SOD TORAH
ז' ניסן התשפ (10:43), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
איבה רעה, לה בשברך

מובא במדרש הנעלם לאיכה (תרגום הזהר):

ר??ב????י ל??ו??יט??ס ה??חו??ז??ה פ????ת??ח, (בראשית ג, טו) "ו??א??יב??ה א??ש????ית ב????ינ??ך?? ו??ב??ין ה??א??ש??????ה ו??ב??ין ז??ר??ע??ך??". ש????נ??א??ה ר??ב????ה ה??י??ת??ה מ??י??ו??ם ש????נ????ב??ר??א ה??עו??ל??ם, ו??ע??ל ה??ע??ל????ה ש????ל ע??צ??ת ה??נ????ח??ש??. מ??או??ת??ה?? ה??ש??????ע??ה ש????ה??ת??ק??ל????ל, נ??ד??ח??ה מ??ל????פ??נ??י ש????ע??ר ה??מ????ל??ך??, ו??הו??א או??ר??ב ת????מ??יד ב????ין ה??ג????ד??רו??ת ש????ל ה??עו??ל??ם, ב????ין או??ת??ם ג????ד??רו??ת ה??ת??ו??ר??ה, כ????ל או??ת??ם ש????ד????ש????ים ב????ע??ק??ב, ב????או??ת??ם ה??ג????ד??רו??ת נו??ש????ך?? או??ת??ם. או??י ש????מ????צ??א, או??י ש????נ????ש????ך??. או??י ע??ל ה??ש??????נ??א??ה ה??ר??ע??ה ש????נ????ש????מ??ר??ה, ע??ל ה??ש??????נ??א??ה ה??ר??ע??ה ש????ה??י??ת??ה לו?? ב????א??ש??????ה ה??ז??ו??, ש????נ????ק??ר??א??ה א??ש??????ה י??ר??א??ת ה'. ש????נ??א??ה ר??ע??ה ש????מ??ר ל??ה?? מ??י??ו??ם ש????נ????ב??ר??א ה??עו??ל??ם, ע??ד ש????ש??????ב??ר או??ת??ה?? ב????ש????ב??ר, ל??ש????כ????ב ל??ע??פ??ר. א??יכ??ה י??ש????ב??ה ב??ד??ד ה??ע??יר ר??ב????ת??י ע??ם ה??י??ת??ה (איכה א, א). ה??ס??ת????כ????ל ב????או??ת??י??ו??ת ש????ל ר??אש?? כ????ל ת????ב??ה ו??ת??ב??ה, ו??ת??מ??צ??א ש????מ??יר??ה ש????ל ש????נ??א??ה ר??ע??ה, ש????נ????ש????מ??ר??ה ע??ד ש????נ????חֱר??ב ב????ית ה??מ????ק??ד????ש??. א??יב??''ה ר??ע??''ה ב????ר??אש????י ה??או??ת??י??ו??ת נ??ש????מ??ר??ה ל??ה?? ל??או??ת??ה?? א??ש????ת ח??י??ל, ב????ש??????ב????רו??ן ש????ל ב????ית ה??מ????ק??ד????ש??, ל??ש????כ????ב ל??ע??פ??ר. ז??הו?? ש????כ????תו??ב: כ????א??ל??מ??נ??ה ר??ב????ת??י ב??ג??ו??י??ם ש????ר??ת??י ב????מ????ד??ינו??ת ה??י??ת??ה ל??מ??ס. ת????ק??ר??א ל??מ??פ??ר??ע?? [מאחורה לקדימה] ב????ר??אש????י ה??או??ת??י??ו??ת - ל??''ה?? ב????ש????ב??ר??''ך??. ב????ש??????ב????רו??ן ש????ל ב????ית ה??מ????ק??ד????ש??, ב????ש????ב??רו??נ??ה?? ש????ל כ????נ??ס??ת י??ש????ר??א??ל, ש????ש??????נ??א??ה ר??ע??ה ה??ד??ב????יק ל??''ה?? ב????ש????ב??ר??''ך??.

ורואים ממש באותו פסוק שמדבר על חורבן ירושלים שנקראת אשת חיל יראת ה': (א) איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס: את הראשי תיבות "איבה רעה", וכן "לה בשברך" ??(אחורה לקדימה), רומז שהנחש צד הס"א שומר איבה רעה לאשת חיל שהיא ירושלים כנגד חוה וע"י אותה שנאה נחרב בית המקדש. וזה כמו הפסוק (איכה ב, ג) "כ????י ג??דו??ל כ????י????ם ש????ב??ר??ך?? מ??י י??ר??פ????א ל??ך??", השיברון קרוי חורבן המקדש. ובזמן שאנחנו אומרים "איכה" בחורבן הבית, הם בס"א אומרים "איבה", כלומר מעוררים השנאה וכו'. ההפרש ביניהם ח"י, כי עכ"פ המקונן "איכה" מצד החיים ובצד הס"א אומרים "איבה" חסר ח"י שהם נקראים מתים.

וזה מדהים לראות שהזהר כאן נותן פירוש לכל הראשי תיבות בפסוק, ורואים שכל הדברים נכתבו ברוח הקודש וכל שכן הנביאים, הנביא מכונן ובוכה על ירושלים וכל הסודות סתומים בדבריו.

(ה)ויאמר בעז ביום קנותך השדה מיד נעמי ומאת רות המואביה אשת המת קניתי להקים שם המת על נחלתו: (ו) ויאמר הגאל לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחלתי גאל לך אתה את גאלתי כי לא אוכל לגאל: (ז) וזאת לפנים בישראל על הגאולה ועל התמורה לקים כל דבר שלף איש נעלו ונתן לרעהו וזאת התעודה בישראל: (ח) ויאמר הגאל לבעז קנה לך וישלף נעלו: (ט) ויאמר בעז לזקנים וכל העם עדים אתם היום כי קניתי את כל אשר לאלימלך ואת כל אשר לכליון ומחלון מיד נעמי: (י) וגם את רות המאביה אשת מחלון קניתי לי לאשה להקים שם המת על נחלתו ולא יכרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו עדים אתם היום: (יא) ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים יתן יהוה את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם: (יב) ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר יתן יהוה לך מן הנערה הזאת: (יג) ויקח בעז את רות ותהי לו לאשה ויבא אליה ויתן יהוה לה הריון ותלד בן: (יד) ותאמרנה הנשים אל נעמי ברוך יהוה אשר לא השבית לך גאל היום ויקרא שמו בישראל: (טו) והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך כי כלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים: (טז) ותקח נעמי את הילד ותשתהו בחיקה ותהי לו לאמנת: (יז) ותקראנה לו השכנות שם לאמר ילד בן לנעמי ותקראנה שמו עובד הוא אבי ישי אבי דוד: (יח) ואלה תולדות פרץ פרץ הוליד את חצרון: (יט) וחצרון הוליד את רם ורם הוליד את עמינדב: (כ) ועמינדב הוליד את נחשון ונחשון הוליד את שלמה: (כא) ושלמון הוליד את בעז ובעז הוליד את עובד: (כב) ועבד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד:

איכה פרק-א

(א) איכה ישבה בדד העיר רבתי עם היתה כאלמנה רבתי בגוים שרתי במדינות היתה למס: (ב) בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה אין לה מנחם מכל אהביה כל רעיה בגדו בה היו לה לאיבים: (ג) גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח כל רדפיה השיגוה בין המצרים: (ד) דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד כל שעריה שוממין כהניה נאנחים בתולתיה נוגות והיא מר לה: (ה) היו צריה לראש איביה שלו כי יהוה הוגה על רב פשעיה עולליה הלכו שבי לפני צר: (ו) ויצא מן בת ציון כל הדרה היו שריה כאילים לא מצאו מרעה וילכו בלא כח לפני רודף: (ז) זכרה ירושלם ימי עניה ומרודיה כל מחמדיה אשר היו מימי קדם בנפל עמה ביד צר ואין עוזר לה ראוה צרים שחקו על משבתה: (ח) חטא חטאה ירושלם על כן לנידה היתה כל מכבדיה הזילוה כי ראו ערותה גם היא נאנחה ותשב אחור: (ט) טמאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את עניי כי הגדיל אויב: (י) ידו פרש צר על כל מחמדיה כי ראתה גוים באו מקדשה אשר צויתה לא יבאו בקהל לך: (יא) כל עמה נאנחים מבקשים לחם נתנו מחמודיהם באכל להשיב נפש ראה יהוה והביטה כי הייתי זוללה: (יב) לוא אליכם כל עברי דרך הביטו וראו אם יש מכאוב כמכאבי אשר עולל לי אשר הוגה יהוה ביום חרון אפו: (יג) ממרום שלח אש בעצמתי וירדנה פרש רשת לרגלי השיבני אחור נתנני שממה כל היום דוה: (יד) נשקד על פשעי בידו ישתרגו עלו על צוארי הכשיל כחי נתנני אדני בידי לא אוכל קום: (טו) סלה כל אבירי אדני בקרבי קרא עלי מועד לשבר בחורי גת דרך אדני לבתולת בת יהודה: (טז) על אלה אני בוכיה עיני עיני ירדה מים כי רחק ממני מנחם משיב נפשי היו בני שוממים כי גבר אויב: