאל ואינם שייכים לשם ה' עצמו שהוא מהימין. ומפרש 'הסולם' שהכוונה אנשי שם, אנשי המלכות שהיא נקראת גבורה התחתונה. והם באים ואומרים למשה ואהרון: "רב לכם כי כל העדה כלם קדשים" – כלומר כמו שפירשנו שהנזיר והכהן נקראים קדושים, אבל הלוי נקרא רק טהור, הם באים ואומרים אנחנו אע"פ שאנחנו בני לוי, אנחנו קדושים. ולכן אנחנו ראויים לתפקיד הכהנים, ובכך הם עשו מחלוקת ופירוד, והדילוגים באים להראות מה הם רצו להשיג את "שוק הימין", כלומר משום שאנחנו מהימין גם כן וקדושים ראוי לנו לקבל את שוק הימין מתנות כהונה. וממשיך שם הזוהר[1] ומפרש, משה עונה לקורח ועדתו, "בקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש", כלומר הבוקר שהוא זמן החסד שנאמר "להגיד בבקר חסדך", הוא יודיע את אשר לו, ואת הקדוש, הוא יברר מי הוא ראוי ללויה ומי הוא ראוי לכהונה.

וניראה שלכן קורח רומז לקורחה, כמו שכתוב על הכהנים: (ויקרא כא) "לא יקרחו קרחה בראשם ופאת זקנם לא יגלחו כו' קדשים יהיו", כלומר שיתנהגו כראוי לצד החסד, ואיסור זה להקריח את ראשם כאמור הפוך אצל הלוים שצריכים לגלח כל בשרם לפני שנכנסים לעבוד אוהל מועד.

ואמרו במדרש (תנחומא קרח, ו) "וקרח שפקח היה, מה ראה לשטות הזו [לקחת מחתות ולמסור נפשו]. אלא עינו הטעתו. ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו, שמואל ששקול כנגד משה ואהרן, שנאֱמר: משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו (תהלים צט, ו), ועשרים וארבעה משמרות עומדות מבני בניו שכלן מתנבאין ברוח הקדש, שנאֱמר: כל אלה בנים להימן חוזה המלך בדברי האֱלהים להרים קרן (דה"א כה, ה). אמר, אפשר הגדלה הזו עתידה לעמד ממני ואני אובד אותה. ולא ראה יפה, לפי שבניו היו עושין תשובה ועומדין מהן, ומשה היה רואה יפה".

רואים מה קורח ראה בנבואה וטעה, לכאורה ראה את הגדולה שעומדת לו. אבל צריך ביאור ע"פ האמור עד כה כי מה בכך שעמדו ממנו גדולים מה יעזור לו כעת לתלות בהם הרי זכות אבות לבנים תזכור ולא להיפך, ונ"ל בס"ד, אולי שהוא ראה את שמואל הנביא, שלכאורה היה מצד השמאל שהיא גם נביא שהנבואה היא בגבורה, וגם היה לוי, וגם השם שלו רומז לשמאל, וכן שמו אל הוא מידת המלכות שנוטלת מן הגבורה. ואע"פ כן, שכל זה היה בו עדיין היה קדוש וניראה כביכול ראוי לכהונה משום שאמו חנה נדרה אותו בנזירות לחד מ"ד שנאמר: (שמואל א) "ונתתיו לה' כל ימי חייו ומורה לא יעלה על ראשו", בחינת הכהן והנזיר שמגדלים את השער לאות החסדים. ויתכן שראה בו את זה וסבר שגם הוא יכול להיות בחינת הימין או לבקש את שוק הימין, וזה מה שאמרו במדרש "אפשר הגדלה הזו עתידה לעמד ממני", כידוע שמידת החסד נקראת היד הגדלה, וכן אומר דוד ע"ה (דברי א, כט) "לך ה' הגדלה והגבורה", וראה את שיוצאת ממנה מידת חסד אע"פ שהוא מושרש בגבורה ובא לו השטות הזו. וכן הימן הנביא מבני בניו, שהיא משורר ולוי, והיה מושרש בגבורה אעפ"כ רומז שמו למידת החסד הימין. ויתכן לומר כך משום שמראה הנבואה לכל שאר הנביאים כידוע היה בחידות[3] ולא היה ברור כמו למשה שהיה רואה באספקלריה המאירה, וזה מ"ש במדרש: "ולא ראה יפה, לפי שבניו היו עושין תשובה ועומדין מהן, ומשה היה רואה יפה". [1] וז"ל שם: תא חזי, אהרן ימינא. ליואי שמאלא, קרח בעי למעבד חלופא דימינא לשמאלא, בגין כך אתענש. ולא עוד אלא דאשתכח ביה לישנא בישא, ואתענש בכלא. רבי יהודה אמר, שמאלא אתכליל תדיר בימינא, קרח בעא לאחלפא תקונא דלעילא ותתא, בגין כך אתאביד מעילא ותתא.

[2] בקר ויודע יי את אשר לו. אמאי בקר, ואמאי קדוש ולא טהור. אלא אינון מסטרא דטהור קא אתיין, וקדוש כהנא. אמר משה, בקר, דכדין כתרא דכהנא אתער בעלמא, אי אתון כהני, הא בקר, פלחו עבודה דבקר, וכדין ויודע יי את אשר לו ואת הקדוש. את אשר לו סתם, דא ליואי. ואת הקדוש, דא כהנא, כדין והקריב אליו. ולית מאן דאבחין מלה, אלא בקר, אי תתחזון לאשתארא בסטר דינא, בקר לא סביל לכו, דהא לאו זמניה הוא. ואי תתחזון לאשתארא בחסד, הא זמניה הוא, ותשתארון גביה, ויקבל לכו.

 [3] ויתכן שראה את שמואל קדוש אבל לא מצד הכהונה אלא מצד הנזירות. 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה