SOD TORAH
' (21:21)
 
«»
http://sodtorah.co.il/pirush.php?perek=במדבר פרק-&pasuk=&next_book=true8fc4d16a56930839e0af0584023fcec4

במדבר פרק-לה -כג