SOD TORAH
טז' כסלו התשפא (10:05), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
ינמך ההציץ רמק

יפה נוף משוש כל הארץ

הנה חיפשנו ראשי תיבות (תהלים מח, ג) של הפסוק: "יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב", הם: "ינמך ההציץ רמ"ק", ורומז שכל האומר רמ"ק הציץ ונפגע וכדומה ינמך קולו. כיון שהרמ"ק קדם לקבלת האר"י ז"ל כעין שאמרו חז"ל (חגיגה יד:) ת''ר ארבעה נכנסו בפרדס ואלו הן בן עזאי ובן זומא אחר ורבי עקיבא אמר להם ר''ע כשאתם מגיעין אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים משום שנאמר (תהילים קא, ז( דובר שקרים לא יכון לנגד עיני בן עזאי הציץ ומת עליו הכתוב אומר (תהילים קטז, טו) יקר בעיני ה' המותה לחסידיו בן זומא הציץ ונפגע ועליו הכתוב אומר (משלי כה, ט( דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והקאתו אחר קיצץ בנטיעות רבי עקיבא יצא בשלום עכ"ל.

וכן חיפשנו דילוג, "יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב", "פוש לאר"י", שרומז שהרמ"ק היה בחינת דחיפה להאר"י ז"ל כיון שהיה הרב שלו בקבלה, ותורת הרמ"ק היא הקדמה לתורת האר"י ז"ל.

(יא)שמעי בת וראי והטי אזנך ושכחי עמך ובית אביך: (יב) ויתאו המלך יפיך כי הוא אדניך והשתחוי לו: (יג) ובת צר במנחה פניך יחלו עשירי עם: (יד) כל כבודה בת מלך פנימה ממשבצות זהב לבושה: (טו) לרקמות תובל למלך בתולות אחריה רעותיה מובאות לך: (טז) תובלנה בשמחת וגיל תבאינה בהיכל מלך: (יז) תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ: (יח) אזכירה שמך בכל דר ודר על כן עמים יהודך לעלם ועד:

תהילים פרק-מו

(א) למנצח לבני קרח על עלמות שיר: (ב) אלהים לנו מחסה ועז עזרה בצרות נמצא מאד: (ג) על כן לא נירא בהמיר ארץ ובמוט הרים בלב ימים: (ד) יהמו יחמרו מימיו ירעשו הרים בגאותו סלה: (ה) נהר פלגיו ישמחו עיר אלהים קדש משכני עליון: (ו) אלהים בקרבה בל תמוט יעזרה אלהים לפנות בקר: (ז) המו גוים מטו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ: (ח) יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה: (ט) לכו חזו מפעלות יהוה אשר שם שמות בארץ: (י) משבית מלחמות עד קצה הארץ קשת ישבר וקצץ חנית עגלות ישרף באש: (יא) הרפו ודעו כי אנכי אלהים ארום בגוים ארום בארץ: (יב) יהוה צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:

תהילים פרק-מז

(א) למנצח לבני קרח מזמור: (ב) כל העמים תקעו כף הריעו לאלהים בקול רנה: (ג) כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ: (ד) ידבר עמים תחתינו ולאמים תחת רגלינו: (ה) יבחר לנו את נחלתנו את גאון יעקב אשר אהב סלה: (ו) עלה אלהים בתרועה יהוה בקול שופר: (ז) זמרו אלהים זמרו זמרו למלכנו זמרו: (ח) כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל: (ט) מלך אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו: (י) נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלה:

תהילים פרק-מח

(א) שיר מזמור לבני קרח: (ב) גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו: (ג) יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב: (ד) אלהים בארמנותיה נודע למשגב: (ה) כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו: (ו) המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו: (ז) רעדה אחזתם שם חיל כיולדה: (ח) ברוח קדים תשבר אניות תרשיש: (ט) כאשר שמענו כן ראינו בעיר יהוה צבאות בעיר אלהינו אלהים יכוננה עד עולם סלה: (י) דמינו אלהים חסדך בקרב היכלך: (יא) כשמך אלהים כן תהלתך על קצוי ארץ צדק מלאה ימינך: (יב) ישמח הר ציון תגלנה בנות יהודה למען משפטיך: (יג) סבו ציון והקיפוה ספרו מגדליה: (יד) שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון: (טו) כי זה אלהים אלהינו עולם ועד הוא ינהגנו על מות:

תהילים פרק-מט

(א) למנצח לבני קרח מזמור: (ב) שמעו זאת כל העמים האזינו כל ישבי חלד: (ג) גם בני אדם גם בני איש יחד עשיר ואביון: (ד) פי ידבר חכמות והגות לבי תבונות: (ה) אטה למשל אזני אפתח בכנור חידתי: (ו) למה אירא בימי רע עון עקבי יסובני: (ז) הבטחים על חילם וברב עשרם יתהללו: (ח) אח לא פדה יפדה איש לא יתן לאלהים כפרו: (ט) ויקר פדיון נפשם וחדל לעולם: (י) ויחי עוד לנצח לא יראה השחת: (יא) כי יראה חכמים ימותו יחד כסיל ובער יאבדו ועזבו לאחרים חילם: (יב) קרבם בתימו לעולם משכנתם לדר ודר קראו בשמותם עלי אדמות: (יג) ואדם ביקר בל ילין נמשל כבהמות נדמו: (יד) זה דרכם כסל למו ואחריהם בפיהם ירצו סלה: (טו) כצאן לשאול שתו מות ירעם וירדו בם ישרים לבקר וצירם לבלות שאול מזבל לו: (טז) אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלה: (יז) אל תירא כי יעשר איש כי ירבה כבוד ביתו: (יח) כי לא במותו יקח הכל לא ירד אחריו כבודו: (יט) כי נפשו בחייו יברך ויודך כי תיטיב לך: (כ) תבוא עד דור אבותיו עד נצח לא יראו אור: (כא) אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו: