SOD TORAH
ט' כסלו התשעט (04:55), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות לאברכים

אנא עזרו לנו בתרומה לאברכים ולהחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
אכתבעלהלחתאתהדבריםאשרהי
ועלהלחתהראשניםאשרשברתוש
מתםבארוןואעשארוןעצישטים
ואפסלשנילחתאבניםכראשנים
ואעלההרהושניהלחתבידיויכ
תבעלהלחתכמכתבהראשוןאתעש
רתהדבריםאשרדבריהוהאליכם
בהרמתוךהאשביוםהקהלויתנם
יהוהאליואפןוארדמןההרואש
םאתהלחתבארוןאשרעשיתיויה
יושםכאשרצונייהוהובניישר
אלנסעומבארתבנייעקןמוסרה
שםמתאהרןויקברשםויכהןאלע
זרבנותחתיומשםנסעוהגדגדה
ומןהגדגדהיטבתהארץנחלימי
םבעתההואהבדיליהוהאתשבטה
לוילשאתאתארוןבריתיהוהלע
מדלפנייהוהלשרתוולברךבשמ
ועדהיוםהזהעלכןלאהיהללוי
חלקונחלהעםאחיויהוההואנח
לתוכאשרדבריהוהאלהיךלווא
נכיעמדתיבהרכימיםהראשנים
ארבעיםיוםוארבעיםלילהויש
מעיהוהאליגםבפעםההואלאאב
היהוההשחיתךויאמריהוהאלי
קוםלךלמסעלפניהעםויבאווי
ירשואתהארץאשרנשבעתילאבת
םלתתלהםועתהישראלמהיהוהא
 רעידת אדמה איטליה
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: כה' כסלו התשעז (25/12/2016)

 לוחות הברית נמצאים בשבי באיטליה ולכן זה גורם לרעידת אדמה שם.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לאבא של יצחק אבינו?

רמז: אבר...

טבלאות צפנים אחרונות

צום מים
מאת צום מים שלושים יום
77 צפיות
נושא: אקטואליה

רבי אהרון לייב שטיינמן זצל
מאת המערכת
133 צפיות
נושא: אקטואליה

אורך ימים אשביעהו
מאת המערכת
64 צפיות
נושא: אקטואליה

סופת הארווי
מאת המערכת
100 צפיות
נושא: אקטואליה

שני ברדצבסקי זל
מאת המערכת
85 צפיות
נושא: אקטואליה

דאעש ספרד
מאת המערכת
89 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע ביבנה
מאת המערכת
104 צפיות
נושא: אקטואליה

אמיר פרישר גוטמן
מאת המערכת
192 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע בשער שכם
מאת המערכת
21 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע במנצסטר דאעש
מאת המערכת
29 צפיות
נושא: אקטואליה