;
SOD TORAH
כט' אלול התשפ (08:04), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
ךאתעוץבכרוואתבוזאחיוואתקמואלאביארם
ואתכשדואתחזוואתפלדשואתידלףואתבתואל
ובתואלילדאתרבקהשמנהאלהילדהמלכהלנחו
ראחיאברהםופילגשוושמהראומהותלדגםהוא
אתטבחואתגחםואתתחשואתמעכהויהיוחיישר
המאהשנהועשריםשנהושבעשניםשניחיישרהו
תמתשרהבקריתארבעהואחברוןבארץכנעןויב
אאברהםלספדלשרהולבכתהויקםאברהםמעלפנ
ימתווידבראלבניחתלאמרגרותושבאנכיעמכ
םתנוליאחזתקברעמכםואקברהמתימלפניויע
נובניחתאתאברהםלאמרלושמענואדנינשיאא
להיםאתהבתוכנובמבחרקברינוקבראתמתךאי
שממנואתקברולאיכלהממךמקברמתךויקםאבר
הםוישתחולעםהארץלבניחתוידבראתםלאמרא
םישאתנפשכםלקבראתמתימלפנישמעוניופגע
וליבעפרוןבןצחרויתןליאתמערתהמכפלהאש
רלואשרבקצהשדהובכסףמלאיתננהליבתוככם
לאחזתקברועפרוןישבבתוךבניחתויעןעפרו
ןהחתיאתאברהםבאזניבניחתלכלבאישערעיר
ולאמרלאאדנישמעניהשדהנתתילךוהמערהאש
רבולךנתתיהלעיניבניעמינתתיהלךקברמתך
וישתחואברהםלפניעםהארץוידבראלעפרוןב
אזניעםהארץלאמראךאםאתהלושמענינתתיכס
ףהשדהקחממניואקברהאתמתישמהויעןעפרון
אתאברהםלאמרלואדנישמעניארץארבעמאתשק
לכסףביניובינךמההואואתמתךקברוישמעאב
רהםאלעפרוןוישקלאברהםלעפרןאתהכסףאשר
דברבאזניבניחתארבעמאותשקלכסףעברלסחר
ויקםשדהעפרוןאשרבמכפלהאשרלפניממראהש
דהוהמערהאשרבווכלהעץאשרבשדהאשרבכלגב
לוסביבלאברהםלמקנהלעיניבניחתבכלבאיש
ערעירוואחריכןקבראברהםאתשרהאשתואלמע
רתשדההמכפלהעלפניממראהואחברוןבארץכנ
עןויקםהשדהוהמערהאשרבולאברהםלאחזתקב
רמאתבניחתואברהםזקןבאבימיםויהוהברךא
תאברהםבכלויאמראברהםאלעבדוזקןביתוהמ
שלבכלאשרלושיםנאידךתחתירכיואשביעךבי
הוהאלהיהשמיםואלהיהארץאשרלאתקחאשהלב
נימבנותהכנעניאשראנכייושבבקרבוכיאלא
רציואלמולדתיתלךולקחתאשהלבניליצחקוי
אמראליוהעבדאולילאתאבההאשהללכתאחריא
להארץהזאתההשבאשיבאתבנךאלהארץאשריצא
תמשםויאמראליואברהםהשמרלךפןתשיבאתבנ
ישמהיהוהאלהיהשמיםאשרלקחנימביתאביומ
ארץמולדתיואשרדברליואשרנשבעלילאמרלז
רעךאתןאתהארץהזאתהואישלחמלאכולפניךו
לקחתאשהלבנימשםואםלאתאבההאשהללכתאחר
יךונקיתמשבעתיזאתרקאתבנילאתשבשמהויש
םהעבדאתידותחתירךאברהםאדניווישבעלוע
להדברהזהויקחהעבדעשרהגמליםמגמליאדני
ווילךוכלטובאדניובידוויקםוילךאלארםנ
הריםאלעירנחורויברךהגמליםמחוץלעיראל
בארהמיםלעתערבלעתצאתהשאבתויאמריהוהא
להיאדניאברהםהקרהנאלפניהיוםועשהחסדע
םאדניאברהםהנהאנכינצבעלעיןהמיםובנות
אנשיהעיריצאתלשאבמיםוהיההנעראשראמרא
ליההטינאכדךואשתהואמרהשתהוגםגמליךאש
קהאתההכחתלעבדךליצחקובהאדעכיעשיתחסד
עםאדניויהיהואטרםכלהלדברוהנהרבקהיצא
תאשרילדהלבתואלבןמלכהאשתנחוראחיאברה
םוכדהעלשכמהוהנערטבתמראהמאדבתולהואי
שלאידעהותרדהעינהותמלאכדהותעלוירץהע
בדלקראתהויאמרהגמיאינינאמעטמיםמכדךו
 ה' באייר העצמאות
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יב' טבת התשעז (10/1/2017)

דילוג מינימלי "העצמאות" חותך את הדילוג המינימלי "ה' באייר", שזהו תאריך של יום העצמאות ה' באייר.

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה