SOD TORAH
י' כסלו התשפא (01:28), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
עבקליוקוםברחלךאללבןאחיחרנהוישבת
עמוימיםאחדיםעדאשרתשובחמתאחיךעדש
ובאףאחיךממךושכחאתאשרעשיתלוושלחת
יולקחתיךמשםלמהאשכלגםשניכםיוםאחד
ותאמררבקהאליצחקקצתיבחיימפניבנות
חתאםלקחיעקבאשהמבנותחתכאלהמבנותה
ארץלמהליחייםויקראיצחקאליעקבויבר
ךאתוויצוהוויאמרלולאתקחאשהמבנותכ
נעןקוםלךפדנהארםביתהבתואלאביאמךו
קחלךמשםאשהמבנותלבןאחיאמךואלשדיי
ברךאתךויפרךוירבךוהייתלקהלעמיםוי
תןלךאתברכתאברהםלךולזרעךאתךלרשתך
אתארץמגריךאשרנתןאלהיםלאברהםוישל
חיצחקאתיעקבוילךפדנהארםאללבןבןבת
ואלהארמיאחירבקהאםיעקבועשוויראעש
וכיברךיצחקאתיעקבושלחאתופדנהארםל
קחתלומשםאשהבברכואתוויצועליולאמר
לאתקחאשהמבנותכנעןוישמעיעקבאלאבי
וואלאמווילךפדנהארםויראעשוכירעות
בנותכנעןבעינייצחקאביווילךעשואלי
שמעאלויקחאתמחלתבתישמעאלבןאברהםא
חותנביותעלנשיולולאשהויצאיעקבמבא
רשבעוילךחרנהויפגעבמקוםוילןשםכיב
אהשמשויקחמאבניהמקוםוישםמראשתיוו
ישכבבמקוםההואויחלםוהנהסלםמצבארצ
הוראשומגיעהשמימהוהנהמלאכיאלהיםע
ליםוירדיםבווהנהיהוהנצבעליוויאמר
אנייהוהאלהיאברהםאביךואלהייצחקהא
רץאשראתהשכבעליהלךאתננהולזרעךוהי
הזרעךכעפרהארץופרצתימהוקדמהוצפנה
ונגבהונברכובךכלמשפחתהאדמהובזרעך
והנהאנכיעמךושמרתיךבכלאשרתלךוהשב
תיךאלהאדמההזאתכילאאעזבךעדאשראםע
שיתיאתאשרדברתילךוייקץיעקבמשנתוו
יאמראכןישיהוהבמקוםהזהואנכילאידע
תיוייראויאמרמהנוראהמקוםהזהאיןזה
כיאםביתאלהיםוזהשערהשמיםוישכםיעק
בבבקרויקחאתהאבןאשרשםמראשתיווישם
 עלמות אהבוך
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יד' טבת התשעז (12/1/2017)

 דילוגים:מישרים עלמותאהבוך

לקוח מהפסוקים: לר֙יח֙ שמנ֣יך טוב֔ים ש֖מן תור֣ק שמ֑ך על-כ֖ן עלמ֥ות אהבֽוך, משכ֖ני אחר֣יך נר֑וצה הֱביא֨ני המ֜לך חדר֗יו נג֤ילה ונשמחה֙ ב֔ך נזכ֤ירה דד֙יך֙ מי֔ין מישר֖ים אהבֽוך.

וכתב רש"י שם שמדובר על שבעים אומות שאוהבות את הקב"ה, וכבר נודע שיעקב אבינו משול להקב"ה בעולם, ולכן כאן דילוג אהבוך חותך את הפסוק לאתקחאשהמבנותכנעןלא תקח אשה מבנות כנען, כיון שבנות כנען הם העלמות המשולות לשבעים אומות שאוהבות את יעקב וחפצות בו והוא אינו חפץ בהם אלא ברחל, כמו הקב"ה שאינו חפץ בשבעים אומות אלא בישראל.

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה