SOD TORAH
ה' תשרי התשפא (03:57), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש גימטריה
חיפוש ביטוי:   איפוס 
שיטת חישוב גימטריה:  שיטת חיפוש: 
ערך גימטריה מחושב
אנא הכנס ביטוי כדי לקבל תוצאת חישוב הגימטריה בשיטה הרצויה, ולאחר מכן לחץ חיפוש כדי לחפש את הערך הרצוי בתנ"ך.
קץ הזוהר

 קץ הזוהר

מובא בזהר הק' (וירא קיז. ושם): ו??ב??ש????ש?? מ??או??ת ש????נ??ים ל??א??ל??ף ה??ש??????ש??????י [שנת הת"ר, 5600 לספירה] י??פ????ת??חו?? ש????ע??ר??י ה??ח??כ??מ??ה ל??מ??ע??ל??ה ו??מ??ע??י??נו??ת ש????ל ח??כ??מ??ה ל??מ??ט????ה, ו??י??ת??ת????ק????ן ה??עו??ל??ם ל??ה??כ????נ??ס ל??ש??????ב??יע??י. כ????מו?? ב????ן א??ד??ם ש????מ????ת??ק????ן ב????יו??ם ש????ש??????י מ??כ????ש????מ????ע??ר??יב ה??ש??????מ??ש?? ל??ה??כ????נ??ס ל??ש????ב????ת, א??ף כ????ך?? ג????ם, ו??ס??ימ??ן ל??ד????ב??ר (בראשית ז, יא) ב????ש????נ??֨ת ש????ש??-מ??א֤ו??ת ש????נ??ה֙ ל??ח??י????י-נ??֔ח?? ב????ח??֙ד??ש??֙ ה??ש??????נ??֔י ב????ש????ב??ע??ֽה-ע??ש????֥ר י֖ו??ם ל??ח??֑ד??ש?? ב????י??֣ו??ם ה??ז????֗ה נ??ב??ק??עו??֙ כ????ֽל-מ??ע??י??נ??ת֙ ת????ה֣ו??ם ר??ב????֔ה ו??א??ר??ב????֥ת ה??ש??????מ??֖י??ם נ??פ??ת????ֽחו??", כלומר הפסוק הזה סימן לכך שבשנת שש מאות לחיי נח שהוא רומז לשבת יום המנוחה, יבקעו כל המעיינות של החכמה בעולם הגשמי ובעולם הרוחני ארובות השמים יפתחו.

ומוכח לנו שאין הכוונה לקץ המשיח שהרי המשיח לא הגיע, אלא שבשנת הת"ר התחילה ההכנה לביאת משיח כמו פיתוח הטכנולוגיה וגילוי תורת הקבלה והחסידות בעולם. ובהמשך הזוהר שם מובא: "א??מ??ר לו?? ר??ב????י יו??ס??י [לר' אלעזר], י??פ??ה א??מ??ר??ת???? [על הקץ שרמוז בפסוק: "בשנת שש מאות שנה"], מ??ש????ו??ם ש????הו??א ב????תו??ך?? סו??ד ה??או??ת??י??ו??ת ו??א??ין ל??נו?? ל??עו??ר??ר ח??ש????ב??ו??ן ו??ק??צ????ים א??ח??ר??ים, ש????ה??ר??י ב????ס??פ??רו?? ש????ל ר??ב י??יב??א ה??ז????ק??ן מ??צ??אנו?? ח??ש????ב??ו??ן ז??ה, ש????כ????תו??ב (ויקרא כו, לד) "א??ז ת????ר??צ??ה ה??א??ר??ץ", ו??הו??א ה??ס??ו??ד ש????ל ו??א''ו, ש????כ????תו??ב "ו??ז??כ??ר??ת????י א??ת ב????ר??ית??י י??ע??קו??ב", ו??ז??הו?? ו??א''ו, ה??כ????ל כ????א??ח??ד. ו??ע??ל ז??ה א??ז??כ????ר. ו??א??ח??ר כ????ך?? ו??ה??א??ר??ץ א??ז??כ????ר, זו?? כ????נ??ס??ת י??ש????ר??א??ל. ת????ר??צ??ה, ת????ת??ר??צ????ה ה??א??ר??ץ א??ל ה??ק????דו??ש?? ב????רו??ך?? הו??א."

ובאופן מדהים אע"פ שאין לנו הבנה בזה כלל, אם ניקח את שני הפסוקים שהזוהר מביא (בראשית ז, יא) "ב????ש????נ??֨ת ש????ש??-מ??א֤ו??ת ש????נ??ה֙ ל??ח??י????י-נ??֔ח??" ו-(ויקרא כו, לד) "א??ז ת????ר??צ??ה ה??א??ר??ץ", על תחילת הקץ בשנת הת"ר, הגימטריה שלהם שווה, ואלו הם:

נושא

תחילת המבול על הארץ

גלות בבל, שבילל ובילבל את כל העולם

הפסוקים השווים

(בראשית ז, יא) "ב????ש????נ??ת ש????ש?? מ??או??ת ש????נ??ה ל??ח??י????י נ??ח?? ב????ח??ד??ש?? ה??ש??????נ??י ב????ש????ב??ע??ה ע??ש????ר יו??ם ל??ח??ד??ש?? ב????י??ו??ם ה??ז????ה נ??ב??ק??עו?? כ????ל מ??ע??י??נ??ת ת????הו??ם ר??ב????ה ו??א??ר??ב????ת ה??ש??????מ??י??ם נ??פ??ת????חו??"

(ויקרא כו, לד) "א??ז ת????ר??צ??ה ה??א??ר??ץ א??ת ש????ב????ת??ת??יה?? כ????ל י??מ??י ה??ש????מ????ה ו??א??ת????ם ב????א??ר??ץ א??י??ב??יכ??ם א??ז ת????ש????ב????ת ה??א??ר??ץ ו??ה??ר??צ??ת א??ת ש????ב????ת??ת??יה??"

גימטריה

7425

7425

הסתברות

משמע שהזהר אומר בפירוש שלפסוק (ויקרא כו, לד) יש אותו חשבון (גימטריה) של הפסוק (בראשית ז, יא) ולכן שניהם רומזים לקץ, וגם קשורים מבחינת המשמעות של שבת והארץ. ומכיוון שבגימטריה של 7425 אלו הפסוקים היחידים בכל התנ"ך, מדהים לחשוב איך חכמי הזוהר ובפרט ר??ב י??יב??א ה??ז????ק??ן, וכן ר??ב????י יו??ס??י, ידעו שלאותם פסוקים יש גימטריה שווה. הרי על ידי ניחוש, צריך לחשב גימטריה של כל 23,207 הפסוקים בתנ"ך כדי למצוא שני פסוקים שווים, וזה בלתי אפשרי לבני אדם כמובן, כי אפילו לחשב גימטריה של פסוק אחד בסכום 7425 אנחנו לא מסוגלים בלי להתבלבל. על כרחנו לומר שהכול ניכתב ברוח הקודש ממש כידוע.

פירוש

רומז לתחילת ההכנה לאלף השביעי, וזה כמו ערב שבת, וכך גם המבול תיקן את הארץ וכל חטאיה לקראת הארץ החדשה שהיא בחי' שבת. ולכן מוזכרת השחתת הארץ ותיקונה שזה רומז לריצוי הארץ, אז תרצה הארץ את שבתותיה.

70 שמיטות שריצתה הארץ לנוח כל ימי השמה, וכך פירש התרגום יונתן: "ה??א ב????כ??ן ת????ר??ע??י א??ר??ע??א י??ת ש????נ??י ש????מ??יט??ה??א וכו' ב????כ??ן ת????ת??נ??י??יח א??ר??ע??א ו??ת??ר??ע??י י??ת ש????ז??ב??י ש????מ??יט??ה??א", ובנ"י הוגלו לבבל, בחי' המבול, מכיוון שאת קשתי נתתי בענן ואין לכלות שונאי ישראל.

בחינת קץ

יג  ו??י????אמ??ר אֱל??ה??ים ל??נ??ח?? ק??ץ כ????ל ב????ש????ר ב????א ל??פ??נ??י כ????י מ??ל??א??ה ה??א??ר??ץ ח??מ??ס מ??פ????נ??יה??ם ו??ה??נ??נ??י מ??ש????ח??ית??ם א??ת ה??א??ר??ץ: וזאת המילה "קץ" היחידה בתורה. רואים שגם במבול וגם בגלות בבל (יחזקאל ז), מוזכרת המילה "קץ" ממש בהקשר של כליון בני האדם החוטאים. וחוץ מהקיצין המוזכרים בספר דניאל "לעת קץ", וכן באיוב "קץ שם לחושך", אלו 2 הקיצין היחידים בהקשר זה.

(יחזקאל ז) מתנבא על גלות בבל: א  ו??י??ה??י ד??ב??ר ה' א??ל??י ל??אמ??ר: ב  ו??א??ת????ה ב??ן א??ד??ם כ????ה א??מ??ר א??ד??נ??י ה' ל??א??ד??מ??ת י??ש????ר??א??ל ק??ץ ב????א ה??ק????ץ ע??ל א??ר??ב????ע כ????נ??פו??ת ה??א??ר??ץ: ג  ע??ת????ה ה??ק????ץ ע??ל??י??ך?? ו??ש????ל????ח??ת????י א??פ????י ב????ך?? ו??ש????פ??ט??ת????יך?? כ????ד??ר??כ??י??ך?? ו??נ??ת??ת????י ע??ל??י??ך?? א??ת כ????ל ת??ו??ע??ב??ת??י??ך??: ד  ו??ל??א ת??חו??ס ע??ינ??י ע??ל??י??ך?? ו??ל??א א??ח??מו??ל כ????י ד??ר??כ??י??ך?? ע??ל??י??ך?? א??ת????ן ו??תו??ע??בו??ת??י??ך?? ב????תו??כ??ך?? ת????ה??י??ין?? ו??יד??ע??ת????ם כ????י א??נ??י ה': (פ) ה  כ????ה א??מ??ר א??ד??נ??י ה' ר??ע??ה א??ח??ת ר??ע??ה ה??נ????ה ב??א??ה: ו  ק??ץ ב????א ב????א ה??ק????ץ ה??ק??יץ א??ל??י??ך?? ה??נ????ה ב????א??ה: