SOD TORAH
יא' תמוז התשפ (20:17), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
הריחניחחונסכהייןרביעתההיןולחםוקליוכרמללאתאכלועדעצםהיוםהזהעדהביאכםאתקרבןאלהיכםחקתעולםלדרתיכםבכלמשבתיכםוספרתםלכםממחרתהשבתמיוםהביאכםאתעמרהתנופהשבעשבתותתמימתתהיינהעדממחרתהשבתהשביעתתספרוחמשיםיוםוהקרבתםמנחהחדשהליהוהממושבתיכםתביאולחםתנופהשתיםשניעשרניםסלתתהיינהחמץתאפינהבכוריםליהוהוהקרבתםעלהלחםשבעתכבשיםתמימםבניש
נהופרבןבקראחדואילםשניםיהיועלהליהוהומנחתםונסכיהםאשהריחניחחליהוהועשיתםשעירעזיםאחדלחטאתושניכבשיםבנישנהלזבחשלמיםוהניףהכהןאתםעללחםהבכריםתנופהלפנייהוהעלשניכבשיםקדשיהיוליהוהלכהןוקראתםבעצםהיוםהזהמקראקדשיהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשוחקתעולםבכלמושבתיכםלדרתיכםובקצרכםאתקצירארצכםלאתכלהפאתשדךבקצרךולקטקצירךלאתלקטלעניולגרתעז
באתםאנייהוהאלהיכםוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראללאמרבחדשהשביעיבאחדלחדשיהיהלכםשבתוןזכרוןתרועהמקראקדשכלמלאכתעבדהלאתעשווהקרבתםאשהליהוהוידבריהוהאלמשהלאמראךבעשורלחדשהשביעיהזהיוםהכפריםהואמקראקדשיהיהלכםועניתםאתנפשתיכםוהקרבתםאשהליהוהוכלמלאכהלאתעשובעצםהיוםהזהכייוםכפריםהואלכפרעליכםלפנייהוהאלהיכםכיכלהנפשאשרלאתענהב
עצםהיוםהזהונכרתהמעמיהוכלהנפשאשרתעשהכלמלאכהבעצםהיוםהזהוהאבדתיאתהנפשההואמקרבעמהכלמלאכהלאתעשוחקתעולםלדרתיכםבכלמשבתיכםשבתשבתוןהואלכםועניתםאתנפשתיכםבתשעהלחדשבערבמערבעדערבתשבתושבתכםוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראללאמרבחמשהעשריוםלחדשהשביעיהזהחגהסכותשבעתימיםליהוהביוםהראשוןמקראקדשכלמלאכתעבדהלאתעשושבעתימיםתקריבואש
הליהוהביוםהשמינימקראקדשיהיהלכםוהקרבתםאשהליהוהעצרתהואכלמלאכתעבדהלאתעשואלהמועדייהוהאשרתקראואתםמקראיקדשלהקריבאשהליהוהעלהומנחהזבחונסכיםדבריוםביומומלבדשבתתיהוהומלבדמתנותיכםומלבדכלנדריכםומלבדכלנדבתיכםאשרתתנוליהוהאךבחמשהעשריוםלחדשהשביעיבאספכםאתתבואתהארץתחגואתחגיהוהשבעתימיםביוםהראשוןשבתוןוביוםהשמינישבתוןולקחתםל
כםביוםהראשוןפריעץהדרכפתתמריםוענףעץעבתוערבינחלושמחתםלפנייהוהאלהיכםשבעתימיםוחגתםאתוחגליהוהשבעתימיםבשנהחקתעולםלדרתיכםבחדשהשביעיתחגואתובסכתתשבושבעתימיםכלהאזרחבישראלישבובסכתלמעןידעודרתיכםכיבסכותהושבתיאתבניישראלבהוציאיאותםמארץמצריםאנייהוהאלהיכםוידברמשהאתמעדייהוהאלבניישראלוידבריהוהאלמשהלאמרצואתבניישראלויקחואלי
ךשמןזיתזךכתיתלמאורלהעלתנרתמידמחוץלפרכתהעדתבאהלמועדיערךאתואהרןמערבעדבקרלפנייהוהתמידחקתעולםלדרתיכםעלהמנרההטהרהיערךאתהנרותלפנייהוהתמידולקחתסלתואפיתאתהשתיםעשרהחלותשניעשרניםיהיההחלההאחתושמתאותםשתיםמערכותששהמערכתעלהשלחןהטהרלפנייהוהונתתעלהמערכתלבנהזכהוהיתהללחםלאזכרהאשהליהוהביוםהשבתביוםהשבתיערכנולפנייהוהתמידמאת
בניישראלבריתעולםוהיתהלאהרןולבניוואכלהובמקוםקדשכיקדשקדשיםהואלומאשייהוהחקעולםויצאבןאשהישראליתוהואבןאישמצריבתוךבניישראלוינצובמחנהבןהישראליתואישהישראליויקבבןהאשההישראליתאתהשםויקללויביאואתואלמשהושםאמושלמיתבתדברילמטהדןויניחהובמשמרלפרשלהםעלפייהוהוידבריהוהאלמשהלאמרהוצאאתהמקללאלמחוץלמחנהוסמכוכלהשמעיםאתידיהםעלראש
וורגמואתוכלהעדהואלבניישראלתדברלאמראישאישכייקללאלהיוונשאחטאוונקבשםיהוהמותיומתרגוםירגמובוכלהעדהכגרכאזרחבנקבושםיומתואישכייכהכלנפשאדםמותיומתומכהנפשבהמהישלמנהנפשתחתנפשואישכייתןמוםבעמיתוכאשרעשהכןיעשהלושברתחתשברעיןתחתעיןשןתחתשןכאשריתןמוםבאדםכןינתןבוומכהבהמהישלמנהומכהאדםיומתמשפטאחדיהיהלכםכגרכאזרחיהיהכיאנייהוהאל
היכםוידברמשהאלבניישראלויוציאואתהמקללאלמחוץלמחנהוירגמואתואבןובניישראלעשוכאשרצוהיהוהאתמשהוידבריהוהאלמשהבהרסינילאמרדבראלבניישראלואמרתאלהםכיתבאואלהארץאשראנינתןלכםושבתההארץשבתליהוהשששניםתזרעשדךושששניםתזמרכרמךואספתאתתבואתהובשנההשביעתשבתשבתוןיהיהלארץשבתליהוהשדךלאתזרעוכרמךלאתזמראתספיחקצירךלאתקצורואתענבינזירךלאת
בצרשנתשבתוןיהיהלארץוהיתהשבתהארץלכםלאכלהלךולעבדךולאמתךולשכירךולתושבךהגריםעמךולבהמתךולחיהאשרבארצךתהיהכלתבואתהלאכלוספרתלךשבעשבתתשניםשבעשניםשבעפעמיםוהיולךימישבעשבתתהשניםתשעוארבעיםשנהוהעברתשופרתרועהבחדשהשבעיבעשורלחדשביוםהכפריםתעבירושופרבכלארצכםוקדשתםאתשנתהחמשיםשנהוקראתםדרורבארץלכלישביהיובלהואתהיהלכםושבתםאישא
 עבור השנה
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ה' תמוז התשעה (22/6/2015)

עבור השנה

כידוע שכל 19 שנים, עושים 7 שנים מעוברות כלומר שנוסף להם חודש אדר ב' נוסף, כדי להתאים את ימות השמש העודפים על ימות הלבנה, והסיבה לזה משום שהשמש קובעת את עונות השנה ואת זמנם, כל רבע שנה מתחלפת עונה, וצריך שחג הפסח יצא תמיד בעונת האביב כמ"ש בתורה "שמור את חדש האביב ועשית פסח", וחג הפסח נקבע לפי חודשי הירח שאנחנו סופרים לפיהם, וכל זה מובא ברמב"ם (פ"ו מהלכות קידוש החודש). וכל 19 שנים נקראים מחזור אחד של עבורים.

חיפשנו דילוג "עבור שנה", ומצאנו בטבלה למטה דילוג שמספרו 304. לאחר מכן חיפשנו דילוג "תשע עשרה", "תשע שרה", וכותבים בצורת הנקבה תשע עשרה ולא תשעה עשרה משום שמדובר בשנים, שנה אחת. ודילוג זה הוא בשיטת אות כפולה בדילוג [עיין פרק א, הגדרות, אות ד], כלומר שהאות ע' היא כפולה ונמשכת למילה תשע ולמילה עשרה. ואנחנו משתמשים בזה הרבה. ושני הדילוגים הם המינימליים בתורה [פרק א, הגדרות, אות ב].

ומכאן רמז גדול לתאריך השנה ה'תשע"ו, 5776 שנים לבריאת העולם, אם נבדוק כמה מחזורי עבורים היו מבריאת העולם נקבל:

מספר עיבורים = 5776/19 = 304

כלומר היו 304 מחזורים של 19 שנים בדיוק מבריאת העולם, ושוב רמז גדול לגאולה בע"ה בשנת תשע"ו שהיא תהיה מוצאי שביעית, וגם משלימה למחזור 19 שנים.

והדילוג כמו כן חותך את הפסוק ומכהנפשבהמהישלמנה: (ויקרא כד) "ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש", ודרשו חז"ל (בבא קמא י:) "דתנו רבנן תשלומי נזק מלמד שהבעלים מטפלין בנבילה מנא הני מילי אמר ר' אמי דאמר קרא (ויקרא כד, יח) מכה נפש בהמה ישלמנה, אל תקרי ישלמנה אלא ישלימנה", לעניין שאם הזיק שור של ראובן את שורו של שמעון, והנבילה של השור של שמעון שווה 50 דולר כעת, ולפני שהוזקה היתה שווה 120 דולר, אז ראובן צריך להשלים לשמעון את ההפרש על הנבילה (ולא לשלם את כולה) כלומר תשלומי נזק של 70$, ושמעון יקח את הנבילה של השור לעצמו וימכור אותה.

ורואים מכאן רמז נפלא לעבור השנה, שכל עניין העבורים כאמור, הוא להשלים לימות החמה, משום שימות החמה הם 365.25 ימים בשנה בקירוב, וימות הלבנה הם 354.36 ימים בקירוב, ורואים שיש ביניהם הפרש של 10.88 ימים ויותר, ואת הימים האלה שמצטברים כל שנה לכדי הפרש גדול וכל שלוש שנים בערך חודש אחד, וחודש כזה מוסיפים לשנה הבאה להשלים את ימות הלבנה. ולכן הדילוג חותך את המילה: "ישלמנה", ואל תקרא לשלם כספית, אלא ישלימנה, ישלים את השנה הקיימת בכך שמוסיף עוד חודש. ועוד רמז, ישלמנה – אותיות "שנה מלי", כלומר מלא את השנה בחודש העיבור, כידוע שנה מעוברת נקראת גם מלאה, וכן חודש מעובר שיש בו 30 יום נקרא חודש מלא.

וכן מה שכתוב בשורה 5 של הדילוג ואפיתאתהשתיםעשרהחלותשניעשרנים: (ויקרא כד) "ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת", שתים עשרה חלות רומזות לשתים עשרה השבטים שרומזים לשתים עשרה חודשים, שישה חודשים מלאים ושישה פשוטים[1], ולכן מחולקים החלות שש המערכת בכל פינה בשולחן, חודש העיבור רמוז בשבט יוסף שמתחלק לשנים – אפרים ומנשה, כמו חודש אדר שמתחלק לאדר א' ואדר ב'.

ומובא במס' חולין (ס:)[2], שהלבנה באה לפני הקב"ה ואמרה לו שאי אפשר לשני מלכים בכתר אחד, כי היו בהתחלה השמש והירח שווים בגודלם ובאורם, ולכן אמר לה הקב"ה לכי ומעטי את עצמך ואז ניסה הקב"ה לפייס את הירח על כך אבל לא נתרצתה עד שאמר לכו והביאו עלי כפרה וכו'. והירח כידוע משול לכנסת ישראל, שהיא רומזת לנפש, והנפש היא א"כ רומזת לירח, וכן מובא בפירוש בזוהר (שמות קמב.) "לנפש אין לה אור מעצמה כלום כו' הרוח, זהו שרוכב על הנפש הזו ושולט עליה ומאיר לה בכל מה שצריך", כלומר הנפש אין לה הארה מעצמה ולא כלום אלא כל ההארה שלה מן הרוח, וזה כמו השמש והירח, שהירח אין לו הארה מעצמו אלא הכול מהשמש כמובא בזוהר בכמה מקומות (עי"י קדושים פב:). ולכן ניראה לרמוז מהפס' לעיל: "ומכה נפש בהמה ישלמנה נפש תחת נפש", שהקב"ה בחינת מכה נפש בהמה, שהנפש רומזת לירח והקב"ה מיעט את הירח והחשיך אותו שלא יהיה לו אורה מעצמו, ולכן רומז "ומכה נפש" מלשון כהה והשחיר, שהקב"ה עשה את הירח כהה[3]. וגם בהמה רומזת למידת הנפש, בה מה. ולכן הקב"ה לא מצא לה נחמה אלא ישלימנה – לעשות לה עבורים שתהיה מלאה בימות השנה ומתואמת לשמש[4].

ועוד רמז נפלא, באמצעי תיבות של "מעובר" והם: (יהושע ט) "ואלה נאדות היין אשר מלאנו חדשים והנה התבקעו ואלה שלמותינו ונעלינו בלו מרב הדרך מאד". מלאנו חדשים רומז לשנה מלאה שחודשיה מלאים והיא שנה מעוברת שהתוסף לה חודש העיבור. והמילה שלמותינו רומז למה שאמרנו לעיל מלשון השלמה שהשנה שלימה ומלאה והיא מעוברת.


[1] ואע"ג שחשון וכסלו הם לפעמים מלאים לפעמים חסרים, ולפעמים אחד מלא אחד חסר, עיקר השנה 354 ימים ו-348 ימים חודשים חסרים ועוד 6 ימים לשישה חודשים מעוברים.

[2] (חולין ס:) רבי שמעון בן פזי רמי כתיב (בראשית א-טז) ויעש אלהים את שני המאורות הגדולים וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן אמרה ירח לפני הקב''ה רבש''ע אפשר לשני מלכים שישתמשו בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את עצמך אמרה לפניו רבש''ע הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את עצמי אמר לה לכי ומשול ביום ובלילה אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא בטיהרא מאי אהני אמר לה זיל לימנו בך ישראל ימים ושנים אמרה ליה יומא נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא דכתיב (בראשית א-יד) והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים זיל ליקרו צדיקי בשמיך (עמוס ז-ב) יעקב הקטן שמואל הקטן (שמואל א יז-יד) דוד הקטן חזייה דלא קא מיתבא דעתה אמר הקב''ה הביאו כפרה עלי שמיעטתי את הירח והיינו דאמר ר''ש בן לקיש מה נשתנה שעיר של ראש חדש שנאמר בו (במדבר כח-יא) לה' אמר הקב''ה שעיר זה יהא כפרה על שמיעטתי את הירח.

[3] לשון "ותכהינה עיניו מראות", וכן אמרו במדרש כך אמרו בבראשית רבה (ג ו) תני אורה שנבראת בששת ימי בראשית להאיר ביום אינה יכולה מפני שהיא מכהה גלגל חמה בלילה אינה יכולה שלא נבראת להאיר אלא ביום.

[4] ואע"ג דמשמע בגמ' שגם לזה לא נתרצתה שהרי אמר לה לכי וימנו בך ישראל ימים ושנים, אבל אולי לא היה בכלל זה עבור השנים.

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה