SOD TORAH
טז' תמוז התשעט (16:15), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
לאהובאאתדמהאלהקדשפנימהאכולתאכלואתהבקדשכאשרצויתיוידבראהרןא
למשההןהיוםהקריבואתחטאתםואתעלתםלפנייהוהותקראנהאתיכאלהואכלת
יחטאתהיוםהייטבבעינייהוהוישמעמשהוייטבבעיניווידבריהוהאלמשהו
אלאהרןלאמראלהםדברואלבניישראללאמרזאתהחיהאשרתאכלומכלהבהמהאש
רעלהארץכלמפרסתפרסהושסעתשסעפרסתמעלתגרהבבהמהאתהתאכלואךאתזהל
אתאכלוממעליהגרהוממפרסיהפרסהאתהגמלכימעלהגרההואופרסהאיננומפ
ריסטמאהואלכםואתהשפןכימעלהגרההואופרסהלאיפריסטמאהואלכםואתהא
רנבתכימעלתגרההואופרסהלאהפריסהטמאההואלכםואתהחזירכימפריספרס
ההואושסעשסעפרסהוהואגרהלאיגרטמאהואלכםמבשרםלאתאכלוובנבלתםלא
תגעוטמאיםהםלכםאתזהתאכלומכלאשרבמיםכלאשרלוסנפירוקשקשתבמיםבי
מיםובנחליםאתםתאכלווכלאשראיןלוסנפירוקשקשתבימיםובנחליםמכלשר
ץהמיםומכלנפשהחיהאשרבמיםשקץהםלכםושקץיהיולכםמבשרםלאתאכלוואת
נבלתםתשקצוכלאשראיןלוסנפירוקשקשתבמיםשקץהואלכםואתאלהתשקצומן
העוףלאיאכלושקץהםאתהנשרואתהפרסואתהעזניהואתהדאהואתהאיהלמינה
אתכלערבלמינוואתבתהיענהואתהתחמסואתהשחףואתהנץלמינהוואתהכוסו
אתהשלךואתהינשוףואתהתנשמתואתהקאתואתהרחםואתהחסידההאנפהלמינה
ואתהדוכיפתואתהעטלףכלשרץהעוףההלךעלארבעשקץהואלכםאךאתזהתאכלו
מכלשרץהעוףההלךעלארבעאשרלאכרעיםממעללרגליולנתרבהןעלהארץאתאל
המהםתאכלואתהארבהלמינוואתהסלעםלמינהוואתהחרגללמינהוואתהחגבל
מינהווכלשרץהעוףאשרלוארבערגליםשקץהואלכםולאלהתטמאוכלהנגעבנב
 הזמר הוא הג'ירפה!
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יב' טבת התשעז (10/1/2017)

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה