SOD TORAH
טז' תמוז התשעט (16:15), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ירבןמנשהלקחאתכלחבלארגבעדגבולהג
שוריוהמעכתיויקראאתםעלשמואתהבשן
חותיאירעדהיוםהזהולמכירנתתיאתהג
לעדולראובניולגדינתתימןהגלעדועד
נחלארנןתוךהנחלוגבלועדיבקהנחלגב
ולבניעמוןוהערבהוהירדןוגבלמכנרת
ועדיםהערבהיםהמלחתחתאשדתהפסגהמז
רחהואצואתכםבעתההואלאמריהוהאלהי
כםנתןלכםאתהארץהזאתלרשתהחלוציםת
עברולפניאחיכםבניישראלכלבניחילר
קנשיכםוטפכםומקנכםידעתיכימקנהרב
לכםישבובעריכםאשרנתתילכםעדאשרינ
יחיהוהלאחיכםככםוירשוגםהםאתהארץ
אשריהוהאלהיכםנתןלהםבעברהירדןוש
בתםאישלירשתואשרנתתילכםואתיהושו
עצויתיבעתההואלאמרעיניךהראתאתכל
אשרעשהיהוהאלהיכםלשניהמלכיםהאלה
כןיעשהיהוהלכלהממלכותאשראתהעברש
מהלאתיראוםכייהוהאלהיכםהואהנלחם
לכםואתחנןאליהוהבעתההואלאמראדני
יהוהאתההחלותלהראותאתעבדךאתגדלך
 חללי הזיכרון
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יב' טבת התשעז (10/1/2017)

 דילוג מינימלי של חיילי יום "הזיכרון", חותך את הפסוק שמדבר על חיילים וכיבוש הארץ: "ב????ע??ת ה??ה??וא ל??אמ??ר י??הו??ה אֱל??ה??יכ??ם נ??ת??ן ל??כ??ם א??ת ה??א??ר??ץ ה??ז????את ל??ר??ש????ת????ה?? ח??לו??צ??ים ת????ע??ב??רו?? ל??פ??נ??י א??ח??יכ??ם ב????נ??י י??ש????ר??א??ל כ????ל ב????נ??י ח??י??ל".

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה