;
SOD TORAH
יב' חשון התשפא (09:44), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אכתבעלהלחתאתהדבריםאשרהי
ועלהלחתהראשניםאשרשברתוש
מתםבארוןואעשארוןעצישטים
ואפסלשנילחתאבניםכראשנים
ואעלההרהושניהלחתבידיויכ
תבעלהלחתכמכתבהראשוןאתעש
רתהדבריםאשרדבריהוהאליכם
בהרמתוךהאשביוםהקהלויתנם
יהוהאליואפןוארדמןההרואש
םאתהלחתבארוןאשרעשיתיויה
יושםכאשרצונייהוהובניישר
אלנסעומבארתבנייעקןמוסרה
שםמתאהרןויקברשםויכהןאלע
זרבנותחתיומשםנסעוהגדגדה
ומןהגדגדהיטבתהארץנחלימי
םבעתההואהבדיליהוהאתשבטה
לוילשאתאתארוןבריתיהוהלע
מדלפנייהוהלשרתוולברךבשמ
ועדהיוםהזהעלכןלאהיהללוי
חלקונחלהעםאחיויהוההואנח
לתוכאשרדבריהוהאלהיךלווא
נכיעמדתיבהרכימיםהראשנים
ארבעיםיוםוארבעיםלילהויש
מעיהוהאליגםבפעםההואלאאב
היהוההשחיתךויאמריהוהאלי
קוםלךלמסעלפניהעםויבאווי
ירשואתהארץאשרנשבעתילאבת
םלתתלהםועתהישראלמהיהוהא
 רעידת אדמה איטליה
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: כה' כסלו התשעז (25/12/2016)

 לוחות הברית נמצאים בשבי באיטליה ולכן זה גורם לרעידת אדמה שם.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה