SOD TORAH
כב' אלול התשעט (07:56), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה לאברכים ולחולי סרטן ותקבלו את התוכנה לדילוגים או תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אשריטמאלואובאדםאשריטמאלולכלטמאתונפשאשרתגעבווטמאהעדהע
רבולאיאכלמןהקדשיםכיאםרחץבשרובמיםובאהשמשוטהרואחריאכלמ
ןהקדשיםכילחמוהואנבלהוטרפהלאיאכללטמאהבהאנייהוהושמרואת
משמרתיולאישאועליוחטאומתובוכייחללהואנייהוהמקדשםוכלזרל
איאכלקדשתושבכהןושכירלאיאכלקדשוכהןכייקנהנפשקניןכספוהו
איאכלבווילידביתוהםיאכלובלחמוובתכהןכיתהיהלאישזרהואבתר
ומתהקדשיםלאתאכלובתכהןכיתהיהאלמנהוגרושהוזרעאיןלהושבהא
לביתאביהכנעוריהמלחםאביהתאכלוכלזרלאיאכלבוואישכייאכלקד
שבשגגהויסףחמשיתועליוונתןלכהןאתהקדשולאיחללואתקדשיבניי
שראלאתאשרירימוליהוהוהשיאואותםעוןאשמהבאכלםאתקדשיהםכיא
נייהוהמקדשםוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלאהרןואלבניוואלכלבנ
יישראלואמרתאלהםאישאישמביתישראלומןהגרבישראלאשריקריבקר
בנולכלנדריהםולכלנדבותםאשריקריבוליהוהלעלהלרצנכםתמיםזכ
רבבקרבכשביםובעזיםכלאשרבומוםלאתקריבוכילאלרצוןיהיהלכםו
אישכייקריבזבחשלמיםליהוהלפלאנדראולנדבהבבקראובצאןתמיםי
היהלרצוןכלמוםלאיהיהבועורתאושבוראוחרוץאויבלתאוגרבאויל
פתלאתקריבואלהליהוהואשהלאתתנומהםעלהמזבחליהוהושורושהשר
ועוקלוטנדבהתעשהאתוולנדרלאירצהומעוךוכתותונתוקוכרותלאת
קריבוליהוהובארצכםלאתעשוומידבןנכרלאתקריבואתלחםאלהיכםמ
כלאלהכימשחתםבהםמוםבםלאירצולכםוידבריהוהאלמשהלאמרשוראו
כשבאועזכייולדוהיהשבעתימיםתחתאמוומיוםהשמיניוהלאהירצהל
קרבןאשהליהוהושוראושהאתוואתבנולאתשחטוביוםאחדוכיתזבחוז
בחתודהליהוהלרצנכםתזבחוביוםההואיאכללאתותירוממנועדבקרא
נייהוהושמרתםמצותיועשיתםאתםאנייהוהולאתחללואתשםקדשיונק
דשתיבתוךבניישראלאנייהוהמקדשכםהמוציאאתכםמארץמצריםלהיו
תלכםלאלהיםאנייהוהוידבריהוהאלמשהלאמרדבראלבניישראלואמר
תאלהםמועדייהוהאשרתקראואתםמקראיקדשאלההםמועדיששתימיםתע
שהמלאכהוביוםהשביעישבתשבתוןמקראקדשכלמלאכהלאתעשושבתהוא
ליהוהבכלמושבתיכםאלהמועדייהוהמקראיקדשאשרתקראואתםבמועד
םבחדשהראשוןבארבעהעשרלחדשביןהערביםפסחליהוהובחמשהעשריו
םלחדשהזהחגהמצותליהוהשבעתימיםמצותתאכלוביוםהראשוןמקראק
דשיהיהלכםכלמלאכתעבדהלאתעשווהקרבתםאשהליהוהשבעתימיםביו
םהשביעימקראקדשכלמלאכתעבדהלאתעשווידבריהוהאלמשהלאמרדבר
אלבניישראלואמרתאלהםכיתבאואלהארץאשראנינתןלכםוקצרתםאתק
 אקמצא חרבה ירושלים
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ג' אב התשעה (19/7/2015)

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה