SOD TORAH
ב' שבט התשפ (11:02), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: [email protected]
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה ותקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
דרושים עובדים לזיכוי הרבים אנא פנו לאימייל [email protected]

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
בן דוד

מובא ביחזקאל ז, שמתנבא על גאולת ישראל באחרית הימים: כא  ו??ד??ב????ר א??ל??יה??ם כ????ה א??מ??ר א??ד??נ??י ה' ה??נ????ה א??נ??י ל??ק??ח?? א??ת ב????נ??י י??ש????ר??א??ל מ??ב????ין ה??ג??ו??י??ם א??ש????ר ה??ל??כו?? ש????ם ו??ק??ב????צ??ת????י א??ת??ם מ??ס????ב??יב ו??ה??ב??את??י או??ת??ם א??ל א??ד??מ??ת??ם: כב  ו??ע??ש????ית??י א??ת??ם ל??גו??י א??ח??ד ב????א??ר??ץ ב????ה??ר??י י??ש????ר??א??ל ו??מ??ל??ך?? א??ח??ד י??ה??י??ה ל??כ??ל????ם ל??מ??ל??ך?? ו??ל??א י??ה??יו?? עו??ד ל??ש????נ??י גו??י??ם ו??ל??א י??ח??צו?? עו??ד ל??ש????ת????י מ??מ??ל??כו??ת עו??ד: כג  ו??ל??א י??ט??מ????או?? עו??ד ב????ג??ל??ו??ל??יה??ם ו??ב??ש????ק??ו??צ??יה??ם ו??ב??כ??ל פ????ש????ע??יה??ם ו??הו??ש????ע??ת????י א??ת??ם מ??כ????ל מו??ש????ב??ת??יה??ם א??ש????ר ח??ט??או?? ב??ה??ם ו??ט??ה??ר??ת????י או??ת??ם ו??ה??יו?? ל??י ל??ע??ם ו??א??נ??י א??ה??י??ה ל??ה??ם ל??אל??ה??ים: כד  ו??ע??ב??ד????י ד??ו??ד מ??ל??ך?? ע??ל??יה??ם ו??רו??ע??ה א??ח??ד י??ה??י??ה ל??כ??ל????ם ו??ב??מ??ש????פ????ט??י י??ל??כו?? ו??ח??ק????ת??י י??ש????מ??רו?? ו??ע??ש??ו?? או??ת??ם: כה  ו??י??ש????בו?? ע??ל ה??א??ר??ץ א??ש????ר נ??ת??ת????י ל??ע??ב??ד????י ל??י??ע??ק??ב א??ש????ר י??ש????בו?? ב??ה?? א??בו??ת??יכ??ם ו??י??ש????בו?? ע??ל??יה?? ה??מ????ה ו??ב??נ??יה??ם ו??ב??נ??י ב??נ??יה??ם ע??ד עו??ל??ם ו??ד??ו??ד ע??ב??ד????י נ??ש????יא ל??ה??ם ל??עו??ל??ם: כו  ו??כ??ר??ת????י ל??ה??ם ב????ר??ית ש????לו??ם ב????ר??ית עו??ל??ם י??ה??י??ה או??ת??ם ו??נ??ת??ת????ים ו??ה??ר??ב????ית??י או??ת??ם ו??נ??ת??ת????י א??ת מ??ק??ד????ש????י ב????תו??כ??ם ל??עו??ל??ם: כז  ו??ה??י??ה מ??ש????כ????נ??י ע??ל??יה??ם ו??ה??י??ית??י ל??ה??ם ל??אל??ה??ים ו??ה??מ????ה י??ה??יו?? ל??י ל??ע??ם: כח  ו??י??ד??עו?? ה??ג??ו??י??ם כ????י א??נ??י י??הו??ה מ??ק??ד????ש?? א??ת י??ש????ר??א??ל ב????ה??יו??ת מ??ק??ד????ש????י ב????תו??כ??ם ל??עו??ל??ם:

רואים שיחזקאל מתנבא בסוף על ביאת הגואל בן דוד: כה  "ו??י??ש????בו?? ע??ל ה??א??ר??ץ א??ש????ר נ??ת??ת????י ל??ע??ב??ד????י ל??י??ע??ק??ב א??ש????ר י??ש????בו?? ב??ה?? א??בו??ת??יכ??ם ו??י??ש????בו?? ע??ל??יה?? ה??מ????ה ו??ב??נ??יה??ם ו??ב??נ??י ב??נ??יה??ם ע??ד עו??ל??ם ו??ד??ו??ד ע??ב??ד????י נ??ש????יא ל??ה??ם ל??עו??ל??ם". האמצעי תיבות (כל אות שנייה) "ב??ן דוד" היחידים בתנ"ך רמוזים במילים ובני בניהם כלומר כנגד בן וגם בפירוש בסוף הפסוק ודוד עבדי נשיא להם לעולם, כלומר המשיח שהוא בן דוד.

ואם נירצה למצוא הסתברות לכך, נגדיר הצלחה: למצוא "בן דוד" בפסוק עצמו (אע"פ שלא כתוב בדיוק "בן דוד", אף אנחנו לא אמרנו אלא למצוא פסוק שככה משמע ממנו) וגם בדילוג תיבות החותך אותו פסוק ממש. בהתחשב בכך, שהמילה "בן דוד", חוזרת רק 4 פעמים בכל התנ"ך בדיוק ובצירוף פסוקים אחרים שחוזרת דרך רמז כגון "בן דודו", "ויבן דוד" (5), "בן מלך" (2), "זרע דוד" (2), "בני דוד" (5), והראשי תיבות "ב??ן דוד", חוזרים רק פעם אחת בכל התנ"ך בכל השיטות (פתח תוצאות לראות: " בן דוד" ). ולכן ההסתברות לכך שנימצא דילוג תיבות כלשהו של "בן דוד", בפסוק שמפורש בו "בן דוד", וידוע שיש 23207 פסוקים בתנ"ך סה"כ ולכן ההסתברות בקירוב: P=( 1/23207 )*( 18/23207 )=3.34E-8, כלומר 1 ל-29,920,269 ניסיונות ! (זה אומר שצריכים להיות בתנ"ך 30 מיליון פסוקים כדי "שבמקרה" נקבל את התוצאה הזאת, אבל באמת יש רק 23,207 פסוקים, ולכן לא קיבלנו "במקרה" את התוצאה הזאת).

(יב)לכן הנבא ואמרת אליהם כה אמר אדני יהוה הנה אני פתח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל: (יג) וידעתם כי אני יהוה בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי: (יד) ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני יהוה דברתי ועשיתי נאם יהוה: (טו) ויהי דבר יהוה אלי לאמר: (טז) ואתה בן אדם קח לך עץ אחד וכתב עליו ליהודה ולבני ישראל חברו ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים וכל בית ישראל חברו (יז) וקרב אתם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידך: (יח) וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמר הלוא תגיד לנו מה אלה לך: (יט) דבר אלהם כה אמר אדני יהוה הנה אני לקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חברו ונתתי אותם עליו את עץ יהודה ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי: (כ) והיו העצים אשר תכתב עליהם בידך לעיניהם: (כא) ודבר אליהם כה אמר אדני יהוה הנה אני לקח את בני ישראל מבין הגוים אשר הלכו שם וקבצתי אתם מסביב והבאתי אותם אל אדמתם: (כב) ועשיתי אתם לגוי אחד בארץ בהרי ישראל ומלך אחד יהיה לכלם למלך ולא יהיה עוד לשני גוים ולא יחצו עוד לשתי ממלכות עוד: (כג) ולא יטמאו עוד בגלוליהם ובשקוציהם ובכל פשעיהם והושעתי אתם מכל מושבתיהם אשר חטאו בהם וטהרתי אותם והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלהים: (כד) ועבדי דוד מלך עליהם ורועה אחד יהיה לכלם ובמשפטי ילכו וחקתי ישמרו ועשו אותם: (כה) וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב אשר ישבו בה אבותיכם וישבו עליה המה ובניהם ובני בניהם עד עולם ודוד עבדי נשיא להם לעולם: (כו) וכרתי להם ברית שלום ברית עולם יהיה אותם ונתתים והרביתי אותם ונתתי את מקדשי בתוכם לעולם: (כז) והיה משכני עליהם והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם: (כח) וידעו הגוים כי אני יהוה מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם:

יחזקאל פרק-לח

(א) ויהי דבר יהוה אלי לאמר: (ב) בן אדם שים פניך אל גוג ארץ המגוג נשיא ראש משך ותבל והנבא עליו: (ג) ואמרת כה אמר אדני יהוה הנני אליך גוג נשיא ראש משך ותבל: (ד) ושובבתיך ונתתי חחים בלחייך והוצאתי אותך ואת כל חילך סוסים ופרשים לבשי מכלול כלם קהל רב צנה ומגן תפשי חרבות כלם: (ה) פרס כוש ופוט אתם כלם מגן וכובע: (ו) גמר וכל אגפיה בית תוגרמה ירכתי צפון ואת כל אגפיו עמים רבים אתך: (ז) הכן והכן לך אתה וכל קהלך הנקהלים עליך והיית להם למשמר: (ח) מימים רבים תפקד באחרית השנים תבוא אל ארץ משובבת מחרב מקבצת מעמים רבים על הרי ישראל אשר היו לחרבה תמיד והיא מעמים הוצאה וישבו לבטח כלם: (ט) ועלית כשאה תבוא כענן לכסות הארץ תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים אותך: (י) כה אמר אדני יהוה והיה ביום ההוא יעלו דברים על לבבך וחשבת מחשבת רעה: (יא) ואמרת אעלה על ארץ פרזות אבוא השקטים ישבי לבטח כלם ישבים באין חומה ובריח ודלתים אין להם: (יב) לשלל שלל ולבז בז להשיב ידך על חרבות נושבת ואל עם מאסף מגוים עשה מקנה וקנין ישבי על טבור הארץ: (יג) שבא ודדן וסחרי תרשיש וכל כפריה יאמרו לך הלשלל שלל אתה בא הלבז בז הקהלת קהלך לשאת כסף וזהב לקחת מקנה וקנין לשלל שלל גדול: (יד) לכן הנבא בן אדם ואמרת לגוג כה אמר אדני יהוה הלוא ביום ההוא בשבת עמי ישראל לבטח תדע: