SOD TORAH
יב' כסלו התשעט (02:26), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות לאברכים

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
לאהובאאתדמהאלהקדשפנימהאכולתאכלואתהבקדשכאשרצויתיוידבראהרןא
למשההןהיוםהקריבואתחטאתםואתעלתםלפנייהוהותקראנהאתיכאלהואכלת
יחטאתהיוםהייטבבעינייהוהוישמעמשהוייטבבעיניווידבריהוהאלמשהו
אלאהרןלאמראלהםדברואלבניישראללאמרזאתהחיהאשרתאכלומכלהבהמהאש
רעלהארץכלמפרסתפרסהושסעתשסעפרסתמעלתגרהבבהמהאתהתאכלואךאתזהל
אתאכלוממעליהגרהוממפרסיהפרסהאתהגמלכימעלהגרההואופרסהאיננומפ
ריסטמאהואלכםואתהשפןכימעלהגרההואופרסהלאיפריסטמאהואלכםואתהא
רנבתכימעלתגרההואופרסהלאהפריסהטמאההואלכםואתהחזירכימפריספרס
ההואושסעשסעפרסהוהואגרהלאיגרטמאהואלכםמבשרםלאתאכלוובנבלתםלא
תגעוטמאיםהםלכםאתזהתאכלומכלאשרבמיםכלאשרלוסנפירוקשקשתבמיםבי
מיםובנחליםאתםתאכלווכלאשראיןלוסנפירוקשקשתבימיםובנחליםמכלשר
ץהמיםומכלנפשהחיהאשרבמיםשקץהםלכםושקץיהיולכםמבשרםלאתאכלוואת
נבלתםתשקצוכלאשראיןלוסנפירוקשקשתבמיםשקץהואלכםואתאלהתשקצומן
העוףלאיאכלושקץהםאתהנשרואתהפרסואתהעזניהואתהדאהואתהאיהלמינה
אתכלערבלמינוואתבתהיענהואתהתחמסואתהשחףואתהנץלמינהוואתהכוסו
אתהשלךואתהינשוףואתהתנשמתואתהקאתואתהרחםואתהחסידההאנפהלמינה
ואתהדוכיפתואתהעטלףכלשרץהעוףההלךעלארבעשקץהואלכםאךאתזהתאכלו
מכלשרץהעוףההלךעלארבעאשרלאכרעיםממעללרגליולנתרבהןעלהארץאתאל
המהםתאכלואתהארבהלמינוואתהסלעםלמינהוואתהחרגללמינהוואתהחגבל
מינהווכלשרץהעוףאשרלוארבערגליםשקץהואלכםולאלהתטמאוכלהנגעבנב
 הזמר הוא הג'ירפה!
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יב' טבת התשעז (10/1/2017)

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לאבא של יצחק אבינו?

רמז: אבר...

טבלאות צפנים אחרונות

שנים אוחזין בטלית - מדהים!
מאת המערכת
24 צפיות
נושא: תלמוד

הזמר הוא הג'ירפה!
מאת המערכת
12 צפיות
נושא: תלמוד

חג חנוכה וסוכות
מאת שלמה א.
1181 צפיות
נושא: תלמוד

גרמא בנזקין פטור
מאת המערכת
466 צפיות
נושא: תלמוד

בסוכות הושבתי
מאת המערכת
819 צפיות
נושא: תלמוד

ערובי תבשילין
מאת המערכת
619 צפיות
נושא: תלמוד

רבן יוחנן בן זכאי
מאת שלמה א.
1289 צפיות
נושא: תלמוד