SOD TORAH
ח' ניסן התשפ (00:01), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
נקמת שמשון

נקמת שמשון

בספר שופטים מסופר על שמשון ששפט את ישראל, כידוע שפלשתים ניסו לתפוס אותו ולנטרל אותו עד שהצליחו וחתכו את שערו, והוא בסופו של דבר הצליח לנקום בהם והרג אלפים בפעם אחת, על שעקרו לו את העיניים. מובאים בפסוקים שם הסופי תיבות "אנקמה" (לקרוא בטבלה למטה הפוך) ויש בסה"כ 2 דילוגי תיבות כאלה בתנ"ך וזה אחד משניהם (שופטים טז): "ו??ה??ב????י??ת מ??ל??א ה??א??נ??ש????ים ו??ה??נ????ש????ים ו??ש????מ????ה כ????ל ס??ר??נ??י פ??ל??ש????ת????ים ו??ע??ל ה??ג????ג כ????ש????ל??ש????ת א??ל??פ??ים א??יש?? ו??א??ש??????ה ה??ר??א??ים ב????ש????חו??ק ש????מ??ש??ו??ן ו??י????ק??ר??א  ש????מ??ש??ו??ן א??ל ה' ו??י????אמ??ר א??ד??נ??י אלהים ז??כ??ר??נ??י נ??א ו??ח??ז????ק??נ??י נ??א א??ך?? ה??פ????ע??ם ה??ז????ה ה??אֱל??ה??ים ו??א??נ????ק??מ??ה נ??ק??ם א??ח??ת מ??ש??????ת??י ע??ינ??י מ??פ????ל??ש????ת????ים".

ונשים לב שגם הר"ת "ה??ב??שו??" שרומז משום שביישו פלשתים את אותו צדיק, שמשון, כפי שמשמע מפשט הפסוקים, "איש ואישה הרואים בשחוק שמשון", כלומר שהוציאו אותו מהכלא לצחק בו: "והבית מלא האנשים והנשים ושמה כל סרני פלשתים ועל הגג כשלשת אלפים איש ואשה הראים בשחוק שמשון :ויקרא שמשון אל ה' ויאמר אדני ה' זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים".

וזה שהראשי תיבות מתפרסים על פני 2 פסוקים, כן מצינו בתקוני הזהר (הקדמת ת"ז י.) ואין זה חידוש.

חישוב הסתברות 

ואם נירצה למצוא הסתברות לכך[1], נגדיר הצלחה: למצוא "אנקמה" בפסוק עצמו וגם בדילוג תיבות החותך אותו פסוק ממש.

בהתחשב בכך, שהמילה "אנקמה", חוזרת רק פעמיים בכל התנ"ך, הפס' לעיל "ו??א??נ????ק??מ??ה נ??ק??ם א??ח??ת" (שופטים טז, כח) ו-"א??נ????ח??ם מ??צ????ר??י ו??א??נ????ק??מ??ה מ??או??י??ב??י" (ישעיה א, כד). והראשי תיבות "אנקמה", חוזרים רק פעמיים גם כן בכל התנ"ך (תוכל לחפש כאן[2]).

אם כן ההסתברות לכך שנקבל הצלחה כלומר שנימצא דילוג תיבות כלשהו של "אנקמה" וגם שהיה באזור שכתוב בו "אנקמה", וידוע שיש 23207 פסוקים בתנ"ך סה"כ ולכן ההסתברות בקירוב:

  P=( 2/23207 )*( (2*2)/23207 )=1.48E-8

כלומר 1 ל-67,320,606 ניסיונות ! (זה אומר שצריכים להיות בתנ"ך 67 מיליון פסוקים כדי "שבמקרה" נקבל את התוצאה הזאת, אבל באמת יש רק 23207 פסוקים, ולכן לא קיבלנו "במקרה" את התוצאה הזאת). ועיין הסבר לאופן חישוב זה בפירוט בנספחים [נספח ב].[1] הסבר מילולי לחישוב ההסתברות: אנחנו עוברים כל פסוק ופסוק ורוצים להצליח למצוא "אנקמה" בפסוק וגם "אנקמה" בדילוגי תיבות. כל פסוק נישאל את עצמנו מה ההסתברות לכל אחד מהמקרים, למצוא "אנקמה" בפסוק ההסתברות היא 2 פסוקים מתוך 23207 כלומר 2/23207. ולמצוא "אנקמה" בדילוגי תיבות גם כן 2 דילוגי תיבות סה"כ והם יכולים להיות בכל פסוק ופסוק מתוך 23207, לכן ההסתברות שהם יהיו בפסוק הנוכחי היא 2/23207 אבל הם יכולים לחתוך 2 פסוקים לפחות לכן נכפיל ב-2. ואנחנו רוצים ששני המקרים יקרו ביחד כלומר גם למצוא "אנקמה" בפסוק וגם "אנקמה" בדילוגי תיבות, ולכן כופלים את ההסתברויות P=( 2/23207 )*( (2*2)/23207 )=7.42E-9. ומספר הניסיונות, אם נחלק 1/P נקבל 67,320,606. וכל זה בהנחה שצפינו מראש למצוא את הר"ת "אנקמה" בפס' עם המילה "אנקמה".

[2] http://sodtorah.co.il/search_not

(יד)ותתקע ביתד ותאמר אליו פלשתים עליך שמשון וייקץ משנתו ויסע את היתד הארג ואת המסכת: (טו) ותאמר אליו איך תאמר אהבתיך ולבך אין אתי זה שלש פעמים התלת בי ולא הגדת לי במה כחך גדול: (טז) ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו ותקצר נפשו למות: (יז) ויגד לה את כל לבו ויאמר לה מורה לא עלה על ראשי כי נזיר אלהים אני מבטן אמי אם גלחתי וסר ממני כחי וחליתי והייתי ככל האדם: (יח) ותרא דלילה כי הגיד לה את כל לבו ותשלח ותקרא לסרני פלשתים לאמר עלו הפעם כי הגיד לה את כל לבו ועלו אליה סרני פלשתים ויעלו הכסף בידם: (יט) ותישנהו על ברכיה ותקרא לאיש ותגלח את שבע מחלפות ראשו ותחל לענותו ויסר כחו מעליו: (כ) ותאמר פלשתים עליך שמשון ויקץ משנתו ויאמר אצא כפעם בפעם ואנער והוא לא ידע כי יהוה סר מעליו: (כא) ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית האסירים (כב) ויחל שער ראשו לצמח כאשר גלח: (כג) וסרני פלשתים נאספו לזבח זבח גדול לדגון אלהיהם ולשמחה ויאמרו נתן אלהינו בידנו את שמשון אויבינו: (כד) ויראו אתו העם ויהללו את אלהיהם כי אמרו נתן אלהינו בידנו את אויבנו ואת מחריב ארצנו ואשר הרבה את חללינו: (כה) ויהי כי טוב לבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו ויקראו לשמשון מבית האסירים ויצחק לפניהם ויעמידו אותו בין העמודים: (כו) ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו הניחה אותי והימשני את העמדים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם: (כז) והבית מלא האנשים והנשים ושמה כל סרני פלשתים ועל הגג כשלשת אלפים איש ואשה הראים בשחוק שמשון: (כח) ויקרא שמשון אל יהוה ויאמר אדני יהוה זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים: (כט) וילפת שמשון את שני עמודי התוך אשר הבית נכון עליהם ויסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו: (ל) ויאמר שמשון תמות נפשי עם פלשתים ויט בכח ויפל הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו: (לא) וירדו אחיו וכל בית אביהו וישאו אתו ויעלו ויקברו אותו בין צרעה ובין אשתאל בקבר מנוח אביו והוא שפט את ישראל עשרים שנה:

שופטים פרק-יז

(א) ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכיהו: (ב) ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לקח לך ואתי אלית וגם אמרת באזני הנה הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני ליהוה: (ג) וישב את אלף ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדש הקדשתי את הכסף ליהוה מידי לבני לעשות פסל ומסכה ועתה אשיבנו לך: (ד) וישב את הכסף לאמו ותקח אמו מאתים כסף ותתנהו לצורף ויעשהו פסל ומסכה ויהי בבית מיכיהו: (ה) והאיש מיכה לו בית אלהים ויעש אפוד ותרפים וימלא את יד אחד מבניו ויהי לו לכהן: (ו) בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה: (ז) ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם: (ח) וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא ויבא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו: (ט) ויאמר לו מיכה מאין תבוא ויאמר אליו לוי אנכי מבית לחם יהודה ואנכי הלך לגור באשר אמצא: (י) ויאמר לו מיכה שבה עמדי והיה לי לאב ולכהן ואנכי אתן לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחיתך וילך הלוי: (יא) ויואל הלוי לשבת את האיש ויהי הנער לו כאחד מבניו: (יב) וימלא מיכה את יד הלוי ויהי לו הנער לכהן ויהי בבית מיכה: