SOD TORAH
' (21:45)
 
«»
http://sodtorah.co.il/pirush.php?perek= -&pasuk=3e186a13c3dce468495dd1749cf4f429

-

   ֧ -֛ ֖ ֣ ֑ ֧ ֛ -֖ ֥ :   ֥ -֖ -֑ ֨ ֜ ֣ | ֣ ֗ -֙ ֣ ֔ -֖ -:   ֖ -֣ ֑ ֨ ֧ ֛ -֖ ֥ :   ֣ ֗ ֙֙ -֣ ֔ -֖ ֑ -֤ ֙ ֔ ֥ ֖ :   ֡ ֩ ֨ ֜ ֗ () ֤ -֙ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ :   ֧ ֛ ֖ ֣ ֑ ֥ -֖ -: ()   ֕ -֥ -֖ -֑ ֖ ֥ :   ֧ ֛ ֥ ֖ -֣ ֑ ֨ ֜ -֥ ֣ | ֣ ֗ ֞ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֥ :   ֤ ֙ ֣ ֔ ֖ -֑ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ -:   ֣ ֗ ֙ ֣ ֔ ֤ ֙ -֣ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֥ ֖ : ()   ֞ ֣ ֗ ֙֙ ֤ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֣ ֗ ֤ ֙ ֔ ֖ ֥ :   ֥ ֖ ֣ ֑ ֣ ֔ ֥ ֖ ֥ :   ֨ ֤ ֙ ֣ ֔ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ -֑ ֣ -֡ ֩ -֨ ֜ ֗ ֤ ֙֙ ֣ ֔ ֙ ֣ ֔ ֖ -:   ֤ ֙ ֔ ֗ ֚ ֣ ֔ ֥ -֖ ֣ ֑ ֖ :   ֤ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ -֑ ֤ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ ֥ :   ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ ֑ ֥ -֖ ֥ :   ֣ ֔ -֛ ֥ ֖ ֑ ֤ ֙ ֔ ֖ ֥ :   -֨ ֤ ֙ -֣ ֔ ֙ -֔ ֖ ֑ ֕ ֥ ֖ ֥ :   ֣ ֗ ֤ -֙ -֣ ֔ ֙ ֣ ֔ ֖ ֣ ֑ ֥ ֛ -֥ ֖ : ()   ֨ ֜ ֣ ֗ ֣ -֤ -֙ ֙ -֣ ֔ -֖ ֑ ֖ :   ֞ ֣ ֗ -֤ ֙֙ ֣ ֔ ֥ ֖ ֑ ֨ ֜ -֗ ֤ -֙ -֔ ֣ ֔ ֖ :   ֣ ֔ ֥ ֖ ֑ () () ֣ ֗ ֙ ֣ ֔ ֤ ֙֙ ֣ ֔ ֖ :   ֨ ֧ ֛ ֥ ֖ -֑ ֖ :   ֩ ֨ ֤ ֙֙ ֔ -֥ ֖ ֑ ֚ ֣ ֔ ֕ ֖ ֥ : ()   ֮ ֣ ֒ ֧ ֣ ֗ ֤ --֙ ֣ ֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֗ -֤ ֙֙ ֣ ֔ -֥ -֖ :   ֨ ֜ ֣ ֗ ֣ ֧ ֛ ֖ ֑ ֙ -֣ ֔ ֣ ֔ ֥ ֖ ֥ :   ֨ ֜ ֤ ֙ ֔ ֕ ֛ ֥ ֖ ֑ ֡ ֣ ֩ -֨ ֜ -֥ ֛ ֥ ֖ ֥ :   ֜ ֤ ֙ ֔ ֤ ֙ ֣ ֔ ֥ -֖ ֑ ֙ ֣ ֔ ֔ -֖ :   ֙ ֣ -֔ ֥ ֖ ֣ ֑ ֙ ֔ ֣֔ ֙ -֔ ֖ ֥ :   ֨֜ ֤ ֙ -֔ ֥ -֖ ֑ ֤ ֙ -֣ ֔ ֥ ֖ ֥ -:   ֣ ֡ ֩ -֨ ֜ ֣ | ֣ ֗ -֙ ֣ ֔ ֨ ֥ ֛ ֖ -֑ -֥ ֙ ֣ ֔ ֥ ֖ -:   -֥ -֖ ֣ ֑ ֤ ֙ ֔ ֥ ֖ -: ()   -֧ ֛ -֖ ֣ ֑ ֥ ֖ ֥ :   ֣ ֔ ֖ -֑ ֙ ֔ ֥ ֖ :   ֙ ֣ -֔ ֥ -֖ ֑ ֣ ֗ ֤ ֙ ֔ ֖ :   ֥ ֖ -֑ -֞ ֧ ֛ -֖ ֥ :   ֣ ֗ ֛ -֥ ֖ ֑ ֡ ֩ ֨ -֜ ֗ --֙֙ ֔ ֗ -֧ ֛ -֖ ֥ :   -֕ ֙ ֔ ֖ -֑ ֤ ֙ -֔ ֥ ֖ :   ֤ ֙ -֣֔ -֤ ֙ ֔ ֖ ֣ ֑ ֤ --֙֙ ֔ -֨ ֤ -֙ ֔ --֖ -:   ֧ ֛ ֖ ֣ ֑ -֤ -֙ ֔ --֖ ֥ : ()

"     . '' , , , , ( ) :    . ( :) , '' : '' , , '' '' : . '' '' : . '' '' , :    .   . , '' '' ( ) :    . : . , : , , : .  ' .   ' . ' , ' : . , : , ( , ) : , ' ' , , , , , :    . : . , ( ) :    . , :    .   . , , ( , ) ' : .   . , : . ' , '' :    . : ' . ' :    . , : . ( :) : . ( : ) . : , , , ' , ( ) :    .   . : . , ( , ) : , : . : . : . , :    . . , , , ( , ) : , '' , '' '' :    ' . : .   . , ( ) : , ' ' , ( ) : . , ( , ) : , :

     .   . , :    . : . , :    .   . , :    . '' , , : . , :    . , , ' , , ' ' , : . ' :   ' . , ' : . , , : .   . , , , :    . : . , :    . ' , :    .   . : . , : .   . : .   . , :    ' . , : ' . , ' , , :    . : ' . , ' : .   . : .   . ( ) : . , , : . , , , , : .   .   .   . , :    . , , : . , , : . , :    .   .   ' . ' : . : .   .   .   . , :

     . : . , ( , ) , : . , ( , )   .   . , ( , ) : . , ( , )   . , '' , :    .   . : :    .   . : . , ( , ) : . : .   .   . : . : .   .   . , ( , )   . : . : . , ( , ) : . , , ( , )   . , ( , )   . : . : .   . : .   .   . , ( , )   . , : .   .   . , , ( , )   . , , ' :    . , ( , ) : . : .   . , ( , ) : . , ( , ) : . :

"     , '' ' ' :    ' . ' ' , ' , , ' ' :    ' . ' '' ' , '' ' '' '' ' , :    . ' , ' :    ' , , ' :    ' '' :    ' '' '' , ' ' ' :    . : . '' '' '' '' '' '' :    ' ' :    :    '' '' '' '' , '' '' :    :    ' . '' , :    '' ' ' , '' '' '' '' '' '' :

  .

26/08/2018, 16:17