SOD TORAH
י' כסלו התשפא (01:46), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
עדלמיתמנתהויגדלתמרלאמרהנהחמיךעלהתמנתהלגזצאנוותסרבגדיאלמנותהמעליהותכסבצעיףותתעלףותשבבפתחעיניםאשרעלדרךתמנ
תהכיראתהכיגדלשלהוהואלאנתנהלולאשהויראהיהודהויחשבהלזונהכיכסתהפניהויטאליהאלהדרךויאמרהבהנאאבואאליךכילאידעכי
כלתוהואותאמרמהתתןליכיתבואאליויאמראנכיאשלחגדיעזיםמןהצאןותאמראםתתןערבוןעדשלחךויאמרמההערבוןאשראתןלךותאמרחת
מךופתילךומטךאשרבידךויתןלהויבאאליהותהרלוותקםותלךותסרצעיפהמעליהותלבשבגדיאלמנותהוישלחיהודהאתגדיהעזיםבידרעה
והעדלמילקחתהערבוןמידהאשהולאמצאהוישאלאתאנשימקמהלאמראיההקדשההואבעיניםעלהדרךויאמרולאהיתהבזהקדשהוישבאליהודה
ויאמרלאמצאתיהוגםאנשיהמקוםאמרולאהיתהבזהקדשהויאמריהודהתקחלהפןנהיהלבוזהנהשלחתיהגדיהזהואתהלאמצאתהויהיכמשלשח
דשיםויגדליהודהלאמרזנתהתמרכלתךוגםהנההרהלזנוניםויאמריהודההוציאוהותשרףהואמוצאתוהיאשלחהאלחמיהלאמרלאישאשראלה
לואנכיהרהותאמרהכרנאלמיהחתמתוהפתיליםוהמטההאלהויכריהודהויאמרצדקהממניכיעלכןלאנתתיהלשלהבניולאיסףעודלדעתהויה
יבעתלדתהוהנהתאומיםבבטנהויהיבלדתהויתןידותקחהמילדתותקשרעלידושנילאמרזהיצאראשנהויהיכמשיבידווהנהיצאאחיוותאמר
מהפרצתעליךפרץויקראשמופרץואחריצאאחיואשרעלידוהשניויקראשמוזרחויוסףהורדמצרימהויקנהופוטיפרסריספרעהשרהטבחיםאי
שמצרימידהישמעאליםאשרהורדהושמהויהייהוהאתיוסףויהיאישמצליחויהיבביתאדניוהמצריויראאדניוכייהוהאתווכלאשרהואעשה
יהוהמצליחבידווימצאיוסףחןבעיניווישרתאתוויפקדהועלביתווכלישלונתןבידוויהימאזהפקידאתובביתוועלכלאשרישלוויברךי
הוהאתביתהמצריבגלליוסףויהיברכתיהוהבכלאשרישלובביתובשדהויעזבכלאשרלובידיוסףולאידעאתומאומהכיאםהלחםאשרהואאוכל
ויהייוסףיפהתארויפהמראהויהיאחרהדבריםהאלהותשאאשתאדניואתעיניהאליוסףותאמרשכבהעמיוימאןויאמראלאשתאדניוהןאדניל
אידעאתימהבביתוכלאשרישלונתןבידיאיננוגדולבביתהזהממניולאחשךממנימאומהכיאםאותךבאשראתאשתוואיךאעשההרעההגדלההזא
תוחטאתילאלהיםויהיכדברהאליוסףיוםיוםולאשמעאליהלשכבאצלהלהיותעמהויהיכהיוםהזהויבאהביתהלעשותמלאכתוואיןאישמאנש
יהביתשםבביתותתפשהובבגדולאמרשכבהעמיויעזבבגדובידהוינסויצאהחוצהויהיכראותהכיעזבבגדובידהוינסהחוצהותקראלאנשיב
יתהותאמרלהםלאמרראוהביאלנואישעברילצחקבנובאאלילשכבעמיואקראבקולגדולויהיכשמעוכיהרימתיקוליואקראויעזבבגדואצלי
וינסויצאהחוצהותנחבגדואצלהעדבואאדניואלביתוותדבראליוכדבריםהאלהלאמרבאאליהעבדהעבריאשרהבאתלנולצחקביויהיכהרימ
יקוליואקראויעזבבגדואצליוינסהחוצהויהיכשמעאדניואתדבריאשתואשרדברהאליולאמרכדבריםהאלהעשהליעבדךויחראפוויקחאדנ
 איך נוצר שד
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: כא' שבט התשעז (17/2/2017)

 

    כתוב בדרושי חג הסוכות: ובזה נבא אל ביאור המאמר הנ"ל בענין האדם שיש לו בבואה ובבואה דבבואה כו' והענין הוא זה. דע כי אין דבר בעולם שנברא אלא ע"י זווג זו"ן ומשם נולדו נשמות בני אדם ונשמות השדים כי הכל מעשה ידיו הם ואין דבר שאינו נמשך ונברא ע"י ית' וזה פשוט. והנה נתבאר אצלנו בענין ק"ש שע"ה ובשער רוח הקודש בתיקון עון המוציא קרי לבטלה כי כל מה שיש למטה כנגדו הוא למעלה ממש וכמו שבהזדווג האדם עם בת זוגו מוליד נשמות בני אדם ובהיותו מזריע לבטלה זכר בלא נקבה נוצרים משם שדין ורוחין ולילין כו' הנקראים נגעי בני אדם  כמו שמצינו באדה"ר באותם ק"ל שנים שפירש מאשתו שהיה מוליד שדין ורוחין כו' נקרא נגעי בני אדם ר"ל בנוי דאדם קדמא' ממש הבאים מתענוגי ב"א שידה ושידות שמתענגו' בלילה ומזדווג עם השידות  הנקבות ומשם מתילדים נגעי ב"א ממש כי העונג נהפך לנגע. והנה עד"ז ממש הוא למעלה כי כאשר ז"א מזדווג בנוקב' בורא ומוליד נשמות בני אדם ואם ח"ו באות' העת חוטאים ישראל  למטה גורמין שהנקבה העליונה תרד למטה ותתרחק מבעלה ח"ו ואז שפחה תירש גבירת' והשפחה החיצונית לוקחת הטיפות ההם ונוצרין בתוכ' שידין ורוחין כו' הנק' נגעי ב"א והיא מוליד' הגוף אבל הנשמה באה מלמע' כנז' באופן כי הנשמו' של ב"א הם באים מזווג זכר ונקבה עליונים אבל נשמות השדים הם באים מן הזכר לבדו בלי בת זוגו עמו.

    וכאן בדילוג כתוב: הוצא שדה שרומז לכך שיוסף הצדיק יצאו ממנו טיפות זרע לבטלה ונזרקו ניצוצין מבין האצבעות וזה הוציא שדה ושדות גם כן. וכן רמוז בפסוק: ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה, שזה ממש לשון הדילוג הוצא  ויצא זה אותו לשון ולכן רומז להוצאת שד כמו שמובא בזוהר בכמה מקומות שמתענוגות בני האדם דהיינו זרע לבטלה יוצאים שדין ורוחין, אבל מסתמא שהשדה שיצאה מיוסף הצדיק יצאה מבין האצבעות ולא היתה לו שום הנאה לכן היא מתה מיד.

 

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה