SOD TORAH
ב' שבט התשפ (19:39)
 
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות
«»ביאור המיליםתגובות גולשיםהסר טעמים
http://sodtorah.co.il/pirush.php?perek=ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½-קא&pasuk=א&next_book=true4f40a48d24fccef0559e2adc6cd9b884
הדף מוצג בגירסא מבוארת עם פירושי המילים. ליד כל מילה יופיעו סוגריים מרובעים [.] עם פירושים אפשריים, למשל: בעי [ביקש, הקשה, שאל]. בנוסף בתחתית הדף יש הסבר ודוגמא למילים הקשות שבדף.

ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ן¿½ ן¿½ן¿½ן¿½-ן¿½ן¿½ פסוק-ן¿½ן¿½

תרגום אונקלוס 

תרגום יונתן 


פירוש המילים

הערה: התרגום נעשה על ידי מחשב לכן אם לא תמצאו הגיון בפירוש כנראה שזאת טעות.