SOD TORAH
ד' ניסן התשפ (21:13)
 
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין תרומות
«»ביאור המיליםתגובות גולשיםהסר טעמים
http://sodtorah.co.il/pirush.php?perek=תהילים פרק-לד&pasuk=ט23319450908a1b5c3d4c9889bbc5903b
הדף מוצג בגירסא מבוארת עם פירושי המילים. ליד כל מילה יופיעו סוגריים מרובעים [.] עם פירושים אפשריים, למשל: בעי [ביקש, הקשה, שאל]. בנוסף בתחתית הדף יש הסבר ודוגמא למילים הקשות שבדף.

תהילים פרק-לד פסוק-ח

חֹנֶ֤ה מַלְאַךְ-יְהוָ֓ה סָ֘בִ֤יב לִֽירֵאָ֗יו וַֽיְחַלְּצֵֽם:

מצודת דוד ויחלצם . יוציאם בשליחותו של מקום [דוכתא] :

מלבי"ם חונה מלאך ה' סביב ליראיו שיראיו א''צ לצעוק כלל מן הצרה, כי מלאך ה' ושלוחו עומד תמיד סביבם כמחנה מזוינת ויחלצם, יעשה אותם חלוצים בכלי זיין, כי נדמה כמחנה מלאכים חלוצי צבא עומדים סביבם לשמרם מכל רע, (ורמז על האנשים שהתחברו אליו אח''כ בברחו מפני אכיש אל מערת עדולם (שמואל א כב, א) שהיו רבים עמו יראי ה' וחלוצי צבא למלחמה) :

ביאור המילים חנה. בא תמיד על מחנה החונים בשדה וביחוד הנכונים למלחמה וכן פירשתי וחניתי לביתי מצבא (זכריה ט, ח), ויחלצם. מענין חלוצי צבא, וכן ואחלצה צוררי ריקם :


פירוש המילים

הערה: התרגום נעשה על ידי מחשב לכן אם לא תמצאו הגיון בפירוש כנראה שזאת טעות.

מקום

תגובות

 פירוש רשי "חונה מלאך ה' מסביב ליראיו ומחלץ אותם ממ

נכתב בשם שאול ארז בתאריך 08/10/2018, 13:16