SOD TORAH
כב' אלול התשעט (13:58), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות

אנא עזרו לנו בתרומה להחזרה בתשובה לאברכים ולחולי סרטן ותקבלו את התוכנה לדילוגים או תיקון לשם שלכם לפי הדילוגים למעבר לתשלום

חיפוש ראשי תיבות
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
סידור טבלה
תצוגה של טקסט- עד
הצג רק ראשי תיבות פסוקים: הצג \ הסתר
אורך הטקסט + -
שחוק שמשון

 שחוק שמשון

בספר שופטים מסופר על שמשון ששפט את ישראל, כידוע שפלשתים ניסו לתפוס אותו ולנטרל אותו עד שהצליחו וחתכו את שערו, והוא בסופו של דבר הצליח לנקום בהם והרג אלפים בפעם אחת, על שעקרו לו את העיניים. מובאים בפסוקים שם הסופי תיבות "אנקמה" (לקרוא בטבלה למטה הפוך) ויש בסה"כ 2 דילוגי תיבות כאלה בתנ"ך וזה אחד משניהם (שופטים טז): "ו??ה??ב????י??ת מ??ל??א ה??א??נ??ש????ים ו??ה??נ????ש????ים ו??ש????מ????ה כ????ל ס??ר??נ??י פ??ל??ש????ת????ים ו??ע??ל ה??ג????ג כ????ש????ל??ש????ת א??ל??פ??ים א??יש?? ו??א??ש??????ה ה??ר??א??ים ב????ש????חו??ק ש????מ??ש??ו??ן ו??י????ק??ר??א  ש????מ??ש??ו??ן א??ל ה' ו??י????אמ??ר א??ד??נ??י אלהים ז??כ??ר??נ??י נ??א ו??ח??ז????ק??נ??י נ??א א??ך?? ה??פ????ע??ם ה??ז????ה ה??אֱל??ה??ים ו??א??נ????ק??מ??ה נ??ק??ם א??ח??ת מ??ש??????ת??י ע??ינ??י מ??פ????ל??ש????ת????ים". וכל זה כבר הזכרנו במאמר לעיל על נקמת שמשון.

ועכשיו נוסיף על זה שמצאנו את הדילוג אותיות "ישחק" וגם הוא נדיר ומוזכר רק פעמיים בכל התנ"ך: "והבית מלא האנשים והנשים ושמה כל סרני פלשתים ועל הגג כשלשת אלפים איש ואשה הראים בשחוק שמשון: ויקרא שמשון אל ה' ויאמר אדני ה' זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים".

וכל הפסוקים שם (שופטים טז) "ו??ס??ר??נ??י פ??ל??ש????ת????ים נ??אֱס??פו?? ל??ז??ב????ח?? ז??ב??ח ג????דו??ל ל??ד??גו??ן אֱל??ה??יה??ם ו??ל??ש????מ??ח??ה ו??י????אמ??רו?? נ??ת??ן אֱל??ה??ינו?? ב????י??ד??נו?? א??ת ש????מ??ש??ו??ן או??י??ב??ינו??: ו??י????ר??או?? א??תו?? ה??ע??ם ו??י??ה??ל??לו?? א??ת אֱל??ה??יה??ם כ????י א??מ??רו?? נ??ת??ן אֱל??ה??ינו?? ב??י??ד??נו?? א??ת או??י??ב??נו?? ו??א??ת מ??ח??ר??יב א??ר??צ??נו?? ו??א??ש????ר ה??ר??ב????ה א??ת ח??ל??ל??ינו??: ו??י??ה??י כ????טו??ב ל??ב????ם ו??י????אמ??רו?? ק??ר??או?? ל??ש????מ??ש??ו??ן ו??יש????ח??ק ל??נו?? ו??י????ק??ר??או?? ל??ש????מ??ש??ו??ן מ??ב????ית ה??א??סו??ר??ים ו??י??צ??ח??ק ל??פ??נ??יה??ם ו??י????ע??מ??ידו?? או??תו?? ב????ין ה??ע??מ??ו??ד??ים: ו??י????אמ??ר ש????מ??ש??ו??ן א??ל ה??נ????ע??ר ה??מ????ח??ז??יק ב????י??דו?? ה??נ????יח??ה או??ת??י ו??ה??מ??ש????נ??י א??ת ה??ע??מ????ד??ים א??ש????ר ה??ב????י??ת נ??כו??ן ע??ל??יה??ם ו??א??ש??????ע??ן ע??ל??יה??ם [משום שהיה עיור הוא ביקש מהנער שיכוון אותו לעמודי הבית להפיל אותם]: ו??ה??ב????י??ת מ??ל??א ה??א??נ??ש????ים ו??ה??נ????ש????ים ו??ש????מ????ה כ????ל ס??ר??נ??י פ??ל??ש????ת????ים ו??ע??ל ה??ג????ג כ????ש????ל??ש????ת א??ל??פ??ים א??יש?? ו??א??ש??????ה ה??ר??א??ים ב????ש????חו??ק ש????מ??ש??ו??ן ו??י????ק??ר??א  ש????מ??ש??ו??ן א??ל ה' ו??י????אמ??ר א??ד??נ??י ה' ז??כ??ר??נ??י נ??א ו??ח??ז????ק??נ??י נ??א א??ך?? ה??פ????ע??ם ה??ז????ה ה??אֱל??ה??ים ו??א??נ????ק??מ??ה נ??ק??ם א??ח??ת מ??ש??????ת??י ע??ינ??י מ??פ????ל??ש????ת????ים: ו??י????ל??פ????ת ש????מ??ש??ו??ן א??ת ש????נ??י ע??מ??ו??ד??י ה??ת????ו??ך?? א??ש????ר ה??ב????י??ת נ??כו??ן ע??ל??יה??ם ו??י????ס????מ??ך?? ע??ל??יה??ם א??ח??ד ב????ימ??ינו?? ו??א??ח??ד ב????ש????מ??אלו??: ו??י????אמ??ר ש????מ??ש??ו??ן ת????מו??ת נ??פ??ש????י ע??ם פ????ל??ש????ת????ים ו??י????ט ב????כ??ח?? ו??י????פ????ל ה??ב????י??ת ע??ל ה??ס????ר??נ??ים ו??ע??ל כ????ל ה??ע??ם א??ש????ר ב??ו?? ו??י????ה??יו?? ה??מ????ת??ים א??ש????ר ה??מ??ית ב????מו??תו?? ר??ב????ים מ??א??ש????ר ה??מ??ית ב????ח??י????יו". ושני הדילוגים הם דילוגים חוזרים אחורה לקדימה, והמלה לשחוק פירושה לצחוק כי צ' וש' מתחלפות, וכביכול במקום שצחקו עליו שהביאו אותו מהכלא חסר אונים שישחק ויצחק להם מופיע הדילוג "אנקמה", ובמקום שהוא בא לנקום בהם כביכול על כך ששחקו וביישו אותו מופיע הדילוג "ישחק" שרומז לכך שבסופו של דבר במקום שישחק להם הוא שחק עליהם ע"י הנקמה. וזאת ההקבלה בהסתברות אפסית כפי שנראה בהמשך. ועוד י"ל משום שהם נאספו באותו מקום לזבוח לאלהיהם לעבודה זרה, כידוע עבודת אלילים רמוזה במילה צחוק, ובכך שתפסו את שמשון הם התחילו להשתבח באלהיהם וכביכול שמשון היה עדות לשחוק ולמשחק הזה, ולכן זה מה שעורר את שמשון לנקום בהם על החלול השם הזה ולזה רומז הדילוג "ישחק" שעשה צחוק מהעבודה זרה והפיל את כל הבמה.

 

חישוב הסתברות 

ואם נירצה למצוא הסתברות לכך[1], נגדיר הצלחה: למצוא "ישחק" בפסוק עצמו כמו שמופיע בפסוקים לעיל: וישחק לנו, ויצחק, בשחוק שמשון, וגם בדילוג תיבות החותך אותו פסוק או בפסוק הסמוך ממש.

בהתחשב בכך, שהמילה "ישחק" בכל הטיותיה חוזרת כ-150 פעמים בתורה, 111 מתוכם הם המילה "יצחק", כלומר יצחק אבינו. צריך להתחשב בכל ההטיות כי גם הם חלק מהצלחה. והראשי תיבות "ישחק", חוזרים רק פעמיים בכל התנ"ך (תוכל לחפש כאן[2]).

אם כן ההסתברות לכך שנקבל הצלחה כלומר שנימצא דילוג תיבות כלשהו של "ישחק" וגם שיהיה באזור שכתוב בו "ישחק", וידוע שיש 23207 פסוקים בתנ"ך סה"כ ולכן ההסתברות בקירוב:

  P=( 2/23207 )*( 150/23207 )=1.48E-8=1/1,795,216

כלומר 1 ל-1,795,216 ניסיונות! (זה אומר שצריכים להיות בתנ"ך לפחות 1.7 מיליון פסוקים כדי "שבמקרה" נקבל את התוצאה הזאת, אבל באמת יש רק 23207 פסוקים, ולכן לא קיבלנו "במקרה" את התוצאה הזאת). ועיין הסבר לאופן חישוב זה בפירוט בנספחים [נספח ב].

 ואמנם צריך במקרה של הטבלה הזאת לקחת בחשבון גם את ההסתברות למצוא "אנקמה", בפסוק עצמו שכתוב "אנקמה", כמו שחשבנו לעיל במאמר "נקמת שמשון", וההסתברות המשוקללת למצוא גם אנקמה וגם ישחק תהיה:

  P_T=(1/1,795,216)*(1/67,320,606)=1/(1.2*10^14)=1/120855029000000


וזאת כבר תוצאה שאי אפשר להתעלם ממנה – בצורה מובהקת הראשי תיבות מודיעים על תכנון מפורט בתנ"ך עד לרמה של אותיות בודדות ומיקומם.

 [1] הסבר מילולי לחישוב ההסתברות: אנחנו עוברים כל פסוק ופסוק ורוצים להצליח למצוא "אנקמה" בפסוק וגם "אנקמה" בדילוגי תיבות. כל פסוק נישאל את עצמנו מה ההסתברות לכל אחד מהמקרים, למצוא "אנקמה" בפסוק ההסתברות היא 2 פסוקים מתוך 23207 כלומר 2/23207. ולמצוא "אנקמה" בדילוגי תיבות גם כן 2 דילוגי תיבות סה"כ והם יכולים להיות בכל פסוק ופסוק מתוך 23207, לכן ההסתברות שהם יהיו בפסוק הנוכחי היא 2/23207 אבל הם יכולים לחתוך 2 פסוקים לפחות לכן נכפיל ב-2. ואנחנו רוצים ששני המקרים יקרו ביחד כלומר גם למצוא "אנקמה" בפסוק וגם "אנקמה" בדילוגי תיבות, ולכן כופלים את ההסתברויות P=( 2/23207 )*( (2*2)/23207 )=7.42E-9. ומספר הניסיונות, אם נחלק 1/P נקבל 67,320,606. וכל זה בהנחה שצפינו מראש למצוא את הר"ת "אנקמה" בפס' עם המילה "אנקמה".

[2] http://sodtorah.co.il/search_not

 

(טז)ויהי כי הציקה לו בדבריה כל הימים ותאלצהו ותקצר נפשו למות: (יז) ויגד לה את כל לבו ויאמר לה מורה לא עלה על ראשי כי נזיר אלהים אני מבטן אמי אם גלחתי וסר ממני כחי וחליתי והייתי ככל האדם: (יח) ותרא דלילה כי הגיד לה את כל לבו ותשלח ותקרא לסרני פלשתים לאמר עלו הפעם כי הגיד לה את כל לבו ועלו אליה סרני פלשתים ויעלו הכסף בידם: (יט) ותישנהו על ברכיה ותקרא לאיש ותגלח את שבע מחלפות ראשו ותחל לענותו ויסר כחו מעליו: (כ) ותאמר פלשתים עליך שמשון ויקץ משנתו ויאמר אצא כפעם בפעם ואנער והוא לא ידע כי יהוה סר מעליו: (כא) ויאחזוהו פלשתים וינקרו את עיניו ויורידו אותו עזתה ויאסרוהו בנחשתים ויהי טוחן בבית האסירים (כב) ויחל שער ראשו לצמח כאשר גלח: (כג) וסרני פלשתים נאספו לזבח זבח גדול לדגון אלהיהם ולשמחה ויאמרו נתן אלהינו בידנו את שמשון אויבינו: (כד) ויראו אתו העם ויהללו את אלהיהם כי אמרו נתן אלהינו בידנו את אויבנו ואת מחריב ארצנו ואשר הרבה את חללינו: (כה) ויהי כי טוב לבם ויאמרו קראו לשמשון וישחק לנו ויקראו לשמשון מבית האסירים ויצחק לפניהם ויעמידו אותו בין העמודים: (כו) ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו הניחה אותי והימשני את העמדים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם: (כז) והבית מלא האנשים והנשים ושמה כל סרני פלשתים ועל הגג כשלשת אלפים איש ואשה הראים בשחוק שמשון: (כח) ויקרא שמשון אל יהוה ויאמר אדני יהוה זכרני נא וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם אחת משתי עיני מפלשתים: (כט) וילפת שמשון את שני עמודי התוך אשר הבית נכון עליהם ויסמך עליהם אחד בימינו ואחד בשמאלו: (ל) ויאמר שמשון תמות נפשי עם פלשתים ויט בכח ויפל הבית על הסרנים ועל כל העם אשר בו ויהיו המתים אשר המית במותו רבים מאשר המית בחייו: (לא) וירדו אחיו וכל בית אביהו וישאו אתו ויעלו ויקברו אותו בין צרעה ובין אשתאל בקבר מנוח אביו והוא שפט את ישראל עשרים שנה:

שופטים פרק-יז

(א) ויהי איש מהר אפרים ושמו מיכיהו: (ב) ויאמר לאמו אלף ומאה הכסף אשר לקח לך ואתי אלית וגם אמרת באזני הנה הכסף אתי אני לקחתיו ותאמר אמו ברוך בני ליהוה: (ג) וישב את אלף ומאה הכסף לאמו ותאמר אמו הקדש הקדשתי את הכסף ליהוה מידי לבני לעשות פסל ומסכה ועתה אשיבנו לך: (ד) וישב את הכסף לאמו ותקח אמו מאתים כסף ותתנהו לצורף ויעשהו פסל ומסכה ויהי בבית מיכיהו: (ה) והאיש מיכה לו בית אלהים ויעש אפוד ותרפים וימלא את יד אחד מבניו ויהי לו לכהן: (ו) בימים ההם אין מלך בישראל איש הישר בעיניו יעשה: (ז) ויהי נער מבית לחם יהודה ממשפחת יהודה והוא לוי והוא גר שם: (ח) וילך האיש מהעיר מבית לחם יהודה לגור באשר ימצא ויבא הר אפרים עד בית מיכה לעשות דרכו: (ט) ויאמר לו מיכה מאין תבוא ויאמר אליו לוי אנכי מבית לחם יהודה ואנכי הלך לגור באשר אמצא: (י) ויאמר לו מיכה שבה עמדי והיה לי לאב ולכהן ואנכי אתן לך עשרת כסף לימים וערך בגדים ומחיתך וילך הלוי: (יא) ויואל הלוי לשבת את האיש ויהי הנער לו כאחד מבניו: (יב) וימלא מיכה את יד הלוי ויהי לו הנער לכהן ויהי בבית מיכה: (יג) ויאמר מיכה עתה ידעתי כי ייטיב יהוה לי כי היה לי הלוי לכהן: