SOD TORAH
י' כסלו התשפא (06:13), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו בתרומה לתחזוקת האתר תקבלו את התוכנה לדילוגים + תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום
תוכלו לשמור טבלת חיפוש ע"י הכפתור ("שמור טבלה") ולשלוח אלינו עם הסבר, ונוסיף אותה לאתר באם היא מקובלת!

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
ר"ת וס"ת בפסוק אחד

מובא בתקוני הזהר (ב ע"ב) נו??ק??ב??א א??ת????מ??ר ב????ה?? (שמ' לא, יז) או??ת ה??יא ל??עו??ל??ם, ד????כו??ר??א ב????ר??ית מ??ל??ח עו??ל??ם הו??א, ו??ב??ג??ין ד????א או??ת ת????פ??ל????ין נו??ק??ב??א, או??ת ב????ר??ית ד????כו??ר??א, ו??ר??ז??א ד??מ??יל??ה (דב' ל, יב) מ??''י י??''ע??ל??ה ל????''נו?? ה??''ש??????מ??י??מ??ה, ב????ר??יש????י ת????יב??ין מ??יל??''ה ו??ב??סו??פ??י ת????יב??ין יהו''ה. ורואים שרצונו להוכיח שיש קשר בין שם הוי"ה לבין ברית המילה שניהם בחינת הזכר, בפשטות הכוונה ששם אדנ"י כנגד השבת והיא נקבה ושם הוי"ה כנגד ברית מילה ולכן צריך אדם שכל יום יהיו עליו שני האותות האלו שבת וברית מילה כדי לייחד שמו של הקב"ה. וכדי להוכיח ששם הוי"ה הוא כנגד הברית מילה הביא את הפסוק: (יב) לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימהויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה. וראשי תיבות "מילה" וסופי תיבות "יהו"ה", ורואים ששם הוי"ה כנגד ברית מילה משום שרמוזים באותו פסוק בר"ת וס"ת, ורומז שרק מי שהוא בעל ברית מילה יכול לעלות אל ה' שהוא בשמים (בשם בעל הטורים, ותימה איך הביא את אותם ר"ת וס"ת שהם היחידים בכל התנ"ך ואולי רוח הקו' ניצנצה בו שהרי לא ראה את תקו"ז ויתכן וראה וצ"ע).

ובאופן מדהים אלו הראשי תיבות היחידים בתנ"ך שמופיעים בסמוך (בתחום מקסימלי של ב' פסוקים רצופים) שיש בהם ראשי תיבות "מילה" וסופי תיבות "יהו"ה", וכדי למצוא ר"ת וס"ת בצורה כזאת צריך לרוח הקודש או למחשב. וניתן לבדוק את זה ע"י כלי "צמצום" תוצאות לעיל, "צמצם תוצאות חיפוש עבור תוצאה:  ".

(כה)וילכו ויעבדו אלהים אחרים וישתחוו להם אלהים אשר לא ידעום ולא חלק להם: (כו) ויחר אף יהוה בארץ ההוא להביא עליה את כל הקללה הכתובה בספר הזה: (כז) ויתשם יהוה מעל אדמתם באף ובחמה ובקצף גדול וישלכם אל ארץ אחרת כיום הזה: (כח) הנסתרת ליהוה אלהינו והנגלת לנו ולבנינו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת:

דברים פרק-ל

(א) והיה כי יבאו עליך כל הדברים האלה הברכה והקללה אשר נתתי לפניך והשבת אל לבבך בכל הגוים אשר הדיחך יהוה אלהיך שמה: (ב) ושבת עד יהוה אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך: (ג) ושב יהוה אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך יהוה אלהיך שמה: (ד) אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך יהוה אלהיך ומשם יקחך: (ה) והביאך יהוה אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך: (ו) ומל יהוה אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך: (ז) ונתן יהוה אלהיך את כל האלות האלה על איביך ועל שנאיך אשר רדפוך: (ח) ואתה תשוב ושמעת בקול יהוה ועשית את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום: (ט) והותירך יהוה אלהיך בכל מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטבה כי ישוב יהוה לשוש עליך לטוב כאשר שש על אבתיך: (י) כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו הכתובה בספר התורה הזה כי תשוב אל יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך: (יא) כי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום לא נפלאת הוא ממך ולא רחקה הוא: (יב) לא בשמים הוא לאמר מי יעלה לנו השמימה ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה: (יג) ולא מעבר לים הוא לאמר מי יעבר לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמענו אתה ונעשנה: (יד) כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשתו: (טו) ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע: (טז) אשר אנכי מצוך היום לאהבה את יהוה אלהיך ללכת בדרכיו ולשמר מצותיו וחקתיו ומשפטיו וחיית ורבית וברכך יהוה אלהיך בארץ אשר אתה בא שמה לרשתה: (יז) ואם יפנה לבבך ולא תשמע ונדחת והשתחוית לאלהים אחרים ועבדתם: (יח) הגדתי לכם היום כי אבד תאבדון לא תאריכן ימים על האדמה אשר אתה עבר את הירדן לבוא שמה לרשתה: (יט) העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך: (כ) לאהבה את יהוה אלהיך לשמע בקלו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם:

דברים פרק-לא

(א) וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל: (ב) ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא ויהוה אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה: (ג) יהוה אלהיך הוא עבר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה מלפניך וירשתם יהושע הוא עבר לפניך כאשר דבר יהוה: (ד) ועשה יהוה להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשר השמיד אתם: (ה) ונתנם יהוה לפניכם ועשיתם להם ככל המצוה אשר צויתי אתכם: (ו) חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך: (ז) ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק ואמץ כי אתה תבוא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבתם לתת להם ואתה תנחילנה אותם: