SOD TORAH
יא' תמוז התשפ (19:35), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
בלי לומד
(ה)מחשבות צדיקים משפט תחבלות רשעים מרמה: (ו) דברי רשעים ארב דם ופי ישרים יצילם: (ז) הפוך רשעים ואינם ובית צדיקים יעמד: (ח) לפי שכלו יהלל איש ונעוה לב יהיה לבוז: (ט) טוב נקלה ועבד לו ממתכבד וחסר לחם: (י) יודע צדיק נפש בהמתו ורחמי רשעים אכזרי: (יא) עבד אדמתו ישבע לחם ומרדף ריקים חסר לב: (יב) חמד רשע מצוד רעים ושרש צדיקים יתן: (יג) בפשע שפתים מוקש רע ויצא מצרה צדיק: (יד) מפרי פי איש ישבע טוב וגמול ידי אדם ישוב לו: (טו) דרך אויל ישר בעיניו ושמע לעצה חכם: (טז) אויל ביום יודע כעסו וכסה קלון ערום: (יז) יפיח אמונה יגיד צדק ועד שקרים מרמה: (יח) יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים מרפא: (יט) שפת אמת תכון לעד ועד ארגיעה לשון שקר: (כ) מרמה בלב חרשי רע וליעצי שלום שמחה: (כא) לא יאנה לצדיק כל און ורשעים מלאו רע: (כב) תועבת יהוה שפתי שקר ועשי אמונה רצונו: (כג) אדם ערום כסה דעת ולב כסילים יקרא אולת: (כד) יד חרוצים תמשול ורמיה תהיה למס: (כה) דאגה בלב איש ישחנה ודבר טוב ישמחנה: (כו) יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם: (כז) לא יחרך רמיה צידו והון אדם יקר חרוץ: (כח) בארח צדקה חיים ודרך נתיבה אל מות:

משלי פרק-יג

(א) בן חכם מוסר אב ולץ לא שמע גערה: (ב) מפרי פי איש יאכל טוב ונפש בגדים חמס: (ג) נצר פיו שמר נפשו פשק שפתיו מחתה לו: (ד) מתאוה ואין נפשו עצל ונפש חרצים תדשן: (ה) דבר שקר ישנא צדיק ורשע יבאיש ויחפיר: (ו) צדקה תצר תם דרך ורשעה תסלף חטאת: (ז) יש מתעשר ואין כל מתרושש והון רב: (ח) כפר נפש איש עשרו ורש לא שמע גערה: (ט) אור צדיקים ישמח ונר רשעים ידעך: (י) רק בזדון יתן מצה ואת נועצים חכמה: (יא) הון מהבל ימעט וקבץ על יד ירבה: (יב) תוחלת ממשכה מחלה לב ועץ חיים תאוה באה: (יג) בז לדבר יחבל לו וירא מצוה הוא ישלם: (יד) תורת חכם מקור חיים לסור ממקשי מות: (טו) שכל טוב יתן חן ודרך בגדים איתן: (טז) כל ערום יעשה בדעת וכסיל יפרש אולת: (יז) מלאך רשע יפל ברע וציר אמונים מרפא: (יח) ריש וקלון פורע מוסר ושומר תוכחת יכבד: (יט) תאוה נהיה תערב לנפש ותועבת כסילים סור מרע: (כ) הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע: (כא) חטאים תרדף רעה ואת צדיקים ישלם טוב: (כב) טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא: (כג) רב אכל ניר ראשים ויש נספה בלא משפט: (כד) חושך שבטו שונא בנו ואהבו שחרו מוסר: (כה) צדיק אכל לשבע נפשו ובטן רשעים תחסר:

משלי פרק-יד

(א) חכמות נשים בנתה ביתה ואולת בידיה תהרסנו: (ב) הולך בישרו ירא יהוה ונלוז דרכיו בוזהו: (ג) בפי אויל חטר גאוה ושפתי חכמים תשמורם: (ד) באין אלפים אבוס בר ורב תבואות בכח שור: (ה) עד אמונים לא יכזב ויפיח כזבים עד שקר: (ו) בקש לץ חכמה ואין ודעת לנבון נקל: (ז) לך מנגד לאיש כסיל ובל ידעת שפתי דעת: (ח) חכמת ערום הבין דרכו ואולת כסילים מרמה: (ט) אולים יליץ אשם ובין ישרים רצון: (י) לב יודע מרת נפשו ובשמחתו לא יתערב זר: (יא) בית רשעים ישמד ואהל ישרים יפריח: (יב) יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות: (יג) גם בשחוק יכאב לב ואחריתה שמחה תוגה: (יד) מדרכיו ישבע סוג לב ומעליו איש טוב: (טו) פתי יאמין לכל דבר וערום יבין לאשרו: (טז) חכם ירא וסר מרע וכסיל מתעבר ובוטח: (יז) קצר אפים יעשה אולת ואיש מזמות ישנא: (יח) נחלו פתאים אולת וערומים יכתרו דעת: (יט) שחו רעים לפני טובים ורשעים על שערי צדיק: (כ) גם לרעהו ישנא רש ואהבי עשיר רבים: (כא) בז לרעהו חוטא ומחונן עניים אשריו: (כב) הלוא יתעו חרשי רע וחסד ואמת חרשי טוב: (כג) בכל עצב יהיה מותר ודבר שפתים אך למחסור: