SOD TORAH
י' כסלו התשפא (01:17), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אלליהוהנתתילךולבניךולבנתיךאתךלחקעולםבריתמלחעולםהואלפנייהוהלךולזרעךאתךויאמריהוהאלאהרןבארצםלאתנחלוחלקלאיהיהלךבתוכםאניחלקךונחלתךבתוךבניישראלולבנילויהנהנתתיכלמעשרבישראללנחלהחלףעבדתםאשרהםעבדיםאתעבדתאהלמועדולאיקרבועודבניישראלאלאהלמועדלשאתחטאלמותועבדהלויהואאתעבדתאהלמועדוהםישאועונםחקתעולםלדרתיכםובתוךבניישראללאינחלונחלהכיאתמעשרבניישראלאשרירימוליהוהתרומהנתתיללויםלנחלהעלכןאמרתילהםבתוךבניישראללאינחלונחלהוידבריהוהאלמשהלאמרואלהלויםתדברואמרתאלהםכיתקחומאתבניישראלאתהמעשראשרנתתילכםמאתםבנחלתכםוהרמתםממנותרומתיהו
המעשרמןהמעשרונחשבלכםתרומתכםכדגןמןהגרןוכמלאהמןהיקבכןתרימוגםאתםתרומתיהוהמכלמעשרתיכםאשרתקחומאתבניישראלונתתםממנואתתרומתיהוהלאהרןהכהןמכלמתנתיכםתרימואתכלתרומתיהוהמכלחלבואתמקדשוממנוואמרתאלהםבהרימכםאתחלבוממנוונחשבללויםכתבואתגרןוכתבואתיקבואכלתםאתובכלמקוםאתםוביתכםכישכרהואלכםחלףעבדתכםבאהלמועדולאתשאועליוחטאבהרימכםאתחלבוממנוואתקדשיבניישראללאתחללוולאתמותווידבריהוהאלמשהואלאהרןלאמרזאתחקתהתורהאשרצוהיהוהלאמרדבראלבניישראלויקחואליךפרהאדמהתמימהאשראיןבהמוםאשרלאעלהעליהעלונתתםאתהאלאלעזרהכהןוהוציאאתהאלמחוץלמחנהושחטאת
הלפניוולקחאלעזרהכהןמדמהבאצבעווהזהאלנכחפניאהלמועדמדמהשבעפעמיםושרףאתהפרהלעיניואתערהואתבשרהואתדמהעלפרשהישרףולקחהכהןעץארזואזובושניתולעתוהשליךאלתוךשרפתהפרהוכבסבגדיוהכהןורחץבשרובמיםואחריבאאלהמחנהוטמאהכהןעדהערבוהשרףאתהיכבסבגדיובמיםורחץבשרובמיםוטמאעדהערבואסףאישטהוראתאפרהפרהוהניחמחוץלמחנהבמקוםטהורוהיתהלעדתבניישראללמשמרתלמינדהחטאתהואוכבסהאסףאתאפרהפרהאתבגדיווטמאעדהערבוהיתהלבניישראלולגרהגרבתוכםלחקתעולםהנגעבמתלכלנפשאדםוטמאשבעתימיםהואיתחטאבוביוםהשלישיוביוםהשביעייטהרואםלאיתחטאביוםהשלישיוביוםהשביעילאיטהרכלהנ
געבמתבנפשהאדםאשרימותולאיתחטאאתמשכןיהוהטמאונכרתההנפשההואמישראלכימינדהלאזרקעליוטמאיהיהעודטמאתובוזאתהתורהאדםכיימותבאהלכלהבאאלהאהלוכלאשרבאהליטמאשבעתימיםוכלכליפתוחאשראיןצמידפתילעליוטמאהואוכלאשריגעעלפניהשדהבחללחרבאובמתאובעצםאדםאובקבריטמאשבעתימיםולקחולטמאמעפרשרפתהחטאתונתןעליומיםחייםאלכליולקחאזובוטבלבמיםאישטהורוהזהעלהאהלועלכלהכליםועלהנפשותאשרהיושםועלהנגעבעצםאובחללאובמתאובקברוהזההטהרעלהטמאביוםהשלישיוביוםהשביעיוחטאוביוםהשביעיוכבסבגדיוורחץבמיםוטהרבערבואישאשריטמאולאיתחטאונכרתההנפשההואמתוךהקהלכיאתמקדשיהוה
טמאמינדהלאזרקעליוטמאהואוהיתהלהםלחקתעולםומזהמיהנדהיכבסבגדיווהנגעבמיהנדהיטמאעדהערבוכלאשריגעבוהטמאיטמאוהנפשהנגעתתטמאעדהערבויבאובניישראלכלהעדהמדברצןבחדשהראשוןוישבהעםבקדשותמתשםמריםותקברשםולאהיהמיםלעדהויקהלועלמשהועלאהרןוירבהעםעםמשהויאמרולאמרולוגוענובגועאחינולפנייהוהולמההבאתםאתקהליהוהאלהמדברהזהלמותשםאנחנוובעירנוולמההעליתנוממצריםלהביאאתנואלהמקוםהרעהזהלאמקוםזרעותאנהוגפןורמוןומיםאיןלשתותויבאמשהואהרןמפניהקהלאלפתחאהלמועדויפלועלפניהםויראכבודיהוהאליהםוידבריהוהאלמשהלאמרקחאתהמטהוהקהלאתהעדהאתהואהרןאחיךודברתםא
להסלעלעיניהםונתןמימיווהוצאתלהםמיםמןהסלעוהשקיתאתהעדהואתבעירםויקחמשהאתהמטהמלפנייהוהכאשרצוהוויקהלומשהואהרןאתהקהלאלפניהסלעויאמרלהםשמעונאהמריםהמןהסלעהזהנוציאלכםמיםוירםמשהאתידוויךאתהסלעבמטהופעמיםויצאומיםרביםותשתהעדהובעירםויאמריהוהאלמשהואלאהרןיעןלאהאמנתםבילהקדישנילעיניבניישראללכןלאתביאואתהקהלהזהאלהארץאשרנתתילהםהמהמימריבהאשררבובניישראלאתיהוהויקדשבםוישלחמשהמלאכיםמקדשאלמלךאדוםכהאמראחיךישראלאתהידעתאתכלהתלאהאשרמצאתנווירדואבתינומצרימהונשבבמצריםימיםרביםוירעולנומצריםולאבתינוונצעקאליהוהוישמעקלנווישלחמלאךויצא
נוממצריםוהנהאנחנובקדשעירקצהגבולךנעברהנאבארצךלאנעברבשדהובכרםולאנשתהמיבארדרךהמלךנלךלאנטהימיןושמאולעדאשרנעברגבלךויאמראליואדוםלאתעברביפןבחרבאצאלקראתךויאמרואליובניישראלבמסלהנעלהואםמימיךנשתהאניומקניונתתימכרםרקאיןדברברגליאעברהויאמרלאתעברויצאאדוםלקראתובעםכבדובידחזקהוימאןאדוםנתןאתישראלעברבגבלוויטישראלמעליוויסעומקדשויבאובניישראלכלהעדההרההרויאמריהוהאלמשהואלאהרןבהרההרעלגבולארץאדוםלאמריאסףאהרןאלעמיוכילאיבאאלהארץאשרנתתילבניישראלעלאשרמריתםאתפילמימריבהקחאתאהרןואתאלעזרבנווהעלאתםהרההרוהפשטאתאהרןאתבגדיווהלבשתםא
תאלעזרבנוואהרןיאסףומתשםויעשמשהכאשרצוהיהוהויעלואלהרההרלעיניכלהעדהויפשטמשהאתאהרןאתבגדיווילבשאתםאתאלעזרבנווימתאהרןשםבראשההרוירדמשהואלעזרמןההרויראוכלהעדהכיגועאהרןויבכואתאהרןשלשיםיוםכלביתישראלוישמעהכנענימלךערדישבהנגבכיבאישראלדרךהאתריםוילחםבישראלוישבממנושביוידרישראלנדרליהוהויאמראםנתןתתןאתהעםהזהבידיוהחרמתיאתעריהםוישמעיהוהבקולישראלויתןאתהכנעניויחרםאתהםואתעריהםויקראשםהמקוםחרמהויסעומהרההרדרךיםסוףלסבבאתארץאדוםותקצרנפשהעםבדרךוידברהעםבאלהיםובמשהלמההעליתנוממצריםלמותבמדברכיאיןלחםואיןמיםונפשנוקצהבלחםהקלקלויש
לחיהוהבעםאתהנחשיםהשרפיםוינשכואתהעםוימתעםרבמישראלויבאהעםאלמשהויאמרוחטאנוכידברנוביהוהובךהתפללאליהוהויסרמעלינואתהנחשויתפללמשהבעדהעםויאמריהוהאלמשהעשהלךשרףושיםאתועלנסוהיהכלהנשוךוראהאתווחיויעשמשהנחשנחשתוישמהועלהנסוהיהאםנשךהנחשאתאישוהביטאלנחשהנחשתוחיויסעובניישראלויחנובאבתויסעומאבתויחנובעייהעבריםבמדבראשרעלפנימואבממזרחהשמשמשםנסעוויחנובנחלזרדמשםנסעוויחנומעברארנוןאשרבמדברהיצאמגבלהאמריכיארנוןגבולמואבביןמואבוביןהאמריעלכןיאמרבספרמלחמתיהוהאתוהבבסופהואתהנחליםארנוןואשדהנחליםאשרנטהלשבתערונשעןלגבולמואבומשםבארהה
ואהבאראשראמריהוהלמשהאסףאתהעםואתנהלהםמיםאזישירישראלאתהשירההזאתעליבארענולהבארחפרוהשריםכרוהנדיביהעםבמחקקבמשענתםוממדברמתנהוממתנהנחליאלומנחליאלבמותומבמותהגיאאשרבשדהמואבראשהפסגהונשקפהעלפניהישימןוישלחישראלמלאכיםאלסיחןמלךהאמרילאמראעברהבארצךלאנטהבשדהובכרםלאנשתהמיבארבדרךהמלךנלךעדאשרנעברגבלךולאנתןסיחןאתישראלעברבגבלוויאסףסיחןאתכלעמוויצאלקראתישראלהמדברהויבאיהצהוילחםבישראלויכהוישראללפיחרבויירשאתארצומארנןעדיבקעדבניעמוןכיעזגבולבניעמוןויקחישראלאתכלהעריםהאלהוישבישראלבכלעריהאמריבחשבוןובכלבנתיהכיחשבוןעירסיחןמלךה
 שבי החמאס
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: כב' תמוז התשעה (9/7/2015)

שבי החמאס

חיפשנו דילוג " בשבי חמס", בעקבות הדיווחים על שבויים בידי החמאס והדילוג באופן מדהים חותך את פרשת השבוע חוקת שבתקופתה ככל הניראה ארעו המקרים, והדילוג חותך את הפסוק: "וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי", עם חיתוך מלא במילה וישבממנושבי, ומלך כנען רומז לחמאס שהם הערבים שגרים כביכול בארץ כנען בגדה המערבית וחלק מעזה ועוד רומזים לבחינת עמלק שגר באותו אזור.

ורמז מדוע כל הרעש הזה משום: "כי בא ישראל דרך האתרים", כלומר גלישה באתרי אינטרנט ובאייפון שבהם יש אתרי אינטרנט. ופירש רש"י וכ"כ התרגום יונתן לשון אחר, דרך האתרים, הכוונה לתור את הארץ, וכך דרכו של הגולש באינטרנט לתור באתרים ולשוטט ללא מטרה כמו תייר.

ועוד תראה גדולה מזו, שכזכור שנה שעברה בפרשיות שלח לך-קרח-חוקת-בלק, התחילה מלחמת צוק איתן, וכזכור המלחמה התחילה בגלל פרשת הילדים ז"ל שנחטפו והיו בשבי חמאס, ועוד במהלך המלחמה נישבה הקצין הדר גולדין ז"ל והיה בשבי חמאס. וכל זה התחיל בפרשת שלח לך עם חטיפת הילדים וניגמר בפרשיות מטות-מסעי שצה"ל נכנס לעזה. וכל זה הפירוש משום שהוקשה לנו לכאורה שלא היתה חטיפה כלל בפרשת חוקת ואם כן למה רומז הדילוג, וזה שפירסמו את החטיפה בפרשת בלק מה זה שייך לחוקת, לכן עכשיו מובן הכול בס"ד שזה רומז לאשתקד.

והחמאס באופן טבעי גם השנה מכריזים ביום השנה למלחמת צוק איתן שהם חטפו את אותם ישראלים, ובין אם הם יהודים אם לאו, הרי זה רומז לנו בפירוש שצריך להתעורר בתשובה גדולה ובפרט שאנחנו בתקופת בין המצרים וכל אויביה השיגוה בין המצרים.

אבל הביאור כמו שאמרנו מה הטעם לכל השבי והחטיפות האלה, והנה לצערנו אנחנו רואים את התפשטות האינטרנט היום והאייפונים והטאבלטים והמחשבים בכל נקודה בחיינו ועוד לא נישארה פינה אפילו לבית המדרש חדרו אותם מכשירים למחוזותינו, ואנחנו בענינו אין לנו להוכיח כלל בזה כי גם בשורות אלו אנו משתמשים באינטרנט אבל האמת שצריך סינון גדול מאוד וכל אדם הירא לנפשו יכניס לפחות אינטרנט חסום ואו תוכנת חסימה איכותית כגון K9, לחסימת כל התמונות והאתרים בעלי לשון הרע המרגלים בנו ובעמנו , ועוד תועבות גדולות מזו. והכי טוב להרשות מספר אתרים מצומצם כגון בנק וכו' שאפשר להיכנס אליהם ותו לא וכמו כן לחסום את האינטרנט למס' שעות מצומצם בלבד ביום. ומכשירי האייפון למיניהם הרי זו צרה צרורה כי בכל צעד וכל פניה הרי הוא בידך וכל תשומת לבך נתונה לו, ותורה מה תהא עליה.

ולכן צועק לנו הקב"ה: אנחנו שובים את ליבנו אחרי ההבל ומרגלים אחרי אתרי האינטרנט, אם בלשון הרע וטינופת ותמונות וכל מיני סרטונים. ולכן מידה כנגד מידה, באותה דרך שבאתם דרך האתרים תיתפסו והיא: "וישב ממנו שבי", רומז לימי בין המצרים איכה ישבה בדד העיר רבתי, מבלי היכולת לילך ולרגל ולשוטט באתרים. וכל העם שבוי בזה כי זה גורם צער לכל העם כאשר יהודי מוחזק בשבי כזכור בחטיפת הילדים ז"ל ומה גם שזה גרם למלחמה גדולה והרבה אבדות.

ולאות ולמופת שפירוש זה קרוב לאמת התבונן נא בדילוג שחיפשנו: " אנטרנט",

 

רואים שהדילוג המינימלי אינטרנט חותך את כל הפרשיות לעיל שלח לך עד מטות, ובפרט חותך את הפסוק: "ויהושע בן נון וכלב בן יפנה מן התרים את הארץ קרעו בגדיהם", רומז שהגלישה באינטרנט היא כעין לתור את הארץ ולהביא דיבת הארץ רעה, אבל יש בחינה טובה כגון יהושע וכלב שהתפללו וניצלו וכל אחד יעשה בשכל וישמע לגדולי הדור כיצד לנהוג ולהשתמש נכון באינטרנט.

ועוד הט אזניך, כי יש בטעם הכתוב הזה ב' פירושים בדברי חז"ל, והמפרשים הביאו במקום וז"ל הרמב"ן: "וטעם [הפסוק] 'כי בא ישראל דרך האתרים', על דעת אונקלוס כי כאשר באו המרגלים ועלו בנגב וחזרו להם הרגישו בהם יושבי הארץ ושמע בהם הכנעני הזה שהיה יושב בנגב ובא בדרך שהלכו הם עד הגיעו למחנה ישראל ויפה פירש. ורבותינו אמרו (ר"ה ג) מה שמועה שמע[1] [הכנעני], כי הוקשה להם הכתוב בפרשת המסעים (להלן לג מ) 'וישמע הכנעני מלך ערד והוא יושב בנגב בארץ כנען בבא בני ישראל', שלא הזכיר שם המלחמה ולא שום דבר[2] על כן אמרו שהשמועה היתה במיתת אהרן הנזכרת שם יזכיר כי שמעו אויבי ישראל במיתת הצדיק ונתעוררו בה להלחם עמהם וכן אמרו (במדבר רבה יט יא) שהכנעני הזה הוא עמלק ולא כבש ארצם ולא חלק אותה אבל החרים עריהם".

ועכשיו יש לומר כנגד ב' פירושים אלו, ששניהם מסבירים טעם מדוע התעורר עמלק על ישראל, ובבחינתנו כאן החמאס התעורר פעם בצוק איתן ופעם כאן להודיע על השבי שלקח. ולכאורה חלק מהחמס יושבים במקום בגדה המערבית באזור שהיה עמלק יושב בנגב מעבר לירדן ימה. פירוש ראשון כמו שאמרנו כנגד המרגלים התרים את הארץ, והוא רמז כנגד האינטרנט וכו'. והפירוש השני ששמע מלך כנען את מיתת אהרון ונסתלקו ענני הכבוד ובא ישראל דרך האתרים פי' רש"י והרא"ם הוא התייר הגדול נוסע לפניהם הוא הארן שעתה יכול היה עמלק לראותו ללא כיסוי ענני הכבוד, וזה כנגד מיתת הצדיקים בתקופת בין המצרים ששמענו עליהם הרה"ג אליעזר הגר מויזניץ' ולכן החמס הודיע באותו זמן על השבי שבמקרה היה יום השנה לצוק איתן.

 


[1] מובא שם בר"ה (ג.) וז"ל: "(במדבר כא, א) וישמע הכנעני מלך ערד מה שמועה שמע שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד וכסבור ניתנה רשות להלחם בישראל והיינו דכתיב (במדבר כ, כט) ויראו כל העדה כי גוע אהרן וא''ר אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראו".

[2] ניראה דהרמב"ן מפרש ששמה בפרק לג מדובר במסעות ולא מדובר שם במלחמה כגון מלחמת סיחון ועוג בכאן פרק כא, ולכן לא שייך לומר שם לשון וישמע כגון כאן ששייך לומר ששמע על כך שישראל באו, ועוד מביא הפס' לקמן משום ששני הפסוקים האלה סמוכים למיתת אהרן ממש ודרשינן סמוכים, וכ"ש כאשר ב' פעמים יש סמיכות.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה