SOD TORAH
יח' אב התשפ (05:57), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אשריטמאלואובאדםאשריטמאלולכלטמאתונפשאשרתגעבווטמאהעדהע
רבולאיאכלמןהקדשיםכיאםרחץבשרובמיםובאהשמשוטהרואחריאכלמ
ןהקדשיםכילחמוהואנבלהוטרפהלאיאכללטמאהבהאנייהוהושמרואת
משמרתיולאישאועליוחטאומתובוכייחללהואנייהוהמקדשםוכלזרל
איאכלקדשתושבכהןושכירלאיאכלקדשוכהןכייקנהנפשקניןכספוהו
איאכלבווילידביתוהםיאכלובלחמוובתכהןכיתהיהלאישזרהואבתר
ומתהקדשיםלאתאכלובתכהןכיתהיהאלמנהוגרושהוזרעאיןלהושבהא
לביתאביהכנעוריהמלחםאביהתאכלוכלזרלאיאכלבוואישכייאכלקד
שבשגגהויסףחמשיתועליוונתןלכהןאתהקדשולאיחללואתקדשיבניי
שראלאתאשרירימוליהוהוהשיאואותםעוןאשמהבאכלםאתקדשיהםכיא
נייהוהמקדשםוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלאהרןואלבניוואלכלבנ
יישראלואמרתאלהםאישאישמביתישראלומןהגרבישראלאשריקריבקר
בנולכלנדריהםולכלנדבותםאשריקריבוליהוהלעלהלרצנכםתמיםזכ
רבבקרבכשביםובעזיםכלאשרבומוםלאתקריבוכילאלרצוןיהיהלכםו
אישכייקריבזבחשלמיםליהוהלפלאנדראולנדבהבבקראובצאןתמיםי
היהלרצוןכלמוםלאיהיהבועורתאושבוראוחרוץאויבלתאוגרבאויל
פתלאתקריבואלהליהוהואשהלאתתנומהםעלהמזבחליהוהושורושהשר
ועוקלוטנדבהתעשהאתוולנדרלאירצהומעוךוכתותונתוקוכרותלאת
קריבוליהוהובארצכםלאתעשוומידבןנכרלאתקריבואתלחםאלהיכםמ
כלאלהכימשחתםבהםמוםבםלאירצולכםוידבריהוהאלמשהלאמרשוראו
כשבאועזכייולדוהיהשבעתימיםתחתאמוומיוםהשמיניוהלאהירצהל
קרבןאשהליהוהושוראושהאתוואתבנולאתשחטוביוםאחדוכיתזבחוז
בחתודהליהוהלרצנכםתזבחוביוםההואיאכללאתותירוממנועדבקרא
נייהוהושמרתםמצותיועשיתםאתםאנייהוהולאתחללואתשםקדשיונק
דשתיבתוךבניישראלאנייהוהמקדשכםהמוציאאתכםמארץמצריםלהיו
תלכםלאלהיםאנייהוהוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמר
תאלהםמועדייהוהאשרתקראואתםמקראיקדשאלההםמועדיששתימיםתע
שהמלאכהוביוםהשביעישבתשבתוןמקראקדשכלמלאכהלאתעשושבתהוא
ליהוהבכלמושבתיכםאלהמועדייהוהמקראיקדשאשרתקראואתםבמועד
םבחדשהראשוןבארבעהעשרלחדשביןהערביםפסחליהוהובחמשהעשריו
םלחדשהזהחגהמצותליהוהשבעתימיםמצותתאכלוביוםהראשוןמקראק
דשיהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשווהקרבתםאשהליהוהשבעתימיםביו
םהשביעימקראקדשכלמלאכתעבדהלאתעשווידבריהוהאלמשהלאמרדבר
אלבניישראלואמרתאלהםכיתבאואלהארץאשראנינתןלכםוקצרתםאתק
 אקמצא חרבה ירושלים
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ג' אב התשעה (19/7/2015)

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה