SOD TORAH
כב' אלול התשעט (07:49), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה לאברכים ולחולי סרטן ותקבלו את התוכנה לדילוגים או תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
בלי לומד
(ה)מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה: (ו) דברי רשעים ארב דם ופי ישרים יצילם: (ז) הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד: (ח) לפי שכלו יהלל איש ונעוה לב יהיה לבוז: (ט) טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם: (י) יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי: (יא) עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב: (יב) חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן: (יג) בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק: (יד) מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישוב לו: (טו) דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם: (טז) אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום: (יז) יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה: (יח) יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא: (יט) שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר: (כ) מרמה בלב חרשי רע וליעצי שלום שמחה: (כא) לא יאנה לצדיק כל און ורשעים מלאו רע: (כב) תועבת יהוה שפתי שקר ועשי אמונה רצונו: (כג) אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת: (כד) יד חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס: (כה) דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה: (כו) יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם: (כז) לא יחרך רמיה צידו והון אדם יקר חרוץ: (כח) בארח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות:

משלי פרק-יג

(א) בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה: (ב) מפרי פי איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס: (ג) נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו: (ד) מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן: (ה) דבר שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר: (ו) צדקה תצר תם דרך ורשעה תסלף חטאת: (ז) יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב: (ח) כפר נפש איש עשרו ורש לא שמע גערה: (ט) אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך: (י) רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה: (יא) הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה: (יב) תוחלת ממשכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה: (יג) בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם: (יד) תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות: (טו) שכל טוב יתן חן ודרך בגדים איתן: (טז) כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת: (יז) מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא: (יח) ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד: (יט) תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע: (כ) הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע: (כא) חטאים תרדף רעה ואת צדיקים ישלם טוב: (כב) טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא: (כג) רב אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט: (כד) חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר: (כה) צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר:

משלי פרק-יד

(א) חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו: (ב) הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו: (ג) בפי אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם: (ד) באין אלפים אבוס בר ורב תבואות בכח שור: (ה) עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר: (ו) בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל: (ז) לך מנגד לאיש כסיל ובל ידעת שפתי דעת: (ח) חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה: (ט) אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון: (י) לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר: (יא) בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח: (יב) יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות: (יג) גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שמחה תוגה: (יד) מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב: (טו) פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו: (טז) חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח: (יז) קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא: (יח) נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת: (יט) שחו רעים לפני טובים ורשעים על שערי צדיק: (כ) גם לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים: (כא) בז לרעהו חוטא ומחונן עניים אשריו: (כב) הלוא יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב: (כג) בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור: