SOD TORAH
כ' אב התשפ (15:55), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש גימטריה
חיפוש ביטוי:   איפוס 
שיטת חישוב גימטריה:  שיטת חיפוש: 
ערך גימטריה מחושב
אנא הכנס ביטוי כדי לקבל תוצאת חישוב הגימטריה בשיטה הרצויה, ולאחר מכן לחץ חיפוש כדי לחפש את הערך הרצוי בתנ"ך.
איכה צוארי הלבנון

 

איכה צוארי הלבנון

והנה לבד מזה, הגימטריה של הפסוק (דברים א, יב): "א??יכ??ה א??ש??????א ל??ב??ד????י ט??ר??ח??כ??ם ו??מ??ש??????א??כ??ם ו??ר??יב??כ??ם", שווה בדיוק לגימטריה של (בראשית מה, יד) "ו??י????פ????ל ע??ל צ??ו????אר??י ב??נ??י??מ??ן א??ח??יו ו??י????ב??ך???? ו??ב??נ??י??מ??ן ב????כ??ה ע??ל צ??ו????אר??יו",  וכן לגימטריה של "ו??נ??ק????ף ס??ב??כ??י ה??י????ע??ר ב????ב????ר??ז??ל ו??ה??ל????ב??נו??ן ב????א??ד????יר י??פ??ו??ל", וכולם צפינו מראש ויש להם קשר הדוק לחורבן בית המקדש.

הפסוק שבו כתוב "איכה" (דברים א, יב) שאותו אומר משה כבר אמרנו שרומז לחורבן שהסמל שלו הוא: א??יכ??ה י??ש????ב??ה ב??ד??ד (מגילת איכה א). והפסוק השני (בראשית מה, יד) רומז במפורש לבכיה לדורות שהיא חורבן הבית וכן אמרו חז"ל והביא רש"י (מגילה טז:) וזה לשונם: "ויפול על צוארי בנימן אחיו, אמר רבי אלעזר בכה על שני מקדשים שעתידין להיות בחלקו של בנימין ועתידין ליחרב. ובנימין בכה על צואריו, בכה על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף ועתיד ליחרב". והפסוק השלישי, מובא במס' גיטין (נו:) שם אמר ר' יוחנן בן זכאי לאספסיינוס קיסר שהוא יחריב את בית המקדש והוא עתיד להיות מלך משום שנאמר: "ו??ה??ל????ב??נו??ן ב????א??ד????יר י??פ??ו??ל", הלבנון הוא בית המקדש ואדיר הוא מלך.

חישוב הסתברות

נחשב את ההסתברות, יש בסה"כ 8 פסוקים בתנ"ך בגימטריה 1346, אנחנו בוחרים באקראי את הפסוק הראשון (דברים א, יב) ובוחרים את נושא הפסוק: "חורבן הבית", ומחפשים את הגימטריה בתנ"ך. ההסתברות שימצא עוד פסוק בנושא דומה עם גימטריה כזאת היא כדלהלן:

1.       ההסתברות לקבל פסוק בגימטריה כזאת היא:

2.      בנוסף אנחנו רוצים שהפסוק שנימצא יהיה קשור לפסוק שחיפשנו, ולכן צריך למצוא את כל הפסוקים שמדברים חורבן הבית ואפשר להניח בצורה מקסימלית לקחת את כל הפסוקים שיש בהם שמות נרדפים לבית המקדש (לבנון, מקדש, גאון עוזכם כו') ולא לקחנו בחשבון את צמצום האפשרויות של "אחד עשרה", כי זה פרטני מדי, ולכן סה"כ אפשרויות:

 

ואנחנו רוצים ששני התנאים יקרו שהגימטריה תהיה שווה וגם הפסוקים יהיו קשורים, ולכן ההסתברות למצוא פסוק נוסף עם התנאים הנ"ל כמו שמצאנו עם הפסוק (בראשית מה, יד) הוא:

 

והנה אחרי שמצאנו פסוק אחד עם ב' התנאים הנ"ל, נירצה לחשב את ההסתברות למצוא פסוק נוסף, או ליתר דיוק את ההסתברות למצוא שני פסוקים עם התנאים הנ"ל (כגון את הפסוק (בראשית מה, יד) וגם (ישעיה י, לד) והיא:

 

 

במילים אחרות מספר קטן מאוד שאי אפשר להציג כמעט במחשבון (1 למאה מיליארד) ואף ע"ג שזה לא מדויק מאוד, זה ממחיש את ההסתברות האמיתית.