SOD TORAH
יג' אדר התשעט (22:52), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
הםויקחבןבקררךוטובויתןאלהנערוימהרלעשותאתוויקחחמאהוחלבובןהבקראשרעשהויתןלפניהם
והואעמדעליהםתחתהעץויאכלוויאמרואליואיהשרהאשתךויאמרהנהבאהלויאמרשובאשובאליךכעת
חיהוהנהבןלשרהאשתךושרהשמעתפתחהאהלוהואאחריוואברהםושרהזקניםבאיםבימיםחדללהיותלש
רהארחכנשיםותצחקשרהבקרבהלאמראחריבלתיהיתהליעדנהואדניזקןויאמריהוהאלאברהםלמהזהצ
חקהשרהלאמרהאףאמנםאלדואניזקנתיהיפלאמיהוהדברלמועדאשובאליךכעתחיהולשרהבןותכחששר
הלאמרלאצחקתיכייראהויאמרלאכיצחקתויקמומשםהאנשיםוישקפועלפניסדםואברהםהלךעמםלשלח
םויהוהאמרהמכסהאנימאברהםאשראניעשהואברהםהיויהיהלגויגדולועצוםונברכובוכלגוייהאר
ץכיידעתיולמעןאשריצוהאתבניוואתביתואחריוושמרודרךיהוהלעשותצדקהומשפטלמעןהביאיהו
העלאברהםאתאשרדברעליוויאמריהוהזעקתסדםועמרהכירבהוחטאתםכיכבדהמאדארדהנאואראההכצ
עקתההבאהאליעשוכלהואםלאאדעהויפנומשםהאנשיםוילכוסדמהואברהםעודנועמדלפנייהוהויגש
אברהםויאמרהאףתספהצדיקעםרשעאוליישחמשיםצדיקםבתוךהעירהאףתספהולאתשאלמקוםלמעןחמש
יםהצדיקםאשרבקרבהחללהלךמעשתכדברהזהלהמיתצדיקעםרשעוהיהכצדיקכרשעחללהלךהשפטכלהאר
ץלאיעשהמשפטויאמריהוהאםאמצאבסדםחמשיםצדיקםבתוךהעירונשאתילכלהמקוםבעבורםויעןאבר
הםויאמרהנהנאהואלתילדבראלאדניואנכיעפרואפראולייחסרוןחמשיםהצדיקםחמשההתשחיתבחמש
האתכלהעירויאמרלאאשחיתאםאמצאשםארבעיםוחמשהויסףעודלדבראליוויאמראוליימצאוןשםארב
עיםויאמרלאאעשהבעבורהארבעיםויאמראלנאיחרלאדניואדברהאוליימצאוןשםשלשיםויאמרלאאע
שהאםאמצאשםשלשיםויאמרהנהנאהואלתילדבראלאדניאוליימצאוןשםעשריםויאמרלאאשחיתבעבור
העשריםויאמראלנאיחרלאדניואדברהאךהפעםאוליימצאוןשםעשרהויאמרלאאשחיתבעבורהעשרהוי
לךיהוהכאשרכלהלדבראלאברהםואברהםשבלמקמוויבאושניהמלאכיםסדמהבערבולוטישבבשערסדםו
יראלוטויקםלקראתםוישתחואפיםארצהויאמרהנהנאאדניסורונאאלביתעבדכםולינוורחצורגליכ
םוהשכמתםוהלכתםלדרככםויאמרולאכיברחובנליןויפצרבםמאדויסרואליוויבאואלביתוויעשלה
 דאעש, סוריה
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ז' תמוז התשעה (24/6/2015)

דאעש, סוריה – סדום

חיפשנו חיתוך הכי קרוב של דילוג "דאעש" עם " סוריה", כי לאחרונה המלחמה שם כבר מתחילה לזלוג לתוך סוריה ולרמת הגולן כידוע שדאעש כבשו כמה הרים מרכזיות בסוריה. לאחר מכן חיפשנו דילוגים: " בשאר" וסמוך אליו "אסד". והדילוגים חותכים את הפסוק זעקתסדםועמרהכירבה: "זַעֲקַת סְדֹם וַעֲמֹרָה כִּי רָבָּה וְחַטָּאתָם כִּי כָבְדָה מְאֹד", וכביכול דאעש הם המחריבים את סוריה, וסוריה רומזת לסדום ועמורה משום שחותך הדילוג סוריה את הפס' הנ"ל.

 

יש בטבלה רמזים ברורים לכיבוש של סוריה ע"י דאעש, כידוע דאעש ראשית ממלכתם היא בבל - עיראק, וסוריה היא ארם נהריים כי גרו שם ארמים. וניראה לנו, שדאעש רומזים לבבל הנקראת ארץ שנער, וידועה בשם עיראק היום, והמלך של בבל הראשון היה נמרוד, והוא רומז למורדים הסורים שהצטרפו אליהם דאעש במלחמה בבשאר אסד בסוריה ובאיראן וכו'.

וכאמור נמרוד מוזכר בפרק י, ח-י: "וְכוּשׁ יָלַד אֶת נִמְרֹד הוּא הֵחֵל לִהְיוֹת גִּבֹּר בָּאָרֶץ: כו': וַתְּהִי רֵאשִׁית מַמְלַכְתּוֹ בָּבֶל וְאֶרֶךְ וְאַכַּד וְכַלְנֵה בְּאֶרֶץ שִׁנְעָר", רואים שנמרוד כתיב חסר כמו הדילוג "נמרד" בטבלה, שמספר הדילוג הוא 300 [פ"א הגדרות אות ט]. ואם כותבים מלא, "נמרוד", נקבל שהגימטריה שווה 300. וראשית ממלכתו שאמורה בפסוקים ניראה כביכול שהתחיל למלוך שם בָּבֶל ואחרי זה כבש את אֶרֶךְ ואחרי זה את אַכַּד, כל אלה ערים. וכַלְנֵה בְּאֶרֶץ שִׁנְעָר – אולי הכוונה שסיים וכילה כיבושו בארץ שנער שהיא עיראק, ואולי כלנה היא שם עיר בשנער. עכ"פ רואים מכאן שהתפשט וכבש חלקים בעיראק ממש כמו דאעש שכובשים מעט מעט את כל עיראק ועתה פלשו לסוריה, והשם שלו נמרוד רומז למורדים הסורים שהם יד אחת עם דאעש.

תמונה 3: שטח ההתפשטות של דאעש – עיראק (בבל), סוריה (ארם נהרים).

 

תמונה 4: שטח ההתפשטות של נמרוד – אור, בבל, ארך, אכד, שנער. החץ זה המסלול שאברהם הלך מאור כשדים למצרים וחזרה לא"י.

ויש גם דילוג 1 – מרוד שדרכו חותכים הדילוגים " דאעש" וכן " מורד", רומזים לנמרוד והמורדים שהם בחינת דאעש.

וכדי להבין יותר טוב את הטבלה נקרא את בראשית פרק יד: "וַיְהִי בִּימֵי אַמְרָפֶל [הוא נמרוד[1] שאמר פול לכבשן האש לאברהם, רש"י] מֶלֶךְ שִׁנְעָר אַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר כְּדָרְלָעֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם וְתִדְעָל מֶלֶךְ גּוֹיִם [כל אלה רומזים למורדים ולדאעש]: עָשׂוּ מִלְחָמָה אֶת בֶּרַע מֶלֶךְ סְדֹם וְאֶת בִּרְשַׁע מֶלֶךְ עֲמֹרָה [כל אלה רומזים לסוריה ואיראן ולבנון] שִׁנְאָב מֶלֶךְ אַדְמָה וְשֶׁמְאֵבֶר מֶלֶךְ צְבוֹיִים וּמֶלֶךְ בֶּלַע הִיא צֹעַר: כָּל אֵלֶּה חָבְרוּ אֶל עֵמֶק הַשִּׂדִּים הוּא יָם הַמֶּלַח: שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה עָבְדוּ אֶת כְּדָרְלָעֹמֶר וּשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה מָרָדוּ [רמז למורדים בבשאר אסד בסוריה]: וּבְאַרְבַּע עֶשְׂרֵה שָׁנָה בָּא כְדָרְלָעֹמֶר וְהַמְּלָכִים אֲשֶׁר אִתּוֹ וַיַּכּוּ אֶת רְפָאִים בְּעַשְׁתְּרֹת קַרְנַיִם וְאֶת הַזּוּזִים בְּהָם וְאֵת הָאֵימִים בְּשָׁוֵה קִרְיָתָיִם: וכו': וַיֵּצֵא מֶלֶךְ סְדֹם וּמֶלֶךְ עֲמֹרָה וּמֶלֶךְ אַדְמָה וּמֶלֶךְ צְבוֹיִם וּמֶלֶךְ בֶּלַע הִוא צֹעַר וַיַּעַרְכוּ אִתָּם מִלְחָמָה בְּעֵמֶק הַשִּׂדִּים: אֵת כְּדָרְלָעֹמֶר מֶלֶךְ עֵילָם וְתִדְעָל מֶלֶךְ גּוֹיִם וְאַמְרָפֶל מֶלֶךְ שִׁנְעָר וְאַרְיוֹךְ מֶלֶךְ אֶלָּסָר אַרְבָּעָה מְלָכִים אֶת הַחֲמִשָּׁה: וְעֵמֶק הַשִׂדִּים בֶּאֱרֹת בֶּאֱרֹת חֵמָר וַיָּנֻסוּ מֶלֶךְ סְדֹם וַעֲמֹרָה וַיִּפְּלוּ שָׁמָּה וְהַנִּשְׁאָרִים הֶרָה נָּסוּ: וַיִּקְחוּ אֶת כָּל רְכֻשׁ סְדֹם וַעֲמֹרָה וְאֶת כָּל אָכְלָם וַיֵּלֵכוּ: וַיִּקְחוּ אֶת לוֹט וְאֶת רְכֻשׁוֹ בֶּן אֲחִי אַבְרָם וַיֵּלֵכוּ וְהוּא יֹשֵׁב בִּסְדֹם: וַיָּבֹא הַפָּלִיט וַיַּגֵּד לְאַבְרָם הָעִבְרִי גו': וַיִּשְׁמַע אַבְרָם [רומז לישראל שילחמו בדאעש או אולי בכולם] כִּי נִשְׁבָּה אָחִיו וַיָּרֶק אֶת חֲנִיכָיו יְלִידֵי בֵיתוֹ שְׁמֹנָה עָשָׂר וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת וַיִּרְדֹּף עַד דָּן: וַיֵּחָלֵק עֲלֵיהֶם לַיְלָה הוּא וַעֲבָדָיו וַיַּכֵּם וַיִּרְדְּפֵם עַד חוֹבָה אֲשֶׁר מִשְּׂמֹאל לְדַמָּשֶׂק [הניס אותם עד לדמשק שנמצאת בסוריה רמז למקום של המלחמה]: וַיָּשֶׁב אֵת כָּל הָרְכֻשׁ וְגַם אֶת לוֹט אָחִיו וּרְכֻשׁוֹ הֵשִׁיב וְגַם אֶת הַנָּשִׁים וְאֶת הָעָם: וַיֵּצֵא מֶלֶךְ סְדֹם לִקְרָאתוֹ אַחֲרֵי שׁוּבוֹ מֵהַכּוֹת אֶת כְּדָרלָעֹמֶר וְאֶת הַמְּלָכִים אֲשֶׁר אִתּוֹ אֶל עֵמֶק שָׁוֵה הוּא עֵמֶק הַמֶּלֶךְ". וכן מצינו ברמב"ן (יד, א) שממשיל אלו ארבעת המלכים לארבעת הגלויות על דרך הרמז.

ומה שאמרנו "שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה עָבְדוּ אֶת כְּדָרְלָעֹמֶר וּשְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה שָׁנָה מָרָדוּ [רמז למורדים בבשאר אסד בסוריה]", הכוונה כי "כְּדָרְלָעומֶר", בגימטריה שווה ל-"בשאר אסד", עם המילים (גי' 270).

וכאן רואים שהקב"ה רוצה להחריב את סדום ועמורה, וכך נפסק הדין בסוף אע"פ שאברהם כביכול הציל את מלכי סדום ועמורה שרומזים לסוריה בתחילה מיד כדרלעומר וארבעת המלכים שרומזים לדאעש, וכן בסופו של דבר במשפט הזה ביקש עליהם הצלה אם יש 50, 45, 40, 30, 20 עד 10 צדיקים במקום. ואולי רומז לכך שישראל תנסה להלחם בדאעש להצלת הדרוזים וכו' בסוריה וצ"ע.

 


[1] וכ"כ התרגום יונתן: וַהֲוָה בְּיוֹמֵי אַמְרָפֶל הוּא נִמְרוֹד דְאֲמַר לְמִירְמֵי אַבְרָם לְנוּרָא

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של יצחק אבינו?

רמז: יעק...

טבלאות צפנים אחרונות

צום מים
מאת צום מים שלושים יום
85 צפיות
נושא: אקטואליה

רבי אהרון לייב שטיינמן זצל
מאת המערכת
153 צפיות
נושא: אקטואליה

אורך ימים אשביעהו
מאת המערכת
67 צפיות
נושא: אקטואליה

סופת הארווי
מאת המערכת
102 צפיות
נושא: אקטואליה

שני ברדצבסקי זל
מאת המערכת
92 צפיות
נושא: אקטואליה

דאעש ספרד
מאת המערכת
95 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע ביבנה
מאת המערכת
110 צפיות
נושא: אקטואליה

אמיר פרישר גוטמן
מאת המערכת
205 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע בשער שכם
מאת המערכת
24 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע במנצסטר דאעש
מאת המערכת
32 צפיות
נושא: אקטואליה