SOD TORAH
י' כסלו התשפא (01:26), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

 שמש בגבעון דום
זיכוי הרבים:

 שמש בגבעון דום

כתוב בספר יהושע פרק י' (יב-יג): "א??ז י??ד??ב????ר י??הו??ש????ע?? לה' ב????יו??ם ת????ת ה' א??ת ה??אֱמ??ר??י ל??פ??נ??י ב????נ??י י??ש????ר??א??ל ו??י????אמ??ר ל??ע??ינ??י י??ש????ר??א??ל ש????מ??ש?? ב????ג??ב??עו??ן ד??ו??ם ו??י??ר??ח?? ב????ע??מ??ק א??י????לו??ן: ו??י????ד????ם ה??ש??????מ??ש?? ו??י??ר??ח?? ע??מ??ד ע??ד י??ק????ם ג??ו??י א??י??ב??יו ה??ל??א ה??יא כ??תו??ב??ה ע??ל ס??פ??ר ה??י????ש????ר ו??י????ע??מ??ד ה??ש??????מ??ש?? ב????ח??צ??י ה??ש??????מ??י??ם ו??ל??א א??ץ ל??בו??א כ????יו??ם ת????מ??ים".

ואנחנו נענה בשלושה דרכים משום שבאמת אין כאן שאלה ממשית רק התרסה כנגד התורה, יסוד לכל התשובות הוא שדיברה תורה לשון בני אדם, ואם כן, נוח יותר לומר שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון, שכך מערכת הצירים היא שאנחנו "במרכז" וכך נוח יותר לדבר וכך יבינו את העניין לדורות, מאשר לעקם את הכתובים ולומר "כדור הארץ יעמוד" או "גבעון דום".

 

חז"ל כבר ידעו שכדוה"א סובב את השמש

כפי שהצגנו בענף ג' – כדור הארץ והירח סובבים את השמש וכך מוכח בדברי חז"ל ובזוהר הקדוש ותדע, שהרי מוכח בזוהר שכדוה"א מסתובב על צירו שאמר שם (זוהר ויקרא י' ע"א) "כל ישובא מתגלגלא בעגולא ככדור". וכן מוכח במקום אחר בזוהר שידעו שהירח וכל הכוכבים מקבלים את האור מהשמש, ועל כרחך לומר שידעו שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ולא להיפך, וכן יהושע שהיה נביא יכל לדעת אם הדבר היה נחוץ, מידע כגון זה שהשמש לא מסתובבת אלא כדוה"א. רק שנקט לשון של בני אדם כאמור כי אין בכך שום תועלת אלא אדרבה לדורות קודמים היה גורם לחוסר הבנה ובלבול. וא"כ אין מקום לשאלה מדוע נאמר "וידום השמש" משום שדיברה תורה לשון בני אדם[1] וכך בני אדם נוהגים לומר.

 

השמש באמת מסתובבת – סביב מרכז הגלקסיה

ועוד שבאמת כידוע גם השמש זזה ומסתובבת[2], סביב מרכז הגלקסיה "שביל החלב", וכמו כן גם מרכז הגלקסיה מסתובב סביב מרכז היקום [וכולם סובבים את הקב"ה], ולכן להגיד שהשמש עומדת זה הכרחי כי אם כדוה"א מפסיק להסתובב סביב השמש בהכרח גם כל שאר הכוכבים צריכים להפסיק להסתובב כדי לשמור על סדר היקום והכוכבים.

וראיה גדולה לכך שהשמש עצרה להסתובב כמו גם כל שאר הכוכבים, משום שכתוב שגם הירח עמד, ולמה שהירח יעצור מלכת, הרי השמש אחראית לביאת הלילה. אלא ודאי שגם כל שאר הכוכבים עצרו כמו הירח והשמש וכדוה"א, ולכן נכון לומר "ו??י????ד????ם ה??ש??????מ??ש?? ו??י??ר??ח?? ע??מ??ד".

ואם תאמר, איך אפשר שיהושע עצר את כל היקום הרי זה נס בלתי יאומן, ובאמת מקשים המפרשים את השאלה הזאת ועיין ברלב"ג (שם י, יב) שמתרץ שבאמת השמש והכוכבים לא עצרו לגמרי – אלא הלכו באיטיות ומביא ראיה לדבריו משום שכתוב: "ו??ל??א א??ץ ל??בו??א כ????יו??ם ת????מ??ים", משמע מכאן שהשמש לא זזה במהירות הקבועה שלה אבל בפחות ממנה היא זזה ולא עצרה לגמרי – ולכן היום התארך.

 

תזוזה היא יחסית – השאלה מי מסתכל

עוד תשובה פשוטה כי דיברה תורה לשון בני אדם וזה כלל ידוע, וצריך לדעת שבעולם הזה החומרי הכל יחסי וזה שורש לתורת היחסות ולכל הפיזיקה המודרנית מהירות יחסית ובחירת מקום הנחת הצירים (x, y, z), כי אם אדם יניח את מערכת הצירים שלו בכדור הארץ יראה שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ ואם יניח מערכת צירים בירח יראה שכדוה"א מסתובב סביב עצמו, ולכל שיטה יש את הנוחיות החישובית שלה אבל לא נאמר שהם סותרות זו את זו. אלא רק בגלל שיותר נוח לחשב למשל את מהירות הסיבוב של השמש מתוך כדור הארץ אז נשים את מערכת הצירים בכדוה"א [ואמנם המהירות הזאת גם תהיה, מהירות סיבוב כדוה"א סביב עצמו].

ובאמת אם אתה חושב שהיה ראוי לומר "כדור הארץ יעצור" וכדומה, אז עליך לשאול את השאלה בעוד מקומות בתנ"ך כי השמש חזרה אחורה לחזקיה (מלכים ב, כ), ושמה לא כתוב שכדור הארץ הסתובב אחורה מן הסתם, אלא כתוב שהצל חזר לאחוריו 10 מעלות. והנביא ישעיה שם אמר לחזקיה, האם תעדיף שהצל יתקדם או יחזור לאחוריו, והיה לו לכאורה לשאול האם אתה מעדיף שכדור הארץ יתקדם או יחזור אחורה, אלא ודאי שהנביאים והכתובים לא מדברים בשפה זרה כזאת, וגם להבדיל כל המדענים של נאס"ה לא ידברו ככה אלא יאמרו השמש עלתה לחצי השמים וכדומה. וכן לגבי מה שכתוב "השמש יצאה על הארץ" הרבה פעמים בתנ"ך, והרי משמע שהשמש יוצאת ממש מהלכת, אלא ודאי שהכול לשון בני אדם. וכן "ממזרח שמש עד מבואו". השמש יוצאת במזרח ובאה במערב. וכן מובא בברכות (ב:) "כדאמרי אינשי איערב שמשא ואדכי יומא", פי' כמו שאומרים אנשים שקעה השמש וטהר היום, ואת זה אמרו על הפסוק: "ובא השמש וטהר", ורואים שאפילו על פסוק בתורה מפרשים לשון בני אדם ואין בזה קושי כלל.[1] נדרים (ג.): למאן דאמר דברה תורה לשון בני אדם, פשוט שכך כוונת יהושע כאשר אמר: "שמש בגבעון דום". ואפילו למאן דאמר לא דיברה תורה בלשון בני אדם, הני מילי לעניין דרשה, שאפילו ממה שכתוב בלשון של בני אדם נדרוש ממנו כגון "לנדור נדר", נדרוש ממנו ידות נדרים, אפילו שכך מדברים בני אדם, אבל למ"ד הזה אפשר גם שיהיו לשונות של בני אדם בתורה ובנ"ך כגון שמש בגבעון דום וכדומה.

[2] עיין יותר בויקיפדיה: http://en.wikipedia.org/wiki/Sun; 220 km/s (orbit around the center of the Milky Way).

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה