SOD TORAH
יג' אדר התשעט (22:45), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
טהובמיםהחייםוהזהאלהביתשבעפעמיםוחטאאתהביתבדםהצפ
ורובמיםהחייםובצפרהחיהובעץהארזובאזבובשניהתולעתו
שלחאתהצפרהחיהאלמחוץלעיראלפניהשדהוכפרעלהביתוטהר
זאתהתורהלכלנגעהצרעתולנתקולצרעתהבגדולביתולשאתול
ספחתולבהרתלהורתביוםהטמאוביוםהטהרזאתתורתהצרעתוי
דבריהוהאלמשהואלאהרןלאמרדברואלבניישראלואמרתםאלה
םאישאישכייהיהזבמבשרוזובוטמאהואוזאתתהיהטמאתובזו
בוררבשרואתזובואוהחתיםבשרומזובוטמאתוהואכלהמשכבא
שרישכבעליוהזביטמאוכלהכליאשרישבעליויטמאואישאשרי
געבמשכבויכבסבגדיוורחץבמיםוטמאעדהערבוהישבעלהכלי
 רעידת אדמה אקודור יפן
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: ל' שבט התשעז (26/2/2017)

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לאבא של יצחק אבינו?

רמז: אבר...

טבלאות צפנים אחרונות

צום מים
מאת צום מים שלושים יום
85 צפיות
נושא: אקטואליה

רבי אהרון לייב שטיינמן זצל
מאת המערכת
153 צפיות
נושא: אקטואליה

אורך ימים אשביעהו
מאת המערכת
67 צפיות
נושא: אקטואליה

סופת הארווי
מאת המערכת
102 צפיות
נושא: אקטואליה

שני ברדצבסקי זל
מאת המערכת
92 צפיות
נושא: אקטואליה

דאעש ספרד
מאת המערכת
95 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע ביבנה
מאת המערכת
110 צפיות
נושא: אקטואליה

אמיר פרישר גוטמן
מאת המערכת
205 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע בשער שכם
מאת המערכת
24 צפיות
נושא: אקטואליה

פיגוע במנצסטר דאעש
מאת המערכת
32 צפיות
נושא: אקטואליה