SOD TORAH
יא' תמוז התשפ (21:05), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ןלךשפטיםושטריםתתןלךבכלשעריךאשריהוהאלהיךנתןלךלשבטיךושפטואתהעםמשפטצדקלאתטהמשפטלאתכירפני
םולאתקחשחדכיהשחדיעורעיניחכמיםויסלףדבריצדיקםצדקצדקתרדףלמעןתחיהוירשתאתהארץאשריהוהאלהיךנ
תןלךלאתטעלךאשרהכלעץאצלמזבחיהוהאלהיךאשרתעשהלךולאתקיםלךמצבהאשרשנאיהוהאלהיךלאתזבחליהוהאל
היךשורושהאשריהיהבומוםכלדבררעכיתועבתיהוהאלהיךהואכיימצאבקרבךבאחדשעריךאשריהוהאלהיךנתןלךא
ישאואשהאשריעשהאתהרעבעינייהוהאלהיךלעברבריתווילךויעבדאלהיםאחריםוישתחולהםולשמשאולירחאולכ
לצבאהשמיםאשרלאצויתיוהגדלךושמעתודרשתהיטבוהנהאמתנכוןהדברנעשתההתועבההזאתבישראלוהוצאתאתהא
ישההואאואתהאשהההואאשרעשואתהדברהרעהזהאלשעריךאתהאישאואתהאשהוסקלתםבאבניםומתועלפישניםעדים
אושלשהעדיםיומתהמתלאיומתעלפיעדאחדידהעדיםתהיהבובראשנהלהמיתווידכלהעםבאחרנהובערתהרעמקרבךכ
ייפלאממךדברלמשפטביןדםלדםביןדיןלדיןוביןנגעלנגעדבריריבתבשעריךוקמתועליתאלהמקוםאשריבחריהו
האלהיךבוובאתאלהכהניםהלויםואלהשפטאשריהיהבימיםההםודרשתוהגידולךאתדברהמשפטועשיתעלפיהדבראש
ריגידולךמןהמקוםההואאשריבחריהוהושמרתלעשותככלאשריורוךעלפיהתורהאשריורוךועלהמשפטאשריאמרול
 ימי אלול
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ו' אלול התשעה (21/8/2015)

ימי אלול

חיפשנו דילוג מינימלי בתורה "ימי אלול", ומצינו שחותך את פרשת שופטים: שפטיםושטריםתתןלךבכלשעריך שבשבוע של פרשה זו תמיד מתחיל ראש חודש אלול לפעמים בתחילתו לפעמים באמצעו וראה בלוח שנה, וידועים דברי הבן איש חי זצ"ל שזה רמז לאדם לשים לכל שעריו שהם העיניים חוטם אזניים פה, שופטים ושוטרים ולראות האם דרכיו מתוקנות במשפט צדק.

והנה הדילוג חותך את הפסוק: "וילך ויעבד אֱלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתי", ראשי תיבות "אלול". וזה רמוז גם בדברי הפסוק: "שחת לו לא בניו מומם דור עקש ופתלתל", לו לא זהו אלול בהיפוך, ולכן אומר וישתחו רמז להשחתה שעבדו עבודה זרה ושחתו לו לקב"ה אלא לעצמם ויקראו מעתה לא בניו, כידוע שבאלול עלה משה לקבל לוחות שניים מהקב"ה עד שאמר לו סלחתי כדברך על עון העגל עד וזה היה ביום הכפורים[1]. ולכן עבודה חשובה זאת במיוחד באלול לתקן את מידת האמונה ולהתחזק בעניין יחוד הקב"ה בעולמו.

והנה רמוז ג"כ במה שאמר יהודה ליעקב: "כי לולא התמהמהנו כֽי-עתה שבנו זה פעמֽים", רמוזים גם[2] בשם "אלול" שהוא אלו ל' ימים של אלול בהם יש לאדם זמן לחזור בתשובה, עד ראש השנה שגזר הדין נכתב. ורוצה לומר: "כי לולא התמהמהנו", אם לא היינו מתמהמהים באלול היינו יכולים להגיע לראש השנה מוכנים פעמיים. כי באלול התשובה היא קלה יותר ואפשר לחזור בתשובה כפליים יותר מהר מבשאר השנה.[1] ושב אל המחנה. לאחר שנדבר עמו, היה שב משה אל המחנה, ומלמד לזקנים מה שלמד, והדבר הזה נהג משה מיום הכפורים עד שהוקם המשכן ולא יותר, שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות (תענית כח:), ובי"ח שרף את העגל ודן את החוטאים, ובי"ט עלה, שנאמר ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם וגו' (שמות לב, ל.), ועשה שם ארבעים יום ובקש רחמים, שנאמר ואתנפל לפני ה' וגו' (דברים ט, יח.), ובראש חדש אלול נאמר לו ועלית בבקר אל הר סיני, לקבל לוחות האחרונות, ועשה שם מ' יום, שנאמר בהם ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים וגו' (שם י, ו.), מה הראשונים ברצון אף האחרונים ברצון, אמור מעתה, אמצעיים היו בכעס. בי' בתשרי נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה ובלב שלם, ואמר לו למשה סלחתי כדברך, ומסר לו לוחות אחרונות, וירד והתחיל לצוותן על מלאכת המשכן, ועשאוהו עד אחד בניסן, ומשהוקם לא נדבר עמו עוד, אלא מאהל מועד.

[2] וקשה למה כתוב "כי לולא", מספיק לומר "לולא" ותירץ הספורנו שבא יהודה לתת טעם מדוע קיבל על עצמו חטא עולם. ועל דרך הרמז יש לומר כ"י גימטריה 30.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה